ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 29. AVGUSTA 1944. KOMANDANTU GRUPE ARMIJA »E« ZA ODBRANU PODRUČJA JUGOISTOKA1

 

KR

Telegram

STROGO POVERLJIVO PREDMET NAČELNIKA

Samo po oficiru!

K-t Jugoistoka

(K-da GrA »F«)

Prim.: 29. 8. 44.

Ia/KTB Br. str. pov. 39/44 Prim. 8. Pril.

Pismeno dostavljeno:

1.) Ia (FS)

2.) K-t

2. OkA

3.) Vojnoupr. k-t Jugoistoka,

informativno:

4.) K-t K-de vazd. Jugoistoka

5.) K-tu Morn[aričke] grupe »Jug«

6.) Ic

7.) O. Qu

8.) KTB

(K-da GrA »F«)

Prim.: 29. 8. 44.

Ia/KTB Br. str. pov. 39/44 Prim. 8. Pril.

1 Snimak overenog telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-311, r. 191, s. 622—5.

2 Četvrtasti pečat.

Komandantu

Gr A »E«

PREDMET NAČELNIKA

XXVII/44

Zapovest br. 7 za odbranu područja Jugoistoka

1.) Ispadanje Rumunije3 i politički prodor saveznika u Bugarsku stavlja naše vojno vodstvo u novu situaciju. Dok su rumunske oružane snage skoro bez izuzetka prešle na stranu neprijatelja, Bugarska još odugovlači sa otvorenim raskidom saveza. Prikriveni neprijateljski stav prema Nemačkoj jednog dela bugarskih vlasti i dela bugarskih oružanih snaga ipak se već sada može konstatovati. Što se tiče pojedinosti, treba da očekujemo:

a) Povlačenje I bug. okup. korp. iz Srbije4, u kom cilju su već otpočeli prvi pokreti,

b) povlačenje 7. bug. div. iz Grčke,

c) zahtev da nemačke trupe napuste bugarsko područje. Ovaj zahtev je do sada oprezno nagovešten,

d) napuštanje trakijskog područja, novopripojenog 1941, c) evakuaciju Makedonije ili, pak,

f) držanje ovog područja prema posebnim sovjetsko-ru-skim uputstvima, koristeći ga kao izolaciono područje između od Nemaca okupirane Grčke i severnog dela Balkanskog poluostrva i kao bazu sovjetske prevlasti na području Jugoistoka.

3 Rumunija je istupila iz rata 24. avgusta 1944 (vidi dok. br. 113).

4 Raspored 1. bugarskog okupacionog korpusa u okupiranoj Srbiji bio je 14. avgusta sledeći: štab korpusa i 22. pešadijska divizija (Štab sa 63. i 66. pukom) u Nišu; Štab 25. divizije u Požarevcu (70. puk u Aranđelovcu, a 103. u Zaječaru), Štab 24. divizije u Užicu (61. puk u Užičkoj Požegi, a 64. puk u Kremni), Štab 27. divizije sa 65. pukom u Prakuplju (122. puk u KuršumMiji, 123. puk u Lebanu, a 69. puk južno od Prakuplja) — vidi AVII, NAV-T-311, r. 286, s. 530: skica rasporeda bugarskih jedinica u okupiranoj Srbiji oa dan 14. avgusita 1944.

Inače, Bugari su 15. avgusta imali ukupno 22 pešadijske divizije, 2 konjičke divizije, 1 tenkovsku brigadu i 2 granične brigade (vidi AVII, NAV-T-311, r. 192, s. 391—7: izveštaj Komande Grupe armija »F« od 15. avgusta 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta).

Bugarska vlada naredila je 29. avgusta povlačenje 1. bugarskog okupacionog korpusa iz Srbije i 7. divizije diz Grčke (Tirakije), ali ne i 5. armije i glomaznog policijskog aparata iz Makedonije, jer je ona Makedoniju smatrala svojom provincijom, i nadala se da će je kao talkvu moći i zadržati (Grupa autora, ORNJ, str. 347; AVII, NAV-T-311, r. 192, s. 965—9 i s. 993—7: izveštaji k-danta Jugoistoka od 28. d 29. avgusta 1944),

U takvoj situaciji vrlo su verovatni napadi na spoljni front područja Jugoistoka. Opasne tačke predstavljaju Zervasov mostobran oko Parge, područje srednjodalmatinske obale od Šibenika do Splita (u prvo vreme opasnost je ovde samo ograničenih razmera), a nakon daljih anglo-američkih napredovanja u pravcu doline. Poa i područje Istre i sektor Like.

Pokret bandi će dobiti naročiti polet u uslovima korišćenja mnogostrane zauzetosti nemačkih trupa i u sadejstvu sa operacijama velikih sila.

2.) Zadatak K-de Jugoistoka je da čvrsto drži srednji deo Balkanskog poluostrva koji je važan za ratnu privredu i da obezbedi funkcionisanje najvažnijih saobraćajnih veza na području Jugoistoka.

3.) Da bi se dobile potrebne snage za izvršenje gornjih zadataka, preduzeti sledeće:

a) prikupiti u rejonu Beograd — Niš — Skoplje pokretne rezerve k-danta Jugoistoka. Pojedinosti će se regulisati posebnim naređenjima,

b) smanjiti posade na jonskim i jegejskim ostrvima, a što je moguće više proredi ti zaposedanje položaja na primorskim sektorima južne i srednje Grčke,

c) bez odlaganja pripremiti povlačenje svih trupa i postrojenja južno od linije Krf — Janjina — Kalabaka — Olimp i uspostavljanje novog fronta na toj liniji.

4.) GrA »E« počinje, uz preduzimanje svih mera maskiranja',

bez odlaganja sa -

a) odvoženjem sa svih ostrva, osim sa Rodosa i Krfa, borbenih jedinica i operativnih štabova. Prilikom sprovođenja ovih mera mora se očuvati odbrambena sposobnost Krita. Sa Lemnosa uzeti jedan bataljon i ne smanjivati više snage na njemu. Postojeće transportne kapacitete morskim i vazdušnim putem u potpunosti iskoristiti, i to u okviru granica postavljenih oskudicom u pogonskom gorivu i neprijateljskom nadmoćnošću,

b) što dubljim rasporedom obalske odbrane koja je do sada bila linijska, pri čemu napustiti sve grupe uporišta koja se ne nalaze blizu velikih luka. U južnoj i srednjoj Grčkoj od mnogostruke je važnosti besprekorno obezbeđenje malog broja puteva i železničkih veza,

c) sa preuređenjem načina snabdevanja, i to

(1) na području južno od linije Krf — Olimp i na ostrvima ne treba više povećavati zalihe, nego samo, ukoliko je moguće, održavati njihovo sadašnje stanje,

(2) doturanje potreba za snabdevanje na područje južno od linije Krf — Olimp i na ostrva vršiti samo radi pokrivanja najnužnijih potreba tekućih borbenih dejstava. Prestati sa upućivanjem snabdevačkih vozova koji bi prevazilazili razmere snabdevanja date ovim smernicama, te to uzeti u obzir prilikom budućeg zahteva,

(3) delimično pomeranje zaliha i ustanova snabdevanja, voznih parkova, itd. koji nisu neophodni za samo izvođenje borbenih dejstava, sa područja srednje i južne Grčke prema severnom delu područja Grupe armija »E«,

(4) rastresit raspored svih snabdevačkih baza po dubini i duž pravaca snabdevanja važnih u pogledu većih pokreta trupa

 

d) prekidom izvođenja svih planiranih fortifikacijskih radova južno od linije Krf — Olimp i premeštanjem na ovaj način dezangažovanih službenih mesta, firmi i vojnih interniraca na druga mesta u cilju angažovanja u okviru Grupe armija »E«, odn. prema naređenju k-danta Jugoistoka;

e) odvoženjem iz cele Grčke svih jedinica i službenih ustanova, kao i pojedinačnih lica, koji nisu neophodni za rat, a prema naređenju k-danta Jugoistoka, Ia br. 4032/44, str. pov. od 27. 8.,5 čija se važnost ne odnosi samo na velike gradove, kao što je prvobitno zamišljeno. Dobra važna za rat, a koja nisu potrebna za neposredno izvođenje borbenih dejstava, uputiti u Nemačku ili na sigurna mesta, prema naređenjima koja će se izdavati od slučaja do slučaja. Za ovo upućivanje koristiti železničke kapacitete u povratku. Redosled odvoženja prema stepenu hitnosti, od čega se može odstupiti samo u slučaju ako bi, zbog pridržavanja stepena hitnosti, došlo do usporavanja opticaja vagona, što se mora apsolutno izbeći.

5 To maređenje se odnosi na postupke i mere u vezi evakuacije službenih i drugih ustanova, na osnovu iskustava iu Francuskoj i Rumuniji, u slučaju neposredne opasnosti u Beogradu i Zagrebu, te evakuaciju foliksdojčera nesposobnih za borbu (AVIL NAV-T-311, r. 185, s. 816—20).

5). Gr A »E« pripremiće po sistemu kalendarskog planiranja evakuaciju Grčke južno od linije Krf — Janjina — Kalabaka — Olimp, kao i evakuaciju isturenih ostrva. Pridržavati se sledećih gledišta:

a) situacija u pogledu bandi zahteva, a sklop zemljišta olakšava, postupno povlačenje uz privremenu odbranu bokova na većoj dubini.

b) brzo izviđanje i priprema linija otpora, bar organizovati snabdevačka uporišta i sprovesti organizaciju veza,

c) konačno precizirati glavnu borbenu liniju Krf — Olimp — Solun — odsek Strume i preduzeti njeno fortifikacijsko uređenje, izgraditi jake »zaprečne forove« na prolazima, sa posadama za obezbeđenje i rešenjem pitanja njihovog snabdevanja,

d) prekontrolisati pripremljena zaprečavanja i rušenja, kao i regulisanje naređenja za njihovo ostvarenje,

e) odmah porušiti sve aerodrome i luke za koje se proceni da nam više neće biti potrebni.

6.) U produžetku, odn. pozadi glavne borbene linije Krf — Olimp — Struma precizirati drugi položaj koji će se protezati

a) uglavnom duž bivše jugoslovensko-bugarske granice. Ovo za slučaj da i bugarske oružane snage delimično učestvuju u izvršenju ovog zadatka i pod pretpostavkom čvrstog držanja položaja Krf — Olimp. Ovo će izvršiti K-da GrA »E«,

b) grubo na liniji Skadar — odsek Drima — Južna Morava — srpsko-bugarska granica do Turnu Severina, a dalje u produžetku do GrA »Južna Ukrajina«,6 za slučaj da bugarske oružane snage zauzmu neprijateljski stav. Ovo će izvršiti K-da 2. OkA. Pri ovome predvideti i varijantu isturenih položaja koji bi obuhvatali nalazišta hromne rude oko Skoplja na opštoj liniji južno od Skadar — Veles — Kriva Palanka — bivša bugarsko-jugoslovenska granica

6 Grupa armija »Južna Ukrajina« preimenovana je 20. septembra 1944. u Grupu armija »Jug« (vidi fon Zigler, n. d., str. 21).

7.) Prilikom preduzimanja svih ovih mera važno je da se što je moguće duže izbegne utisak evakuacije. Ovo važi kako u odnosu na civilno stanovništvo tako i u odnosu na naše trupe. Svaki Nemac treba da zna da će njegov položaj u datom momentu biti utoliko teži ukoliko neprijatelj bude ranije orijentisan u pogledu naših namera. No, i pored toga, taktički zadaci koje dobija trupa mora u svakom slučaju da budu jasni. A ti zadaci su: »Odbrana do poslednjeg metka i do poslednjeg čoveka sve dotle dok ne stigne provereno naređenje za prekid borbe«.

8.) GrA »E« poslaće što pre izveštaj o:

a) nameravanim pomeranjima trupa i o potrebnom vremenu,

b) namerama po pitanjima snabdevanja,

c) planu evakuacije južnog i srednjeg dela Grčke,

d) predlogu za organizaciju i posedanje predviđenih položaja na liniji Krf — Olimp — Struma, pod pretpostavkom da raspolažemo samo sopstvenim snagama,

e) stanju priprema za zaprečavanje i rušenje,

f) objektima koje treba odmah porušiti.

9.) Mole se K-da vazd.[uhoplovstva] Jugoistoka i Mor.[narička] k[oman]da Grupe »Jug« da svoje mere prilagode, uz tesnu saradnju sa K-dom GrA »E«, ovim smernicama i da nas što pre obaveste o svojim namerama iz svog delokruga.

10.) Odredbe u odnosu na čuvanje tajnosti:

O ovoj opštoj instrukciji mogu biti obavešteni samo viši komandanti, načelnici viših štabova i 1. generalštabni oficiri onih komandi koje su naznačene u adresi.

Svi ostali oficiri štabova kao i potčinjeni komandanti mogu biti upoznati samo izvodno uz najstrožu obavezu da se pridržavaju »Osnovnog firerovog naređenja od 11. 1. 40«7

Trupama izdavati naređenja koja se odnose samo na pojedinosti! Široko se koristiti usmenim uputstvima!

Izvodna naređenja ne smeju biti takva da se iz njih mogu izvući zaključci o opštim namerama.

potp. bar [on] f. Vajks

general-feldmaršal

K-t Jugoistoka (K-da GrA »F«)

Ia, str. pov. br. 0217/44, Chefs

od 29. 8. 44

Za tačnost: Zelmajer

gen. št. pukovnik

7 Redakcija ne raspolaže tim naređenjem.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument