ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


DIREKTIVA KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 26. AVGUSTA 1944. KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE ZA PREDUZIMANJE MERA, POD ŠIFROM »TROJBRUH«, U SLUČAJU NEPOVOLJNOG RAZVOJA SITUACIJE U BUGARSKOJ I ZA ČVRSTO DRŽANJE SAOBRAĆAJNOG ČVORA U SKOPLJU DO PRISTIZANJA POJAČANJA1

KR

Telegram

STROGO POVERLJIVO

PREDMET NAČELNIKA

Samo po oficiru!

 

 

 

 

 

Pismeno dostavljeno:

1.) Ia (FS)

2.) Vojnoupr. k-t Jugoistoka

3.) Gen. d. Trspw.

4.) Ic

5.) Flivo

6.) KTB

 

 

K-t Jugoistoka

(K-da GrA »F«)

Prim.: 26. 8. 44.

Ia/KTB Br. str. pov. 36/44 P

 GrA »F«

2. OkA

Šef Nem. voj. mis.

u Bugarskoj

DKW /WFSt/ Op (H) Jugoistok -w. Kdo Jugoistok

 

XXIV/44

K-t Jugoistoka

(K-da GrA »F«)

Prim. 26. 8. 44

Ia/KTB Br. str. pov. 37/44 Prim. 6 .. Pril.

 

1 Snimak overenog telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV- -T-311, r. 191, s. 618—9.

2 četvrtasti pečat.

Razvoj situacije u Bugarskoj3 može nas prinuditi da u najkraće vreme preuzmemo pod svoju kontrolu Skoplje i železničku prugu Grdelica — Skoplje — Đevđelija.

Ako usledi takav slučaj naređuje se:

1.) Zadatak komandanta Vermahta u Skoplju je da po svaku cenu drži saobraćajni čvor u Skoplju do pristizanja nemačkih pojačanja.4 Za ovaj zadatak neodložno prikupti sve Nemce u centre otpora. Važno je da se čvrsto drži u rukama železnička stanica, centrale veze i aerodrom.

2.) 1. brd. div. vrši udar prema Skoplju sa jednom motorizovanom borbenom grupom, što veće jačine, pod komandom komandanta divizije, zaposeda grad ili ga zauzima, bez obzira na svaki otpor, i drži ga dok ne usledi preuzimanje daljih mera. Pomenuti zadatak 1. brdska divizija izvršava bez obzira na situaciju u južnoj Srbiji.5 Lozinku za ovaj zadatak dobiće 1. brd. div. preko Komande 2. OkA, bez obzira pod čijom se komandom bude našla u tom momentu.

3.) Vojnoupr. k-t Jugoistoka napada duž železničke pruge Grdelica — Skoplje sa delovima snaga prikupljenim na svom području i uspostavlja improvizovano obezbeđenje železničke pruge.

4.) GrA »E« nastupa sa juga sa trupama naročito za to prikupljenim i jednim udarom zauzima deo pruge Đevđelija — Skoplje, te na tom delu pruge organizuje novo obezbeđenje.6

5.) Gen. transp. Jugoistoka brzo otklanja rušenje i preduzima, pomoću nemačkog, srpskog i grčkog službenog personala, staranje o eksploataciji.

7.) Moli se K-da vazd.[uhoplovstva] Jugoistoka da izviđanjem, borbenim angažovanjem, a, u slučaju potrebe, i vazdušnim transportima prema Skoplju, što je moguće više podrži ove mere kopnene vojske.

8.) Pripreme za zadatke navedene pod tač. 1—7 sprovesti sa najvećom mogućom brzinom.

9.) Izvođenje mera po gornjem naređenju otpočinje pod šifrom »Trojbruh«.7

K-t Jugoistoka (K-da GrA »F«) Ia str. pov. br. 0205 Chefs od 26. 8. 44

Za tačnost: Zelmajer

gen. št. pukovnik

 

3 Reč je o previranju u Bugarskoj posle prodora Crvene armijje u Rumuniju (i istupanja Rumunije iz rata), i o objavljivanju, 25. avgusta, »neutralnosti« od strane bugarskih vlastodržaca (vidi Grupa autora. Drugi svetski rat, taj. 4, istr. 342—3; Grupa autora, ORNJ, str. 347).

U vazi s mogućnošću istupanja i Bugarske iz rata, komandant Jugoistoka izdao je 18. avgusta direktivu za praduzimanje mera u slučaju da nastupe takve okolnosti (AVII, NAV-T-311, r. 286, s. 67—9).

4 Opširnije o posedaniju Skoplja od nemačkih jedinica koje su pristigle kao pojačanje vidi dok. br. 115, 124 i 127.

5 Prikupljanje te mortorizovane grupe 1. brdske divizije izvršeno je u rejonu Kosovske Mitrovice i Raške u toku 27. avgusta (AVII, NAV-T-311, r. 192, s. 890—4: beleške telefonskih razgovora Ia k-danta Jugoistoka od 27. jula 1944. i s. 993—7: izvešitaj k-danta Jugoistoka od 29. avgusta 1944; r. 190, s. 763—1007, str. 226: ratni dnevnik Operativnog odeljanja k-danta Jugoistoka za 24. avguist 1944).

6 Bliže o tome vidi AVII, NAV-T-311, r. 190, s. 763—1007, str. 226 i 227.

7 »Treufomich« (»Varalomstvo«). K-it Jugoistoka dopunio je ovu direfcttrau navdnn instrukcijama od 27. avgusta 1944 (AVII, NAV-T-311, r. 191, s. 620-1).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument