ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 26. AVGUSTA 1944. KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE ZA PREBACIVANJE 1. BRDSKE DIVIZIJE U PRAVCU SKOPLJA I NIŠA, TE PREDUZIMANJE MERA, POD ŠIFROM »JUDAS«, ZA RAZORUŽANJE 1. BUGARSKOG OKUPACIONOG KORPUSA I ANGAŽOVANJE ČETNIKA U CRNOJ GORI I SRBIJI ZA BORBU PROTIV NOVJ1

 

 

2. OkA

KR

Telegram

STROGO POVERLJIVO

PREDMET NAČELNIKA

Samo po oficiru!

 

 

 

 

XXIV/44

Pismeno dostavljeno:

1.) Ia (FS)

2.) Vojnoupr. k-t Jugoistoka

3.) Gr A Nafü

4.) O. Qu

5.) Ic

6.) KTB

 

 

K-t Jugoistoka

(K-da GrA »F«)

Prim.: 26. 8. 44.

Ia/KTB Br. str. pov. 36/44 P

1.) Završena je operacija »Ribecal«.3 Borbe u cilju gonjenja, koje su sada u toku, nastavljaju se sredstvima 2. OkA pod komandom K-de V SS-brd. AK.4

K-du K rasformirati, generalštabnog potpukovnika Gajtnera što pre uputiti na njegov novi zadatak.

2.) 1. brd. div. odmah preduzima marš prema južnoj Srbiji. U prvo vreme treba da se prikupi na liniji Mitrovica — Raška — Kraljevo, sa frontom prema istoku. Od 12.00 časova 27. 8. divizija stupa pod neposrednu komandu k-danta Jugoistoka. Radi se o tome da se što pre ima u gotovosti u rejonu Mitrovica jedna jaka motorizovana borbena grupa koja bi, u slučaju potrebe, mogla, pod neposrednom komandom komandanta divizije, preduzeti nastupanje u pravcu Skoplja i Niša. Obezbediti sigurnu vezu sa k-dantom Jugoistoka preko komande 2. OkA, ako je potrebno i slanjem jednog ordonans-oficira.

3.) Operativni štab Auleb5 da odmah bude spreman za funkcionisanje i izvršenje sledećih zadataka:

a) sa snagama koje su do sada bile na raspolaganju u južnoj Srbiji vezivati crvene jedinice na području koje će vojnoupr. k-t Jugoistoka tačnije odrediti,

b) po dovođenju 1. brd. div. razbiti crvene jedinice. Šifra: »Vervolf«6,

c) sa ili bez 1. brd. div. razoružati I bugarski okupacioni korpus prema detaljnijim uputstvima vojnoupravnog k-ta Jugoistoka. Šifra: »Judas«.7

4.) Jedan od čvornih zadataka K-de 2. OkA i vojnoupravnog k-ta Jugoistoka jeste i taj da odmah sve četničke jedinice u Srbiji i Crnoj Gori dovedu u borbeni dodir sa crvenim snagama i da se staraju da se taj dodir održava. Na ovaj način ne dopustiti četnicima da sami dođu do inicijative, kako bi se, s obzirom na opštu situaciju, mogla okrenuti i protiv Nemačke. Odbijanje četnika da stupe u borbu protiv komunista smatrati kao opasan simptom i odmah o tome izvestiti.

5.) Poslati izveštaj:

a) K-di 2. OkA:

O preuzimanju komande od strane K-de V SS-brd. AK i o namerama u pogledu nastavljanja dosadašnje operacije »Ribecal«.8

1 Snimak overenog prepisa telegrama (pisanog ina mašini) u AVII, NAV-T-311, r. 191, s. 616—7.

2 Četvrtasti pečat.

3 Vidi dok. br. 99, 104, 105, 108 i 109.

4 i 8 Reč je o produženju operacije »Ribecal« pod šifrom »Ribenšnicel« (Rübenschnitzeil« — »Rezanci od repe«) protiv jedinica 12. korpusa NOVJ i 6. proleterske divizije »Nikola Tesla«, a uz učešće 7. SS-brdske dobrovoljačke divizije »Princ Eugen«, 2. puka »Brandenburg«, delova 297. peš. divizije, 12. tenkovskog bataljona z.b.V., 696. bataljona Feldžandarmerije, 1. i 2. puka SDK i Muslimanske legije »fon Krempler«. Opširnije o tome vidi tom IV, taj. 29, dok. br. 9 i knj. 30. dok. br. 53; AVII, NAV-T-311, r. 191, s. 16: ratni dnevnik k-danta Jugoistoka za 27. avgust 1944. godine.

5 Nazivan je po imenu Helga Auleba, k-ta 69. AK. Taj štab je formiran privremeno i kasnije je prerastao u Korpusom grupu »Šnekenhurger« (vidi dolk. br. 124).

« »Wehrwolf« (»Vukodlak«). Bliže o tome vidi AVII, NAV-T-311, r. 191, <s. 4, 7: ratni dnevnik k-danta Jugoistoka za 28. avgust 1944. godine.

7 »Judas« (»Juda«). Ta operacija za razoružanje bugarskih jedinica 1. okupacionog korpusa (22, 24. i 25. divizija) u Srbiji, kao i bugarskih jedinica u Makedoniji, planirana je po naređenju Vrhovne komande Vermahta od 26. avgusla 1944 (vidi AVII, NAV-T-311, r. 191, s. 13, 14, 17 ii 66: ratni dnevnik k-danta Jugoistoka za 27. avgust i 7. septembar 1944, s. 616—7: informacija k-danta Jugoistoka od 26. avgusta 1944).

 b) 1. brd. diviziji:

O izvođenju marša do stizanja u Ibarsku dolinu.

c) Vojnoupr. k-t Jugoistoka:

Preuzimanje komande od strane Operativnog štaba Auleb i prvi zadaci toga štaba.

 

Za tačnost: Zelmajer

gen. št. pukovnik

 9 Vidi objašnjenje 7 u dok. br. 86.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument