ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 23. AVGU-STA 1944. KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE ZA PREBACIVANJE JEDINICA U REJON BEOGRADA, NIŠA I SKOPLJA U VEZI RAZVOJA SITUACIJE U RUMUNIJP

KR

TELEGRAM

STROGO POVERLJIVO

K-di 2. oklopne A

uz obavest:

Pismeno dostavljeno:

7 primeraka

Komandi Vazduhoplovstva

Jugoistoka

1.) LaN (FS),

2.) Gen. d. Trspw. SO.,

3.) H. Gr. Nafü.

4.) Vojnoupr. K-t Jugoistoka,

5.) Ic,

6.) O. Qu,

7.) Koncept.

182a/VIII

1 Snimak ovarenog telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV--T-311, r. 192, s. 784.

Razvoj situacije u Rumuniji2 zahteva:

1) Momentane mere:

a) 4. puk »Brandenburg« (bez jednog bataljona), nasuprot dosadašnjim naređenjima, ne za Larisu nego u rejon Niša.

b) 468. okl. izv. četa žel.[ezničkim] transportom za Beograd.

c) 2/201. divizion jurišnih topova žel. transportom za Niš.

2) Mere koje treba pripremiti:

a)3 1. brd. div. žel. transportom i pešad. maršem u rejon Niša, Motorizovana borbena grupa ili s ciljem Skoplje ili Niš.

b)4 92 (mot.) gren. brigada žel. transportom u rejon Niša.

c)5 202. tenk. bat. žel. transportom u rejon Beograda.

d) 11/109. lakog ap (RSO) iz Albanije žel. transportom u rejon Niša.

K-t Jugoistoka (K-da GrA »F«) Bf. Tgb. OB/Chef Str. pov. br. 1882—44

od 23. avg. 1944.

F. d. R:

Zelmajer [Selmayr]

 

la

Na znanje

K-t Jugoistoka (G. A. »F«)

 

E. 24. avg. 1944

 

Ia str. pov. br. 3927

 

Pril.

 

Obrađivač Ia

 

 2 U Rumuniji 23. arvgusta 1944. došlo je do oružanog ustanka u Bukureštu pod vodstvom Komunističke partije Rumunije, a 24. avgusta Rumunija je istupila iz rata na strani fašističke Nemačke (vidi Grupa autora, Drugi svetski rat, knj. 4, str. 332—4; Colonel V. Anesku i dr., Romania in razboiul antihitlerist, Institutu! de Studie istorice si social-politice de pe linga C.C. AL P.C.R., Editura Militara, 1966, str. 61—89).

3, 4 i 5 Slova su u originalu precrtana mastilom.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument