ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDE 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 10. JANUARA 1944. GODINE 114. LOVAČKOJ DIVIZIJI ZA SMENU U SEVERNOJ DALMACIJI I GORSKOM KOTARU, TE O PRAVCIMA PREMEŠTANJA 114. DIVIZIJE U ISTRU RADI SMENE 71. PEŠADIJSKE DIVIZIJE1

512 — 10. 12 — 14.302

KR

STROGO POVERLJIVO

Telegram

114. div. pred.: 17403 na znanje: 392. div. pred.: 18254

Ru

Prilog uz K.T.B.

Br. C 2 28/44

 

1.) 114. div. treba u odbrani obale da smeni 71. p. d. (komandno mesto Opatija).6 U tu svrhu 114. div. stiže u Istru maršovanjem.7

Konspirativni naziv pokreta »Nibelungenfart« .8

2.) Zadaci div. pri premeštanju:

a)Razbiti bande koje se nalaze u Lici i Primorju sa obe strane puteva za marš.9 Poželjno prokrstariti patrolama područje jugozapad. Krbavsko polje.10

b)Severnodal. luke, pre svega na odseku Karlobag — Senj, do smene od strane 392. div. držati u svojim rukama.11

c) Crveni komandni centar, za koga se pretpostavlja da se nalazi u Drežnici (22 severoist. od Senja), specijalnom akcijom iznenadno likvidirati.12

3.) Marševska ruta za glavninu div.: Gračac — Gospić — Otočac — Žuta Lokva — Senj — Crikvenica — Rijeka, sa de-lovima, pre svega noćnim marševima, od Karlobaga, preko Jablanca, za Senj.13

4.) Pokret iz rejona Gračac — Knin 12. 1. Prednji odred na-pred. Prednji odr. mora 20. 1. da stigne u komandno mesto 71. pd., u Opatiju, pored toga konačarske grupe pukova i bat. za preuzimanje novih obalskih sektora.14

5.) Oko 25. 1. krenuće glavnina 392. p. d. iz rejona Ogulin prema jugu za posedanje obalskog odseka Senj — Karlo-bag. Vremenski interval biće premošćen angažovanjem jednog pion. des. bat. Naređenje o tome izdaće se kasnije.15

XV brd. AK

Ia, str. pov. br. 51/44.

10.1.44.

... 16

f. Lejzer17

Pfaferot18

19OdasIato: Qu, Ic, Ia

Nafti20

1 Snimak telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 562, s. 993.

2, 3 i 4 Podaci o vremenu i datumu predaje' dokumenta dopisani su rukom.

5 Četvrtasti pečat K-de 15. BAK-a.

6Ta divizija formirana je 1939. godine; januara 1943. razbijena je kod Lenjingrada; aprila 1943. preformirana u Danskoj; avgusta 1943. prebačena je u Istru, odnosno Sloveniju; januara 1944. povučena je u Italiju; decembra 1944. vraćena ponovo na istočni front (u južnu Mađarsku). O tome vidi Order oj Battle oj the German Army, Military Intelligence Division, War Department, Wachington 25, D. C, 1945, str. 162 (dalje: Order oj Battle oj the German Army). Sedamdeset prva pd je do 11. januara bila spremna za marš sa glavninom raspoređenom u Opatiji, Rijeci, Postojni i Trstu (AVII. NAV-T-314, r. 562, s. 900: izveštaj K-de 15. BAK-a od 11. januara 1944).

7Prvobitno je bilo predviđeno (2. januara 1944) da se 114. lovačka divizija prebaci u Istru (u sastav 14. armije) železnicom (ukrcni rejoni na odseku Karlovac — Zagreb). Međutim, kasnije, 8. januara, taj plan je izmenjen pa je naređeno da se divizija uputi maršem. Opširnije o tome vidi AVII, NAV-T-314, r. 562, s. 1014—5: naređenje K-de 2. OkA od 2. januara 1944. K-di 15. BAK-a za premeštaj 114. divizije, s. 1000—2, 1013 i 1016: naređenja i izveštaji K-de 15. BAK-a od 3, 4. i 8. januara 1944. i s. 995—9: zapovest K-de 114. lovačke divizije od 6. januara 1944. za marš pravcem Obrovac — Sinj — Drniš — Knin — Lapac — Bihać — Slunj radi utovara na prostoriji Karlovac — Zagreb.

8»Niebelungenfahrt« (»Lutanje Nibelunga«, »Putovanje Nibe-lunga«)

9U Lici i Primorju u to vreme nalazile su se jedinice Operativnog štaba za Liku i 13. NOU divizije (tom V, knj. 23, dok. br. 91 i knj. 24, dok. br. 28 i 77; Grupa autora, ORNJ, str. 38 i 64—7.

10Ova rečenica je u originalu dopisana rukom. Inače, ta akcija je dobila šifrovani naziv operacija »Krbavsko polje« (Untemehmen »Krbavsko polje«). Međutim, K'da 2. OkA svojim naređenjem od 18. januara 1944. tu operaciju nije odobrila (AVII, NAV-T-314, r. 560, s. 1074). O tome vidi ratni dnevnik K-de 15. BAK-a u AVII, NAV-T-314, r. 560, s. 1062 i naređenje K-de 15. BAK-a od 13. januara 1944. o odlaganju akcije (s. 1076).

11Komanda 15. BAK-a, u svome izveštaju od 8. januara 1944. K-di 2. OkA, predvidela je čišćenje ovoga odseka u sadejstvu 114. lovačke divizije sa 392. legionarskom divizijom i 92. grenadirskim motorizova-nim pukom (AVII, NAV-T-314, r. 562, s. 1000—1). O tome vidi i tom V, knj. 24, dok. br. 77.

12 Ta operacija (u sklopu opšte operacije »Adler« — »Orao«), u kojoj su učestvovali delovi 114. i 392. divizije i ustaško-domobranske i četničke snage, izvodila se pod šifrom »Drežnica«. Operacija je počela 23, a završila se 29. januara 1944. Plan operacije bio je da se napad na širi rejon Drežnice izvrši sa dve borbene grupe: Severnom iz sastava

297. legionarske divizije, i Južnom, iz sastava 114. lovačke divizije. Severna grupa (ojačani 847. puk) imala je zadatak da nastupa pravcem Ogulin — Jasenak — Drežnica, a Južna pravcem Oštarije — Jezerane. Cilj im je bio da se obe spoje kod Jezerana (koje je 114. divizija trebalo da zauzme do 25. januara), a potom da preko Brinja produže .. za Senj. Rezerva (392. izviđački bataljon) nalazila se u Ogulinu. Nemačke jedinice su u ovoj akciji bile vrlo okrutne. Na prostoriji Drežnice palile su sve kuće, a dobar deo stanovništva streljale. Uništile su 20 uređenih partizanskih brvačnih prostorija i spalile partizansku bolnicu u Mošunama sa 50 kreveta. Opširnije o toj akciji vidi tom V, knj. 23, dok. br. 91 i 107; knj. 24, dok. br. 28 i 77; AVII, NAV-T-314, r.

561s. 266, 271, 290—1, 311 i 521 i r. 562, s. 960, 968 i 969: izveštaji i naređenja K-de 15. BAK-a od 22, 23, 27. i 30. januara i 4. februara 1944. o organizaciji, toku i rezultatima operacije na »partizansku Drežnicu« (operacijska karta je u r. 562, s. 1017); Arhiv VII, reg. br. 1/12—6127— 34 i 1/3—5746—49, k. 41/I: izveštaj 114. divizije o dejstvirna u drugoj polovini 1944. godine i o počinjenim zločinima.

13 Za izvršenje ovoga zadatka, 114. divizija formirala je tri mar-ševsike grupe: »Berger« (721. lovački puk, bez 1. bataljona, sa 114. izviđačkim bataljonom, 2. i 3. divizion 661. art. puka, 3. četa 114. inž. bataljona, 114. protivtenkovski divizion i 661. dopunski bataljon),. »Ni-dermajer« — Niedermeier (Štab 661. art. puka sa 1. bataljonom 721. lovačkog puka i 1. četom 114. inž. bataljona) i »Šoh« — Schoch (741. lovački puk sa 2. četom 114. inž. bataljona i 1. četom 721. lovačkog puka). Bliže o tome vidi zapovest Štaba 114. lovačke divizije od 10. januara 1944. i AVII, NAV-T-314, r. 562, s. 978—85.

Inače, za ovaj plan marša 114. lovačke divizije K-da 15. BAK-a, na svoj zahtev od 12. januara (AVII, NAV-T-314, r. 562, s. 988—9), dobila je saglasnost K-de 2. OkA 13. januara 1944 (AVII, NAV-T-314, r.

562,s. 986).

4 Bliže o pokretima Prednjeg odreda i pojedinih grupa i rokovima za pristizanje u pojedine rajone za smenu 71. pešadijske divizije, vidi AVII, NAV-T-314, r. 562, s. 978—85, s. 988—9: izveštaj K-de 15. BAK-a od 12. januara 1944. godine i s. 987: naređenje K-de 15. BAK-a od 12. januara 1944. o izmenama u planu marša.

Karta marša je u AVII, NAV-T-314, r. 562, s. 1017.

Dvadeset sedmog januara za 114. diviziju završena je operacija »Drežnica« i K-da 15. BAK-a joj je tada naredila da, zbog situacije u Istri, mora do 31. januara 1944. sa svojim zadnjim delovima napustiti armijsko područje (vidi AVII, NAV-T-314, r. 562, s. 965 i 967), što je, stvarno, i učinila: 1. februara napustili su poslednji delovi divizije (osim jednog bataljona) područje 15. BAK-a odnosno 2. OkA (vidi AVII, NAV-T-314, r. 560, s. 1096: ratni dnevnik K-de 15. BAK-a za 31. januar 1944. s podacima da su jedinice divizije za vreme dejstava na području NDH ubile 18.737, a zarobile 386 neprijateljskih vojnika, i da su istovremeno sopstveni gubici divizije iznosili 803 vojnika, podoficira i oficira, NAV-T-312, r. 1639, s. 636—7: izveštaj Armijske grupe »fon Cange« od 25. januara 1944. K-di Jugozapada (Grupa armija »C«) o pokretu 114. divizije, NAV-T-314, r. 361, s. 496: izveštaj K-de 15. BAK-a od 1. februara 1944. K-di 2. OkA o prebacivanju skoro cele divizije u širi rejon Rijeke i s. 382—5: izveštaj Štaba 114. lovačke divizije od 31. januara 1944. K-di 15. BAK-a o prelazu korpusne granice.

15Naređenje je izdato 13. januara 1944. Po tome naređenju, 392. legionarska divizija imala je da pređe u nastupanje 23. januara od Ogulina, preko Jasenka i Drežnioe, i da je u rejonu Zagreb — Karlovac srneni 1. kozačka divizija (AVII, NAV-T-314, r. 560, s. 1066: ratni dnevnik K-de 15. BAK).

16Nečitak paraf.

17Ernst

18Verner

19Dalji tekst je dopisan rukom.

20Nachrichtenfiihrer (nahrihtenfirer — načelnik službe veze).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument