ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVE{TAJ KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 12. AVGUSTA 1944. VRHOVNOJ KOMANDI VERMAHTA O SASTAVU BORBENIH GRUPA I NJIHOVIM PRAVCIMA NAPADA U OPERACIJI »RIBECAL«1

SSD

Telegram                         Pismeno dostavljeno:

STROGO POVERLJIVO

KTB

OKW/WFSt./Op. (H) Jugoistok                                  86/VIII

Predmet: Planiranje »Ribecal« [Rübezahl«]2

1.) Snage koje učestvuju:

a) Južna grupa: glavni deo 1. brd. div., albanska milicija i delovi SS-div. »Skenderbeg«,

b) Bor [bena] grupa »Jugozapad«: 2 ojačana bataljona 181. peš. divizije sa III/13. SS-puka

c) S[evero] z[apadna] grupa: 2. puk »Brandenburg« (bez 1 bat.), 3/12. tenk. bat. z.b.V., CDK i četnici (Drinski korpus).

d) S[everna] grupa: 14. SS-puk (bez III).

e) I [stočna] grupa: Viša k-da III/363. puka, 696. bat. Feldžandarmerije,» delovi 297. izv. bat., 2/201. brig. jur. topova.

f) Grupa »Krempler«.

g) Padobranski lov. bat. »Brandenburg«3,

1 Snimak overenog telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV- -T-311, r. 192, s. 486—7.

2 VMd dok. br. 99, 104 i 105.

3 To je bio 500. SS-padobranski lovački bataljon.

2.) Angažovanje snaga:

Južna grupa: Iz rejona zapadno od Rožaj — Velika (zapadno od Čakorskog prevoja) sa jakim levim krilom prema zapadu na liniju Andrijevica — Berane, a onda sa glavninom iz rejona Berana prema Mojkovcu, sa delovima iz rejona Andrijevica, preko Kolašina, na Mojkovac.

J[ugo] z[apadna] grupa: Iz rejona Podgorica preko Lijeve Rijeke, na Kolašin.

S[evero] z[apadna] grupa: Sa glavninom iz rejona Pljevlja prema jugu na liniju Vlahovići — Ljutići i, u vidu prepada, zaposedanje prelaza Tare, kod oznake 606, sa delovima iz rejona Papkov Dol — Čelebić (jugoistočno od Foče) duž Tare u cilju preprečavanja prelaza na Tari prema jugu, ostavljajući trupe za preprečavanje u rejonu Hum — Papkov Dol -— Čelebić a, po potrebi, i sa daljim angažovanjem prema jugoistoku na liniju Vaškovo — Bliškovo.

Severna grupa: Iz rejona Jabuka — Prijepolje, sa jakim desnim krilom prema jugu, na opštu liniju Brodarevo — Klanac, a zatim prema jugu na Šehoviće i Bijelo Polje.

Grupa »Krempler«: U cilju obezbeđenja zaleđa Severne grupe, u rejonu Priboj — Nova Varoš.

I[stočna] grupa: Ponajpre nastupanje levog krila u cilju stizanja do sektora Lima do reke Lešnice, a kasnije podrška J[užnoj] i S[evernoj] grupi odgovarajući razvoju napada obeju grupa. X...4

369. divizija ima nalog da potisne 29. crvenu diviziju prema si., u cilju sprečavanja nastupanja u pravcu Nikšića i Šavnika. 4.) Komanda: Operativni štab »Ribecal« (Ogrführ.5 Fleps6) s isturenim komandnim mestom u Raškoj, zatim u Novom Pazaru, kasnije u Sjenici.

7K-t Jugoistoka (K-da GrA »F«) Ia, str. pov. br. 3704—44 od 12. 8. 44.

X ... Padobranski lov. bat. »Brandenburg« kao rezerva za eventualnu desantnu upotrebu u rejonu Novi Pazar — Raška.8

Za tačnost:

,,,9

konjički kapetan

4 Tako piše u originalu (X...). Ovde dolazi tekst uz koji stoji objašnjenje 8.

5 To jest: SS-Obergruppenführer (SS obergrupenfirer). To je čin u SS-jedinicama i odgovara činu general-lajtnanta (general-potpukovnika) kopnene vojske.

6 Artur

7 Vidi objašnjenje broj 7, u dok. br. 86.

8 Ovaj tekst od »X...« pa dalje dopisan je naknadno u originalu, a mesto mu je u delu telegrama označenom objašnjenjem 4.

9 Nečitak potpis.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument