ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 107

IZVESTAJ KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 9. AVGUSTA 1944. VRHOVNOJ KOMANDI VERMAHTA O VOJNO-POLITIČKOJ SITUACIJI NA JUGOISTOKU1

Str. pov. 0186/44.2

KTB

STROGO POVERLJIVO

OKW/WFSt/Op (H) Jugoistok

Koncept

K-t Jugoistoka

PREDMET NAČELNIKA

(K-da GrA »F«)

SAMO PO OFICIRU

 

Prim.: 9. 8. 44.

Ia/KTB Br. pov. 33/44

Prim.: Konc. Pril. PREDMET NAČELNIKA XXI/44.

I.

Opšta situacija na području Jugoistoka u velikoj meri6 se zaoštrila:

1.) rastućim ugrožavanjem severozapadne Grčke: Pojedinosti situacije:

...7

1 Snimak koncepta originala (pisanog na (mašini) u AVI I, NAV- -T-311, r. 191, s. 597—607. Redakcija ne raspolaže originalom. Datum je uzet sa četvrtastog pečata k-danta Jugoistoka.

2 i 5 Dopisano nikom.

3 i 4 Četviritasti pečata.

6 Reci »u velikoj meri« u konceptu originala su precrtane.

7 Redakcija je s tri tačkice označila izostavljeni dao teksta koji se odnosi na Grčku.

2.) prodorom većeg broja Titovih jedinica u Srbiju:

Pojedinosti situacije:

a) Na području između Ibra i Morave nalaze se jake crvene snage iz Crne Gore u nastupanju protiv njima u susret bačenim četničkim jedinicama, policijskim, SDK i bugarskim bataljonima. Radi se nesumnjivo o II korpusu sa oko 3 crvene div.[izije], koje nismo mogli da zahvatimo, kao što smo u početku mislili, za vreme njihovog proboja kroz Ibarsku dolinu zbog toga što su [dobro] koristile zemljište.8

b) U sadašnjem momentu, crvena 37. div.[izija] nalazi se u nastupanju sa područja severno od Prijepolja, preko Nove Varoši, prema Ivanjici (35 km j.jz. od Čačka) i uskoro će izbiti na Ibar severno od Ušća.9

c) Divizije crvenog XII korpusa uspele su da, po svom planu, preduzmu marš u pravcu severnog dela Crne Gore. I pored toga što su delovi 7. SS div[izije] odmah preduzeli gonjenje, mora se računati sa tim. da će [ovaj crveni korpus] za nekoliko dana stići u rejon Pljevalja.10

d) Sve u svemu, dobija se slika jednog skoro planskog toka dugo očekivane Titove ofanzive u cilju zauzimanja južne Srbije, i pored toga što su pojedine jedinice koje učestvuju u ovoj ofanzivi potučene. . . ,11 Prema podacima dobijenim iz s[igurnih] iz[vora], kao i prema rezultatima izviđanja sa zemlje, može se zaključiti da će se crvene snage koje prodru u Srbiju spojiti sa jedinicama Glavnog štaba za Srbiju i da imaju nameru da čvrsto zaposednu teren s obe strane pruge Stalać (12 km s.si. od Kruševca) — Niš — Grdelica, te da efikasno vrše prekide glavne snabdevačke saobraćajnice Jugoistoka, i da južnu Srbiju potčine komunističkoj vladavini eliminišući svaki uticaj Draže Mihailovića.

e) Naše trupe koje se u sadašnjem momentu tamo nalaze neznatne su [jačine] i velikim delom ispod prosečne vrednosti. Još uvek se ne može prosuditi zbog kojih motiva ili razloga četnici i srpski dobrovoljci imaju malo volje za borbu, verovatno je to prouzrokovano političkim uticaj ima. Upadljivo je izrazito pasivno držanje komandi I bug[arskog] okup[acionog] korpusa, koje na [naša] naređenja za njihovo angažovanje [u borbi] stalno odgovaraju neopravdanim izgovorima.

8 Reč je o pokretu Operativne grupe divizija (2, 5. i 17. divizije), koja je nastupala preko Kopaonika radi zauzimanja Brusa (vidi tom I, krnj. 9, dok. br. 87 i 88).

9 Namere 37. NOU divizije u to vreme su bile da sa svojim jedinicama dejstvuje u pravcu Sjenice, Zlatibora i dalje (vidi tom I, knj. 16, dok. br. 228 i 323).

10 Jedinice 12. korpusa NOVJ nalazile su se u to vreme u jugoistočnoj Bosni u odstupnom maršu prema Mratinju, Pivskoj planini i Durmitoru (vidi tom IV, knj. 28, dok. br. 36 i 101 i knj. 29, dok. br. 97; Grupa autora, ORNJ, str. 263, 267 i 270).

11 Na kralju ove rečenice ubačen je još jedan red teksta, pisan rukom, ali, zbog nečitkog rukopisa, redakcija nije uspela da ga prevede, i to je označila sa tri tačke.

II.

Vesti iz Turske posle prekida diplomatskih i ekonomskih odnosa govore da nije verovatno da će za idućih nekoliko nedelja sa te strane doći do neposrednih vojničkih delovanja. Ta okolnost je značajna za tretiranje pitanja kako i kada treba dovesti nemačke trupe ili ih pripremiti za dovođenje. Pri odgovarajućem uticaju Ministarstva spoljnih poslova i načelnika generalštaba Vrhovne komande Vermahta na bugarsku vladu i bugarsku vrhovnu komandu moglo bi se postići takvo smirivanje koje bi omogućilo da se ne mora odmah slati pomoć [Bugarima].

III.

1.) Gledišta iznesena pod I. primoravaju nas da predložimo da se operativne rezerve (1. brd. div. i 4. SS-pol. okl. gren. div.) stave na duže raspolaganje k-dantu Jugoistoka.12

2.) Zamisao za najskoriju upotrebu pomenutih dveju jedinica je sledeća:

a) 1. brd. div. napada na Crnu Goru prema predlogu k-danta Jugoistoka Ia str. pov. br. 3624/44 od 7. 8. 44.13

b) 4. SS-pol. oki. gren. div., nakon završetka [operacije] »Zmija šarka«, ili rasporediti tako da, zajedno sa 11. vazd. polj. div., bude u gotovosti za napad na Zervasov mostobran, ili je, posle kratkotrajne demonstrativne upotrebe na području XXII korpusa (vršenje pritiska na tok pregovora), ponovo vratiti u rejon Larise.

3.) Obrazloženje:

a) Do daljnjeg se moramo pomiriti sa kritičnom situacijom u južnoj Srbiji, i to zbog čišćenja Crne Gore koja je u pogledu odbrane morske obale važnija.14 Težiti, koristeći sva moguća improvizovana sredstva [i načine] da železnička pruga bude upotrebljiva za naš saobraćaj .

b) Za oko 3 nedelje biče moguće angažovati 1. brd. div. u borbama protiv neprijatelja u južnoj Srbiji, a eventualno bi mogla da sadejstvuje i 4. SS-pol. oki. gren. div., ukoliko ova divizija ne bi morala, zbog razvoja

situacije u Epiru, da bude angažovana u samom Epiru ili da bude raspoređena u pripravnosti za jedno takvo angažovanje.

12 Taj deo teksta, koji je redakcija izostavila, odnosi se na sprovođenje operacije »Krajcoter« (vidi dok. br. 105), i akcije protiv Zervasa, vođe grčkih nacionalista, koji je u to vreme prekršio primirje s Nemcima.

13 To je iizveštaj. Objavljuje se u ovoj knjizi kao dok. br. 105.

14 Reč je o operaciji »Ribecal« (vidi dok. br. 99 i 104).

IV.

Ako uopšte15 bude trebalo da se 4. SS-pol. okl. gren. div. pomeri iz Grčke, sa čime se računa, ne uzimajući u obzir naša planiranja, najkasnije u jesen, zbog daljeg razvoja situacije u Bugarskoj, moglo bi doći u obzir da se 11. vazd. polj. div. pomeri na njeno mesto, u Tesaliju, a zato u Atici da se angažuje 4. puk »Brandenburg« (posle njegovog preformiranja za desantnu upotrebu), kao i upravo sada sa Parosa vraćeni 1010. tvrđavski pešadijski bataljon, a osim toga još i snage od 1 1/2 bataljona, koje bi se mogle izvući sa manje ugroženih ostrva Kefalonije i Zante. Najvažniji razlozi za ovaj predlog:

a) Značaj tesalijskog područja kao baze glavnih snaga Grupe armija »E«, angažovanih sa težištem na pregradi na ulazu u Jegejsko more i u južnoj Grčkoj;

b) neophodna potreba da se raspolaže jednom dobro obučenom i integralno čvrstom jedinicom u blizini železničke pruge, jedinicom koju je moguće brzo angažovati i upotrebiti na više pravaca.

Molimo da se ova naša gledišta proslede na nadležno mesto i da se, ukoliko se ona prihvate, načelno odobri predloženo, odn. perspektivno pomeranje snaga.

V.l6

...17

15 Reč »uopšte« je u konceptu precrtana.

16 i 17 Koncept se ovde završava. Dalji tekst nedostaje, mada je dokumenat parafiran (nečitko).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument