ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDE 21. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 7. AVGUSTA 1944. KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE O PLANU OPERACIJE »FRIC« PROTIV JEDINICA NOV ALBANIJE I NOV I POJ U ŠIREM REJONU PLANINE KARAORMAN1

Telegram

21

2Abt. Ia

U. R.3 na: Qu

K-di 2. OkA

 

Veza:

1) K-da 2. OkA O. Qu/Ia pov. br. 5329/44. od 28. 7.4

2) K-da XXI brd. AK, Ia pov. br. 5133/44. od 25. 7.5

Pred.: Operacija »Fric«6

Poverljivo

1 Snimak telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 664, s. 464.

2 Dopisano rukom.

3 Međunarodna skraćenica od reöi »urgent« (hitao)..

4 Redakcija ne raspolaže tim dokumentom. Verovatao se odnosi na odobrenje 2. OkA za izvođenje operacije »Fric«.

5 To je izveštalj K-de 21. BAK-a od 25. jula 1944. K-di 2. OkA o koncentraciji jakih neprijateljskih snaga na planini Karaorman, u kome, takođe, moli za odobrenje da ih uništi (AVII, NAV-T-314, r. 664, s. 327).

6 »Fritz«. Ovu operaciju (počela je 8. avgusta 1944) sproveli su Nemci protiv jedinica Narodnooslobodilačke vojske Albanije (NOVA) i 1. makedonske i 1. kosovsko-metohijske NOU brigade, koje su se u to vreme nalazile u širem rejonu pl. Karaorman. Bliže o tome vidi tom VII, knj. 4, dok. br. 11; Grupa autora, ORNJ, knj. 2, str. 345; AVII, NAV-T-314, r. 663, s. 1414: ratni dnevnik K-de 21. BAK-a za 7. i 8. avgust, r. 664, s. 327 i 540: izveštaji K-de 21. BAK-a od 25. jula (o planiranju operacije) i 16. avgusta ( o završetku operacije) i s., 474: skice dejstava od 3. do 12. avgusta 1944. godine.

K-da korp. obaveštava u vezi t. 1), i kao dopunu u vezi t. 2), kako planira da izvede operaciju »Fric«.

1). Rukovođenje: 297. peš. div.

2.) Komandovanje: K-t 524. gp7

3.) Angažovane snage: kao udarne grupe:

II/522. gp (ojač. 1 brd. btr) i Borbena gr. II/524 (2 str. č i 1 brd. btr)

za zatvaranje:

l/522.gr. 5/524, 4/297. izv. bat., delovi

297. marševske čete nacionalne grupe.

4.) Planirano sprovođenje:

Prodor ojač. II/522. i Borbene gr. II/524. iz rejona Dolgas (11 jji. Debar) prema i. do s. obronka planine Karaorman, odatle zalamajući prema j. na Ržanovo, Zbaždi i Prisov-jani, radi razbijanja tamošnjeg banditskog centra. Neposredno posle toga, prodor preko planine Karaorman prema i. i pretresanje rejona z. Laktinje radi pronalaženja mesta gde nepr. iz vazduha baca materijal.8

Zatvaranje prema z.: (s obe strane Burinec) 1/522. i 5/524. Zatvaranje prema i.: 4/297 fiz./bat. i uporište na putu 297. marš. č između Laktinje i Botun. Zatvaranje prema j.: nac. grupe na liniji Botun — Globočica.

5.) Početak napada: verovatno 9. 8. uveče.

6.) Potrebne količine pogonskog goriva za već izvršenu zame-nu bat., prikupljanje i sprovođenje: 16,66 m3 benzina 9,2 m3 dizel-goriva.

K-da XXI brd. AK Ia, pov. br. 5462/44 od 7. 8. 44. 22.35 časa R9

7 Tadašnji komandant 524. grenadirskog puka zvao se Burgemeister (Burgemajster), pa je d borbena grupa nazvana po njemu (AVII, NAV-T-314, r. 663, s. 1414).

8 To je bio aerodrom, na pl. Karaorman, kod s. Alipašica (tom VII, knj. 4, dok. br. 11).

9 Paraf majora Hana Raša.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument