ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 7. AVGUSTA 1944. VRHOVNOJ KOMANDI VERMAHTA O PLANU ZA DEJSTVA SOPSTVENIH JEDINICA U OPERACIJI »RIBECAL«1

KR

Telegram

STROGO POVERLJIVO

46/VIII

Pismeno dostavljeno:

1.) Ia (FS)

2.) KTB

OKW/WFStOp. (H) Jugoistok

Odnosi se na: »Ribecal«.

I. Na osnovu primljenih borbenih izveštaja i obaveštenja dobijenih iz pouzdanih izvora, neprijateljske snage, koje su se poslednjih dana probile preko Ibarske doline prema istoku, verovatno su jače nego što je to do sada smatrano. Treba imati u vidu da se na Kopaoniku nalaze delovi 2, 5. i 17. divizije u sastavu II korpusa i da su uspostavili ili će uskoro uspostaviti vezu sa delovima Glavnog štaba Srbije.2 Bez sumnje, ove jedinice su u proteklim borbama pretrpele znatne gubitke. Jaki delovi ovih jedinica odsečeni su i odbačeni u pravcu jugozapada. Prema ovoj pretpostavci, u severoistoč. Crnoj Gori nalaze se samo još 3, 1. i 37. komunistička divizija sa izvesnim brojem nepokretnih pomoćnih jedinica i ;imožda nekim delovima 5. i 17. divizije. Dovođenje XII komunist, korpusa iz rejona Vlasenice sa zadatkom zaposedanja rejona Južno od Pljevlja — Prijepolje može da se znatno otegne zbog naše operacije »Hakflajš.4

1 Snimak overenog telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV- -T-311, br. 285, is. 1060—1. Na dokumentu su na više mašta vršene ma nje ispravke i dopisivanja rukom.

2 Bliže o zadacima Operativne grupe vidi dok. br. 99.

3 Tekst do kraja rečenice dopisan rukom, na desnoj strani dokumenta.

4 Odluku za ovu operaciju doneo je k-dant Jugoistoka 3. avgusta 1944. Operacija je imala za cilj razbijanje jedinica NOVJ (3. i 12. korpusa i 6. ličke divizije) na prostoru Ribnica — Vareš — Olovo — Vlasenica — Kladanj (ovoj operaciji je prethodila operacija »Reslajn« na nešto užoj prostoriji). Za ovu operaciju (počela je 5, a završila se do 16. avgusta) bile su angažovane kompletna 13. SS-divizija »Han-džar«, dalovi 7. SS-divizije »Princ Eugen« (1. i 2. bataljun 13. SS-puka, 3. bataljon 14. SS-puka, 7. SS-izviđački bataljon i delovi 7. SS-inžinje-rijskog bataljona). Opširnije o tome vidi dok. br. 96; tom IV, knj. 23, dok. br. 36 i 146 i knj. 29, dok. br. 128; AVII, NAV-T-311, ir. 190, ,s. 763—1007, str. 133, 139 i 143: ratni dnevnik komandanta Jugoistoka za 3, 4. i 5. avgusit, r. 285, s. 1001—4: izveštoj k-ta Jugoistoka od 5. avgusta 1944. godine.

II Uprkos koncentracije snaga u južnoj Srbiji, koja je u toku, k-t Jugoistoka stoji čvrsto pri odluci da sa prikupljenim snagama tuče neprijatelja u Crnoj Gori. Iz ovog proizlazi da će se veza Sandžaka sa crnogorskom obalom, koja je bila mesecima prekinuta, ponovo uspostaviti. Mogućnost da se ova namera brzo sprovede u delo je, zbog smanjenja neprijateljskih snaga u tom rejonu, povećana. 2. oklopna armija već je primila odgovarajuća uputstva da bez odlaganja započne sa operacijom »Ribecal«. Voj-noupravni komandant Jugoistoka ima zadatak da sa snagama koje mu stoje na raspolaganju tuče ojačanog neprijatelja u južnoj Srbiji i da ga drži u šahu bar tako dugo dok se ne završi operacija »Ribecal« i dok ponovo ne bude moguće uvođenje u borbu 1. brdske divizije na odseku između Ibra i Morave. Kod preuzimanja ovog rizika očekuje se da će se 4. SS-policijska oklopna gren. divizija,5 po završetku operacije »Krojcoter«,6 iz političkih razloga ponovo vratiti na železn. prugu Skoplje — Niš i bar sa nekim svojim delovima učestvovati u operaciji protiv snaga Glavnog štaba Srbije. III. Plan operacije »Ribecal« je sledeći:7

1.) Uvode se u borbu:

a) 1. brdska divizija, sa linije zapadno od Rožaja i istočno od Andrijevice, nastupajući prema liniji Bijelo Polje — Mojkovac, sa težištem na južnom krilu, koje će preko Andrijevice i Kolašina nastupati ka Mojkovcu.

b) Borbena grupa 14. SS-puka, sa delovima K-de »M«, nastupa iz rejona Pljevlja — Prijepolje prema liniji Mojkovac — Bijelo Polje.

c) Borbena grupa 181. divizije (1 ojačani puk 181. div. sa III/13. puka i delovima Muslimanskog dobrovoljačkog korpusa iz Podgorice, nastupa prema liniji Kolašin — Mojkovac.

d) Padobranski desantni bataljon biće upotrebljen protiv Berana ili Kolašina ili Mojkovca.

5 Ta divizija (4. SS-pol. oki. gren.) nije tada upotrebljena. Njeno izvlačenje počeće krajem avgusta 1944. usled prodora jedinica Crvene armije u Rumuniju i događaja koji su potom nastali (istupanje Rumunije iz rata). Tada je ona prebačena u južni Banat (vidi dok. br. 124; tom IV, knj. 31, dok. br. 146, .objašnjenje 15).

6 »Kreuzotter« (»Zmija šarka«). Ovu operaciju su izvodili Nemci u Grčkoj protiv jedinica ELAS-a, uz učešće jedinica 22. brdskog ar- mijislkog korpusa (4. SS-poJioljske oklopne grenadirske i 104. lovačke divizije). Počela je 5. avgusta 1944 (vidi AVII, NAV-T-311, r. 285, s. 633—4: beleške za refenisanje vojoupravnog komandanta Jugoistoka od 5. avgusita i NAV-T-78, r. 332, s. 9509 i 9516: izveštalji kita Jugoisto ka od 5. i 6. avgusta 1944. godine; Per&i Ernst Sram, n. d., iknij. IV1, str. 677—80).

7 Detaljnije o planu za operaciju »Ribecal« vidi dok. br. 108

2.) Komandantu V SS-brd. AK, koji je 7. 8. 44. u 18.00 časova preuzeo komandu nad svim trupama koje učestvuju u operaciji, naređeno je da neprijateljsku odbranu na širokom frontu probije na više mesta kako bi pravovremeno zauzeo važna pozadinska uporišta i zatim odcepljene i zaostale delove neprijateljskih jedinica od pozadi pojedinačno uništavao.

3.) Kao X-dan biće određen 11. 8. 44.8

IV. Izveštaj o snagama koje će angažovati vojnoupravni komandant Jugoistoka još nije primljen i biće dostavljen naknadno.

K-t Jugoistoka (K-da GrA »F«)

Ia, str. pov. br. 3624

od 7. 8. 44.

Za tačnost: Zelmajer

gen. št. pukovnik

8 To jest: dan početka napada (»D«-dan). Međutim, operacija je, zbog nepravovremenog pristizaja 1. brdske divizije, počela 12. avgusta (vidi tom IV, krnj. 29, dok. br. 21).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument