ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 104

DIREKTIVA BROJ 2 KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 7. AVGUSTA 1944. KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE O TEŽIŠTU DEJSTAVA U OPERACIJI »RIBECAL«1

KR

Telegram

STROGO POVERLJIVO

PREDMET NAČELNIKA SAMO PO OFICIRU!

Pismeno dostavljeno:

 

 

 

2. OkA

K-da vazd. Jugoistoka

1.) Ia (FS)

2.) Vonoupr. k-tu Jugoistoka

3.) TB

 

XX/44

 

K-t Jugoistoka

(K-da GrA »F«)

Prim.: 7. 8. 44

Ia /KTB Br. str. pov. 32/44

Prim. 3. Pril.

Veza: K-dant Jugoistoka Ia, str. pov. br. 0169/44, od 25. 7.3

Direktiva br. 2 za operaciju »Ribecal«

1.) Po mišljenju komandanta Jugoistoka, prodor neprijateljskih delova preko Ibarske doline na istok nije za sada od odlučujućeg značaja.

2.) Prema tome, operaciju »Ribecal« treba sprovesti onako kako su joj postavljeni ciljevi u odgovarajućem naređenju pod tač. 2.4 Radi se o tome da se, iskorišćavanjem do sada postignutih uspeha, koji u svakom slučaju znače slabljenje neprijateljske grupe koja se nalazi u Crnoj Gori, zauzme severoistočni deo Crne Gore, te da se uspostavi veza sa južnim delom Crne Gore. Jedan od naročito važnih ciljeva je zauzimanje Berana kao neprijateljske snabde-vačke baze.

1 Snimak overenog prepisa telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-311, r. 191, s. 595—6.

2 Četvrtasti pečat.

3 To je direktiva broj 1. Ona se objavljuje kao dok. br. 99 u ovoj knjizi.

4 Vidi dok. br. 99.

3.) Zadaci vojnoupravnog komandanta Jugoistoka ni u čemu se ne menjaju. Pošto se mora računati sa pojačanjima neprijateljskih snaga koje se nalaze između Ibra i Morave, ne srne se propustiti ni jedan mogući pokušaj da se dovedu sve naše raspoložive jedinice, te da se neprijatelju bar spreči sloboda manevra, a ako je moguće treba ga i razbiti. Nezavisno od toga mora biti zagarantovana odbrana srpske zapadne granice sa težištem između Višegrada i planine Golije.

4.) Linija razgraničenja između 2. okl. armije i vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 7. 8. 18.00 časova: srpska južna i zapadna granica.

5.) Moli se Komanda vazduhoplovstva Jugoistoka da operaciju 2. oklopne armije u Crnoj Gori podrži na težištu dejstava, a i da intenzivnim izviđanjem, naročito istočno od Ibarske doline, otkrije jačinu neprijatelja i njegove pokrete.

K-t Jugoistoka (K-da GrA »F«)

Ia, str, pov.br. 0184, Chefs

od 7. 8. 44.

Za tačnost: Zelmajer5

gen. št. pukovnik

5 Jozef


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument