ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ 21. SS-BRDSKE DIVIZIJE »SKENDERBEG« OD 1. AVGUSTA 1944. KOMANDI .21. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA O TOKU I REZULTATIMA OPERACIJE »DRAUFGENGER« NA PROSTORU ANDRIJEVICA — BERANE — MURINO1

STROGO POVERLJIVO!

Vafen SS-brdska divizija

Div. St. Qu, 1. 8. 1944

»Skenderbeg« Ia, str. pov. br. 97/44.

9 primeraka

5. primerak

priloga: 6

Komanda

XXI (brd.) AK

Prim.: 10. 8. Del, br. 2426 s. pov.

Abt. Ia Del, br. str, pov. 942

Broj pril. 1

 

Borbeni izveštaj

o operaciji »Draufgenger«3

od 18. 7. do 28. 7. 1944

A.) Zadatak za operaciju »Draufgenger« bio je da se iz rejona čelnih osiguranja na području Murina nastupa s obe strane puta Murino — Andrijevica, da bi se posle zauzimanja uzvišenja s obe strane Andrijevice dalje nastupalo radi zauzimanja Berana, izolovali logori bandi i skladišta hrane i materijala za koje se pretpostavlja da su u dolinama potoka sev.-zap. od Berana i, u sadejstvu sa albanskim graničnim osiguranjima i Više komande Crne Gore, uništile neprijateljske snage, koje se nalaze istočno od Berana (vidi naređenje K-de 2. oki. armije str. pov. op. br. 2040 od 12. 7. 44).4

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 664, s. 278—94. U gornjem desom uglu, oko pečata, nalazi se par nečitkih parafa.

2 Četvrtasti pečat primaoca.

3 »Draufgänger«. Ova operacija se u jugoslovenskoj istoriografiji naziva andrijevičkom operacijom. O njoj vidi i Persi Ernst Šram, n. d., knj. IV1, str. 681—2.

4 Redakcija ne raspolaže tim dokumentom.

B.) O neprijateljskim snagama poznato je:5

II korpus u Kolašinu sa:

3. div. (2.000 ljudi) u rejonu Andrijevica — Kolašin

2. div.6 (1.600 ljudi) u rejonu Berane i istočno odatle,

5. div. (1.200 ljudi) u toku premeštanja iz rejona j. od Pljevalja u rejon sev. od Berana, 17. div. (1.200 ljudi) i

37. div. (1.800 ljudi) u rejonu južno i jugozap. od Pljevalja. U toku akcije treba računati sa napadima ovih divizija i drugih novodovedenih nepr. snaga (npr. 1. divizije iz rejona sev.-zap. od Pljevalja).

C.) Za akciju bile su na raspolaganju sledeće naše snage:

Štab SS-brdske divizije »Skenderbeg«,

Borbena grupa »Lim—istok«: Štab z.b.V. »f. Rudno« sa Borbenom grupom »A«: 2 čete SS-brd. divizije »Skenderbeg« (440 ljudi),

sa Borbenom grupom »B«: Okl. gren. jurišni bat. sa potčinjenom Škol. bat. (mot.) (ukupno 770 ljudi), 3/7. SS-inž. bat. (150 ljudi).

Borbena grupa »Lim—zapad«: 14. SS-brd. lov. puk (bez III bat.) sa potčinjenom 4/7. SS-brd. art. puka (ukupno 1.500 ljudi), koja je bila podeljena na Borbenu grupu »C« (I i II/14. puka) i Borbenu grupu »D« (ojačana pukovska poterna četa).

Potom oko 1.000 ljudi iz albanske milicije.

Sastav borbenih grupa menjan je u toku borbi.

5 Redakcija nije mogla da utvrdi brojna stanja pomenutih jedinica u to vreme, pošto ne raspolaže odgovarajućim podacima, ali se oni mogu uzeti kao približno tačni. Na primer: 3. NOU divizija 12. maja 1944. imala je 2.882 borca (vidi tom III, knj. 10, dok. br. 51). Što se tiče rasporeda jedinica 2. korpusa NOVJ, podaci su tačni. Bliže o tome vidi tom III, knj. 8, dok. br. 14, 18, 20 i 23; Grupa autora, ORNJ, str. 257—9.

6 Druga, 5. i 17. divizija bile su u sastavu Operativne grupe divizija i samo su taktički bile potčinjene 2. korpusu NOVJ. Njihov je zadatak bio da se odmah upute, najpogodnijim pravcem, prema Srbiji zbog izuzetno teškog položaja srpskih jedinica u međurečju Toplice i Jablanice. Opširnije o tome vidi dok. br. 96; Grupa autora, ORNJ, str. 257—9.

D.) Plan borbenih dejstava: (vidi akt SS-»Skenderbeg« str. pov. br. 73/44 od 13. 7. 44).7 Prema naređenju K-de 2. oki. armije, 2. faza izmenjena je utoliko što je trebalo da Borbena grupa »Lim—istok« odmah nastavi napade prema Beranama a demonstrativni manevar Borbene grupe »Lim — zapad« prema Han-Drndirskom i Lisi8 trebalo je da se izvrši samo do linije Kralje — Rudo brdo — Okolišta.

E.) Tok borbe.

Prikupljanje borbenih grupa izvršeno je do 17. 7. ujutro u rejonu Velika — Čakor. Ono je bilo usporeno zbog toga što se

a) put Peć — Čakor može da koristi samo kao jednosmerni put,

b) saobraćaj kamionima mogao vršiti samo po mraku, usled opasnosti od napada iz vazduha,

c) istovar zbog maskirne discipline morao vršiti već na prevoju Čakor.

Od 17. 7. ujutro izviđanje preneto na meštane; utvrđeno

je protezanje nepr. položaja i na zemljištu utvrđen plan

borbenih dejstava,

U noći 17/18. 7. planski je zauzet polazni položaj.

18. 7. 1944.

(prilog br. I)9

Borbene grupe prešle su u napad po planu i uz žilav i jak

otpor neprijatelja, delimično borbom prsa u prsa, dostigle

svoje ciljeve.10

Borbena grupa »A« krenula je u 4.00 časa sa linije k. 2005 — Štit, zauzela k. 1989 i u daljem napadu prema k. 1747 sprečena nepr. prodorom sa pravca Visibabe i dostigla liniju 700 m sev.-zap. i sev. od k. 1989.

Borbena grupa »B«, polazeći u 4.00 časa sa linije čelnih osiguranja 1 km severno do zap. od Murina, zauzela je, i pored žilavog nepr. otpora, Zorić, Kruševo, Ulotinu i visove k. 1441, 1261 i dostigla liniju Graovo — Luge — k. 1547.

Borbena grupa »C«, polazeći u 1.00 čas sa grebena,11 slomila je nepr. otpor na k. 2111 i u teškim borbama prsa u prsa zauzimala vis po vis do linije k. 1114 — Anđelat — k. 1271.

Borbena grupa »D«, lomeći slabiji otpor neprijatelja, stigla je na Peh i tamo je predveče okružena. Vreme: pre podne kišovito, po podne vedro. Neprijateljska avijacija nije dejstvovala. Komandno mesto divizije: G. Ržanica.

7 Redakcija ne raspolaže tim dokumentom.

8 To je trig. 1877, kod Andrijevice.

9 Prilog 1 je skica borbenih dejstava za period od 18. do 21. jula
1944 (vidi AVII, NAV-T-314, r. 664, s. 295).

10 Tada su napadnuti položaji 2. proleterske i 9. crnogorske NOU brigade (vidi tom III, knj. 10, dok. br. 82).

11 Greben ispred kote 2111.

19. 7. 1944:

(prilog br. 1)

Namera: nastavljanje napada saobrazno planu. Radi otvaranja puta ka Andrijevici težište se prebacuje na zauzimanje uzvišenja istočno od Andrijevice. U tom cilju glavnina Borbene grupe »B« u noći 18/19. 7. prebacuje se na istočnu obalu Lima.

Borbena grupa »A« zauzela je u podne, uz slabiji otpor neprijatelja, k. 1747 i 1609.

Borbena grupa »B« vršila je čišćenje zemljišta oko Visibabe i uz žilav i jak otpor neprijatelja zauzela k. 1599, 1500 i 1555, a potom izvojevala prolaz kroz klisuru Lima.

Borbena grupa »C« krenula je u napad u 3.00 časa i u 9.00 čas. zauzela Andrijevicu12 i visove k. 1443, Zuljevo brdo. Pošto je zauzet vis, odbijeni su nepr. protivnapadi sa zapada i severa.

Borbena grupa »D« u noći 18/19. 7., uz podršku 1 čete iz Borbene grupe »C«, razbija obruč oko Peha. Odbačena je na k. 1443 i tamo sa pravca k. 1172 žestoko napadnuta. Pri nastupu mraka izgubljena je k. 1443, ali je u žestokim borbama prsa u prsa, potpomognuta delovima Borbene grupe »C«, u ponoć povraćena. Vreme vedro i toplo, uveče oblačno. Neprijateljska avijacija nije dejstvovala. Komandno mesto divizije: G. Ržanica.

12 Bliže o zauzimanju Andrijevice vidi tom. III, knj. 8, dok br. 28

20. 7. 1944.:

(prilog br. 1).

Namera: nastavljanje napada Borbene grupe »B« prema Beranama s obe strane Lima, s tim da borbene grupe »C« i »D« vrše zaštitu zapadnog boka. Za obezbeđenje pozadinskih veza i rasterećenje trupa koje vrše napad, upotrebiće se regrutna četa »Skenderbeg«. Miliciji u Plavu i Gusinju izdato je naređenje da nastupaju prema severu do potoka Perućica.

Borbena grupa »A« vršila je čišćenje visova k. 1671 i k. 1898 i izviđala prema Šekularu.

Borbena grupa »B« u noći 19/20. 7. vršila je pregrupisavanje i prikupila se sa 1 četom na k. 1555 a sa glavninom u re-jonu Andrijevice radi napada s obe strane puta ka Beranama. Na planinskom lancu k. 1599 — 1555 ostavljen je II bataljon 1. albanskog lovačkog puka radi odbrane prema severoistoku. Glavnina Borbene grupe »B« krenula je u napad u 13.00 časova, zauzela Borovu glavu, Zabrđe, Trešnjevo, k. 930 i k. 1061, gde se pojačavao otpor. Borbene grupe »C« i »D« (14. SS)13 odbijale su u toku celog dana jake napade neprijatelja sa zapada prema k. 1443 i Zuljevom brdu. Efikasan napad naših aviona »štuka« na Oblo Brdo i k. 1172 doneo je osetno rasterećenje. Novodovedene regrutne čete »Skenderbeg«, koje su ušle u sastav Borbene grupe »E«, predveče su smenile 11/14. SS [puka] i pojačane milicijom preuzele odbranu na liniji južno od k. 1443 — k. 1271 — Đuliće sa otpornim tačkama na k. 1547, k. 1261 i k. 1441. 11/14. SS biće koncentrisan za napad 21. 7. 44. od Andrijevice prema severu ka Rujištu. Vreme vedro i sunčano.

Nekoliko nepr. lovaca i bombardera nadletalo je rejon »Draufgenger«. Naši avioni »štuke« napadali su Oblo Brdo i k. 1172. Komandno mesto divizije: Ulotina.

21. 7. 1944: (prilog br. 1)

Namera: nastavljanje napada Borbene grupe »B« sa težištem s obe strane puta Andrijevica — Berane; vezivanje nepr. snaga Borbenom grupom »A« i zaštita zapadnog boka »Draufgenger« borbenim grupama »C« i »D«. Dovođenjem ostalih regrutnih četa, izvlačenje I/14. SS pomoću Borbene grupe »E«.

Borbena grupa »A«, uz slabiji nepr. otpor, zauzima Jankovu gl. (k. 1566).14 Neprijatelj se povlači ka sev.-zapadu. Iz rejona Orah jaka bočna vatra na levo krilo. Napad naših aviona »štuka« na rejon Jankova gl. donosi Borbenoj grupi »A« osetno rasterećenje.

13 To jest: 14. SS-puka.

14 To nije kota, već trigonometar 1566.

Borbena grupa »B« u 12.00 časova nastavlja napad s obe strane puta i do 14.00 časova, i pored žilavog i jakog otpora neprijatelja, zauzima k. 938 i k. 1034, a do 19 časova Trepču i k. 1014. Čete koje su napadale istočno od Lima, usled žilavog otpora i neprekidnih protivnapada iz doline Šekularske reke, vrlo malo su napredovale.

Borbena grupa »C« (11/14. SS), nastupajući sa 1 četom preko k. 1280, uz slab otpor neprijatelja zauzela je k. 1734, a sa glavninom bataljona preko k. 1482, k. 1649 i k. 1762 zauzela je Rujišta.

Borbena grupa »D« (1/14. SS i Jurišna četa) odbila je slabije napade prema Zuljevom brdu i k. 1443.

Borbena grupa »E«, posle dovođenja novih regrutnih četa i potčinjavanja II/l. alb. lovačkog puka (bez 1 čete), 1 mitraljeskog voda i 1 minobacačke grupe 14. SS [puka] i svih jedinica milicije koje se nalaze na odseku, smeniće u noći 21/22. 7. 1/14. SS puka i preuzima odbranu prema zapadu na odseku Spaljevića do Stubice. Vreme vedro i sunčano.

Življa aktivnost nepr. lovačke avijacije. Napad naših aviona »štuka« na Jankovu gl. Komandno mesto divizije: Ulotina.

Procena situacije 21. 7. 44. u 22.00 časa.

1.) Otpor neprijatelja istočno od Lima od 19. 7. znatno je slabiji. Nije poznato gde se nalaze glavne snage tamošnje nepr. grupe. Nije verovatna mogućnost da su se te snage pre napada Borbene grupe »A« povukle ka zapadu u rejon južno od Ržanice. Verovatno su se vratile u rejon istočno i neposredno južno od Berana. Treba računati sa pojačanim otporom na liniji Zagrade — Dapsice — Zagorje. Otpor neprijatelja zapadno od Lima i dalje je jak i žilav, dok se izgleda ne očekuje naš napad na planinama dalje prema zapadu.

2.) Izgleda da je neprijatelj očekivao naš napad s obe strane puta za Kolašin. Nova osmatranja ukazuju da je Lisa posednuta jakim nepr. snagama. Napadi, koji su počeli još 19. 7. a 20. 7. vođeni naročitom žestinom i masovno iz rejona južno od puta Kolašin — Andrijevica, pre svega prema Zuljevom brdu — k. 1443, 21. 7. doveli su samo do neznatnih lokalnih prodora. Mora se računati sa daljim jakim napadima sa zapada i pokušajima obuhvata južno od Đulića. Pretpostavlja se da se s obe strane Lima u rejonu Berane — Andrijevica nalaze 2. i 3. divizija (prema izjavi meštana u Trepči su II i IX brigada).15

15 Vidi tom III, kaj. 8, dok. br. 28.

3.) Operacija »Draufgenger« nastaviće se po planu. Pri tome Borbenoj grupi »A«, Borbenoj grupi »Kacuber« i delovima Više komande Crne Gore dodeliće se zadatak da vezuju nepr. snage istočno od Lima, dok Borbena grupa »B«, koja je na težištu, treba da izvede odlučujući udar na Berane. Borbene grupe »C» i »D« štitiće zapadni bok Borbene grupe »B« napadom na Lubnice i preseći put neprijatelju, koji se bude povlačio iz Berana prema zapadu. Borbena grupa »E«, novoformirana od dovedenih regrutnih četa SS-brd. divizije »Skenderbeg« (500 vojnika) biće u odbrani na liniji Slatina — Kralje — k. 1443 — Đuliće obezbeđujući puteve za dotur i pomoću poternih odreda vezivaće nepr. snage. Za obezbeđenje puteva za do tur istočno od Đulića prema jugu nema raspoloživih snaga izuzev nepouzdane milicije. 4.) Da bi neprijatelj bio gonjen u stopu predložiće se da se što pre angažuje 1. brdska divizija i to iznenadno, maskirano i po borbenim grupama namesto planske koncentracije, tako da se ne primeti odlazak 1. brdske divizije i na jugu.

22. 7. 1944.: (prilog br. 2).16

Borbena grupa »A« u 9.30 časova napadnuta je od neprijatelja, navodno jačine 4.000 ljudi.17 Neprijatelj je još u toku noći neprimetno zauzeo k. 1747 i k. 1989 i istočno od Kaludre prodro kroz liniju osiguranja milicije na albanskoj granici u pravcu Hađevića i Čafa Ebres.

16 Prilog br. 2 je skica borbenih dejstava za 22. juli 1944 (AVII, NAV-T-314, r. 664, s. 296).

17 Reč je o protivnapadu 2. proleterske i 17. NOU divizije radi sprečavanja neprijateljskog prodora od Andrijevice prema Beranama. Bliže o tome vidi tom III, knj. 8, dok. br. 32, 33 i 39.

Po naređenju Štaba 2. korpusa NOVJ od 21. jula 1944, tome protivnapadu 2. i 17. divizije sadejstvovala je i 3. NOU divizija na svome sektoru, tj. prema Andrijevici (tom III, knj. 8, dok. br. 34).

Borbena grupa odbijala je napade nadmoćnijeg neprijatelja, dobro naoružanog naročito automatskim oružjem, potpomognutog vatrom od najmanje 8 srednjih minobacača, 1 brdskog topa i 1 pa topa 2 cm. U 15.30 časova, borbena grupa, vodeći teške borbe uz obostrane visoke gubitke, povukla se u pravcu k. 2005 i tamo — uz jak pritisak neprijatelja — posela prihvatni položaj. Čim je neprijatelj počeo da napada, milicija se razbežala. Prve nepovoljne vesti o povlačenju borbene grupe do linije k. 2005 — Štit, stigle su u diviziju 22. 7. u 22.00 časa. U svanuće 22. 7, neprijatelj je iz Šekularske doline otpočeo sa jakim napadima na delove Borbene grupe »B« istočno od Lima, odbacio 1. četu, koja je bila u odbrani na Borovoj gl., u dolinu Lima i produžio sa napadima prema k. 1555, zauzevši taj vis po odbacivanju albanske posade. I zapadno od Lima neprijatelj je vršio žestoke napade sa severa i sev.-zapada prema k. 1014, koji su de-limično bili odbijeni borbom prsa u prsa. Planirani napad glavnine Borbenih grupa »B« i »D« je odložen, da bi se pre svega povratila uzvišen ja istočno od Lima. U protiv-napad su upućeni: sa Lukinog Vira 3. četa 7. SS- inž. ba-taljona prema istoku, iz Andrijevice Poterna četa /14. SS [puka] preko Sućeske ka k. 1443 i 2. [četa] 14. SS [puka] preko Seoce ka k. 1555. Posle teških borbi predveče su povraćena uzvišenja istočno od Andrijevice. Komandovanje na odseku k. 1599 — Borova gl. preuzeo je 1/14. SS [puka].

Odbijeni su ponovni jaki napadi neprijatelja na k. 1014. Borbena grupa »C« (II/14.SS), kojoj je dodeljena I/14. SS [puka]radi zaštite levog boka na k. 1649, nastupala je sa 1 četom od k. 1734 prema k. 1473. Odbijeni su nepr. napadi vođeni sa zapada prema k. 1649 u pravcu levog boka.

Borbena grupa »E« u toku celog dana i noći odbijala je nepr. napade u obe strane puta Kolašin — Andrijevica prema k. 1443, k. 1271 i k. 1094. Tom prilikom naročito su se istakli mladi SS- regruti. Jedan prodor na k. 1094 očišćen je odlučnim protivudarom. Većina milicionera, pod zaštitom mraka, napustila je položaje. Vreme vedro i sunčano. Življa aktivnost nepr. avijacije. Komandno mesto divizije: Ulotina.

Procena situacije 22. 7. 44. u 22.30 časa

1.) Neprijatelj i dalje vrši napade na sve borbene grupe. Naši napadi morali su se obustaviti i jedinice pregrupisati za odbranu. 500 bandita napalo je Borbenu grupu »A« kod k. 1566 i ova je odbačena na polazni položaj k. 2005 — Štit (5 km sev. ist. od Murino). Prema izveštaju milicije, izgleda da su banditi u rejonu jugoistočno od Kaludre probili liniju osiguranja milicije na albanskoj granici u pravcu istoka.

2.) Naš protivnapad na nepr. grupu južno od Rijeke Marsenića obustavljen je usled jakog otpora neprijatelja i jedinice su prešle u odbranu na liniji k. 1599 — 1500 — 1443 — Lukin Vir. Neprijatelj je poseo Mezgalje i Rijeku Marsenića. Pretpostavlja se da je neprijatelj u ovom rejonu jačine oko 400 ljudi.

3.) I dalje traju napadi neprijatelja prema levom krilu Borbene grupe »B«. K. 1014 još je u našim rukama.

4.) Prema Borbenim grupama »C« i »E« slabiji napadi neprijatelja.

5.) Prema izjavama zarobljenika i zaplenjenim dokumentima, u rejonu sev. i sev.-zap. od Trepće nalaze se: II brig., III brig. (2. div.) i celokupna 3. divizija. Borbenim izviđanjem Kacubera utvrđeno je da neprijatelj i dalje jakim snagama drži rejon istočno od Berana. Prema saopštenju Više komande Crne Gore, osmotrena je jedna nepr. kolona na maršu u pravcu Berana jačine oko 1.000 ljudi. Treba pretpostaviti da se u rejonu »Draufgengera« nalazi ukupno: nepr. grupe za napad istočno od Lima prema jugu — 2 brigade. U rejonu Berane — Lubnice — Trepča 5 brigada (2 iz 2. divizije, 3 iz 3. div.). S obe strane puta Andrijevica — Kolašin najmanje po 1 brigada severno i 1 brigada južno od puta.

6.) Prema gledištu divizije, kod ovih napada se ne radi o protivnapadima usmerenim protiv snaga »Draufgenger« nego o naveliko zasnovanim operacijama.

7.) SS-»Skenderbeg« namerava da drži dostignutu liniju Pla-ninica — k. 2005 — Štit — Visibaba — k. 1599 — 1500 — 1443 — Lukin Vir — Trepča — k. 1014 — k. 1473 — k. 1734 — k. 1762 — k. 1649 — k. 1482, a odavde će Borbena grupa »E« držati liniju obezbeđenja, da bi se na taj način dobio povoljniji polazni položaj za operaciju »Ribecal«18. Koncentracija crvenih omogućava, ako se najhitnije dovede 1. brdska divizija i snage upotrebe u vidu klešta sa linije Kacuber — Petnica s jedne strane i od Andrijevice preko Lubnice ka Beranama s druge strane, da se okruže i unište preko 2 divizije.

8.) Obrazovanje linije obezbeđenja istočno od Lima pomoću 2 novodovedene regrutske čete »Skenderbeg« koje treba da stignu 23. 7. pre podne.

9.) Pošto odbrambeni front istočno od Lima i južno od puta Andrijevica — Kolašin gotovo isključivo drže regrutske čete bez podrške teškog naoružanja i sredstava veze, da se nastavi »Draufgenger« po mogućstvu bez dovođenja većih pojačanja.

Noć 22/23. 7. 1944.

Na osnovu procene situacije, planirana je upotreba regrutskih četa, koje su trebale da stignu verovatno 23. 7. ujutro, na Visibabi. Oko 22.00 časa upućena je 3/14. SS od Murina preko k. 1635 radi posedanja linije Štit — Bare. Severno od k. 1635 četa je naišla na neprijatelja i odbačena na k. 1635.

U 3.00 časa primljen je izveštaj iz Borbene grupe »A« da se i dalje povlači prema prevoju Čakor. Jače nepr. snage su pokušale da na k. 2005 obiđu Borbenu grupu »A« i da na taj način stignu na Čakor.19 Pošto tamo nije bilo nikakvih jedinica za osiguranje i postojala opasnost da neprijatelj bez borbe zauzme Čakor, to se Borbena grupa »A« tamo povukla. Nadalje, primljen je izveštaj od jedinica koje vrše dotur da se put Čakor — Murino nalazi sa severa pod mitraljeskom i puščanom vatrom.

Procena situacije 23. 7. 44. u 6.00 časova

1.) Izveštajem I bataljona 1. alb. lovačkog puka potvrđen je prodor neprijatelja na položaju milicije. 22. 7. pre podne neprijatelj je zauzeo k. 1856 i k. 1714 i produžava nastupanje prema istoku. Borbena grupa »A« odbačena na prevoj Čakor. Nepr. jedinice ispred Borbene grupe »A« su jače nego što se pretpostavljalo, javljeno je da su jačine 4.000 (?) ljudi. Prema tome, u rejonu jugoistočno od Berana verovatno su 5. i 17. divizija.20 Neprijatelj je već zauzeo Štit i k. 2005. Postoji verovatnoća napada neprijatelja prema Veliki i Murinu, kao i prekida puta Čakor — Murino. Treba računati sa daljim koncentracijama nepr. snaga ispred ostalih odseka divizije, naročito severno i zapadno od Andrijevice. Prema izjavama zarobljenika, najveći deo artikala za snabdevanje i štabova već je evakuisano iz Berana.

18 Vidi dok. br. 99, 104 i 108.

19 Prema zapovesti Štaba 2. korpusa NOVJ od 23. jula 1944, Srednja kolona (5. NOU divizija i 4. proleterska brigada) imala je zadatak da napada i razbije neprijatelja na pravcu Planinica — Vaganica — Čakor, dok je Desna kolona (2. proleterska divizija bez jedne brigade) imala za cilj zatvaranje pravca Rujište — Turija — Trepča — Gradina, i, posle izbijanja Srednje kolone na Ćakor, gonjenje neprijatelja u pravcu Andrijevice. U isto vreme, Desna bočna kolona (5. i 9. crnogorska brigada i Dopunski bataljon 2. korpusa) imala je zadatak da napada neprijatelja u pravcu Murina, dok je Leva kolona (17. divizija) dejstvovala delom snaga prema Rugovu i Čakoru (vidi tom III, knj. 8, dok. br. 36).

20 Bliže o rasporedu tih divizija, u to vreme, vidi tom III, knj. 8, dok. br. 35 i 38 i knj. 10, dok. br. 82.

2.) Od naših snaga Borbena grupa »A« na Čakoru pretrpela je velike gubitke i može se pojačati tek 24. 7. dolaskom novih regrutnih četa. Ova grupa nije u stanju da osigurava vezu do divizije. Nasuprot tome postoji opasnost da će i ona biti odsečena od strane neprijatelja koji se nalazi severno od Čakora.

3.) a) Glavne snage operacije »Draufgenger« mogu da nastave napad na Berane, bez obzira na odbranu u pozadini, da bi se ispunio zadatak. Berane bi moglo da bude u našim rukama verovatno 24. 7. Divizija bi tada bila odsečena od svih veza, dok bi se vezane nepr. glavne snage istovremeno približile Sandžaku. Pri premeštanju neprijatelja putevima koji iz Berana izvode ka severu i jugu, postojala bi opasnost da se oko 100 motornih vozila, koja se nalaze u okruženju, ne bi moglo vratiti do naših položaja. S druge strane može se sa sigurnošću pretpostaviti, da je neprijatelj evakuisao svoje baze i da će napad na Berane udariti u prazno.

b) Povlačenjem klina napada do linije Lim — visovi s obe strane Andrijevice i prelaskom tamo u odbranu, 14. SS biće na raspolaganju i moći će borbom da očisti pozadinu divizije. Time će se vezivati jake nepr. snage van sandžačke granične zone bez mogućnosti da se na to utiče. Osim toga, visovi pružaju povoljan polazni položaj za docnije nastavljanje operacije »Draufgenger« odnosno za zamah operacije »Ribecal«. Divizija se odlučila da se izvrši ova druga mogućnost.

23. 7. 1944: (prilog br. 3)21

21 Taj prilog je skica dejstava za 23. juli (AVIL NAV-T-314, r. 664, s. 297).

Borbena grupa »A« odbijala je slabije napade neprijatelja i sa jednom novodovedenorn regrutnom četom »Skender-beg« pojačala glavnu borbenu liniju na liniji k. 2110 — k. 2077 — k. 1849 — k. 2046. 3/14. SS [puka] povučena je sa k. 1635 na jugoistočnu ivicu Kruševa radi odbrane nepr. napada sa pravca istočno od Murina. Nekoliko napada neprijatelja na Borbenu grupu I/14. SS i borbene grupe »B« i »C« odbijeno je. U 10.00 časova Borbena grupa »B« planski se povukla na liniju k. 938 — 1034. Počev od 12.00 časova prebacivani su u Grudice štab 14. SS i I/14. SS, koja je izašla iz sastava Borbene grupe »C«. Već u kasnim večernjim časovima I/14. SS stigla je do Visibabe i istu zauzela.

Počev od 20.30 časova povučene su Borbene grupe »B« i »C«, kao i desno krilo Borbene grupe »E« na liniju k. 1555 — k. 930 — Peovac — Zuljevo brdo — k. 1443. II/14. SS [puka], koji je na taj način bio na raspolaganju, upućen je kao pojačanje posadi na Visibabi i za ponovno zauzimanje linije k. 2005 — Štit i čišćenje pravca za dotur Murino — Čakor.

Oslobođeni delovi II/ 1. alb. lov. puka treba sa 1. četom da posednu k. 1547 a sa ostalim četama da pojačaju glavnu borbenu liniju Borbene grupe »E« u rejonu s. Đuliće.

Borbena grupa »E« potčinjena je Borbenoj grupi »Rudno« (ranije: »Lim — istok«). Vreme vedro.

Življa aktivnost nepr. avijacije, naročito u rejonu severno i sev.-ist. od Berana.

Pa artiljerija (Grenad. jurišnog bataljona) oborila je jedan lovački avion.

Komandno mesto divizije: Ulotina.

24. 7. 1944: (prilog br. 4).22

22 To je skica dejstava za 24. juli (AVII, NAV-T-314, r. 664, s. 298)

Namera: Borbena grupa »Rudno« (borbene grupe« »B« i »E«) u odbrani na položaju Andrijevica — Đu- liće a 14. SS [puk] napada iz rejona Visibaba — Murino radi uspostavljanja veze sa Borbenom grupom »A« i čišćenja puta koji služi za dotur. U ranim jutarnjim časovima 24. 7. situacija se izmenila i to: na Visibabu je do 6.00 časova iz ojačanog II/14. SS [puka], koji je u toku povlačenja bio izvučen, stigao samo štab sa 7. četom i zbog toga odgođen je napad 14. SS [puka].

U svanuće žestok napad neprijatelja sa severa i sev. istoka prema Visibabi.

3/7. SS-inž. bataljona, koja se povlačila sa Borove gl. ka k. 1555, radi smene Borbene grupe I/14. SS [puka], iznenada je napadnuta i odbačena u dolinu Lima kod Trešnjeva. Četa se vodeći borbu morala probijati do Andrijevice. Borbena grupa 1/14. SS [puka], ne čekajući da bude smenjena 3/7. SS-inž. bataljona i jednom četom II/l. alb. lov. puka, ostavljajući samo slabija osiguranja na liniji k. 1599—1555, umesto da je napadala na k. 1609 — k. 1989, kao što je bilo naređeno, spustila se u dolinu Lima, da bi iz Murina zauzela k. 1989. Čim je glavnina Borbene grupe I/14. SS otišla, neprijatelj je zauzeo greben k. 1599 — k. 1555. Pod zaštitom mraka, probili su se delovi nepr. snaga nepoznate jačine kroz front Borbene grupe »Rudno«, proterali osiguranja na k. 1547, 1261, 1441 i Stubica — Zeletin i utvrdili na samom grebenu. Time je neprijatelj u stvari probio glavnu borbenu liniju divizije, koja se bila organizovala za kružnu odbranu, razdvojio diviziju na 2 grupe i ovladao putem Murino — Andrijevica i celom dolinom Lima. Divizija izdaje naređenje:

Napad 14. SS [puka], koji je bio predviđen, otpada. Delovi 14. SS koji su na Visibabi treba ovu da drže po svaku cenu. 2 čete 14. SS, koje se još nalaze u Andrijevici, odmah će otuda izvršiti napad na k. 1555 i zauzeti greben k. 1599 — 1555. Štab divizije, ojačan razbijenim delovima Borbene grupe »E« i 3/14. SS preći će u odbranu na liniji Luge — neposredno istočno od grebena k. 1261 — k. 1441 — greben u produženju ka zapadu do neposredno istočno od Kruševa, dok će Pukovska poterna četa 14. SS [puka] napadati od Ulotine preko k. 1261 na k. 1547. Borbena grupa »Rudno« biće u odbrani na dosadašnjem položaju i potpomagati napad Poterne čete 14. SS [puka] napadom jedne udarne grupe iz Andrijevice prema k. 1547.

Tok borbenih dejstava 24. 7. 44:

Borbena grupa «A« (situacija nije bila poznata diviziji): Od 1.00 čas neprijatelj vrši napad na vis k. 2110 i k. 1777. Usled odstupanja milicije, visovi su izgubljeni. Povraćeni su tek oko 8.30 časova napadom jedne regrutske čete »Skenderbeg« koja je stigla u ranim jutarnjim časovima. Odbijeni su lokalni napadi neprijatelja koji su trajali preko celog dana. Ponovljeni napadi neprijatelja jačine do 400 ljudi, sa severa i istoka prema Visibabi, potpomognuti artiljerijom i minobacačima, odbijeni su delimično borbom prsa u prsa a lokalni prodori očišćeni. 3. četa Gren. jur. bataljona, 5. i 6. četa 14. SS, i pored jakog otpora neprijatelja, uspele su, vodeći borbu, da se popnu na uzvišenja istočno od Andrijevice i u 14.30 časova zauzmu k. 1555. Nastavljanje napada prema visu istočno od k. 1555 nije bilo moguće zbog gubitka 2 komandira četa i nadmoćnijeg neprijatelja. Pošto je Borbena grupa »B«, usled neprekidnih napada sa zapada prema Andrijevici, vodila teške borbe, to je 3. četa Gren. jurišnog bataljona odmah ponovo vraćena u Andrijevicu. Borbenu grupu »Rudno« neprijatelj je neprekidno napadao sa nadmoćnijim snagama, potpomognut minobacačima, artiljerijom i 7 bombardera i naročito dobro naoružan automatskim naoružanjem, prema k. 930, Andrijevici, Zuljevom brdu, k. 1443, k. 1271 i k. 1094. U žestokim borbama prsa u prsa, prodori su očišćeni. U kasnim popodnevnim časovima morala se k. 930 napustiti. Oko 19.00 časova, 300 bandita, u ponovljenom napadu, prodrlo je do k. 1443 i izbilo do južne ivice Andrijevice.23

23 Taj napad u pravcu Andrijevice izvršila je 2. proleterska divizija (vidi tom III, kj. 8, dok. br. 40), dok su jedinice 3. NOU divizije vršile napad u pravcu Murina i Plava a delom snaga (9. crnogorska brigada) obezbeđivale napad 2. proleterske divizije u pravcu Andrijevice (tom III, knj. 8, dok. br. 41). Deveta brigada je izvršavajući taj zadatak ušla u Andrijevicu 24. jula, zajedno sa 3. srpskom brigadom 2. proleterske divizije (vidi tom III, knj. 8, dok. br. 44, knj. 10, dok. br. 82)..

 

Napad Poterne čete 14. SS [puka] zaustavljen je jakom vatrom sa k. 1261 i k. 1574, pošto Borbena grupa »Rudno«, usled sopstvene teške situacije, nije mogla da potpomogne njen napad. U 15.00 časova, u nadi da će se visovi s obe strane Lima istočno od Andrijevice moći povratiti još u toku popodneva, to je borbenim grupama saopštena namera divizije da će se po padu mraka povući na liniju k. 1555 — k. 1547 — k. 1261 — k. 1441 — Zeletin. U 18.00 časova izdato je naređenje Borbenoj grupi »Rudno«, da se, zajedno sa svim ranjenicima, vozilima i opremom, probije do linije osiguranja Borbene grupe Štaba divizije Luke — Luge — neposredno istočno od k. 1547 — k. 1261 — k. 1441 — Kruševo i sa svim delovima prođe kroz klisuru Lima, dok će Borbena grupa na k. 1555 štititi povlačenje Borbene grupe »Rudno« na severu a potom, u svanuće, pod vatrenom zaštitom celokupne divizije probiti se na Visibabu. Usled gubitka radio-stanice, to naređenje nije preneto Borbenoj grupi »Rudno«. Naređenja Borbene grupe »Rudno«, usled prekida radio-veze i pošto su izginuli i svi kuriri, nisu stigla do Borbene grupe »E«, dok je, zbog istih uzroka, samo polovina teksta stigla do Borbene grupe na k. 1555.

Čim se počeo spuštati mrak, na osnovu izdatog naređenja, probijala su se sva vozila sa svim ranjenicima i materijalom Borbene grupe »Rudno« pod zaštitom 3/7. SS-inž. bataljona, otvarajući vatru na sve strane, čime su držali neprijatelja u šahu, od Andrijevice kroz klisuru Lima do linije osiguranja Borbene grupe Štaba divizije. Potpuno su izgubljena samo 2 kamiona. Pošto su evakuisana sva vozila, Borbena grupa »B«, zadržavajući pritisak neprijatelja koji je snažno nadirao, probijala se borbom kroz neprijateljske grupe koje su izvršile prodor, i na k. 1547— 1261 posela nov položaj za kružnu odbranu. Delovi II/l. alb. lov. puka, koristeći pogodnosti zemljišta i vođeni milicionerima, koji dobro poznaju terenske prilike, bez značajnijeg otpora, napuštajući svoja art. oruđa i minobacače, povukli su se sa svojih položaja i preko k. 1441 stigli na liniju osiguranja Borbene grupe Štaba divizije.

Pošto Borbena grupa »E« nije primila naređenje za povlačenje, to je protivudarom povratila k. 1443 i na visovima k. 1443, 1271 i k. 1094 posela položaj za kružnu odbranu odbijajući neprekidne jake napade bandita. Vreme: oblačno. Aktivnost nepr. avijacije neznatna.

Naši avioni »štuka« bacali su municiju i hranu. Komandno mesto divizije: Ulotina.

25. 7. 1944.: (prilog br. 5).24

24 To je skica dejstava za 25. juli (AVII, NAV-T-314, r. 664, s. 299).

Borbena grupa »A« (situacija nije bila poznata diviziji). Počev od 24. 7. 44. u 23.00 časa, neprijatelj ponovo vrši napade na greben k. 2077 — 1777. Uspeo je da zauzme nekoliko gnezda u kojima su grupe pružale otpor i da se približi prevoju na udaljenju od 400 m. Prodor je blokiran. Oko 1.30 čas, nadmoćnije nepr. snage vrše napad sa severa i zapada na greben k. 2077 — 1777 i sa zapada i juga na visove južno od prevoja Čakor. Napad neprijatelja potpomagan je jakom minobacačkom i mitraljeskom vatrom i protivtenkovskim puškama. Vis 500 m istočno od k. 2046. koji je trebalo da drže albanski žandarmi, pao je bez borbe u nepr. ruke i nepr. je uspeo da na nekoliko mesta prodre u glavnu odbrambenu liniju. Usled gubitka inače malog broja nemačkih viših i nižih starešina, grupe su se postepeno sve više povlačile, tako da se posle 3.00 časa prevoj nije više mogao održati. Delovi koji su odstupali prihvaćeni su u rejonu Kućišta i tu, s obe strane ovog mesta, ponovo raspoređeni za odbranu. Namera divizije za 25. 7. 44. za delove koji vode borbu u rejonu Ulotine:

Prihvatanje svih borbenih grupa na položaju Ulotine, organizovanom za kružnu odbranu, sređivanje i pregrupi-savanje jedinica.

Borbena grupa »Visibaba« i u toku noći i po danu odbijala je nekoliko žestokih napada neprijatelja.

Borbena grupa na k. 1555 (2 čete 14. SS [puka]) u jutarnjim časovima, pod zaštitom Borbene grupe »B« na k. 1547, povukla se u dolinu Lima i dodeljena 14. SS [puku] na Visibabi.

Borbena grupa »B« primila je naređenje da se 25. 7. pre podne povuče na liniju osiguranja Luke — Luge — prema zapadu do s. Kruševo i da se na toj liniji organizuje za odbranu. Pošto je odbijeno nekoliko lokalnih napada neprijatelja, povlačenje i organizovanje za odbranu planski je sprovođeno. Da bi se uštedele snage, odustalo se od planiranog napada na Zeletin, koji je poseo neprijatelj.

Borbena grupa »E« (situacija kod Borbene grupe »E« diviziji nije bila poznata. Pretpostavljalo se da se povukla u pravcu Plava). U toku noći i pre podne odbijala je žestoke napade neprijatelja, koje je vršio sa nadmoćnijim snagama, uz podršku minobacačke i art. vatre. Ovom odbranom data je mogućnost diviziji da izgradi odbrambenu liniju. Tek oko 11.00 časova, kada je komandant borbene grupe utvrdio da su se ostali delovi divizije morali povući, on je otpočeo povlačenje sa svojim regrutima boreći se na sve strane, uz obostrane velike gubitke, preko k. 1441 na divizijski položaj, organizovan za kružnu odbranu. U toku tog povlačenja borbena grupa je bila rasterećena napadom jedne čete iz Ulotine prema k. 1441. II/l. alb. lovačkog puka, zajedno sa svim milicionerima, prikupljen je u s. Murino, koje je neprijatelj ponovo napustio i upotrebljen za odbranu rejona Pepići — Murino. Predveče se ova borbena grupa, jačine 500 ljudi, ne pružajući otpor napadima neprijatelja, povukla u pravcu Plava. Vreme: vedro.

Aktivnost nepr. avijacije neznatna. Snabdevanje je vršeno pomoću naših »štuka«. Komandno mesto divizije: Kruševo.

26. 7. 1944: (prilog br. 6).25

25 Taj prilog je skica dejstava od 26. do 28. jula 1944 (AVII, NAV-T-314, r. 664, s. 300.

Namera: grupisanje i pripreme za napad u pravcu istoka

27. 7. 44. Izuzev obostrane izviđačke aktivnosti i minobacačke i art. vatre, nije bilo većih borbenih dejstava. Na putu Murino — Kućište, neprijatelj je digao u vazduh i porušio mostove i postavio drumske prepreke bez da ga je divizija u tome mogla bitnije da ometa.

Sa starešinama pretresan je plan napada za 27. 7. 44. Vreme: vedro.

S obzirom na neznatnu aktivnost nepr. avijacije, naše »štuke« vršile su snabdevanje jedinica. Komandno mesto divizije: Kruševo.

27. 7. 1944.: (prilog br. 6).

14. SS [puk], ostavljajući 2 čete radi osiguranja na liniji Visibaba — Graovo, u 0.00 časova, sa II bataljonom vrši iznenadan napad na položaj Štit — k. 2005 i isti zauzima iako je neprijatelj bio jak, ali nije pružao žilav otpor. 3/14. SS još u toku noći 25/26. 7. zauzima k. 1221 i Murino i odatle preko k. 1635 napada Štit.

 

F.) Naši gubici

18. 7 — 28. 7. 44.

 

 

 

poginulo

 

 

ranjeno

 

 

 

nestalo

 

 

 

O

P

V

A

D

O

P

V

A

D

O

P

V

A

D

14. SS-brd. lov. puk

__

4

31

__

 

2

13

101

 

,,

 

 

5

 

 

Gren. jur. brig.

1

5

14

 

2

4

21

84

 

5

 

2

16

 

3

III/2. SS [puk] »Skenderbeg«

1

1

6

__

 

1

3

22

 

__

1

 

 

176

,

Regrutska četa »Skenderbeg«

1

3

2

21

 

3

2

 

24

 

 

4

4

237

 

3/7. SS-inž. bataljona

 

1

6

.,,. „

,., ,

 

4

14

 

 

,

 

1

 

,

Štab divizije »Skenderbeg«

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

1

UKUPNO:

3

14

60

21

2

10

43

221

24

5

1

7

29

413

4

 

1.) Napomena:

O — oficir,

P — podoficir,

V — vojnik,

A — albanski vojnici

D — dobrovoljci.

2.) Može se računati, da se kod 1/3 — 1/2 nestalih III/2. SS i Regrutske čete »Skenderbeg« radi o ljudstvu iz razbijenih jedinica i da se nalaze kod tuđih jedinica ili su na maršu preko planina.

3.) Albanske oružane snage i milicija imali su ukupno oko 20 gubitaka.

G.) Gubici u oružju i opremi

18. 7 — 28. 7. 44.

 

Oružje i oprema

14. SS [puk]

Gren. jur[išna] brig[ada]

III/SS-2

(„Bor-

man")

3./7. SS inž. bat.

Regrutska četa

„Skenderbeg"

Štab divizije

mitraljeza

2

6

 

 

puškomitralj.

14

5

14

srednjih minobacača

1

6

lakih minobacača

2

pušaka

6

185

8

298

noževa

6

155

94

pištolja

3

20

2

40

4

signalnih pištolja

2

20

6

3

automata

1

4

13

4

26

1

minobac. cevi

2

5

2

lafeta

8

mitralj. sanduka

13

170

120

radio-stanica

1

3

korpe za nošenje

12

btr. durbin

1

1

mitralj. cevi

4

60

samari

57

putn. automobila

1

1

kamiona

4

1

2

brd. topova

2(1

se survao, kod drugog

prsla cev)

1.) Gubici u oružju i municiji mogu se raščlaniti na:

a) uništenja proizašla dejstvom neprijatelja,

b) usled gubitka posluge,

c) usled uništenja okružene borbene grupe.

Sa znatnim smanjenjem napred navedenih brojeva, naročito ručnog vatrenog oružja, može se računati po dolasku ostalih razbijenih jedinica.

2.) U ovaj pregled nisu uneti podaci gubitaka milicije i albanskih oružanih snaga.

H.)

 Gubici neprijatelja 18. 7 — 28. 7. 44.

1.) Gubici:

poginulo:

ranjeno:

zarobljeno:

izbrojano ocenjeno

izbrojano ocenjeno

 

617 600

79 150

6

2.) Gubici u oružju i municiji:

 

 

(zaplenjeno)

mitraljeza

1

puškomitraljeza

17

pušaka

17

lakih minobacača

1

mitral j. magacina

22

lafeta za mitraljeze

1

automata

1

pištolja

2

rovovskih radio-stan.

1

pešad. municije

11.360

municije za automate

2.900

granate za minobac. 8 cm

191

art. municije

34

ručnih bombi

31

munic. sanduka

4

mitralj. cevi

1

minobac. levaka

1

konja sa samarom

1

pisaćih mašina

1

 

Gubici neprijatelja proizašli našom avijacijom, teškim naoružanjem kao i za vreme povlačenja, nisu uračunati.

I.) Zaključna ocena:

1.) Neprijatelj:

U operaciji »Draufgenger« nisu više učestvovali banditi u dosadašnjem smislu, nego se radilo o trupi, jedinstveno uniformisanoj na engleski način, vrlo dobro opremljenoj i obučenoj, pod upadljivo dobrim rukovodstvom. U automatskom naoružanju neprijatelj je bio daleko nadmoćniji u poređenju sa našim jedinicama. Na 4—5 njihovih boraca dolazio je jedan engleski mitraljez, dok je velika većina bila naoružana automatima. Neprijatelj je malo upotrebljavao puščanu vatru i ova je većinom bila karakteristična za naše jedinice.

Neprijateljsko rukovodstvo pravilno je uočilo da mi nemamo dovoljno snaga za osiguranje puteva za dotur. Koristeći zemljište, koje je bilo naročito pogodno za to, neprijatelj je preduzimao, pravilno ceneći te okolnosti, sa težištem na prevoj Čakor, masivan udar u naše duboko zaleđe, sa ciljem, da se put kojim se vrši snabdevanje, rušenjem mnogobrojnih mostova, trajno onesposobi za saobraćaj.

Očevidno je da je selo Velika, naseljeno Crnogorcima, na odgovarajući način neprijatelju pružalo pomoć. Prema izjavi jednog zarobljenika iz Velike, tamo su ponovo boravila propagandna odeljenja bandita i zavrbovali su 20 mladih Crnogoraca. Stanovništvo nije nikada izveštavalo o dolasku ovih crvenih propagandnih odeljenja. Tako isto nisu obaveštavali o prelasku mladića na stranu bandita i odlasku u Crnu Goru. U odbrani, neprijatelj se borio žilavo i ogorčeno i stalno pokušavao da izgubljeno zemljište povrati protivudarima.

U napadu, neprijatelj je primenjivao taktiku da sa odeljenjima naoružanim automatima i velikim brojem mitraljeza izvrši prodor i da glavnim snagama mesto prodora što više produbi a ne proširi, da bi u daljem toku mogao da dejstvuje iza naših leđa.

Neprijatelj je težio da noć koristi za infiltriranje kroz naše prednje linije.

U velikoj meri bile su prisutne i prostitutke,28 takođe u engleskim uniformama.

Prema podudarnim izjavama oficira, podoficira i vojnika 14. SS-puka i Okl. gren. jurišnog bataljona, koji su se naročito istakli u borbama sa bandama, borbe u toku operacije »Draufgenger« bile su dosad najžešće i ne mogu se uporediti sa onima u operaciji »Reselšprung«. Može se slobodno uzeti, da su zapadni saveznici bili na najboljem putu da na teritoriji Crne Gore organizuju efikasnu i operativno sposobnu trupu za potpomaganje njihovog iskrcavanja u zaleđu nemačke obalske odbrane. Stepen obučenosti i borbena vrednost ovih militarizovanih bandita pokazala se iznenađujuće dobra. Jedinice i njihove starešine mogu se izjednačiti sa najboljim evropskim trupama. Samo angažovanju jedinica koje su se istakle u borbama sa bandama može se zahvaliti što su 3 1/2 bataljona uspela da vezuju masu od 6 nepr. divizija i da im nanesu velike gubitke.

2.) Naše trupe:

Težak teren, povezan sa žestinom kojom su vođene borbe, iziskivao je od naših jedinica ogromne fizičke napore, pošto je gotovo svakodnevno trebalo savladavati visinske razlike od 800—1000 m.

a) 14. SS-brd. lov. puk kao i Okl. gren. jurišni bataljon, dobro naoružan pt oruđima i pa artiljerijom (pre svega četvorocevnim pa topovima), odlučujuće je potpomagao naše napade. Prema dejstvu ovih oruđa neprijatelj je bio manje otporan, kao i prema vatri granata.

b) 1/2 III/2. SS [puka]»Skenderbeg«, koji je pripadao 13. b.[osansko] h.[ercegovačkoj] SS-diviziji (Bor. gr. »A«),?a sa gledišta borbenog morala, u svojoj zoni napada, nije bila dorasla po broju i naoružanju nadmoćnijem neprijatelju; odatle se objašnjavaju i veliki gubici u ovom polubataljonu.

c) Albanski regruti Brdske divizije »Skenderbeg« bili su upotrebljavani isključivo u odbrani i pod komandom nemačkih oficira i podoficira i odlikovali su se svojom velikom istrajnošću. Naročito se isticala u borbama prsa u prsa Podoficirska školska četa, koja je formirana od bivših jugoslovenskih ratnih zarobljenika albanske narodnosti. Ona je u herojskoj borbi, u kojoj je poginuo i nemački komandir čete, gotovo ćela uništena i mnogo je doprinela da Borbena grupa »Rudno«, prilikom svog povlačenja kroz klisuru Lima istočno od Andrijevice, nije bila još jače napadima pritešnjena. Pokazalo se da je visoka borbenost albanskih SS-voj-nika, koja je postojala dok su bili pod komandom nemačkih oficira i podoficira, izgubljena u onom momentu u kom je nestalo nemačkog rukovođenja. Prema tome neophodno je potrebno da se divizija snabde nemačkim oficirima i podoficirima sve do komandira odeljenja. d) Albanska vojska i milicija su bez ikakve borbene vred-nosti.

Komandant divizije

SS-oberfirer

28 Tako su Nemci nazivali žene-borce u redovima NOVJ, žene i devojke koje su ostavile svoja ognjišta da bi se kao borci i rukovo dioci borile, rame uz rame sa svojim drugovima, protiv fašističkih zavojevača i njihovih slugu.

29 Taj bataljon je bio ranije u 13. SS-diviziiji »Handžar«, pa su ga Nemci, po naređenju rajhsfirera SS, povukli pri formiranju 21. SS-brdske divizije »Skenderbeg« (vidi izveštaj načelnika Glavne uprave SS od 13. aprila 1944. o toku formiranja 21. SS-divizije »Skenderbeg« u AVII, NAV-T-175, r. 81, s. 1482—3).

30 Komandant divizije bio je SS-brigadefirer i general-major Vafen SS August Šmidhuber; redakcija nije sigurna da se on i potpisao.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument