ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 31. JULA 1944. KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE ZA PRUŽANJE POMOĆI POLICIJSKIM SNAGAMA U BANATU I NA PODRUČJU BEOGRADA U BORBI PROTIV JEDINICA NOV I POJ1

KR                                          Pismeno dostavljeno:

                                                1.) Ia (FS)

            Telegram      2.) Gen. d. Trspw

5a/VIII                                     3.) O. Qu.

                        POVERLJIVO             4.) Nafü GrA

                                                5.) KTB

                        2. okl. armiji  6.) Vojnoupr. K-t Jugoistoka

                                                7.) Höh. SS u. Pol. Fhr.

 

Aktivnost bandi u Banatu i na području Komande garnizona u Beogradu ugrožava ubiranje žetve, a u pojačanom obimu i transportne puteve. Komandant SS i policije je zadužen da uništi žarišta bandi i da obezbedi uzimanje žetve. Policijske snage nisu za to dovoljne. Zbog toga je važno da od strane trupa svih rodova bude pružana podrška

a) pri izvođenju i obezbeđenju,

b) pri razbijanju bandi koje napadaju, odnosno koje budu pronađene izviđanjem.

Komandant Jugoistoka očekuje da će sve jedinice i ustanove koje su smeštene u pomenutom rejonu, odgovarajući traženju pomoći komandanta SS i policije, pružiti efikasnu pomoć davanjem izviđačkih patrola, grupa za obezbeđenje i eventualno pozivanjem jedinica za uzbunu 1. i 2. stepena.

K-t Jugoistoka (K-t GrA »F«) Ia, str. pov. br. 3513 od 31. 7. 44

Za tačnost:

Zelmajer

gen. štab. pukovnik

1 Snimak overenog telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-311, r. 285, s. 937.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument