ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 27. JULA 1944. KOMANDI KOPNENE VOJSKE O DEJSTVIMA NA PODRUČJU JUGOISTOKA1

Poslato: 27/7. 44 u 21.30 Primljeno: 28. 7. 1944. u 09.25

                                    Gen. Stb. d. H. Op. Abt.

                                    Prim.: 28. juli 1944

                                    Br.: pov. 8769/44             Pril.

OKH /Gen. St. d. H./ Op. Abt.

Poverljivo                         KR

Telegram Br. 03184

Dnevni izveštaj k-ta Jugoistoka (K-da GrA »F«) OKW/WFSt od 27. 7. 44.

I. — AKTIVNOST NEPRIJATELJA

Situacija u vazduhu:

Izviđačka aktivnost kao i prethodnih dana, uz napad niskole-tećih aviona na železničke pruge u rejonu Skoplja, Kraljeva, Dubrovnika, Brod — Zagreb. Ukupno 39 lokomotiva i više vagona pogođeno. Veće ljudske žrtve, kod Niša 1 bolnički voz pogođen. U napadima iz niskog leta na Gacko i Nevesinje u podršci bandi učestvovalo 22 k3.

Dalje nadletanje:

26/27, pored normalnog izviđanja na Egejskom moru i ispred naše obale, neprijatelj je ispoljio intenzivnu aktivnost patroliranja sektora Korčula — Pelješac. Oko 70 aviona preletelo prilikom napada na Ploešti. Oko 50 aviona snabdevača bande u Bosni, Crnoj Gori i bugarskoj Makedoniji, pojedinačni letovi nad srednjom Grčkom i Kritom.

1 Snimak telegrama (pisanog na teleprinteru) u AVII, NAV-T-78, r. 332, s. 6289460—4. U gornjem desnom uglu nalazi se par redakciji ne poznatih parafa.

2 Četvrtasti pečat primaoca (Generalštab Kopnene vojske, Operativno odeljenje — Generalstab des Heeres, Operationsabteilung).

3 Vidi AVII, NAV-T-78, r. 332, s. 9465—71.

H. — PODRUČJE K-TA JUGOISTOKA

GrA »E«:

Normalna neprijateljska aktivnost u vazduhu. Neznatna mesna aktivnost bandi. Vreme —sunčano, toplo.

LXVIII AK:

XXII AK:

2.) 2. oki. armija:

Živa aktivnost neprijatelja u vazduhu,

mestimična aktivnost bande.

Vreme: — Vedro ...

XXI brd. AK:

SS-div. »Skenderbeg«: »Draufgenger«: U pokretu odvajanja iz borbe prema i.[istoku], ponovo zauzeto Murino. I[stočna] borbena grupa (222. poljski dop. bat[aljon]) i delovi Divizije »Skenderbeg« u nastupanju na prevoj Čakora.4

Namere nepromenjene, vidi dnevni izveštaj od 26. 7.5

Viša komanda Crne Gore:

Na sektoru severno od Bijelog Polja naša obezbeđenja odbačena od neprijatelja. Neprekidne borbe s[evero]-z[apadno] od Prijepolja protiv jačih neprijateljskih snaga.

V SS-brd. AK:

— 369. div.:

»Zonenštih«: nakon slamanja jačeg otpora neprijatelja j[ugo] i [stočno] od Nevesinja, borbene grupe naišle na jake neprijateljske snage.6

7. SS-brd. div..

Otpočela je operacija »Fojerver«7, u cilju razbijanja neprijatelja koji se nalazi u pokretu prema istoku između železničke pruge Brod — Maglaj i Vrbasa, sa II koz. brig, i 13. SS-pukom (bez III/14. SS p.) ojač.[anim] delovima 3. i 4. hrv.[atske] brd. brig.[ade].8

SS-brd. div. »Handžar«:

»Reslajn«9: mes[timični] borbeni dodir sa neprijateljem u rejonu Šekovići i Vlasenica.10

XV brd. AK: 264. div.:

U odbacivanju neprijateljskih snaga preko puta Knin — Drniš na istok (s. T. m. od 26. 7.)u i sprečavanju prodora tih neprijateljskih snaga na sektor Knina, situacija u tom području napeta.

»Bergruč«12: Glavnina nepr. snaga izvukla se prema planini Velebitu. Razbijene neprijateljske grupe su još ispred napadnog klina naših snaga. Na prostoru Gračaca do sada 22 neprijatelja mrtva, zaplenjeno 3 mitraljeza, 56 pušaka i pribora.

392. div.:

Dobro naoružane neprijateljske snage na sektoru Babinog Potoka razbijene uz gubitke neprijateja.13

Pri uspešno izvršenoj zasedi na sektoru Ogulina, izbrojano 40 mrtvih na strani neprijatelja.

4 Opširnije o tim dejstvima vidi dok. br. 103.

5 Vidi AVII, NAV-T-78, r. 332, s. 6289454—9.

6 Odnosi se na 12. i 13. hercegovačku brigadu 29. NOU divizije (Vidi tom IV, knj. 27, dok. br. 146 i knj. 28, dok. br. 13).

7 »Feuerwehr« (»Fojerver« — »Gašenje požara«).

8 Cilj operacije »Fojerver« bio je da se spreči prelaz 6. proleterske divizije »Nikola Tesla« i 11. NOU divizije preko reke Bosne u istočnu Bosnu da ne bi učestvovale u nastupajućim operacijama u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji. Nemci su raspolagali taćnim podacima o kretanju ovih divizija, kao i 16. NOU divizije, koja je imala zadatak da obezbedi prihvat 6. i 11. divizije pri forsiranju Bosne. Nemačka radio-izviđačka (prislušna) služba, ustanovljena još septembra 1943. hvatanjem radio-depeša jedinica i komanda NOV i POJ, uspela je i ovom prilikom da otkrije namere VŠ NOV i POJ. Znajući za te namere, Nemci su organizovali ovu operaciju, ali ipak nisu uspeli da spreče prelaz ovih divizija preko Bosne. Opširnije o tome vidi dok. br. 96; tom IV, knj. 27, dok. br. 121, 128, 132, 143 i knj. 29, dok. br. 91.

9 »Röslein« (»Ružica«).

10 Bliže o toj operaciji vidi dok. br. 96.

11 sieh Tagesmeldung (zi Tagesmeldung — vidi dnevni izveštaj).

12 »Bergrutsch« (»Klizanje brega«, »Odron zemlje«). Ta operacija je počela 24. jula 1944. napadom delova 264. i 373. legionarske divizije (1. i 3. bat. 384. puka), 92. mot. gren. puka, 1. puka »Brandenburg«, četnika i ustaša na jedinice 19. NOU divizije. Posle upornih borbi koje su trajale do 28. jula, Divizija je prešla u protivnapad na odseku Žegar — Ervenik, i prisilila neprijatelja na povlačenje (vida tom V, knj. 29, dok. br. 142; AVII, NAV-T-311, r. 192, s. 144—8: dzveštaj k-ta Jugoistoka od 24. jula 1944).

13 Odnosi se na jedinice 35. NOU divizije. Divizija je pre toga, 22. jula, napadala na uporište Babin Potok, i pri tome, pretrpevši veće gu bitke, postigla delimičan uspeh (tom V, knj. 29, dok. br. 83, 142, 143 i 145).

 

LXIX AK z.b.V.:

Sabotaže na žel. pruzi. Na više mesta minirane žel. šine kod Banove Jaruge i pruge Sunja — Kostajnica.

Komandant Sretna:

Sprečene sabotaže na žetvi.

3.) Srbija: Glavnina neprijateljskih snaga, koje su u »Keraus«14 jače tučene i odstupile na jug, nakon neuspelog pokušaja da izbegne na albansko područje, ponovo je napadnuta na sektoru Medveđe od Borbene grupe »Dizener«15 i četnika.16 Gubici neprijatelja u operaciji »Keraus« 24. i 25. 7. su: 29 mrtvih, 302 zarobljena, 8 mitraljeza, 2 bacača i preko 200 pušaka.

Snage bandi na sektoru Sokobanja — Aleksinac u odstupanju pred našim snagama. U ostalom delu Srbije mestimična aktivnost bande, naročito komunističke. Sabotaže na žetvi i saobraćaju u Banatu od komunista i napadi četnika na baze za snabdevanje na teritoriji stare Srbije.

III. — VAZDUHOPLOVSTVO

Izviđanje: konvojski put Bengazi — Malta (pritom 1 JU 88 zakasnio), ital. i[stočna] obala, dalm[atinska] ostrva, banditski aerodromi s[everno] od Ohridskog jezera i fotografisanje banditskih aerodroma na sektoru Mostar — Sarajevo — Nikšić — Dubrovnik. Izviđanje M. K.17 prema bandama u rejonu »Draufgenger«. Angažovanje jurišnih aviona protiv banditskog aerodroma Čemernica (5666).18 Pri ovome: jaka odbrana pomoću flakova 2 cm i mitraljeza.

Angažovanje lovaca protiv većeg naleta nepr[ijateljske] avijacije, bez osmatranja neprijatelja.

Obezbeđenje 2 konvoja na Egejskom moru, pri čemu je neprijateljska podmornica neutralisana, bez osmatranja dej-stva. Otkrivanje mina (2 JU 52) bez uspeha. Angažovanje na transportu Krit — Rodos. Snabdevanje iz vazduha naših trupa u Ulotini (9343)19

K-t Jugoistoka (K-da GrA »F«), Ia. pov. br. 344/44 od 27. 7. 1944.

Načelnik štaba I. A.

potp. Zelmajer gen. št. pukovnik

14 Opširnije o operaciji »Keraus« vidi dok. br. 96.

15 »Diesener«

16 Reč je o napadu na 21. i 24. diviziju na desnoj obali Toplice i u Pustoj reci. Obe ove divizije bile su usleg toga primorane da napu ste dotadašnji prostor i da se prebace u rejon Dulekare — Medveđa, pošto su prethodno pokušale da pređu na područje Kosova (koje su Nemci smatrali albanskom teritorijom) tj. granicu koju je okupator povukao između Srbije i Kosova u rejonu sela Vrućevce i Bujkovci i Ogoške rake (potok). Bliže o tome v, IV tom I, knj. 9, dok. br. 7, 38, 39 i 178.

17 To jest: marševskih kolona.

t8 i 19 Tako piše u originalu. Brojevi su verovatno namenjeni za kodiranu kartu. Redakcija nije mogla sa sigurnošću da ustanovi gde se Čemernica i Ulotina nalaze ni da li su to mesta ili predeli. Verovatno se radi o Čemernici kod Pljevalja, i Ulotini kod Ivangrada.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument