ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDE 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 8. JANUARA 1944. PRVOJ KOZAČKOJ I 373. LEGIONARSKOJ DIVIZIJI ZA DEJSTVA U OPERACIJI »BRANDFA-KEL« NA ŠIREM PODRUČJU KOZARE1

STROGO POVERLJIVO

O.U. 8. 1.1944. Ru

K-da XV brd. AK Ia, str. pov. br. 32/44.

Pred.: Operacija »Brandfakel«2

7 primeraka 4. primerak

1.) Na području oko Kozare više većih z.T.3 stacioniranih bandi4 uznemiravaju železničku prugu Banja Luka — Bos. Novi i ugrožavaju Prijedor, Gradišku i aerodrom Banja Luka.

Velike postojeće zalihe, naročito u luku Una — Sana. Poznato je da su u Orahovu velike zalihe sena.

Pretpostavlja se da će neprijatelj da izbegava nepodobnu Kozaru i da će se povući prema jugu ili da će pokušati da se prikrije u gusto naseljenim područjima sev. od luka Una — Sana.

2.) Borbena grupa »Ebert« (»Eberth«) (2. koz. brig.5 i 187. napadna grupa,6 pod komandom pukovnika Eberta, sa sredstvima komandovanja 187. rez. div.) čisti ovo područje i konfiskuje postojeće rezerve svih vrsta koje služe bandama za snabdevanje, odn.[osno] uništava ih.

3.) U tu svrhu treba da se 2. koz. brig.7 angažuje sev. od Kozare, a 187. napadna grupa juž. od Kozare. Zatim sa obe jedinice izvršiti pritisak u luku Una — Sana.

Tom prilikom Borbena grupa »Ebert« uspostaviće lokalno sadejstvo sa delovima 373. div.8, koji se nalaze na granici rejona predviđenog za čišćenje.

4.) Polazni rejoni: 2. koz. brig. Bos. Gradiška (isklj.) — Orahovo (mora se zauzeti) — Podgadci — Berek (isklj.). 187. napadna grupa rejon Klašnice, Zalužani, Ivanjska.

Komandno mesto borbene grupe u prvo vreme Banja Luka.

5.) Nastupanje u polazne rejone posle dvodnevnog odmora. Vreme će se narediti.9

6.) Vreme dok se 2. koz. brig. nalazi u polaznom rejonu treba iskoristiti za što detaljnije ustanovljavanje zaliha svih vrsta, naročito sena oko Orahova. Ograničeni mot. kol. prostor10 staviće na raspolaganje Qu.

f. Lejzer11

Dostavljeno

Borbenoj grupi »Ebert«

373. div.

1. koz. div.

Ia, Qu, Ic, Ha12

1.primerak

2.primerak

3.primerak

4,5, 6, 7. prim.

 

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 561, s. 181.

2»Brandfadkel« (baklja, buktinja). Ova operacija je u stvari nastavak operacije »Napfkuhen« (vidi dok. br. 13 i AVII, NAV-T-314, r. 561, s. 180: izveštaj K-de 15. BAK-a od 5. januara 1944).

3zum Teil (cum teil — delimično)

4U to vreme se na širem području Kozare nalazila 4. NOU divizija. U ovoj nemačkoj operaciji bile su izložene napadu 8. i 11. krajiška NOU brigada. Opširnije o tome vidi tom IV, knj. 21, dok. br. 81, 83, 84, 89, 107 i 188.

5 Druga kozačka brigada (kavkaska) pripadala je 1. kozačkoj konjičkoj diviziji. Komandant brigade bio je pukovnik Ebert (Eberth), po kome je borbena grupa dobila i ime (vidi tom IV, knj. 21, dok. br. 188). Redakcija mu nije mogla da ustanovi ime.

6 Pripadala je 187. rezervnoj diviziji, koja se tih dana preformi-rala u 42. lovačku diviziju (vidi dok. br. 13). U sastavu 187. napadne grupe nalazio se 2. bataljon 133, 2. bataljon 135. i 2. bataljon 482. rezervnog pešadijskog puka (AVII, NAV-T-314, r. 561, s. 215: skica operacije »Brandfakel«). O tome vidi i zapovEst 187. rezervne divizije od 8. januara za razbijanje 11. krajiške NOU brigade na području Kozare u AVII, NAV-T-314, r. 561, s. 172—6.

7O dejstvirna 2. kozačke (kavkaske) brigade (3, 5. i 6. puk) vidi tom IV, knj. 21, dok. br. 188: izveštaj 1. kozačke divizije od 24. januara 1944 (ovaj izveštaj je izvod iz dokumentacije sa procesa fašističkim rukovodiocima nemačkog Trećeg Rajna u Nirnbergu. Original izveštaja nalazi se u AVII, NAV-T-314, r. 561, s. 344—7) i plan operacije u AVII, NAV-T-314, r. 561, s. 216.

8Divizija je imala zadatak da obezbedi dejstvo Borbene grupe »Ebert«. Bliže o tome vidi AVII, NAV-T-314, r. 561, s. 167—70: izveštaj Borbene grupe »Ebert« od 17. januara o završetku operacije.

9O zauzimanju polaznog položaja za napad Borbene grupe »Ebert« 9. januara 1944. vidi izveštaj K-de 15. BAK-a od 9. januara 1944. u AVII, NAV-T-314, r. 561, s. 155.

Operacija je počela 11. a završena je 16. januara 1944. godine. Nemačke jedinice nisu uspale da nanesu poraz 8. i 11. krajiškoj NOU brigadi, koje su uspele da se pravovremeno izvuku i da nemačke je-dinice potom napadnu s leđa. Opširnije o toku ove operacije vidi dok. br. 13; tom IV, knj. 21, dok. br. 188; AVII, NAV-T-314, r. 561, s. 205—6, 211—2, 229—30, 232 i 237—8: izveštaje K-de 15. BAK-a od 12. do 17. januara 1944. o toku akcije i završni izveštaj K-de 15. BAK-a od 21. januara 1944. na snimku br. 166; NAV-T-314, r. 561, s. 167—70; izveštaj Borbene grupe »Ebert« od 17. januara 1944. o toku i završetku operacije »Brandfakel«; Grupa autora, ORNJ, str. 52, 54, 57 i 68.

10motorizovani kolski prostor

11Ernst

12 Personalno odeljenje za oficire


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument