ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPISNIK SA SASTANKA KOMANDANTA 1. BRDSKE DIVIZIJE I KOMANDANTA ITALIJANSKOG SEKTORA SKADAR — KOSOVO OD 16. MAJA 1943, O SADEJSTVU NEMAČKIH I ITALIJANSKIH TRUPA U BORBI PROTIV JEDINICA NOVJ I RAZORUŽANJU ČETNIKA U CRNOJ GORI[1]

16. maj 1943.

Pribeleška o razgovoru između general-majora fon Stetnera s jedne i generala Negrija[2] i generala D'Arle[3] s druge strane.

Osim toga prisutni: potpukovnik Moreli [Morelli], generalštabni major Tilo [Thilo], kapetan Tuni [Tunni], kapetan Grot [Groth], poručnik Savoja [Šavova] i poručnik Vran [Wrann], kao i tumač kapetan Buci [Buzzi].

Skraćenice: Š = general-major fon Štetner N = general Negri

Pozdravljanje gostiju prema priloženom konceptu. Bitan sadržaj : Š. Četnike treba razoružati. Mere koje je divizija preduzela radi postizanja toga cilja potvrđene su od strane pretpostavljenih službenih instanci.[4]

Odvijanje plana za uništenje ustaničkih bandi: Cilj: Dostizanje odseka Pive. Severni delovi divizije treba da dostignu odsek Pive do Pljevalja. Divizija ima najpre zadatak da preko Peći i Andrijevice prodre do Šahovića [sada: Tomaševo]. Na toj liniji treba sačekati odbačene komunističke bande i okružiti ih.[5]

Mole se italijanske trupe da učestvuju u ovoj akciji. One pre svega treba da sprečavaju na Limu [prodor] prema jugu i prema istoku. Bitno je pri tome da se zatvori područje oko Podgorice. Operacije su se do sada planski odvijale.

O komunistima se ima predodžba da neki delovi izmiču ka istoku, očito da bi se prebacili u Sandžak. Slabije snage pokušavaju da pobegnu prema jugu. Tu osiguravaju nemačke snage i italijanska divizija „Taurinenze". Šta dalje južno stoji, diviziji nije poznato.

Ponavljam: Bilo bi dobro ako bi italijanske snage zatvorile dolinu u području Podgorice, pre jednog časa je stigao izveštaj da se neprijatelj tamo prikuplja. Opasnost preti iz doline Morače.

Napad 1. brdske divizije juče je započeo i, uprkos iz početka jakog otpora, dobro je napredovao.[6] Pored nas napala su i dva bataljona divizije „Venecija", koji su nas veoma dobro podržavali. Jutros rano nam je italijansko vazduhoplovstvo kod Šahovića veoma dobro pomoglo. Puk naše divizije koji tamo napada danas je u toku prepodneva dospeo skoro do Šahovića i biće veoma brzo u mestu.

Ima li ekselencija još kakvo pitanje u vezi ovog operativnog izlaganja?

N. Pita šta divizija dalje namerava kada ispuni predviđene planove.

S. Najpre će navedena linija, kada bude dostignuta, biti zadržana. U zavisnosti od daljeg razvoja situacije kod neprijatelja, osvojeno područje biće onda po svoj prilici očišćeno. N. Dobro.

Razlog našoj poseti je sledeći. Pitam: Kako bi divizija mogla učestvovati u jednoj italijanskog akciji koja bi bila upravljena protiv mogućih neprijateljskih napada na Mitrovicu ili na područje južno od Andrijevice?

U tome slučaju italijanski korpus bi se pomerio u područje severne Albanije, jer treba računati s time da će ustanici nastojati da se domognu Albanije.

S. Jednoj takvoj akciji divizija se za sada uopšte ne bi mogla pridružiti. Dok se ovde situacija ne raščisti, divizija ne može na drugom mestu ništa da preduzme, jer bi se inače ovde teškom mukom zakrpljena rupa opet pocepala. Kasnije, po ispunjenju sadašnjih zadataka, bilo bi moguće da se divizija an-gažuje u smislu koji je ekselencija Negri naznačila i to prodorom iz područja Andrijevice prema jugu. Preduslov je ipak završetak sadašnje akcije. N. Stoje li u Sandžaku nemačke trupe?

Š. Ne, samo Bugari, koliko je ovde poznato. To važi i za Novi Pazar i za [Kosovsku] Mitrovicu.

N. U tome slučaju morali bi dakle u prvom redu da pripomognu Bugari. Jesu li u Sjenici Nemci ili Bugari? S. Nemci.

N. Mogu li nemačke trupe u Sjenici zajedno s italijanskim trupama da spreče da ustanici prodru prema jugu? Trenutno, za to nema opasnosti, ali se mora računati s tom mogućnošću. Š. Ne smatram to mogućnim, jer, koliko ja znam, nema dovoljno nemačkih snaga na raspolaganju.

Predlog: Povezati se sa komandujućim generalom u Srbiji. Prostorija Sjenice prelazi područje moje divizije. Komanduju-ćem generalu u Srbiji podređene su i raspoložive bugarske jedinice na njegovom području. N. Koliko Bugara ima tamo?

Š. Jedan bugarski puk na odseku Novi Pazar — Mitrovica. N. Gde je bugarska komanda divizije? S. U Kraljevu.

N. Nakon što se prebrodi prvi zadatak divizije na čišćenju ovdašnjeg područja, bilo bi svakako moguće da divizija uzme učešća i u naznačenom italijanskom poduhvatu. Š. To zavisi od daljih naređenja, koja ću primiti od svojih pretpostavljenih. Moj neposredno pretpostavljeni je sada komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj, a viši pretpostavljeni je komandant Jugoistoka gneral-pukovnik Ler u Solunu. N. Kolika je jačina divizije koja sada operiše u ovom području? S. Dva puka.

N. Zahvaljuje se na informacijama. Ekselencija ima potpunu sliku i vidi jasno. Ekselencija stoji, ukoliko zatreba da se ne-mačkim trupama pomogne, i dalje na raspolaganju. Š. Zamolio bih ekselenciju i generala D'Arlea da nam pruže podršku u našem zadatku. Mi svoj zadatak vidimo u tome da zajedno s italijanskim trupama uspostavimo ovde red i na taj način zajednički radimo na postizanju pobede. N. Iz istog razloga je ekselencija učinila današnju posetu da bi izjavila da stoji potpuno na raspolaganju diviziji i da će je na sve moguće načine potpomoći. Š. Na tome se osobito srdačno zahvaljujem.

Poziv na ručak. N. Zahvaljuje se na njemu i prihvaća ga.

Ručak je protekao u najboljem sporazumevanju.

. . . [7]

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVTI, NAV-T-315, r. 64, s. 836—8.

2 Paride, komandant Sektora Skadar — Kosovo.

3Feđeriko, komandant pešadijske divizije „Pulje".

4 Vidi dok. br. 66.

5 O tome vidi dok. br. 64 i 70.

6 U originalu ova reč je napisana na italijanskom jeziku.

7 Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument