ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI JEDINICA, KOMANDI I USTANOVA NEMAČKOG RAJHA 1941. - KNJIGA 1
BIBLIOTEKA

KNJIGA - 1941. GODINA
SADRŽAJ
strana
PRVI DEO
1Napomena redakcije 7
2Zahtev Vrhovne komande Vermahta od 18. aprila 1941. Ministarstvu spoljnih poslova za podelu teritorije Jugoslavije i zapovlastice Vermahta na teritorijama ustupljenim saveznicima 9
3Izveštaj Generalštaba Komande kopnene vojske od 18. aprila 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o aktivnosti 2. i 12. armije posle potpisivanja kapitulacije na teritoriji Jugoslavije 12
4Naređenje Komande 12. armije od 18. aprila 1941. Komandi 50. armijskog korpusa za preuzimanje komande nad okupiranom jugoslovenskom teritorijom na području Makedonije 16
5Naređenje Operativnog odeljenja Komande 2. armije od 18. aprila 1941. potčinjenim jedinicama za izvlačenje jedinica angažovanih u operaciji u Jugoslaviji i ostavljanje posadnih jedinica 18
6Obaveštenje Komande 12. armije od 18. aprila 1941. bugarskom Generalštabu o Hitlerovoj odluci da bugarske trupe mogu okupirati Makedoniju, o načinu snabdevanja, ratnom plenu i zarobljenicima 21
7Zapovest Komande 2. armije od 19. aprila 1941. potčinjenim jedinicama za posedanje okupirane jugoslovenske teritorije, prikupljanje i obezbeđenje plena i transportovanje jedinica 22
8Izveštaj Generalštaba Komande kopnene vojske od 19. aprila 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o aktivnosti 2. armije na okupiranoj teritoriji Jugoslavije 25
9Naređenje Komande 2. armije od 19. aprila 1941. potčinjenim jedinicama za organizaciju vojne uprave na teritoriji Srbije i područjima pod nemačkom zaštitom 27
10Naređenje Komande 2. armije od 19. aprila 1941. potčinjenim jedinicama da se pri Vrhovnoj komandi preostalih jugoslovenskih oružanih snaga formira štab radi »provođenja nemačkih zahteva za bezuslovnu kapitulaciju 29
11Naređenje 1. oklopne grupe od 19. aprila 1941. potčinjenim jedinicama za izvlačenje jedinica angažovanih u napadu na Jugoslaviju i za ostavljanje posadnih jedinica 31
12Izveštaj predstavnika Vrhovne komande Vermahta od 19. aprila 1941. Upravi za vojnu privredu i naoružanje o sastanku predstavnika Vermahta i nemačkog Ministarstva spoljnih poslova u Beču povodom podele Jugoslavije 36
13Oglas nemačkog vojnog suda u Velikom Bečkereku od 19. aprila 1941. o izvršenoj smrtnoj presudi nad sedamnaest lica iz Banata 41
14Zapovest komandanta kopnene vojske od 20. aprila 1941. potčinjenim komandama o organizaciji i uspostavljanju okupacione uprave u Srbiji 42
15Uputstvo Odeljenja za pozadinu 2. armije od 20. aprila 1941. potčinjenim jedinicama o načinu prikupljanja ratnog plena i zarobljenika 44
16Obaveštenje nemačkog Ministarstva spoljnih poslova od 21. aprila 1941. nemačkom poslaniku u Rumuniji o pitanju dodeljivanja Banata Rumuniji 48
17Izveštaj Generalštaba Komande kopnene vojske od 21. aprila 1941. o aktivnosti 2. i 12. armije na okupiranoj teritoriji Jugoslavije 49
18Zapovest Komande 2. armije od 21. aprila 1941. potčinjenim komandama o konačnom posedanju određenih područja odstrane 11. i 51. armijskog korpusa i o njihovim narednim zadacima 50
19Zapisnik o pregovorima predstavnika 60. pešadijske divizije sa kvislinškim vođama albanske narodnosti u Jugoslaviji od 21. aprila 1941. o organizaciji vlasti na području ove divizije 52
20Izveštaj predstavnika Vrhovne komande Vermahta s konferencije u Beču od 21. aprila 1941. Upravi za privredu i naoružanje Vrhovne komande Vermahta o graničnim promenama i vojnoj upravi na teritoriji Srbije 56
21Izveštaj referenta nemačkog Ministarstva spoljnih poslova s konferencije u Beču od 21. aprila 1941. o statusu folksdojčera u okupiranoj Jugoslaviji 58
22Obaveštenje vojnog zapovednika generala Ferstera od 22. aprila 1941. stanovništvu Srbije da je preuzeo vojnoupravnu komandu na teritoriji Srbije 60
23Izveštaj Štaba pešadijskog puka »Grosdojčland« od 22. aprila 1941. Komandi grada Zrenjanin o licima osuđenim na smrt streljanjem i vešanjem 62
24Izveštaj Generalštaba Komande kopnene vojske od 23. aprila 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o pregrupisavanju 2. armije i pokretima bugarskih trupa na teritoriji Jugoslavije 63
25Naređenje Generalštaba Komande kopnene vojske od 23. aprila 1941. potčinjenim komandama i jedinicama o razgraničenju odgovornosti za sigurnost i red na području pod komandom vojnoupravnog komandanta u Srbiji 65
26Specijalna naređenja Komande 2. armije od 23. aprila 1941. potčinjenim jedinicama za organizaciju Državne službe rada, plovidbu Dunavom i snabdevanje na teritoriji Jugoslavije 68
27Naredba feldkomandanta i komandanta Beograda od 23. aprila 1941. o merama u slučaju napada na pripadnike Vermahta 71
28Zabeleška o nemačko-italijanskim razgovorima u Beču 24. aprila 1941. o podeli Jugoslavije 72
29Obaveštenje nemačkog poslanika u Zagrebu od 24. aprila 1941. ministru spoljnih poslova Rajha o sastanku koji će se održati u Ljubljani između Ćana i Pavelića 75
30Hitlerova odluka od 25. aprila 1941. o prenošenju ovlašćenja za vršenje upravne vlasti u Štajerskoj, Gorenjskoj i Koruškoj sa 2. armije na 18. vojni okrug 77
31Sporazum između Komande nemačke 2. armije i Komande italijanske 2. armije od 25. aprila 1941. o razgraničenju okupacionih zona na teritoriji Jugoslavije 78
32Zapovest Operativnog odeljenja Komande 2. armije od 26. aprila 1941. za napuštanje italijanske okupacione zone i pregrupisavanje snaga na teritoriji okupiranoj od strane Nemačke 80
33Izveštaj nemačkog poslanika u Zagrebu Zigfrida Kašea od 26.aprila 1941. o razgovorima između Ćana i Pavelića o razgraničenju Italije i NDH 82
34Izveštaj načelnika Glavne uprave SS od 26. aprila 1941. rajhsfireru SS u Berlinu o regrutovanju pripadnika nemačke nacionalne manjine u SS jedinice na području Banata 84
35Izveštaj savetnika nemačkog poslanstva u Beogradu od 27. aprila 1941. Ministarstvu spoljnih poslova o nameri vojnoupravnog komandanta u Srbiji da uspostavi srpsku administraciju i postavi Savet komesara pod njegovu komandu 85
36Obaveštenje Operativnog odeljenja Komande 12. armije od 28. aprila 1941. nemačkom vojnom izaslaniku u Sofiji o Hitlerovoj odluci da nemačke jedinice napuste područje Jugoslavije koje će posesti bugarske jedinice 87
37Naređenje vojnoupravnog komandanta u Srbiji od 28. aprila 1941. o formiranju štaba za vojnu privredu u Srbiji 88
38Izveštaj Generalštaba Komande kopnene vojske od 30. aprila 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o pokretima 2. armije na teritoriji Jugoslavije i o zarobljavanju jugoslovenskih vojnika u Grčkoj 91
39Predlog Generalštaba Komande kopnene vojske od 30. aprila 1941. Odeljenju teritorijalne odbrane Vrhovne komande Vermahta o preseljenju 260.000 Slovenaca u Srbiju 92
40Proglas komandanta nemačkih trupa u Beogradu od aprila 1941.kojim se određuju mere za normalizaciju života i rada naokupiranoj teritoriji 94
41Naredba vojnoupravnog komandanta u Srbiji od aprila 1941. o zapleni poljoprivrednih proizvoda, sirovina i polufabrikata na teritoriji Srbije 96
42Naredba vojnoupravnog komandanta u Srbiji od aprila 1941. o policijskoj vlasti komandanta mesta i kaznama koje će izricati stanovništvu okupirane Srbije za razne vrste prestupa 98
43Zapovest Komande 2. armije od 2. maja 1941. potčinjenim jedinicama za smenjivanje operativnih korpusa i dovođenje posadnih divizija na teritoriju Jugoslavije 100
DRUGI DEO
44Obaveštenje nemačkog državnog sekretara od 5. maja 1941. Ministarstvu spoljnih poslova da nemački vojni komandant u Negotinu nije dozvolio bugarskim jedinicama da posednu taj rejon 102
45Zahtev opunomoćenika Ministarstva spoljnih poslova u Srbiji od 5. maja 1941. Ministarstvu spoljnih poslova da Zemun sa okolinom ostane u sastavu Srbije 103
46Zapovest Komande 11. armijskog korpusa od 5. maja 1941. potčinjenim jedinicama za pripremu smenjivanja operativnih jedinica posadnim jedinicama na teritoriji Srbije 106
47Obaveštenje opunomoćenika Ministarstva spoljnih poslova Ben-clera od 6. maja 1941. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o preseljavanju Slovenaca iz južne štajerske i Kranjske u Srbiju l11
48Izveštaj Komande pozadine 2. armije od 6. maja 1941. Komandi 2. armije o ratnom plenu, evakuaciji zarobljenika, angažovanju sopstvenih tehničkih jedinica, organizaciji vojnoupravnih komandi i nemačkih teritorijalnih jedinica u okupiranoj Jugoslaviji 112
49Izveštaj Komande 2. armije od 7. maja 1941. Generalštabu kopnene vojske o dislokaciji potčinjenih jedinica i transportovanju jedinica 12. armije preko teritorije 2. armije 123
50Obaveštenje Generalštaba Vrhovne komande Vermahta od 11. maja 1941. potčinjenim upravama i komandama o teritorijama okupirane Jugoslavije koje se ustupaju bugarskim okupacionim trupama i o utvrđenim granicama 126
51Naređenje Generalštaba Komande kopnene vojsike od 12. maja 1941. vojnoupravnom komandantu u Srbiji za organizaciju privredne uprave u okupiranoj Srbiji 128
52Naređenje vojnoupravnog komandanta u Srbiji od 15. maja 1941. feldkomandanturama i krajskomandanturama o tretmanu vojnih obveznika jugoslovenske vojske koji su izbegli zarobljavanje od strane nemačkih jedinica130
53Naređenje vojnoupravnog komandanta u Srbiji od 16. maja 1941. Milanu Aćimoviću, komesaru unutrašnjih poslova, da civilnim stanovništvom obezbedi od diverzanata kablovske linije na teritoriji Beograda i Zemuna 133
54Naređenje Generalštaba Vrhovne komande Vermahta od 19. maja 1941. o promeni nemačko-italijanske demarkacione linije na području Prištine 134
55Obaveštenje Ministarstva spoljnih poslova Rajha od 21. maja 1941. nemačkim ambasadama, poslanstvima i opunomoćenicima o podeli teritorije Kraljevine Jugoslavije 138
56Obaveštenje vojnoupravnog komandanta u1 Srbiji od 28. maja 1941. komandama nemačkih jedinica i okupacionim ustanovama na teritoriji Srbije o preuzimanju ratnih zarobljenika od Komande 2. armije 140
57Naređenje vojnoupravnog komandanta u Srbiji od 31. maja 1941. potčinjenim odeljenjima o rasporedu posadnih divizija na teritoriji Srbije 144
58Zapovest Operativnog odeljenja 2. armije od 2. juna 1941. potčinjenim komandama i jedinicama za smenu 11. armijskog korpusa Višom komandom 65 za naročitu upotrebu i pregruipisavanje jedinica 147
59Izveštaj nemačkog poslanika u Zagrebu od 4. juna 1941. ministruspoljnih poslova Rajha o rezultatima nemačko-ustaških razgovora o preseljenju Slovenaca i Srba i o statusu oblastiZemuna 150
60Zapisnik s konferencije održane u Upravnom štabu vojnoupravnog komandanta u Srbiji 5. juna 1941. o regulisanju odnosa između folksdojčera i ikomesarske vlade Srbije na području Banata 153
61Naređenje Komande 2. armije od 5. juna 1941. Komandi 11. armijskog korpusa za sprečavanje učestalih sabotaža na telefonskim linijama 155
62Izveštaj Vojnoupravnog komandanta u Srbiji od 10. juna 1941. Komandi kopnene vojske o velikoj eksploziji u skladištu municije u Smederevu 157
63Naredba Generalštaba Komande kopnene vojske od 10. juna 1941.vojnoupravnom komandantu u Srbiji o uvođenju pograničnecarinske službe u okupiranoj Srbiji159
64Naređenje Komande 2. armije od 12. juna 1941. Višoj komandi 65 za naročitu upotrebu o obezbeđenju i zatvaranju granicaokupirane Srbije 160
65Izveštaj Feldkomandanture 809 od 15. juna 1941. vojnoupravnom komandantu u Srbiji o izbeglicama sa okupacionog područja Bugarske i Kosova na teritoriju Srbije162
66Zapovest Komande 2. armije od 15. juna 1941. potčinjenim jedinicama da svoja operativna područja predaju jedinicama VišeKomande 65 za naročitu upotrebu i o angažovanju armijena drugom području166
67Izveštaj 73. pešadijske divizije od 15. juna 1941. Komandi 12. armije o odnosima sa Bugarima i Italijanima u okupiranoj Jugoslaviji168
68Izveštaj Komande pozadine 2. armije od 16. juna 1941. o prenošenju vojnoteritorijalnih službi i komandi na teritoriji Jugoslavije u nadležnost vojnoupravnog komandanta za Srbiju 171
69Direktiva šefa Policije bezbednosti i službe beabednosti Trećeg Rajha od 18. juna 1941. područnim organima Gestapoa za suzbijanje komunističkog pokreta u okupiranim oblastima 178
70Naredba komandanta Feldkomandanture 816 u Užicu od 14. juna 1941. Ispostavi Drinske banovine da angažuje stanovnike s teritorije Valjeva i Kosjerića za čuvanje telefonskih vodova od diverzanata 180
71Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 25. juna 1941. o pojačanoj aktivnosti članova Komunističke partije na teritoriji Srbije i o njihovom hapšenju u Beogradu 181
72Zahtev Vojnoprivrednog štaba Jugoistoka od 26. juna 1941. Komandnom štabu vojnoupravnog komandanta u Srbiji za obezbeđenje fabrika na teritoriji Srbije koje su potrebne nemačkim oružanim snagama 183
73Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 2. jula 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Hercegovini i o odnosima.Italije i NDH 186
74Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 4. jula 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o ustaško-italijanskim odnosima po pitanju granice prema Crnoj Gori 188
75Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 10. jula 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o odnosima NDH s Mađarskom i Italijom u vezi s teritorijalnim pretenzijama 190
76Izveštaj Feldkomandanture 816 od 10. jula 1941. vojnoupravnom komandantu u Srbiji o akciji ustanika u Beloj Crkvi 193
77Naređenje komandanta Srbije od 12. jula 1941. potčinjenim odeljenjima i komandama za angažovanje snaga protiv ustanika u okolini Užica 195
78Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 12. jula 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji na području NDH 196
79Informacija Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 12. jula 1941. potčinjenim komandama i jedinicama o vojnopolitičkoj situaciji u Srbiji, NDH i Makedoniji 199
TREĆI DEO
80Polumesečni izveštaj komandanta Feldkomandanture 599 od 14. jula 1941. o situaciji na području Beograda 205
81Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 15. jula 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o razvoju ustanka na području Hercegovine i o vojno-političkoj situaciji u NDH 208
82Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 16. jula 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o situaciji u Hercegovini, Crnoj Gori i Međumurju 210
83Zapisnik s nemačko-italijanskih pregovora u Beogradu 18. jula 1941. o razgraničenju na području Rudo—Priboj—Prijepolje —Duga Poljana 213
84Naređenje komandanta Srbije od 21. jula 1941. potčinjenim odeljenjima i komandama za obezbeđenje od iznenadnih partizanskih akcija i odbranu okupirane Srbije 215
85Izveštaj Feliksa Benclera od 22. jula 1941. Ministarstvu inostranih poslova o nameri da se formiraju folksdojčerske jedinice u Banatu 218
86Izveštaj Operativnog odeljenja komandanta Srbije od 22. jula 1941. Komandi oružanih snaga na Jugoistoku o pojačanoj aktivnosti ustanika na teritoriji Srbije i o merama odmazde 220
87Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 23. jula 1941. Rajhsfireru SS o prepadima i diverzijama na teritoriji Srbije i o hapšenju grupe komunista u Šibeniku 223
88Izveštaj Upravnog štaba vojnoupravnog komandanta u Srbiji od 23. jula 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji u Srbiji 225
89Izveštaj Feliksa Benclera od 23. jula 1941. Ministarstvu spoljnih poslova o vojno-političkoj situaciji i razvoju ustanka u Srbiji 229
90Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 24. jula 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o opštenarodnom ustanku u Crnoj Gori 231
91Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 23. jula 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o italijansko-ustaškim odnosima u pitanju Sandžaka, o ustanku u Crnoj Gori i o diverzijama na prugama u NDH 233
92Izveštaj komandanta Srbije od 25. jula 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o pregovorima o razgraničenju sa Italijom i Bugarskom i o statusu Zemuna 235
93Izveštaj Feldkomandanture 816 o razvoju ustanka na području Užica od 12. do 27. jula 1941. i merama odmazde 239
94Dnevni izveštaj Komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 28. jula 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana na teritoriji Srbije i o merama odmazde 241
95Dnevni izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 29. jula 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima partizana u Srbiji i merama odmazde 243
96Izveštaj Komande Abvera u Beogradu od 31. jula 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o raspoloženju stanovništva u Beogradu 245
97Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 31. jula 1941. Upravi za obaveštajnu i kontraobaveštajnu službu Vrhovne komande Vermahta o vojno-političkoj situaciji u Sandžaku i zapadnoj Bosni 251
98Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 1. avgusta 1941. o vojno-političkoj situaciji u Sloveniji, Srbijii NDH 254
99Izveštaj Komandnog štaba komandanta u Srbiji od 2. avgusta 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o razvoju ustanka na teritoriji Srbije i o sopstvenim merama256
100Zahtev komandanta Srbije od 4. avgusta 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku za dovođenje novih policijskih snaga na teritoriju Srbije 258
101Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 5. avgusta 1941. Rajhsfireru SS o vojno-političkoj situaciji u Donjoj Štajerskoj i u NDH 260
102Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 5. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji na području Knin—Gračac—Gospić i o akciji u Zagrebu262
103Mesečni izveštaj Komandnog štaba komandanta Srbije od 5. avgusta 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o dislokaciji sopstvenih jedinica i njihovim dejstvima protivpartizanskih odreda 264
104Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 6. avgusta 1941. o akcijama i o merama odmazde na području Donje Štajerske 268
105Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 8. avgusta 1941. o akcijama partizana u Sloveniji269
106Izveštaj Komande Abvera u Beogradu od 8. avgusta 1941. o razvoju ustanka u Jugoslaviji početkom avgusta 1941. godine271
107Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 9. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana na teritoriji Srbije276
108Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 10. avgusta 1941. o akcijama partizana na teritoriji Slovenije280
109Uputstvo komandanta Srbije od 11. avgusta 1941. Višoj komandi 65 za naročitu upotrebu o obuci nemačkih posadnih jedinica za borbu protiv partizana282
110Izveštaj komandanta Srbije od 11. avgusta 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o akcijama partizana na teritoriji Srbije i o protivmerama284
111Zapisnik sa savetovanja nemačkog generala u Zagrebu i načelnika štaba komandanta Srbije održanog 12. avgusta 1941. o vojno-političkoj situaciji u NDH i Srbiji i o merama za ugušivanje ustanka287
112Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 13. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizanskih odreda u Srbiji i Banatu i o protivmerama292
113Naređenje Više komande 65 za naročitu upotrebu od 13. avgusta 1941. za organizaciju sopstvenih i srpskih kolaboracionističkih jedinica u borbi protiv partizana294
114Izveštaj Feliksa Benclera od 14. avgusta 1941. ministru spoljnih poslova Rajha o vojno-političkoj situaciji i njegovoj delatnosti na teritoriji Srbije296
115Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 17. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji i razvoju ustanika u NDH299
ČETVRTI DEO
116Izveštaj Više komande 65 za naročitu upotrebu od 18. avgusta 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o akcijama partizana i sopstvenim dejstvima na teritoriji Srbije302
117Pregled dislokacije okupacionih vojnih ustanova, komandi, štabova i jedinica na teritoriji Srbije, Banata, Hrvatske i Bosne 19. avgusta 1941. godine 304
118Izveštaj Operativnog odeljenja komandanta Srbije od 21. avgusta 1941. o akcijama partizana i protivdejstvima na teritoriji Srbije 315
119Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 23. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana i protivdejstvima na teritoriji Srbije 318
120Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 24. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana na teritoriji Srbije i Bosne i o protivdejstvima 320
121Izveštaj oficira za transport kod nemačkog generala u Zagrebu od 25. avgusta 1'941. Nemačkom poslanstvu u Zagrebu o diverzijama na železničkim prugama na teritoriji NDH 322
122Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 25. avgusta 1941. o merama za sprečavanje širenja ustanka na teritoriji Srbije i o akciji partizana kod Trbovlja 324
123Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 26. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana na teritoriji Srbije i Bosne326
124Izveštaj oficira za transport pri nemačkom generalu u Zagrebu od 27. avgusta 1941. Ispostavi Abvera u Zagrebu o vojno-političkoj situaciji i zločinima ustaša nad srpskim stanovništvom u NDH 328
125Izveštaj Više komande 65 za naročitu upotrebu od 28. avgusta 1941, komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o pojačanoj aktivnosti partizanskih snaga na teritoriji Srbije i NDH i o merama da se spreči opšti ustanak 331
126Izveštaj Feliksa Benclera od 29. avgusta 1941 Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o ograničenoj ekspolataciji rudnika zbog učestalih napada partizana i diverzija na železničkim prugama u Srbiji 333
127Izveštaj Feliksa Benclera od 29. avgusta 1941. Ministarstvu spoljnih poslova o obrazovanju vlade Milana Nedića i povećanju njihovih jedinica za borbu protiv partizana 334
128Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 29. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana na teritoriji Srbije 336 Izveštaj Više komande 65 za naročitu upotrebu od 29. avgusta 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o dejstvima partizana na teritoriji Srbije i NDH i o protivmerama338
129Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 30. avgusta 1941. rajhsfireru SS o akcijama partizana na teritoriji Slovenije i o merama odmazde u Srbiji 340
130Desetodnevni izveštaj Komandnog štaba komandanta Srbije od 21. do 31. avgusta 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o razvoju ustanka, broju i vrstama izvedenih partizanskih akcija, sopstvenim gubicima i o protivmerama na teritoriji Srbije 343
131Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 1. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana na teritoriji Srbije i o protivmerama 346
132Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 2. septembra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkojsituaciji u NDH 348
133Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 3. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima partizana na teritoriji Srbije i o protivmerama 353
134Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 5. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana na teritoriji Srbije i pristizanju pojačanja 355
135Mesečni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta Srbije od 5. septembra 1941. o akcijama partizana i dejstvima sopstvenih jedinica na teritoriji Srbije 357
136Odobrenje komandanta Srbije od 5. septembra 1941, kolaboracio-nističkom Ministarstvu unutrašnjih poslova da se brojno pojača srpska žandarmerija i izvrši nova dislokacija 360
137Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 6. septembra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o razvoju ustanka u Hrvatskoj i o pregrupisavanju 718 pešadijske divizije363
138Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 7. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana i njihovom prikupljanju na teritoriji zapadne Srbije 366
139Izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 8. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o reorganizaciji kvislinške vlade Srbije i o merama za ugušivanje ustanka368
140Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 8. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana i sopstvenih jedinica na teritoriji Srbije 370
141Izveštaj nemačkog poslanika u Zagrebu Zigfrida Kašea od 8. septembra 1941. Ministarstvu spoljnih poslova o razvoju ustanka u NDH i o tretiranju srpskog pitanja 372
142Desetodnevni izveštaj komandnog štaba komandanta Srbije od 10. septembra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Srbije374
143Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 10. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana i pripremama protivmera u zapadnoj Srbiji 375
144Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 11. septembra 1941. Vrhovnoj komandiVermahta o pojačanim akcijama partizana i protivdejstvima na teritoriji Srbije 377
145Naređenje Feldkomandanture 809 od 11. septembra 1941. potčinjenim krajskomandanturama za regulisanje odnosa između pripadnika Vermahta i četničkih odreda Koste Pećanca 379
146Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 12. septembra 1941. o dejstvima partizana i o formiranju ruskogkorpusa za zaštitu privremenih objekata na teritoriji Srbije 381
147Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 12. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o pojačanim akcijama partizana i dejstvima sopstvenih jedinica na teritoriji Srbije i na području Doboja 383
148Izveštaj oficira za vezu kod Više komande 65 od 12. septembra1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o razvojuustanka u Srbiji, Nedićevoj žandarmeriji i merama zaugušivanje ustanka 385
149Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 13. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o pojačanoj aktivnosti partizana i o proti vmerama na teritoriji Srbije i NDH 388
150Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 13. septembra 1:941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji u NDH, o italijanskoj demilitarizovanoj zoni, o sremskom pitanju i o mađarskim zahtevima u Međumurju 390
151Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 14.septembra 1941. rajhsfireru SS o akcijama partizana nateritoriji Slovenije 397
152Izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 15. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o angažovanju snaga za ugušivanje ustanka u rejonu Šabac — Loznica — Krupanj — r. Sava — r. Drina 399
PETI DEO
153Obaveštenje Komandnog štaba komandanta Srbije od 16. septembra 1941. komandama i ustanovama Vermahta o razvoju oružanog ustanka i formaciji partizanskih i četničkih jedinica na teritoriji Srbije 400
154Zapisnik sa savetovanja održanog pod rukovodstvom komandanta oružanih snaga na Jugoistoku 16. septembra 1941, kod komandanta Srbiji u Beogradu povodom razvoja ustanka u cilju njegovog ugušivanja na teritoriji Srbije 404
155Naređenje komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 18. septembra 1941. komandantu 18. armijskog korpusa za ugušivanje oružanog ustanka na teritoriji Srbije 408
156Izveštaj komandanta Felđkomandanture 599 od 18. septembra 1941. komandantu Srbije o vojnoipolitičkoj situaciji u Beogradu od 9. do 18. septembra 1941. godine 413
157Izveštaj Felđkomandanture 610 Pančevo od 18. septembra 1941. komandantu Srbije o vojno-politićkoj situaciji u Banatu415
158Petnaestodnevni izveštaj Vojnoupravnog štaba Jugoistoka od 19. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o železnič-kom, rečnom i putnom saobraćaju na teritoriji Srbije419
159Predlog nemačkog generala u Zagrebu od 19. septembra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku za raspored landesšicen-bataljona na teritoriji NDH i za upotrebu 718. i 342. pešadijske divizije u operaciji na teritoriji Srbije422
160Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 20.septembra 1941. rajhsfireru SS o akcijama partizana i protivmerama na teritoriji Slovenije425
161Izveštaj Operativnog odeljenja komandanta Srbije od 20. septembra 1941. Komandi 18. armijskog korpusa o aktivnosti ustanika i sopstvenim protivmerama na teritoriji Srbije od 11. do 20. septembra 1941. godine427
162Naređenje opunomoćenog komandanta u Srbiji od 20. septembra 1941. Višoj komandi 65 za povlačenje okupacionih jedinica i ustanova iz Užica 429
163Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 21. septembra 1941. o broju partizanskih akcija u Srbiji i obostranim gubicima od 13. do 19. septembra 1941. godine431
164Zapisnik sa savetovanja nemačkih i ustaških predstavnika u Zagrebu od 22. septembra 1941. o prinudnom preseljavanju Slovenaca i Srba iz Slovenije u NDH 433
165Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 24. septembra 1:941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana i protivmerama na teritoriji Srbije 437
166Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 25. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana, protivmerama i obostranim gubicima na teritoriji Srbije 440
167Dnevni, izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 27. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana na teritoriji Srbije i obostranim gubicima 442
168Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 27. septembra 1941. o akcijama partizana na teritoriji Slovenije i pojačanoj aktivnosti partizana na teritoriji Srbije 444
169Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 29. septembra 1941. o akcijama partizana na teritoriji Slovenije447
170Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 29. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana, protivdejstvima i merama odmazde na teritoriji Srbije 448
171Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 29. septembra 1941.— Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj i privrednoj situaciji na teritoriji NDH 451
172Obaveštenje Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 30. septembra 1941. Komandi 18. armijskog korpusa o sadejstvu italijanskih i nemačkih snaga na ugušivanju ustanka u Jugoslaviji 454
173Desetodnevni izveštaj 342. pešadijske divizije od 30. septembra1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji o operaciji protiv partizana, obostranim gubicima i rasporedu jedinicau rejonu Šapca 456
174Izveštaj Felđkomandanture 816 iz Užica komandantu Srbije o dejstvima partizana od 1. do 30. septembra 1941. i povlačenju Felđkomandanture s područja Užica 458
175Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 1. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama ustanika, protivmerama i obostranim gubicima na području severozapadne Srbije 461
176Naređenje Operativnog odeljenja opunomoćenog komandanta uSrbiji od 1. oktobra 1941. Višoj komandi 65 za spaljivanjeGornjeg Milanovca 463
177Zahtev Komandnog štaba komandanta Srbije od 1. oktobra 1941. Štabu 18. armijskog korpusa da bugarske trupe pojačaju železničke straže na prugama Niš — Solun i Niš — Sofija 464
178Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 2. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji, protivmerama i obostranim gubicima 465
179Naređenje komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 4. oktobra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbijio postupcima sa zarobljenicima i taocima na ustaničkim područjima 467
180Pregled rasporeda jedinica, komandi i ustanova neposredno pot-činjenih komandantu Srbije od 4. oktobra 1941. dostavljen Komandi 18. armijskog korpusa 468
181Zapisnik od 4. oktobra 1941. sa pregovora nemačkih vojnih predstavnika i predstavnika NDH o predaji Zemuna i istočnog Srema pod isključivu upravu NDH 471
182Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 5. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i kod Zvornika, • protivmerama i obostranim gubicima 474
183Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 6. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama za Gornji Milanovac i protivmerama oko Lajkovca 476
184Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 7. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana, protivmerama i obostranim gubicima na teritoriji Srbije i o merama odmazde u Banatu 478
185Zapovest opunomoćenog komandanta u Srbiji od 7. oktobra 1941.342. pešadijskoj diviziji za uništenje ustaničkih snaga naplanini Cer 480
186Predlog opunomoćenog komandanta u Srbiji od 7. oktobra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku za angažovanje raspoloživih snaga protiv ustanika u Srbiji i za dovlačenje novih pojačanja 484
187Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 9. oktobra 1941. o uzetim taocima u rejonu Šapca, o masovnim merama odmazde i o osnivanju koncentracionog logora kod Sremske Mitrovice 486
188Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 9. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji, pripremi protivmera, izvršenim odmazdama i obostranim gubicima 487
189Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 11. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima sopstvenih jedinica i obostranim gubicima na području severozapadne Srbije i o akcijama ustanika na putu Zvornik — Tuzla 489
190Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 12. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana, protivmerama i obostranim gubicima u Srbiji i o akciji u Zagrebu492
191Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 13. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u zapadnoj Srbiji, protivmerama i obostranim gubicima494
192Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 14. oktobra 1941. Vrhovnoj komandiVermahta o akcijama partizana u severozapadnoj Srbiji,protivmerama i obostranim gubicima 496
193Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 15. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i o protivmerama498
194Izveštaj načelnika pozadine opunomoćenog komandanta u Srbiji od 15. oktobra 1941. o snabdevanju i troškovima izdržavanja i gubicima sopstvenih trupa u operacijama protiv partizana, kao i o radu nemačke vojne uprave u Srbiji i ratnim zarobljenicima500
ŠESTI DEO
195Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 16. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i jugoistočnoj Bosni, o protivmerama i o obostranim gubicima 506
196Petnaestodnevni izveštaj Vojnoprivrednog štaba Jugoistoka od 16. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o situacijina železničkom, rečnom i drumskom saobraćaju u Jugoslaviji508
197Zapovest opunomoćenog komandanta u Srbiji od 16. oktobra 1941. potčinjenim jedinicama za uništenje partizanskih snaga na području Krupnja i u dolini Jadra510
198Dopis nemačkog generala u Zagrebu od 16. oktobra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji o predlogu poslanika Kašea u vezi s odmazdom protiv ustanika na teritoriji NDH512
199Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 17. oktobra 1941. Vrhovnoi komandi Vermahta o partizanskim akcijama u Srbiji i jugoistočnoj Bosni i o protivmerama515
200Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 19. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i jugoistočnoj Bosni i o protivmerama516
201Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 20. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i o protivmerama 519
202Oglas Komande mesta Valjevo od 20. oktobra 1941. o streljahju 50 talaca zbog ranjavanja jednog nemačkog vojnika522
203Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na jugoistoku od 21. oktobra 1941. Vrhovnoj komandiVermahta o akcijama partizana u Srbiji i kod Rogatice i oprotivmerama522
204Proglas Šefa nemačke Civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 20. oktobra 1941. o iseljenju Slovenaca iz graničnog pojasa prema NDH 526
205Obznana Komande mesta Kragujevac od 21. oktobra 1941. o streljanju 2.300 rodoljuba u Kragujevcu 527
206Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 23. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i Bosni io protivmerama 528
207Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 24. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i istočnoj Bosni i o protivmerama 531
208Desetodnevni izveštaj 717. pešadijske divizije od 23. oktobra 1941. Višoj komandi 65 za naročitu upotrebu o pripremi, organizaciji i toku borbenih dejstava protiv partizana u zahvatu puta Kruševac — Kraljevo 533
209Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na jugoistoku od 25. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i Bosni i o protivmerama 538
210Naređenje opunomoćenog komandanta u Srbiji od 25. oktobra 1941. za postupak pri uzimanju talaca za streljanje radi ugušivanja ustanka u Srbiji 540
211Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 27. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u Srbiji i o prepadu partizana na pruzi Doboj — Tuzla 543
212Dnevni izveštaj Obaveštajnog ' odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 28. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i okolini Banje Luke i o protivmerama 545
213Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 29. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u Srbiji i o pristizanju delova 113. divizije 547
214Naređenje opunomoćenog komandanta u Srbiji od 29. oktobra 1941. potčinjenim jedinicama i krajskomandanturama o saradnji operativnih jedinica sa upravnim ustanovama na eksploataciji privrede za potrebe Vermahta i na ugušiva-nju ustanka u Srbiji 549
215Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 30. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i protivmerama o koncentraciji ustanika na području severoistočneBosne 554
216Izveštaj opunomoćenika Ministarstva spoljnih poslova Feliksa Benclera od 30. oktobra 1941. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o vojno-političkoj situaciji na području Kosovske Mitrovice i Novog Pazara 553
217Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 31. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana i operaciji sopstvenih snaga na teritoriji Srbije i oko Banje Luke 556
218Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 1. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u Srbiji i Bosni i o obostranim gubicima 558
219Zapovest Opunomoćenog komandanta u Srbiji od 1. novembra 1941. potčinjenim jedinicama za uništenje partizana na području Jugoistočno od Šapca 560
220Izveštaj načelnika Štaba opunomoćenog komandanta u Srbiji od 1. novembra 1941. o narodnooslobodilačkom pokretu i o četništvu Draže Mihailovića u Srbiji, njihovom naoružanju, opremi, taktici ratovanja i raspoloženju stanovništva 563
221Izveštaj 342. pešadijske divizije od 1. novembra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji o vojno-političkoj situaciji kod partizanskih snaga i kod četnika Draže Mihailovića u rejonu Valjevo — Loznica, saradnji sa četnicima Koste Pećanca i zarobljenim nemačkim vojnicima 568
222Izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 2. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj i privrednoj situaciji u Srbiji, NDH, Crnoj Gori i Makedoniji 573
223Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 2. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u severozapadnoj Srbiji 583
224Izveštaj načelnika Komandnog štaba opunomoćenog komandanta u Srbiji od 2. novembra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji o potrebi utvrđivanja granične linije između Srbije i Crne Gore i Albanije 585
225Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 3. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u Srbiji i istočnoj Bosni 587
226Naređenje Upravnog štaba opunomoćenog komandanta u Srbiji od 3. novembra 1941. potčinjenim felđkomandanturama za hapšenje Jevreja i Cigana na teritoriji Srbije 589
227Izveštaj Ministarstva spoljnih poslova od 4. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o italijansko-bugarskim razgovorima povodom ispravke međusobne granice na teritorijiMakedonije 590
228Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 4. novembra 1941. Vrhovnoj koman;di Vermahta o akcijama partizana u Srbiji i istočnojBosni i o protivmerama 592
229Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 5. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana i protivmerama u Srbiji 594
230Naređenje komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 5. novembra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji za regulisanje komandnih odnosa na području Jugoistoka 596
SEDMI DEO
231Izveštaj Upravnog štaba opunomoćenog komandanta u Srbiji od 9. novembra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o organizaciji vojne uprave u Mačvi, hapšenju intelektualaca u Beogradu i angažovanju kvislinških formacija protiv partizana u Srbiji 604
232Sedmodnevni izveštaj Operativnog odeljenja opunomoćenog komandanta u Srbiji od 10. novembra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojnopolitičkoj situaciji u Srbiji 609
233Izveštaj načelnika štaba opunomoćenog komandanta u Srbiji od 11. novembra 1941. feldkomandanturama i krajskomandanturama o proceni vojno-političke situacije kod ustanika u Srbiji od 30. oktobra do 8. novembra 1941. godine 619
234Izveštaj 342. pešadijske divizije od 12. novembra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji o izvedenim operacijama protiv partizana u severozapadnoj Srbiji i borbenoj vrednosti sopstvenih trupa 622
235Izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 14. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno^politič-koj situaciji i o sopstvenim namerama u Srbiji i NDH 624
236Izveštaj Obaveštajnog centra Vermahta u Beogradu od 14. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta u odnosu četnika Draže Mihailovića prema NOP-u, o pregovorima predstavnika Vermahta i Draže Mihailovića i o vojnepolitičkoj situaciji u Srbiji 626
237Obrazloženje opunomoćenog komandanta u Srbiji od 15. novembra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o razmeni pohapšenih oficira bivše jugoslovenske vojske, saradriji sa Milanom Nedićem kao predsednikom srpske vlade i o razvoju ustanka u Srbiji 634
238Pregled komandi, štabova, jedinica, vojnoupravnih i privrednih komandi i raznih uprava i ustanova opunomoćenog komandanta u Srbiji od 16. novembra 1941. godine 638
239Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 16. novembra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojnepolitičkoj i privrednoj situaciji na teritoriji NDH 641
240Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 17. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u severozapadnoj Srbiji i NDH i o obostranim gubicima 647
241Izveštaj načelnika Generalštaba komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 18. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o teritorijalnoj organizaciji komandovanja na području Srbije i NDH 649
242Zapovest opunomoćenog komandanta Srbije od 18. novembra 1941. potčinjenim jedinicama i komandama za uništenje ustanika u dolini zapadne Morave i u rejonu Užica 651
243Desetodnevni izveštaj komandnog štaba opunomoćenog komandanta u Srbiji od 19. novembra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji o vojno-političkoj situaciji na okupiranoj teritoriji, dejstvima partizana, sopstvenim protivme-rama i obostranim gubicima 656
244Oglas 725. feldkomandanture Zagreb od 19. novembra 1941. o streljanju Adama Brumnića i Vinka Milišića u Zagrebu 660
245Naređenje načelnika Štaba opunomoćenog komandanta u Srbiji od 20. novembra 1941. potčinjenim komandama za sprovođenje mera odmazde streljanjem zatvorenika iz logorau Šapcu 661
246Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 21. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u severozapadnoj Srbiji i obostranim gubicima 662
247Naređenje opunomoćenog komandanta u Srbiji od 21. novembra 1941. potčinjenim komandama za obezbeđenje najvažnijih rudnika i fabrika u Srbiji 664
248Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 25. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o aktivnosti partizana u Srbiji i NDH io protivmerama 670
249Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 27. novembra 1941. o operaciji protiv ustanika u Srbiji i o aktivnosti partizana u NDH 672
250Izveštaj komandnog štaba opunomoćenog komandanta u Srbiji od 27. novembra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji o broju i jačini bugarskih jedinica na području Feldkomandanture 809 u Nišu 674
251Izveštaj Nemačkog generalnog konzulata u Skoplju od 27. novembra 1941. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o italijanskoj propagandi za pripajanje delova Makedonije velikoj Albaniji 675
252Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 28. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o toku operacije protiv ustanika u Srbiji 678
253Naređenje Kontraobaveštajnog odeljenja Komande kopnene vojske od 28. novembra 1941. o zabrani fotografisanja lica osuđenih na smrt sreljanjem 680
254Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 29. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u zapadnoj Srbiji i NDH i obostranim gubicima 681
255Izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 30. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o toku operacije protiv ustanika u Srbiji i NDH i obostranim gubicima 684
256Izveštaj ikomandanta 12. armije iz druge polovine novembra 1941. Generalštabu kopnene'vojske o vojno-političkoj situaciji i merama za sprečavanje razvoja ustanka u Srbiji 686
257Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 1. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u zapadnoj Srbiji, obostranim gubicima i plenu 689
258Izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 1. decembra 1941. o vojno-političkoj i privrednoj situaciji u Srbiji i NDH 691
259Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 2. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana na području zapadne Srbije i oko Banje Luke 694
260Izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 2. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o angažovanju snaga za zaštitu industrijskih objekata u Boru, Trepči i Krupnju 696
261Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 3. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana na području zapadne Srbije, Šumadije i NDH 698
262Izveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 3., decembra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o dislokaciji jedinica i ustanova i njihovim međusobnim odnosima potčinjenosti u Srbiji 700
OSMI DEO
263Naređenje opunomoćenog komandanta u Srbiji od 3. decembra 1941. Višoj komandi 65 za naročitu upotrebu o premeš tanju Komande 18. armijskog korpusa i preuzimanju komande od strane generala Badera u Srbiji 711
264Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta Oružanihsnaga na Jugoistoku od 4. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama protiv partizana u Srbiji i NDH 712
265Naređenje Komandnog štaba opunomoćenog komandanta u Srbiji od 4. decembra 1941. o novoj organizaciji vojnoupravnih komandi u Srbiji 714
266Izveštaj Operativnog odeljenja opunomoćenog komandanta u Srbiji od 5. decembra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji i rezultatima operacija protiv ustanika u Srbiji i situaciji u NDH 718
267Izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga naJugoistoku od 7. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima protiv partizana u Srbiji i NDH i obostranim gubicima 723
268Izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 9. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o operaciji protiv četnika Draže Mihailovića i o aktivnosti partizana na teritoriji Srbije i NDH 725
269Desetodnevni izveštaj 342. pešadijske divizije od 9. decembra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji o operaciji od 18. do 29. novembra protiv ustanka u zapadnoj Srbiji 728
270Desetodnevni izveštaj 342. pešadijske divizije od 10. decembra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji o toku operacije od 30. novembra do 10. decembra protiv partizanskih snaga i četnika Draže Mihailovića u Srbiji, obostranim gubicima i plenu 733
271Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 11. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o aktivnosti partizana u Srbiji i o protivmerama 742
272Zapovest opunomoćenog komandanta u Srbiji od 11. decembra 1941. o pohvali 113. i 342. pešadijske divizije za uspehe u operaciji protiv partizana u zapadnoj Srbiji 744
273Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 11. decembra 1941.Vrhovnoj komandi Vermahta o odnosima NDH sa Kraljevinom Italijom i o situaciji u italijanskoj okupacionoj zoni 746
274Direktiva načelnika Generalštaba Vrhovne komande Vermahta od 12. decembra 1941. o gonjenju izvršilaca krivičnih dela protiv Rajha i Vermahta na okupiranim teritorijama 748
275Izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 12. decembra 1941. potčinjenim divizijama o vojnoipolitičkim uspesima operacije protiv partizana u Srbiji i o situaciji na teritoriji NDH 752
276Dnevni izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 12. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o aktivnosti partizana i protivmerama u Srbiji i NDH 754
277Izveštaj Vojnotehničtkog Štaba 5 od 13. decembra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji o rezultatima prikupljanja ratnog plena u Srbiji i NDH 756
278Izveštaj Ajnzac-grupe Policije bezbednosti i službe bezbednosti u Beogradu od 13. decembra 1941. Glavnoj upravi bezbednosti Rajha o rezultatima dejstava izvedenih u novembru i o planovima za dalje suzbijanje narodnooslobodilačkog pokreta u Jugoslaviji 760
279Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 14. decembra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji u NDH i njenim odnosima sa Kraljevinom Italijom, ustrojstvu oružanih snaga NDH i o zadacima sop-stvenih trupa u NDH765
280Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 16. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama ustanika u Srbiji i NDH i o protivmerama 783
281Obaveštenje nemačkog generala u Zagrebu od 16. decembra 1941. Komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o potrebi an-gažovanja snaga za obezbeđenje industrijskih rejona i o posledicama eventualnog angažovanja 2. italijanske armije u NDH 786
282Izveštaj Komande Abvera u Beogradu od 17. decembra 1941. o stanju narodnooslobodilačkog pokreta i o četničkim jedinicama Draže Mihailovića od 7. do 17. decembra 1941. u pojedinim delovima Jugoslavije 789
283Desetodnevni izveštaj Operativnog odeljenja opunomoćenog komandanta u Srbiji od 20. decembra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o borbama protiv partizana, situaciji kod četnika Draže Mihailovića, sopstvenim trupama, obostranim gubicima, saobraćaju, privredi i plenu na teritoriji Srbije i Bosne 795
284Uputstvo Operativnog odeljenja opunomoćenog komandanta u Srbiji od 20. decembra 1941. potčinjenim jedinicama o zimskim dejstvima protiv partizana u Srbiji 799
DEVETI DEO
285Pregled opunomoćenog komandanta u Srbiji od 20. decembra 1941. o izvršenim merama odmazde u Jugoslaviji 804
286Dnevni izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanihsnaga na Jugoistoku od 25. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima partizana u Srbiji i NDH io protivmerama 806
287Zahtev komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 26. decembra 1941. italijanskoj 2. armiji za sadejstvo s nemačkim jedinicama u operaciji protiv partizana sredinom januara 1942. u istočnoj Bosni 808
288Izveštaj 717. pešadijske divizije od 30. decembra 1941. Višoj komandi 65 za naročitu upotrebu o iskustvima iz borbi protiv partizana u Srbiji 810
289Dnevni izvestaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 31. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima partizana u Srbiji i NDH, o protivmerama i o prebacivanju bugarskih jedinica u istočnu Srbiju 813
290Obaveštenje komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 31. decembra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji o dolasku bugarskih snaga na pojedina područja okupirane Srbije 815
291Obaveštenje Upravnog štaba komandanta u Srbiji od 31. decembra 1941. potčinjenim feldkomandanturama i krajskomandanturama o zaposedanju istočne Srbije od strane bugarskih trupa 817
292Naređenje Više komande 65 za naročitu upotrebu od 31. decembra 1941. Komandi 704. pešadijske divizije o novim divizijskim granicama, bugarskoj posadnoj zoni, smeni 113. i 342. pešadijske divizije i organizaciji komandovanja u Srbiji 820
293Naređenje 342. pešadijske divizije od 31. decembra 1941. potčinjenim jedinicama o postupku sa zarobljenim partizanima 823
294Izvod iz ratnog dnevnika Vojnoprivrednog štaba Jugoistoka o organizaciji eksploatacije privrednog potencijala i radne snage u Srbiji i NDH za potrebe Vermahta i o dejstvima nemačkih jedinica protiv partizana od 4. aprila do 31. decembra 1941. godine 826
295Prilog - spisak objavljenih dokumenata i registri 855
BIBLIOTEKA