Jovan Kokot: DVANAESTA SLAVONSKA
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Situacija u Slavoniji za vrijeme neprijateljeve ofanzive »Paula«

 

Dok se 12. NOU brigada nalazila u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, u Slavoniji je bjesnela neprijateljeva ofanziva pod nazivom »Paula«. Počela je 1. jula 1943. i trajala do 20. jula. U operaciji su učestvovale jake neprijateljeve snage: dvije njemačke divizije (oklopna i motorizovana) i 1. gorska divizija, potpomognuta većim brojem tenkova i aviona. Štab 1. korpusa nije bio iznenađen, jer je o početku te ofanzive bio pravovremeno obavješten.[1] Odlučeno je da 28. slavonska divizija sa dvije brigade i Štabom Korpusa napusti Slavoniju i pređu preko Save u Baniju. U Slavoniji je ostala 18. i 21. brigada i šest partizanskih odreda koji su doslovno primjenili partizansku taktiku ratovanja. Povukli se u brda na pošumljene visove Psunja, Papuka, Krndije i Dilja, koristeći se pokretom kao osnovnim vidom manevra.

Najteže borbe sa neprijateljevim snagama vodila je 18. brigada na Bilo-gori i kod Miokovićeva kada se pod dramatičnim okolnostima probila iz okruženja i prebacila na Papuk. Nastupajući komunikacijama Pakrac - Bučje - Zvečevo - Voćin - Slatinski Drenovac - Orahovica i Daruvar - Miokovićevo - Voćin, neprijateljeve snage uspjele su da pročešljaju čitavu Slavoniju, pa čak i Psunj, Papuk i Ravnu Goru. Neprijateljevi teški tenkovi stigli su i do najudaljenijih planinskih sela: Gornji Borki, Zaile i Amatovaca. Za vrijeme dvadesetodnevne ofanzive spaljeno je 16 sela, cjelokupna infrastruktura 1. korpusa, sjedište Oblasnog narodnog odbora na Ljutoču, Partizanska bolnica broj 2, Oficirska škola na Psunju. Slično kao i ofanziva »Braun«, i operacija »Paula« završila se neuspjehom,, jer su partizanske snage, povlačenjem na planinske visove uz vješto manevrisanje, izbjegle neprijateljev udar i sačuvale živu silu. Iz ofanzive slavonske jedinice izašle su ojačane, preuzele inicijativu i razvile svoja operativna i taktička dejstva napadima na glavnu željezničku prugu Zagreb - Beograd, i neprijateljeva uporišta u Malim i Velikim Bastajima, Miokovićevu, Čačincima i Pakracu.[1]) Obavještenje je dostavio Mladen Vrsalović, načelnik isturenog radio-centra 1. gorske divizije u Daruvaru.

[1] Arhiv VII, f. NOP-a k-881 reg. br. 6/3.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument