Jovan Kokot: DVANAESTA SLAVONSKA
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Napad na kaznionicu u Lepoglavi

 

Kaznionica u Lepoglavi sastojala se od velikog građevinskog bloka sa 3 aneksa, ograđena zidovima visine do 4 metra a na pojedinim mestima i do 5 metara u obliku kvadrata. Od bivšeg samostana, koji je u 19. stoljeću služio za odgoj plemićke mladeži, car Franjo Josip II pretvorio je Lepoglavu u kaznionicu. Potkraj 19. stoljeća ona je dograđena. Izgrađen je novi blok sa savremenim sistemom nadzora zatvorenika.[1]Za vrijeme napada 12. NOU brigade Lepoglava je imala savremeno organizovanu i uređenu spoljnju i unutrašnju odbranu. Spoljna odbrana sastojala se od brižljivo izgrađenih mitraljeskih gnijezda na visokim zidovima i krovovima kaznionice, te od bunkera ispred glavnog ulaza u kaznionicu. Unutrašnja odbrana sastojala se od niza otpornih tačaka u dvorištu i krugu kaznionice, u hodnicima, na spratovima, na stepeništu i u većem broju zatvorenih prostorija pogodnih za odbranu. Zatvorske straže specijalno su obučavane u rukovanju oružjem, a zatvorenici su bili pod stalnom i pojačanom stražom.

Prije napada na Lepoglavu vršene su užurbane pripreme za odbranu, jer je procurila vijest da bi Lepoglava mogla postati objekt partizanskog napada. Glavni ulaz bio je posebno uređen i organizovan za pružanje otpora. Osuđenike je čuvala posada od 150 vojnika, 80 profesionalnih policajaca i 8 žandarma. Većinu neprijateljeve posade sačinjavali su domobrani, među kojima je bilo i takvih koji nisu bili raspoloženi za borbu. S policijom i žandarmima bilo je drugačije. Oni su bili okorjeli zločinci i surovi batinaši. Naoružanje se sastojalo od 3 teška mitraljeza, a ostalo automati i puške. U neprijateljevim garnizonima oko Lepoglave nalazilo se oko 1000 vojnika: u Varaždinu 400, Ivancu 100, Krapini 300, Golubovcu 50 i Čreti 25 vojnika. U Lepoglavi se nalazilo oko 800 zatvorenika. Od toga 150-200 političkih osuđenika, članova Partije, saradnika i simpatizera NOVJ, a svi ostali imali su status kriminalaca. Prema zapovjesti Štaba 12. slavonske NOU brigade, na Lepoglavu napadao je 3. bataljon ojačan sa 2 teška mitraljeza i haubicom 100 mm. Na osiguranju napada od Varaždina, Varaždinskih Toplica, Krapine i Ivanca, nalazilo se 6 bataljona iz sastava 12. i 16. slavonske brigade i Kalničkog NOP odreda. U rezervi Operativnog štaba nalazila su se 2 bataljona: 4. bataljon 12. NOU brigade i 1. bataljon Kalničkog partizanskog odreda. Zapovješću Štaba 12. brigade u toku napada predviđene su tri faze borbe: podilaženje udarnih grupa koje su imale zadatak da se prebace preko visokih zidova i infiltriraju u unutrašnjost kaznionice, likvidacija otpornih tačaka i mitraljeskih gnezda unutar kaznionice i, treća faza, otvaranje željezne kapije na glavnom ulazu u kaznionicu i izvođenje opšteg napada. Jedna udarna grupa ljestvama i konopcima uspjela je da se prebaci preko zida u unutrašnjost kaznionice, ali je dočekana žestokom vatrom iz teških mitraljeza i pušaka. Napad je otpočeo 12. jula 1943. u 22 sata, a borbeni znaci su bili »Top-Tito«.

Zbog pretrpljenih gubitaka, komandant Josip Antolović odustao je od upotrebe udarnih grupa. Na njegovu inicijativu, koju je prihvatio i komandant 12. divizije Milan Stanivuković, borci su na rukama dovukli top haubicu na udaljenost 50-100 m od zidova kaznionice. Nišandžija Ivan Magličić.[2] sa pet kumulativnih granata direktnim pogocima uništio je 2 mitraljeska gnijezda i napravio otvor u zidu kroz koji su se provukli borci 3. bataljona. Nakon posljednje ispaljene granate u Kaznionicu je kroz otvor prvi ušao Nikola Šušnjar,[3] politički komesar 3. bataljona, a odmah iza njega desetina Dragoljuba Vujanovića.547 Desetina je u naletu uspjela da savlada nekoliko otpornih tačaka i prodre do glavnog ulaza. Polugama su otvorili teška željezna vrata i omogućili borcima Bataljona da prodru u unutrašnjost kaznionice, gde je se razvila žestoka borba između partizana, ustaških policajaca i žandarma. Borci i starješine 3. bataljona uništavali su neprijatelja a naročito se isticali komandir 2. čete Branko Baričević i komandiri vodova: Marko Kljajić, Ljuban Prodanović, Nikola Petrović, Nikola Lasić, Veljko Petrović i dr. Zajedno s borcima, u jurišu se nalazio i komandant Josip Antolović, koji je neposredno rukovodio borbom. Dok je Branko Baričević uništavao posljednja žarišta otpora, Milutin Vujnić je sa svojom četom oslobodio veću grupu političkih zatvorenika u novoj zgradi kaznionice koji su, zajedno sa borcima, učestvovali u borbi. Grupa boraca u kojoj su bili Andrija Grudanić, Dušan Prodanović, Nikola Jakovljević, Ivan Troha, precizni mehaničar iz Orahovice, čeličnom testerom i drugim alatima veoma su spretno otvarali željezna vrata na samicama iz kojih je neprijatelj pružao otpor. Druga grupa boraca sa Rudolfom Kolakom Smrekom sačekivala je žandarme i policajce i uništavala ih ručnim bombama. Na sve strane praštale su ručne bombe.

Poslije osmosatne borbe neprijateljeva posada je savladana, a Lepoglava i politički osuđenici oslobođeni. Bilo je to 13. jula 1943. prije podne. Ubijeno je 17, a zarobljeno 125 neprijateljevih vojnika. Zaplijenjeno je 140 pušaka, 4 teška mitraljeza i 2 automata. Zaplijenjeno je nekoliko vagona brašna, šećera, soli i veće količine tekstila i kože. Gubici 3. bataljona: 5 poginulih i 13 teže ranjenih boraca. Oslobođeno je 250 političkih osuđenika, među kojima je bilo oko 90 članova KPJ. Ostali su bili simpatizeri NOB-a i politički aktivisti.[4] Među oslobođenim osuđenicima nalazili su se poznati predratni komunisti: Radivoje Davidović Kepa i Bata Javorski. Davidović je bio član KPJ od 1929. godine, i na robiji je proveo 12 godina, dok je Bato Javorski član KPJ od 1937, a na robiji je proveo 3 godine.[1] Arhiv VII JNA, f. NOP-a K-892 reg. br. 19/1; K-881 reg. br. 33/1.

Bio je domobranski artiljerijski natporučnik u Jalkovcu i dobrovoljno prešao na stranu NOVJ.

[3] u NOVJ od 1941. Bio član SKOJ-a od 1938. i KPJ od 1940. godine, student tehnike, jedan od organizatora pokreta u Moslavini. U NOR-u je bio borac, politički delegat i politički komesar čete, komandir čete, politički komesar bataljona i brigade. Poslije rata potpredsjednik u vladi SRH i član Predsjedništva SSRNH. Umro 1982. u Zagrebu.

[4]) Arhiv VII, f. NOP-a K-892 reg. br, 19/2.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument