Jovan Kokot: DVANAESTA SLAVONSKA
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Borbena dejstva u neprijateljevoj operaciji »Zimska oluja«

 

Osnovna zamisao neprijatelja u operaciji »Zimska oluja« sastojala se u tome da sa snagama koje su učestvovale u operaciji »Vukodlak«, koncentričnim udarom sa sjevera i juga, ovlada saobraćajnicama i slobodnom teritorijom Slavonije, te uništi glavninu snaga 6. korpusa. Pored toga, namera mu je bila da zaplijeni velike količine borbenih sredstava i ratnog materijala koji se nalazio u skladištima pošumljenih slavonskih brda. Za izvođenje operacije »Zimska oluja«, neprijatelj je na prostoru Podravska Slatina - Voćin doveo dvije njemačke divizije: 7. SS »Princ Eugen« i njemačku 297. pješadijsku diviziju, zatim 7. ustaško.domobransku i kozačku 1. konjičku diviziju. Ukupno 4 neprijateljeve divizije sa oko 50-60.000 vojnika. Izvođenje operacije neprijatelj je planirao u dve etape: prva od 14. do 16. februara i druga od 16. do 28. februara 1945.

U prvoj etapi njemačke snage napadale su na širokom frontu od Voćina do Orahovice, prema grebenu Papuka. U toku 14. februara te snage ovladale su komunikacijom Voćin - Zvečevo - Kamensko i Orahovica - Kutjevo - Slavonska Požega.[1] Glavno obilježje te operacije bilo je da je neprijatelj, u prvom redu, težio da ovlada grebenima Papuka, Psunja i Krndije. U drugoj etapi, pošto je ovladao dijelom grebena Papuka u zahvatu komunikacija, zadržao ga je čvrsto u svojim rukama dok se nije spustio u Požešku kotlinu, tj. u naseljena mjesta i gradove.

Na liniji: Bratulji - Milivojevci - Lučinci došlo je do žestokog sudara između 12. proleterske NOU brigade i dijelova 7. ustaško-domobranske divizije, koja je napadala pravcem Slavonska Požega - Velika - Trenkovo. Poslije kratke, ali veoma oštre borbe u susretu, neprijatelj je bio razbijen i prisiljen na povlačenje. Tom prilikom naneseni su mu gubici od 38 izbačenih iz stroja, od čega 29 poginulih i 9 ranjenih. Dvanaesta proleterska NOU brigada imala je samo 3 ranjena borca.[2] Do 15. februara 1945. bez 2. bataljona, 12. proleterska NOU brigada vodila je borbe sa neprijateljem na liniji: Kaptol - Vetovo - Lukač, a zatim je po naređenju Štaba 12. udarne divizije izbila na bilo Papuka: tromeđa, kota 719, Javor (kota 710) i Bazova glava (kota 772).

Istovremeno sa 12. proleterskom na bilo Papuka izbijaju i dijelovi 7. SS divizije »Princ Eugen« koji su došli od Češljakovačkog visa i Cipelovca (kota 817). U sukobu sa Nijemcima, 1. četa 4. bataljona, kojom je komandovao Pavle Blažanin, razbila je neprijateljevu prethodnicu, ali je, ipak, neprijatelj noću zaposjeo Bazovu glavu. S obzirom na to da je Brigada na grebenu Papuka ostala odsječena i bez dodira sa Štabom Divizije i drugim jedinicama, Štab Brigade odlučio je da izvrši proboj preko Bazove glave u pravcu Češljakovca i, dalje, prema Kamenskim Vrhovcima. U proboju su učestvovala 4 bataljona. Od 4 do 10 sati prije podne 17. februara, vođena je najžešća borba u operaciji »Zimska oluja« sa dijelovima 7. SS divizije »Princ Eugen«. Došlo je do obostranih napada i protivnapada koji su se završavali teškim gubicima na obje strane. U šestosatnoj borbi 12. proleterska brigada nije uspjela da izvrši proboj, ali je neprijatelju nanijela teške gubitke tako da se on, poslije pretrpljenih gubitaka, povukao u Kaptol i Vetovo. Brigada je imala oko 100 boraca izbačenih iz stroja, od čega 33 poginula, 34 ranjena i oko 30 nestalih. Nijemci su imali 130 izbačenih iz stroja, od čega 52 poginula i 79 ranjenih. Zaplijenjeno je 5 puškomitraljeza, 15 pušaka i 1200 metaka. Izgubljena su 2 puškomitraljeza i 12 pušaka.[3]

Do kraja februara 12. proleterska brigada je vodila stalne borbe sa njemačkim jedinicama zapadno i istočno od komunikacije: Orahovica - Kutjevo - Pleternica i na komunikaciji: Našice - Čaglin - Pleternica. Na taj način 12. proleterska brigada privukla je na sebe glavne i elitne njemačke jedinice. Oko 19 sati 20. februara, njemačka kolona od oko 500 vojnika iz sela Velika kretala se preko Papuka u pravcu Slatinskog Drenovca. Na grebenu iznad Jankovca, neprijatelj je iznenadio, a zatim i razbio bataljone Češke brigade i, nakon toga, produžio pokret sve dok u borbu nije stupio 4. bataljon 12. proleterske brigade. U toku borbe 4. bataljon presjekao je neprijateljevu kolonu na dva dijela i primorao je da se povuče u Veliku. Borba je trajala oko 1,5 sat a neprijatelju su naneseni gubici oko 10 poginulih i 10 ranjenih. Zaplijenjeno je 5 pušaka. Bataljon je imao 1 poginulog i 2 nestala borca. Od početka neprijateljeve operacije, 2. bataljon 12. proleterske NOU brigade nalazio se uz Štab 12. udarne divizije i Štab 6. udarnog korpusa. Na sjevernim padinama Vranog kamena i na Točku (kota 820) bataljon se 12. februara 1945. sukobio sa dijelovima 7. SS divizije »Princ Eugen«. U borbi je ubijeno 10, a 7 Nijemaca je ranjeno. Bataljon je imao 2 poginula borca. Pored borbe na Vranom kamenu, Bataljon je vodio i veoma uspješne i žestoke borbe sa dijelovima njemačkih jedinica kod Potočana, Miokovićeva i Lisičina. U borbama se istakao čitav bataljon, a posebno komandant, Nikola Brković, i zamjenik, političkog komesara bataljona Andrija Grudanić.[1]> Zbornik ..., tom V, knj. 36, dok. 39.

[2]) Zbornik ..., tom V, knj. 38, dok. 5, str. 36. Arhiv VII k. 895 reg. br. 6/1, k. 895 reg. br. 7/1 i k. 895 reg. br. 5/1.

Af\n

[3]) Zbornik .... tom V, knj. 38, dok. 5.

>inn

[3]) Zbornik ..., tom V, kni. 38, dok. 5.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument