Jovan Kokot: DVANAESTA SLAVONSKA
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Napad na Široko Polje - Borba sa njemačkim tenkovima

 

U Širokom Polju nalazilo se 250 njemačkih policajaca. Naknadno je utvrđeno da ima još 400-500 njemačkih vojnika. Naoružanje: 48 puškomitraljeza i mitraljeza, 2 teška minobacača, ostalo puške i automati. Odbrana se sastojala od 20 bunkera izgrađenih od tvrdog materijala i drveta. Na uporište je napadala Osječka brigada sa 3 bataljona, a 1 bataljon se nalazio u divizijskoj rezervi.

Na osiguranju prema Osijeku nalazila se Češka brigada, a prema Đakovu 12. proleterska NOU brigada. Organizacija odbrane prema Đakovu oslanjala se na liniju: potok Jošava, sjeverna ivica šume Gaj, Đakovačka satnica i, dalje, prema selu Viškovci. U Đakovu se nalazilo 3500 Nijemaca i nešto ustaša iz tzv. Hrvatske udarne divizije. Početak napada bio je 14. decembra 1944. u 2 sata. Borbeni znaci: »Naprijed udarnici«.[1]^

U toku kretanja prema Đakovu, 12. proleterska brigada naišla je na grupu neprijatelja od oko 150 vojnika, koji su se utvrdili na Kugler pustari kod Đakova. Brigada je iz pokreta organizovala napad i potpuno razbila neprijatelja. Zbog izuzetno tamne noći i kiše koja je obilno padala, dio neprijateljevih vojnika uspio je da pobjegne, dok je drugi uništen i djelimično zarobljen. Oko 3 sata komandant 1. bataljona Luka Krajinović obavjestio je Štab Brigade da se na Pustari Štrosmajerovac, takođe, nalazi veća grupa neprijateljevih vojnika. Bataljon je organizovao napad i tek poslije razbijanja neprijateljevih snaga pristupio izvršenju osnovnog zadatka: organizaciji odbrane prema Đakovu. Na obje pustare, Štrosmajerovac i Kugler, vođena je borba sve do 5,30 sati ujutro, kada je neprijatelj potpuno savladan. Neprijatelj je 14. decembra iz Đakova vršio neprekidni pritisak na 12. proletersku brigadu, uz snažnu vatru artiljerije i podršku 3 .tenka. Međutim, svaki od tih neprijateljevih napada bio je uspješno odbijen.

Napad na Široko Polje nije uspio, iako se borbena situacija u uporištu povoljno razvijala u korist Osječke brigade. Prema procjeni Štaba Brigade, postojali su svi izgledi da se neprijateljeva posada likvidira do 11 sati 14. decembra. Međutim, zbog prodora njemačke tenkovske kolone (oko 15-20 tenkova iz pravca Osijeka) došlo je do veoma dramatične i teške situacije u Širokom Polju. U toj situaciji Osiječka brigada pretrpjela je gubitke od oko 200 boraca i rukovodilaca, koji su izbačeni iz stroja. Osječka brigada je bila djelimično razbijena i povlačila se prema Tomašancima i Gorjanskim Ivanovcima. Na toj liniji prihvatila ju je 12. proleterska NOU brigada, koja je zaustavila njemačke tenkovske i pješadijske snage i sprečila njihovo dalje napredovanje.[2] Poslije 18 sati pod pritiskom neprijateljevih tenkova, i 12. proleterska morala se povući u Đakovačke kućance i Preslatince.[1]°) Zbornik ..., tom V, knj. 35, dok. 52. Arhiv VII, f. NOP-a k. 882 reg. br. 29-1/2 i k.

882 reg. br. 37-1/2.

Borba se vodila sa dijelovima njemačke 14. SS divizije »Štefan«, uz podršku 20 tenkova. Nijemci su u tim borbama pretrpjeli gubitke od 214 poginulih. Arhiv VII, f. NOP-a k. 119 reg. br 7-3 i k. 882 reg. br. 37-1/2.

[2] ZbornilT. . ., tom V, knj. 35, dok. 100. Arhiv VII . . ., k. 882 reg. br. 33-1/4.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument