Jovan Kokot: DVANAESTA SLAVONSKA
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Napad na Čepin

 

Prema zapovjesti Štaba Brigade od 1. decembra 1944. iz rejona Bračevci - Podgorač izvršen je nastupni marš u pravcu Osijeka da bi se napao Čepin. Brigada je nastupala pravcem: Podgorač, Budimci, Poganovci, Čepinski Martinci, Čepin. S obzirom na to da se u toku nastupnog marša predviđao sukob sa neprijateljem, bataljonima su određeni zadaci. Pokret iz sela Bračevci izvršen je 1. decembra u 12 sati. U ulozi prethodnice bio je 1. bataljon, a glavninu kolone sačinjavali su 3. i 4. bataljon. Borbeni znaci za noć 1/2. decembra 1944. bili su: »Rusi su blizu«. Organizacija nastupnog marša bila je tako postavljena, da se iz marševske kolone mogao veoma brzo formirati borbeni poredak za napad. Na čelu glavnine marševske kolone kretala se divizijska vojna glazba, koja je, u selima kroz koja je Brigada prolazila, izazivala veliko zanimanje. Narod je izlazio na cestu i ispred svojih kuća i čudio se partizanima koji se usred dana kreću glavnom komunikacijom prema Osijeku sa vojnom glazbom na čelu. Nakon 6 sati marša, Brigada je stigla do prvih kuća na zapadnoj ivici Čepina. Od mještana se saznalo da se u Čepinu nalazi njemački policijski bataljon i 1 satnija ustaša iz sastava 16. ustaške bojne. Međutim prije pristizanja 12. proleterske, u Čepin je došla veća grupa Nijemaca iz Osijeka, koji su prevezeni sa 12 kamiona.

Prije polaska na marš 1. bataljon od 3 pješadijske čete, Prateće čete ojačan odjeljenjem protivtenkovskih topova i džon bulom i Pionirskim vodom, dobio je zadatak da iz pokreta likvidira neprijatelja koji bi se eventualno nalazio u kućama duž komunikacije Podgorač - Osijek. Poslije pristizanja u zapadni dio Čepina, 1. bataljon je dobio zadatak da uputi jednu borbenu kolonu kolskim putem sjeverno od Čepina, a potom da izbije u istočni dio Čepina i organizuje odbranu prema Osijeku. Treći bataljon, od 3 pješadijske čete i Pratećom, poslije pristizanja u zapadni dio Čepina, dobio je zadatak da izvrši obuhvatni obilazak kolskim putem preko kanala Glavičničina, i da pristupi organizaciji napada na neprijateljevo uporište. Dio snaga ostavio je kod kudeljare za neposrednu zaštitu od Đakova. Četvrti bataljon se nalazio u brigadnoj rezervi. Prema podacima koji su dobijeni od meštana, neprijatelj se nalazio u centru sela u lako izgrađenim zemljanodrvenim bunkerima sa minskoeksplozivnim i žičanim preprekama. Pod komandom Laze Popovića i Mladena Jovanovića, poslije kraće pripreme, 3. bataljon krenuo je u napad 1. decembra 1944. u 21 sat. U prvom naletu neprijatelj je istjeran iz bunkera, ali se kasnije sredio i pružio snažan otpor iz dvorca i otpornih tačaka koje su se nalazile u groblju.

Borba je trajala 7 sati i bila je nevjerovatno žestoka, bez izgleda da se završi uništenjem neprijateljeve posade. U borbi je ubijeno 117 neprijateljevih vojnika, a 6 zarobljeno. Treći bataljon je, takođe, pretrpio gubitke od 13 poginulih i 72 lakše ranjena borca i starješine. Zaplijenjeno je: 9 njemačkih lakih mitraljeza, 3 teška minobacača, 29 pušaka, 12 pištolja, 120 granata za brzometni top, 9200 puščanih metaka, 1 radio-stanica i 1 kamion od tri tone. U borbi su se naročito istakle 2. i 3. četa na čelu sa hrabrim i požrtvovanim komandirima Matom Vrbanom i Živojinom Nićivojevićem. Mato Vrban je od teške rane umro u bolnici, a Živojin Nićivojević, koji je u toku borbe dva puta ranjen, izgubio je desno oko. Pored te dvojice hrabrih komandira, istakli su se još i An-, drija Grudanić, politički komesar 3. čete, Slavko Kalić, komandir voda, Anton Kovačević, desetar iz 3. čete, Đuro Dodiković, desetar i Jovica Nešić, bataljonski sekretar SKOJ-a, koji je ranjen u borbi. Zalaganje boraca, desetara, vodnika, komandira i političkih komesara četa, bilo je vrlo dobro. S obzirom na takvo izrazito zalaganje, požrtvovanje i upornost u borbi, realno je bilo očekivati da uporište noću bude likvidirano. Međutim, brojno stanje i veličina njemačke posade prije napada ni približno nije bila utvrđena. Prije pristizanja 12. proleterske, stigla je u Čepin veća grupa Nijemaca koja je prevezena sa 12 kamiona. S obzirom na gubitke 3. bataljona i mogućnosti intervencije neprijatelja iz Osijeka, komandant Divizije, Milan Stanivuković, koji se nalazio u Štabu 12. proleterske, izdao je naređenje za povlačenje.[1]

Na dan 1. decembra 1944. brojno stanje 12. proleterske iznosilo je 1.532 borca i starješine. Od toga 261 bio je u rashodu zbog ranjavanja i bolesti. Hrvata je bilo 1006, Srba 454, Muslimana 15, Italijana 18, Rusa 18, Mađara 3, Čeha 2, Poljaka 5 i Nijemaca 1. Radnika je bilo 302, seljaka 1087. U Brigadi je bilo 42 oficira, 88 podoficira i 88 političkih rukovodilaca. Naoružanje: 74 puškomitraljeza i mitraljeza, 10 teških i lakih minobacača, 80 pištolja, 392 ručne bombe, 948 pušaka, 66 automata, 4 topa i 4 džon bula (ručna reaktivna bacača).[2][1] ArhiTviI, f. NOP-a k. 893 reg. br. 15/2.

[2] Arhiv VII, f. NOP-a k. 475 reg. br. 34/2.

[2]) Zbornik ..., tom I, knj. 10, dok. 131, 148, 156, 165, 171.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument