Jovan Kokot: DVANAESTA SLAVONSKA
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Obostrani gubici u našičkoj operaciji

 

Neprijateljevi gubici u našičkoj operaciji iznosili su oko 1500 izbačenih iz stroja, od čega 900 poginulih i oko 600 ranjenih. Zaplijenjeno je: 600 pušaka, 40 puškomitraljeza i mitraljeza, 10 lakih minobacača, 327.000 puščanih metaka, 230 mina za teške i lake minobacače, 180 ćebadi, 180 šatorskih krila, 150 pari obuće i odjeće, 30 bicikla, 12 konja i 1 automobil. Uništeno: 3 tenka, 1 oklopni automobil, 1 kamion i 1 motorcikl. Oštećeno je: 5 tenkova, 1 haubica, 2 protivtenkovska topa i 2 teška mitraljeza.

U toj sedmodnevnoj borbi izbačeno je iz stroja 968 boraca i starješina NOV Slavonije. Od toga je 156 poginulo i 812 ranjeno. U borbama je utrošeno: 725.820 puščanih metaka, 818 mina za minobacače, 895 mina za džon bul, 1975 granata za protivtenkovske topove, haubice i brdske topove, 885 metaka za protivtenkovske puške, 782 ručne bombe i 1440 kg eksploziva (najviše je utrošila 12. proleterska brigada). Oštećena su i 24 puškomitraljeza, 2 protivtenkovska topa i 142 puške.[1] Zbog teških gubitaka 12. i 40. divizije u našičkoj operaciji, Glavni štab Hrvatske zatražio je od Štaba 6. slavonskog korpusa pismeno objašnjenje na koje je Štab 6. slavonskog udarnog korpusa odgovorio 2. decembra 1944. Za 12. slavonsku proletersku brigadu u izveštaju se napominje da je napadala većim delom snaga Velimirovac i da je oslobodila Markovac. Deo snaga ostao je u divizijskoj rezervi. Kasnije se utvrdilo da je neprijatelj prije dva dana napustio Velimirovac i da je krenuo prema Donjem Miholjcu. Osamnaestog novembra u 7 sati 12. proleterska brigada napala je Markovac i likvidirala ga istog dana do 17 sati.

Napad na Našice trebalo je da izvrše 16. i 18. brigada 18. novembra u 7 sati. Šesnaesta brigada je zakasnila 4 sata, krivicom štaba Brigade, tako da je 18. brigada zbog toga pretrpjela najžešću vatru. U 5 sati, 20. novembra 12. proleterska smjenila je 16. NOU brigadu, jer do tog vremena brigade u napadu nisu uspjele, poslije 48 sati borbe, savladati vanjsku odbranu Našica i žičane prepreke. Dvanaesta proleterska na pravcu svog nastupanja očistila je Našice i opkolila dvorac sa sjeverne i sjeveroistočne strane, a 18. brigada s jugoistočne strane. Nakon dva neuspjela napada na dvorac, pripremljen je treći napad za noć 23/24. novembra, ali isto tako bez uspjeha. U 3 sata noću, 24. novembra neprijatelj izbija na našički potok s tenkovima i pješadijom od Donjeg Miholjca i Đurđenovca probivši naša osiguranja. Rezervom 12. proleterske tenkovi i pješadija zadržani su na mostu pred sjevernim ulazom u grad. Druga neprijateljeva tenkovska kolona izbija u sjeverni deo Markovca. Time je ometen odlučan napad na dvorac. Štab 12. udarne divizije predložio je povlačenje, koje Štab Korpusa usvaja.

Poslije povlačenja iz Našica, naredbom Štaba Korpusa od 25. novembra 1944. pohvaljen je Milan Stanivuković, komandant 12. slavonske udarne divizije zbog uspješnog i vještog rukovođenja jedinicama prilikom operacija oko neprijateljevog uporišta u Našicama, i neumornog zalaganja i pomoći jedinicama prilikom šestodnevnih borbi za našički saobraćajni čvor, i istaknut za primjer svim rukovodiocima. Pohvaljeni su borci i sve starješine 12. proleterske brigade, jer su u borbi u Našicama pokazali neobičnu hrabrost, brzinu, odlučnost, prodornost i vještinu u razbijanju neprijateljeve odbrane i likvidacije armirano-betonskih bunkera. Borci i starješine 12. proleterske brigade istaknuti su za primjer svim jedinicama i rukovodiocima 6. slavonskog udarnog korpusa.[2][1] Zbornik ..., tom V, knj. 35, dok. 49, dok. 50, dok. 89.

[2] Arhiv VII ..., k-893-25/11 i k-893, A-29/11.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument