Jovan Kokot: DVANAESTA SLAVONSKA
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Drugi napad na Našice

 

O našičkoj operaciji, može se reći, da je po upornosti boraca i starješina 12. i 40. slavonske divizije, po složenosti uličnih borbi i po načinu likvidacije armirano-betonskih bunkera, zatim upornosti odbrane partizanskih snaga na prilazima Našicama i po broju boraca NOV i neprijateljevih vojnika, po žestini i trajanju, bila najveća bitka na tlu Slavonije.[1]^ Našička bitka jedna je od najvećih po zaplijenjenom i uništenom neprijateljevom oružju, i jedna od najvećih po broju naših gubitaka.[2]U toku borbe oštećeno je 13 mitraljeza i utrošeno 750000 metaka. Borbe u Našicama trajale su punih 7 dana i noći. Neprijatelj se koristio tenkovima, artiljerijom i avijacijom. Prije napada na Našice Štab Korpusa raspolagao je podacima, koji nisu bili provjereni, da se u Našicama nalazi 1. i 3. bataljon njemačke policije sa 100 ustaša i žandarma.

U toku borbe utvrđeno je da je u Našicama bilo oko 1500 neprijateljevih vojnika, naoružanih sa 4 topa, 6 teških minobacača i velikim brojem automatskog oružja. Na spoljnjem obezbjeđenju Našica, u Velimirovcu, Klokočevcu, Našičkoj Breznici i Markovcu predgrađu Našica nalazilo se 1500 njemačkih vojnika - gestapovaca. U susjednim neprijateljevim uporištima: Đurđenovcu bilo je 800 vojnika, u Đakovu, Osijeku i Donjem Miholjcu, prema neutvrđenim podacima, nalazile su se minimalne neprijateljeve snage.[3]

Prema geografskom položaju Našice su ostale duboko uvučene u oslobođenu teritoriju Slavonije. Ideja Štaba Korpusa bila je da ih oslobodi, poveća oslobođenu teritoriju i, istovremeno, obezbjedi povoljne uslove za mobilizaciju i ekonomsku pomoć Podravine i istočne Slavonije narodu i selima na oslobođenoj teritoriji. Našice su bile važno saobraćajno čvorište prema Đurđenovcu, Donjem Miholjcu, Đakovu, Osijeku, Pleternici, Slavonskoj Požegi i Podravskoj Slatini.

Neprijateljeva posada u Našicama bila je vrlo dobro utvrđena. Oslanjala se na tri odbrambena pojasa i preko 50 armirano-betonskih bunkera, te na brojne otporne tačke u javnim objektima i stambenim zgradama. Pored toga, odbrana je bila dopunjena i velikim brojem rovova i saobraćajnica, minsko eksplozivnih i žičanih prepreka. Iz zapovjesti Štaba korpusa vidi se da nije dovoljno analizirana i izvršena procjena neprijateljevih snaga. Takođe, nije dovoljno procjenjen ni sistem neprijateljeve odbrane koji je, sa stanovišta inžinjerijskih i fortifikacijskih radova, broja i kvaliteta izgrađenih armirano-betonskih bunkera, bio najjače uporište u Slavoniji. Prije početka napada, nije dovoljno analizirano ni borbeno iskustvo njemačkih vojnika koji su sa istočnog fronta došli u Našice. Našička operacija bila je podjeljena u dvije faze. U prvoj je predviđena likvidacija Velimirovca, Klokočevca, Markovca i Našičke Breznice. Taj zadatak povjeren je 12. slavonskoj udarnoj diviziji, koja je u svom sastavu imala 4 brigade: 12. proletersku, Osječku, Četvrtu i Češku brigadu. Napad na Našice povjeren je 40. slavonskoj diviziji koja se pokazala u borbama za oslobođenje Pakraca i Podravske Slatine. Ukupne snage 6. slavonskog korpusa u operaciji za oslobođenje Našica, imale su 9.000 boraca. Početak napada predviđen je za 17. novembar u 22 sata.[4][1]) Zbornik .. ., tom V, knj. 35, dok. 44 i dok 97. Na obje strane učestvovalo je oko 18.000 boraca NOVJ i neprijateljevih vojnika.

[2]) Na obje strane iz stroja je izbačeno preko 2000 vojnika i boraca NOVJ.

[3]> Za vrijeme borbe oko Našica, uništeno je 7 tenkova i 40 automatskih oružja. U okolnim uporištima bilo je oko 3500 njemačkih vojnika, što je naknadnom provjerom utvrđeno.

[4]> Zbornik . .., tom V, knj. 35, dok. 87, dok. 48, dok. 49, dok. 50, dok. 89. Arhiv VII f.

NOP-a k. 473 reg. br. 41-3/1, k. 473 reg. br. 41-9/1, k. 473 reg. br. 41-8. k. 882 reg.

br. 24-1/2, k. 473, reg. br. 5-1/6.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument