Jovan Kokot: DVANAESTA SLAVONSKA
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Opšte stanje u jedinicama 12. slavonske brigade

 

Iz izvještaja Štaba 12. slavonske divizije za oktobar 1944. poznato je da se poslije neuspjelog napada na Koprivnicu 12. slavonska divizija vratila u Slavoniju i razmjestila na sektor Orahovica - Čačinci - Donji Miholjac i Našice. U tom rasporedu 12. brigada našla se 17. oktobra u Orahovici na odmoru.[1] Jedan bataljon iz sastava Brigade, uz podršku haubičkog diviziona Korpusa, vršio je demonstrativne napade na Našice. Krajem oktobra brojno stanje 12. brigade iznosilo je 1755 boraca. Iz pregleda nacionalnog sastava se vidi, da je bilo Hrvata 1064, i Srba 615. Smanjivanje Srba u odnosu na Hrvate je posljedica njihovog premještaja u druge jedinice 6. korpusa, i gubitaka u ofanzivnim borbama koje su neprekidno trajale od 1. avgusta 1944, te većeg priliva boraca hrvatske nacionalnosti u narodnooslobodilačku borbu.

Borbeni moral 12. Slavonske bio je na visini. Komandant 12. brigade Dušan Ostojić već skoro mjesec dana bio je odsutan iz Brigade, jer se nalazio na oficirskom kursu. Međutim, i pored toga Štab 12. brigade je zadovoljio. U septembru je formirana nova 4. brigada, koja je ušla u sastav 12. divizije. Za komandanta je postavljen Nikola Dolinić[2]a za političkog komesra, Vlado Milanović.[3] Pored toga, iz izvještaja Štaba 6. korpusa Glavnom štabu za Hrvatsku za mjesec oktobar 1944, poznato je: na teritoriji Slavonije u avgustu 1944. godine bilo je 50.000 neprijateljevih vojnika, najviše Nijemaca koji se izvlače s juga, dolinom rijeke Bosne i glavnom željezničkom prugom Zagreb - Beograd. Nijemci se izvlače i komunikacijom Slavonski Brod - Đakovo - Osijek - Donji Miholjac. Naša ofanzivna dejstva koja su počela 1. avgusta, rezultat su dvije trećine oslobođene teritorije Slavonije. Iz stroja je izbačeno 1800 neprijateljevih vojnika samo u prvoj polovini oktobra, a u drugoj još 400-500 vojnika.183[1] Borci su učestvovali na sahrani narodnog heroja Jove (Ive) Marinkovića u selu Donja Pištana kod Orahovice. Poginuo je na dužnosti načelnika obavještajne službe 6. korpusa od mine koju je neprijateljeva služba uputila u paketu na njegovu adresu.

[2] u NOVJ od 1941. Bio je borac, komandir voda i čete, komandant bataljona i partizanskog odreda i komandant brigade.

[3] u NOVJ od 1941. Bio je borac, politički delegat, politički komesar čete, bataljona i brigade. Umro u Osijeku.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument