Jovan Kokot: DVANAESTA SLAVONSKA
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Iskustva i ocjene iz borbi za Koprivnicu

 

Poslije više uzastopnih napada za 4 dana i 5 noći, Koprivnica nije zauzeta, a jedinice 6. i 10. korpusa i 7. banijske divizije pretrpjeli su velike gubitke. Naknadne analize ukazale su da su uzroci neuspjeha bili sljedeći: »Naša obavještajna služba nije mogla da prati brz tempo nastupanja naših snaga, pa su neprijateljske snage u Koprivnici bile 4 puta veće nego što su to pokazivali obavještajni podaci Štaba 10. korpusa. Neprijateljska odbrana bila je savremeno organizovana i dobro utvrđena (bunkeri, rovovi, utvrđene zgrade, minsko-eksplozivne i žičane prepreke), o čemu u obavještajnim podacima 10. korpusa nije bilo podataka«. [1] Iz neuspjeha u Koprivnici do kraja 1944. nije izvedena pouka da se na veća neprijateljeva uporišta u naseljenim mjestima i gradovima, ne može napadati bez svestrane analize brojnog stanja, naoružanja, grupisanja i odnosa snaga, formiranja borbenog poretka u skladu sa jačinom i dubinom neprijateljeve odbrane, brojem bunkera, otpornih tačaka, jačine pokretnih rezervi i borbenog morala neprijatelja.

Prilikom napada na neprijateljeva uporišta koja su bila protivpješadijska, protivtenkovska, protivartiljerijska, ešelonirana po dubini, nameće se kao obaveza da se mora voditi računa o grupisanju i odnosu snaga radi postizanja osnovnog cilja - razbijanja neprijateljeve odbrane i uništenja njegove žive sile. Poslije povlačenja iz Koprivnice, Štab 10. korpusa izvršio je djelimičnu analizu neuspjelog napada na Koprivnicu i utvrdio niz propusta i grešaka, prvenstveno u radu obavještajne službe, zatim, u organizaciji i formiranju borbenog poretka, nedovoljnom i neuspjelom sadejstvu između artiljerije i pješadije, kao i u nedovoljnoj organizaciji vatrenog sistema i upotrebi artiljerije u streljačkom stroju.

Iz bojne relacije 2. domobranskog bojnog područja poznato je: 14. oktobra partizani su imali oko 600 boraca izbačenih iz stroja. U toku 15. oktobra, Koprivnicu su napadale 4 brigade: 'Braća Radić', 'Matija Gubec' i 1. i 2. moslavačka, uz potporu borbenih kola, ali su odbačeni uz velike gubitke. Pronađena su 124 poginula partizana, ali se ukupni partizanski gubici cijene na oko 350. Vlastiti gubici za 2 noći iznose 42 poginula i 76 ranjenih. Zaplijenjeno je mnogo tvoriva. Šesnaestog oktob-; ra, hrvatsko zrakoplovstvo bombardiralo je prikupljanje partizana na širem području Koprivnice sa izvjesnim uspjehom. Noću 16/17. oktobra 1944. godine neprijatelj nije napadao. Koprivnicu. Sedamnaestog oktobra partizanske snage na području Podravine nalaze se u općem povlačenju u pravcu Topolovac (7 km jugozapadno od Koprivnice i u pravcu Novigrad 13 km jugoistočno od Koprivnice).

Partizani sa sobom vuku mnogo mrtvih i ranjenih. Partizanski gubici procjenjeni su na 865 mrtvih. Stvarni gubici su im mnogo veći od bacačke i topničke vatre, te bombardiranja iz zraka. Zaplijenjeno: 12 puškomitraljeza, 40 automata, 40 pištolja, 20 pušaka i nekoliko minobacača. U borbama kod Koprivnice vlastiti gubici su oko 40 poginulih i 136 ranjenih. Gubici u oružju i tvorivu za sada nepoznati«.[2]Mate Jerković: »Sjeverozapadna Hrvatska u NOB-u« str. 231-232. Izjava Mate Jerkovi- ća, komandanta 6. slavonskog korpusa. Gubici 12. i 40. slavonske divizije 160 izbačeno iz stroja, od toga 35 poginulo i 125 ranjeno.

[2]) Zbornik ..., tom V, knj. 34, dok. 40. Arhiv VII, f. NOP-a k. 112 reg. br. 1-268/26.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument