Jovan Kokot: DVANAESTA SLAVONSKA
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Neuspjeo napad na Koprivnicu

 

Poslije oslobođenja Đurđevca, štabove 6. i 10. korpusa zahvatio je optimizam da su 5. ustaški stajaći zdrug i dijelovi Pavelićeve tjelesne bojne razbijeni i da nisu u stanju da se suprotstave snagama 6. i 10. korpusa i 7. banijske divizije. Relativno brzo oslobođenje Virovitice, Kloštra, Pitomače, Novigrada, Virja i Đurđevca uticalo je na prebrzo zaključivanje o razbijenosti 5. ustaškog stajaćeg zdruga. U procjenama i zaključivanju o brojnom stanju, naoružanju i organizaciji neprijateljeve odbrane, ispušten je iz vida podatak da je od Podravske Slatine do Koprivnice, iz uporišta koja su napadana, pobjeglo preko 2000 okorjelih ustaša i da su se svi oni prikupili i koncentrisali u Koprivnici. Zajedno s ustaškim snagama koje su se do tada nalazile u Koprivnici, novodošle ustaške snage predstavljale su respektivnu snagu od 9000 ustaša. Nedovoljno prostudiranu odluku o napadu na Koprivnicu, štabovi 6. i 10. korpusa uporno su sprovodili, iako se ona, od samog početka, pretvarala u sopstvenu negaciju sa preko 1000 boraca izbačenih iz stroja. Od toga preko 400 poginulih i preko 800 ranjenih boraca i starješina.[1]

Prema podacima Štaba 10. korpusa u Koprivnici su se nalazile ustaške snage iz stajaćeg 5. ustaškog zdruga: 20. i 36. ustaška bojna, dijelovi 1. puka Ustaškog tjelesnog zdruga »Ante Pavelić«, ali su zanemarene sve one ustaške jedinice koje su pobjegle iz oslobođenih mjesta u periodu od 5. do 14. oktobra 1944. Neprijateljeva odbrana organizovana je u dva pojasa, spoljni i unutrašnji, sa čvorom odbrane u centru Koprivnice. Glavne otporne tačke nalazile se u zapadnom dijelu groblja, u dvije ciglane, u tvornici »Danica«, potok Koprivnica i visoki nasip na pruzi Koprivnica - Križevci. Odbrana se oslanjala na veći broj bunkera, rovova, saobraćajnica, minsko-eksplozivnih i žičanih prepreka. Težište neprijateljeve odbrane kanalisano je od juga prema sjeveru: željeznička stanica, potok Koprivica, tvornica »Danica«, centar grada.

U napadu i na obezbjeđenju napada na Koprivnicu, učestvovalo je 5 divizija: 12. i 40. divizija 6. korpusa, 32. i 33. divizija 10. korpusa i 7. banijska divizija bez 1 brigade. Ukupno oko 17-18000 boraca. Naoružanje partizanskih snaga sastojalo se od artiljerijskog diviziona 6. korpusa od 10 topova, tenkovske čete sa 5 lakih tenkova, Auto-bataljona i velikog broja automatskog oružja. Početak napada bio je 13. oktobra 1944. u 22 sata.[2]

Koprivnica je veći grad u Podravini i kružnog je oblika. Teren oko nje je potpuno ravan, bez rastinja i mogućnosti prikrivenog prilaza, što je nudilo znatne prednosti braniocu, a otežavalo položaj snagama 6. i 10. korpusa i 7. banijske divizije. U početnoj fazi napada na Koprivnicu, učestvovale su 4 brigade: 2 brigade 32. divizije 10. korpusa i 2 brigade 7. banijske divizije.[3] Napad je počeo sa zakašnjenjem od 1 sata i dogodilo se nešto slično kao 12. brigadi prilikom napada na Okučane 12. januara 1943. Neprijatelj je na jurišnoj liniji dočekao borce 32. i 7. banijske divizije uraganskom vatrom i odmah krenuo u protivnapad, te odbacio jedinice 32. i 7. divizije na polazne položaje. Taj podatak, vjerovatno, ukazuje na tragove neprijateljeve obavještajne službe koja je nešto saznala o pripremama napada na Koprivnicu. Uostalom, za ovu tvrdnju može da posluži slučaj koji se dogodio u Ludbregu jula 1944, kada je uništen 3. bataljon 17. slavonske NOU brigade. Noću 13/14. oktobra, i pored uspješne artiljerijske i minobacačke podrške, od 3 organizovana napada nijedan nije uspio. Poslije 12 sati od početka napada, jedinice su zadržane na spoljnoj odbrani ispred žičanih prepreka. U 11,30 sati 14. oktobra, uz podršku artiljerije i minobacača, izveden je po 4. put opšti napad u kome je učestvovala Osječka i 4. brigada iz 12. divizije, i 18. NOU brigada iz 40. slavonske divizije. Taj napad trajao je 2 sata. Zbog neuspjelog sadejstva artiljerije i pješadije, i ovaj napad nije uspio, a neprijatelj je nanio veće gubitke jedinicama koje su učestvovale u napadu. Zbog velikih gubitaka, u večernjim satima 14. oktobra povučene su iz borbe obje brigade 7. banijske divizije, a borbu su nastavile 3 slavonske brigade i 2 oslabljene brigade 32. divizije 10. korpusa sa malim izgledima da probiju neprijateljevu odbranu.

Oko 16 sati, 16. oktobra, uvedena je u borbu i 12. slavonska NOU brigada, koja se do tada nalazila u rezervi 6. slavonskog korpusa, pravcem: željeznička stanica - tvornica »Danica«, Koprivnički potok, centar grada. U trenutku izbijanja Brigade na polazni položaj za napad, 3 neprijateljeva aviona izbacila su u niskom letu padobranom municiju, koja je bila namijenjena ustašama. Međutim, padobrani s municijom pali su na polazni položaj 1. bataljona 12. NOU brigade. U napadu zamjenik političkog komesara Brigade nalazio se u streljačkom stroju Jurišne čete i zajedno sa komandantom 3. bataljona uočio da i jedinice 12. NOU brigade ponavljaju slične greške kao i ostale jedinice koje su do tada učestvovale u napadu na Koprivnicu. Naime, 3. bataljon i Jurišna četa uspjeli su da probiju neprijateljevu odbranu i da duboko prodru u grad na oko 200-300 metara od centra grada sa relativno malim gubicima. I šta se tada dogodilo? Dogodilo se isto što se događa partizanskim jedinicama koje su napadale neprijateljeva uporišta u naseljenom mjestu, sa borbenim poretkom u liniji i bez rezerve. Ustaše su izvršile protivnapad, nastupajući u velikoj grupi sa nožem na pušci i ručnim bombama, ali bez otvaranja mitraljeske i puščane vatre. Pozadi ustaških jedinica koje su učestvovale u protivnapadu, vojna glazba svirala je marš. Ustaše su u protivnapadu odbacile 3. bataljon i Jurišnu četu na polazne položaje, jer je borbeni poredak bio u liniji i vrlo plitak. Da je borbeni poredak bio dublji u 2 ešelona, ustaški protivnapad, vjerovatno, ne bi bio toliko uspješan. Borci su prvi put bili u situaciji da slušaju i gledaju vojnu glazbu u borbi, kao i veliku gomilu ustaša koja je pjevala ustašku himnu i jurišala s nožem na pušci, bez otvaranja puščane vatre. To je na borce psihološki djelovalo i nisu mogli da se suprotstave ustaškom protivnapadu.

Oko 19 sati ponovno je organizovan napad, koji je bio i posljednji. Bataljoni 12. NOU brigade su, bez promjene borbenog poretka, prešli potok Koprivnicu i napredovali 200-250 metara, a dalje nisu mogli. Ustaše su reagovale na način kao i u prethodnom napadu.[1]) Mate Jerković: Sjeverozapadna Hrvatska u NOB-u, strana 231-232. Rade Bulat: 10. korpus - Zagrebački. Globus - Zagreb, 1968, piše da je u Koprivnici iz stroja izbačeno

c 642 borca i rukovodioca.

[2]) Zbornik . .., tom V, knj. 34, dok. 57.

[3]) Zbornik ..., tom V, knj. 34, dok. 40, 45, 51, 52, 57, 59, 89, 196, 137, 138, 139.

IZA


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument