Jovan Kokot: DVANAESTA SLAVONSKA
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Treće oslobođenje Virovitice

 

U neprijateljevom uporištu u Virovitici nalazilo se 1364 neprijateljeva vojnika. Od toga: 883 bila su slušaoci Domobranske podoficirske škole, čiji je komandant bio poznati ustaša pukovnik Begić. Pod komandom bojnika Šenvenbera nalazilo se 420 ustaša. Pod zapovjedništvom satnika Josipa Rukavine nalazio se 61 žandarm. Neprijateljeva posada bila je naoružana sa 40 puškomitraljeza i mitraljeza, 6 teških i 12 lakih minobacača, 10 PT-pušaka, 9 topova, od čega 3 brdska 65 mm, 2 brdska topa 75 mm, 4 protivtenkovska topa 37 mm, 16 automata, a ostalo puške. Odbrana Virovitice bila je organizovana u tri pojasa: spoljna odbrana, zatim odbrana po dubini i odbrana na raskrsnicama ulica. Čvor neprijateljeve odbrane nalazio se u centru grada, u velikoj masivnoj zgradi Gradskog poglavarstva iz XIX stoljeća. Odbrana se oslanjala i na veći broj bunkera lociranih po dubini i duž ulica, izgrađenih od tvrdog materijala. U baštama i dvorištima stambenih zgrada bilo je, takođe, bunkera, a pojedine stambene zgrade pretvorene su u otporne tačke. Ispred odbrambene linije, na raskrsnici, ispred blokova zgrada, postavljene su minsko-eksplozivne i žičane prepreke, branjene mitraljeskom vatrom. Pored Opštinskog poglavarstva, jedna od glavnih otpornih tačaka nalazila se na željezničkoj stanici i u parku iza zgrade Gradskog poglavarstva.[1] Početak napada bio je 5. oktobra u 3 sata ujutro. To je bio četvrti po redu napad na Viroviticu.[2]

i63Tžboniik"..., tom V, knj. 33, dok. 88. Arhiv VII, k. 475 reg. br. 37-1/2; k. 893 reg. br.

1-1/2; k-893 reg. br. 2/1: k-893 reg. br. 2/2. 164) Zbornik ..., tom V, knj. 33, dok. 100.

 

Prema naređenju Štaba 12. slavonske divizije, u napadu na Viroviticu učestvovala je 12. i Osječka brigada. U napadu na Viroviticu 12. slavonska divizija raspolagala je respektivnim snagama od 4 partizanske brigade, Podravskim partizanskim odredom i baterijom topova 65 mm. Divizija je raspolagala sa 17 bataljona, a u napadu je učestvovalo 8 bataljona iz sastava 12. i Osječke brigade. Artiljerijski divizion 6. slavonskog korpusa sastava 2 haubice 100 mm i 4 topa 75 mm, učestvovali su u artiljerijskoj pripremi napada na Viroviticu. Glavni ciljevi artiljerije bili su: Gradsko poglavarstvo u centru grada, gdje se nalazio čvor odbrane i komanda uporišta i otporna tačka na željezničkoj stanici.

Štab 12. brigade procjenio je da se težište neprijateljeve odbrane nalazi u centru grada s osloncem na staru tvrđavu u parku i zgradu Gradskog poglavarstva. Zbog toga je donesena odluka da glavni udar i težište napada Brigade bude sa sjeverne strane: Ulicom Zrinjskog i, dalje, prema centru grada. Taj pravac, iako je bio utvrđen, relativno je i najkraći i omogućavao je kanalisanje i upotrebu glavnih snaga Brigade i prateće artiljerije u streljačkom stroju. Borbeni poredak bio je u liniji sa brigadnom rezervom, koju su sačinjavali: 4. bataljon i Jurišna četa. Četvrtom bataljonu naređeno je da blokira Viroviticu s istočne strane i da spriječi bjekstvo neprijatelja između Virovitice i Suhopolja u pravcu Drave.

Desnom stranom Ulice Zrinjskog napadao je 2. bataljon pod komandom Miodraga Bjelića i Steve Stankovića, a lijevom stranom nastupao je 3. bataljon pod komandom Laze Popovića i Mladena Jovanovića. U prvom naletu 3. bataljon je uspio da likvidira spoljnju odbranu i osigura dalje prodiranje prema centru grada, ali je već oko 7 sati snažnim protivnapadom zaustavljen i djelimično okružen. Brzom intervencijom Štaba Brigade, upućivanjem Jurišne čete pod komandom Ivana Moslavca, 3. bataljon se oslobodio poluokruženja i produžio napad prema centru grada. Na željezničku stanicu napadao je 1. bataljon pod komandom Đoke Čanaglića i Stevana Gavrilovića. Do 15 sati neprijatelj je pružao žilav otpor na uređenim položajima za odbranu, a često je prelazio u protivnapad. U napadu na neprijateljeve bunkere i likvidaciji otpornih tačaka, naročito se istakao 2. bataljon i njegova prateća četa pod komandom Milivoja Grozdanića i Dušana Obradovića. Borbene grupe tog bataljona predvodili su vodnici i desetari, kao i najhrabriji borci bombaši i puškomitraljesci. Oni su se takmičili u uništavanju neprijateljeve žive sile. Juriši boraca, naročito 1. i 2. čete pod komandom Vase Radića, Zorana Lazića i Ostoje Filipovića, bili su nezadrživi.

Do mraka je probijena i druga linija neprijateljeve odbrane koja je, tek naredne noći, potpuno zauzeta, a neprijatelj bio prisiljen da se povuče i koncentriše u centru grada. U parku i zgradi gradskog poglavarstva u prvoj fazi borbe, glavnu ulogu imao je 2. bataljon 12. brigade. Štab Bataljona i komandiri četa vješto su rukovodili borbenim grupama u napadu. Pored 2. bataljona, prvog dana borbe istakla se i Jurišna četa. U kritičnoj situaciji, kada je 3. bataljonu zaprijetila opasnost da padne u poluokruženje, energičnim napadom raščistila je situaciju i pomogla Bataljonu da uspješno nastavi napad. Oko 8 sati 6. oktobra, u neposrednu blizinu Gradskog poglavarstva, na rukama boraca dovučene su 2 haubice 100 mm i, od tada je probojnim i razornim granatama otpočela artiljerijska kanonada, koja je, s kraćim prekidima, trajala puna 2 sata. Sve do 15 sati neprijatelj je pružao žilav otpor, kada je sa jugozapadne strane preko parka i stare tvrđave, prodrla Osječka brigada i, konačno, ugrozila neprijateljev čvor odbrane. Taktička prednost 12. brigade u toku 5. oktobra omogućila je Osječkoj brigadi da 6. oktobra likvidira prvu i drugu liniju neprijateljeve odbrane i da, oko 15 sati razbije otpornu tačku u parku i staroj tvrđavi, a zatim ugrozi i čvor odbrane u zgradi Gradskog poglavarstva. Neprijateljeva odbrana bila je oslabljena probojem i bjekstvom iz uporišta oko 300 ustaša na čelu sa pukovnikom Begićem. Ta ustaška grupa oko 7 sati ujutru 6. oktobra iskoristila je gustu maglu i nedovoljnu budnost 4. bataljona 12. brigade i uspjela da se probije u pravcu Drave. Izbijanjem na rijeku Dravu, ustaše su uspjele da iznenade i 16. omladinsku slavonsku brigadu i, poslije kraće borbe, probili su se preko Drave na teritoriju Mađarske.[3]

Obezbjeđenje napada od Pitomače i rijeke Drave povjereno je novoformiranoj 40. diviziji. Novoformirana 4. brigada 12. divizije i 16. slavonska brigada*} iz 40, divizije, nalazile su se na osiguranju napada na liniji: Široka pustara - potok Brzenica - Laličko polje, s osloncem na rijeku Dravu u pravcu Barča u Mađarskoj. Virovitička brigada dobila je zadatak da izvrši blokadu i organizuje obruč oko Virovitice, te na taj način spriječi bjekstvo neprijateljevih snaga u pravcu Pitomače i Barča.[4]«Zbornik . .., tom V, knj. 33, dok. 22. Arhiv VII f. NOP-a k. 473 reg. br. 36-1/211 i k. 60 reg. br. 9-1/25. Iz neprijateljeve dokumentacije se vidi da su se u Virovitici nalazile ove jedinice: Srednja dočasnička (podoficirska) škola, Osma satnija 2. ustaškog zdruga, Oružnička postaja, Oružnički krstareći dijelovi i gradska policija, ukupno 1137 ljudi. Arhiv VII f. NDH 60 reg. br. 9-1/5.

[2] prvj napad na Viroviticu bio je u februaru 1943. drugi u novembru 1943, treći u septembru 1944. i četvrti u oktobru 1944. Prema neprijateljevim izvorima, napad na Viroviticu počeo je 4. oktobra u 3,30 sati. (Zbornik, ..., tom V, knj. 33, dok. 22).

a ""7

16?) Zbornik, . . ., tom V, knj. 33, dok. 33.

Ova brigada proglašena je udarnom 1. 10. 1944. 168> Zbornik ..., tom V, knj. 33, dok. 22. Arhiv VII, k. 473 reg. br. 36-1/211.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument