Jovan Kokot: DVANAESTA SLAVONSKA
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Uz podršku tenkova napad na neprijateljevo uporište Čađavicu

 

Po naređenju Štaba 12. divizije, 12. brigada je 25. septembra 1944. izvršila napad na neprijateljevu posadu na novom dravskom kanalu u istočnom dijelu sela Čađavica. Prvi put se dogodilo da je 12. brigada napadala neprijateljevo uporište uz podršku partizanskih tenkova. Posada se sastojala od 3 satnije 18. ustaške bojne koja se nalazila u Podravskoj Slatini. Neprijateljeva odbrana bila je solidno utvrđena, bunkerima, rovovima, minsko-eksplozivnim i žičanim preprekama. Uporište se nalazilo na potpuno ravnom terenu i to mu je davalo veliku taktičku prednost, jer se lako branilo a teško napadalo. Zbog toga je Štab Divizije i Štab 6. korpusa odlučio da 12. brigadu, u toku napada, ojača sa vodom tenkova (2 srednja tenka od po 15 tona). Noću, uoči napada, tenkovi su dovučeni volovskom vučom do posljednjih kuća u istočnom dijelu sela Čađavice.

Na neprijateljevu posadu u Čađavici napadao je 3. bataljon ojačan Jurišnom četom i uz podršku dva tenka. Drugi i 4. bataljon dobili su zadatak da blokiraju neprijateljevu posadu s istočne i sjeveroistočne strane, sa zadatkom da spriječe bjekstvo neprijatelja u pravcu Donjeg Miholjca i Osijeka. Napad je počeo 25. septembra 1944. u 5 sati. U određeno vrijeme najprije su krenuli tenkovi, a iza njih dvije pješadijske čete i Jurišna četa. Bez otvaranja vatre tenkovi su sa ceste sišli u livadu, a potom se ustremili na žičane prepreke. Neprijateljeva posada se tek tada probudila, i iznenađeno posmatrala kretanje tenkova s uvjerenjem da su u pitanju njihovi tenkovi. To je bilo utoliko ubjedljivije, što tenkovi za vrijeme kretanja nisu otvarali vatru. Pošto su probili žičane prepreke, tenkovi su tek tada otvorili žestoku vatru iz mitraljeza i topova, gađajući iz neposredne blizine bunkere i rovove. Borci 3. bataljona i Jurišne čete ohrabreni, jer prvi put napadaju u sadejstvu s tenkovima, izvršili su snažan juriš na neprijatelja. Neprijateljeva posada likvidirana je za pola sata. Za vrijeme borbe poginule su 43 ustaše, a 1 je zarobljen. Zaplijenjeno je: 1 teški mitraljez, 1 puškomitraljez i 6570 metaka.

Gubici 12. brigade iznosili su: 7 poginulih, 6 ranjenih i 16 nestalih boraca. Među ranjenima nalazio se i politički komesar 4. bataljona, Jovica Prodanović, i komandir čete Joco Šljubura. Gubici Brigade odnose se isključivo na novoformirani 4. bataljon koji se nalazio na istočnoj strani novog dravskog kanala. Zadatak Bataljona bio je da blokadom neprijateljevog uporišta spriječi bjekstvo neprijateljevoj posadi u pravcu Osijeka. Pritisnuta tenkovima, borcima 3. bataljona i Jurišne čete, neprijateljeva posada pokušala je da se spase bjekstvom preko kanala. Nakon prelaska preko kanala, ustaše su izvršile juriš na 4. bataljon koji se nalazio u kukuruzima i obezbjeđivao blokadu. S obzirom na to da su se u 4. bataljonu, u većini, nalazili novomobilisani borci koji nisu imali borbenog iskustva, ustaše su uspjele da ga potpuno razbiju i nanesu mu gubitke. U borbi je utrošeno 4647 metaka, 25 mina za teške minobacače i 3 granate za džon bul.

Nakon likvidacije neprijateljevog uporišta, 12. brigada organizovala je odbranu na novom dravskom kanalu, a diverzanti su miniranjem porušili veliki armirano-betonski most koji se nalazio na kanalu te, na taj način, onemogućili intervenciju neprijateljevih oklopnih jedinica u pravcu Podravske Slatine gdje je 18. brigada163 vodila teške borbe sa neprijateljevom posadom.

Za to vrijeme na osiguranju prema Našicama i Đurđenovcu nalazila se Osječka brigada, a na osiguranju prema Virovitici 16. slavonska i Virovitička brigada. Oko 1500 neprijateljevih vojnika iz Našica i Đurđenovca sukobili su se kod Čačinaca s Osječkom NOU brigadom. U žestokoj borbi od 7,30 do 11,30 sati 25. septembra, Brigada je odbila napad neprijatelja uz osjetne gubitke u poginulim i ranjenim.

Oko 11 sati 27. septembra 800 ustaša i Nijemaca, uz podršku tenkova, 10 topova i 3 aviona, izvršili su napad na 12. brigadu i Čehoslovačku brigadu koje su se nalazile na novom dravskom kanalu. Na dijelu fronta, koji je branila Čehoslovačka brigada, neprijatelj je djelimično uspio da probije položaj i da sa manjim snagama pređe preko dravskog kanala. Međutim, energičnom i brzom intervencijom bataljona 12. brigade, neprijateljev prodor je zaustavljen, a potom i odbačen preko kanala i ponovno uspostavljen prvobitni položaj za odbranu. Tom prilikom neprijatelj je pretrpio gubitke od 58 poginulih i više ranjenih, a 12. brigada imala je 7 poginulih i 13 ranjenih boraca. U borbi je utrošeno 9280 metaka i 24 granate za protivtenkovski top 37 mm.164


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument