Jovan Kokot: DVANAESTA SLAVONSKA
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Borbe s tenkovima kod Đakova

 

Nakon povlačenja iz Slavonske Požege, 12. brigada se, po naređenju Štaba Divizije, prebacila u istočnu Slavoniju na sektor oko Đakova sa zadatkom: da ometa neprijateljev saobraćaj na komunikaciji Vrpolje - Đakovo - Osijek. U sadejstvu sa Osječkom i Čehoslovačkom brigadom u rejonu Đakova, 13. septembra 1944. od 9 do 11 sati 12. brigada vodila je oštru borbu sa njemačkom pješadijom potpomognutom artiljerijom, minobacačima i tenkovima. Neprijateljeva tenkovska kolona koja je dolazila iz Osijeka, sukobila se sa 2 čete 2. bataljona 12. brigade, koje su se nalazile na položaju ispred sela Đakovačka Satnica. Istovremeno, druga tenkovska kolona koja je nadirala iz Đakova, sukobila se sa 1. bataljonom 12. brigade na ulazu u Đakovačku Satnicu. Tenkovi su uspjeli da probiju položaje 1. i 2. bataljona, a 1 tenk se iznenada pojavio pred kućom u kojoj se nalazio Štab Brigade. U Štabu Brigade bili su informativni oficir Nikola Lasić, Milutin Vujnić i zamjenik komesara Brigade. Njih trojica su s protivtenkovskim puškama i ručnim bombama, iza gomile tucanika zaustavili vatrom kretanje tenka, ali ga nisu mogli uništiti, dok nije prišao nišandžija Ibro Boričić. On je džon bulom, bočnim pogotkom, oštetio tenk. Borba je trajala od 7-9,00 č, prije podne.

Ciljevi u tim borbama nisu postignuti, jer bataljoni 12. brigade nisu bili pripremljeni za vođenje protivtenkovske borbe na ravnom terenu kakav je bio oko Đakova. Na položajima 12. brigade izrađeni su plitki rovovi za ležeći i klečeći stav, koji nisu bili dovoljni da bi se borci mogli suprotstaviti njemačkim tenkovima. Pored toga, neprijatelj je priredio iznenađenje, jer Brigada nije očekivala tenkove, već neprijateljevu pješadiju koja je nastupala iz tri različita pravca.

Pošto su na čitavom frontu položaji 12. brigade probijeni, Brigadi nije ništa preostalo nego da se povuče. U toj borbi neprijatelj je pretrpio osjetne gubitke od 114 izbačenih iz stroja. Od toga je 49 poginulo i 65 ranjeno, a oštećen je i 1 tenk. Vlastiti gubici: 54 borca i starješine izbačeno iz stroja, od čega je 10 poginulo, 37 ranjeno i 7 nestalo.[1] U borbi su se naročito istakli: Stevo Žarković, Stjepan Sever i Ibro Boričić, borci 2. bataljona. Kao cjelina, naročito se istakao 2. bataljon Osječke brigade.[2]u borbi je teško ranjen komandant 4. bataljona 12. brigade Radovan Tomić, kome je u bolnici amputirana noga.

[2]) Zbornik ..., tom V, knj. 33, dok. 55. Arhiv VII, k-473 reg. br. 2/II.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument