Jovan Kokot: DVANAESTA SLAVONSKA
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Oslobođenje Grubišnog Polja

 

U neprijateljevom uporištu Grubišno Polje nalazila se 2. bojna 4. gorske pukovnije 4. gorskog zdruga iz Daruvara. Ukupno 400-500 naoružanih vojnika. Od toga: 40 policajaca, 32 njemačka vojnika i žandarma, 26 artiljeraca, a ostali pripadnici 1. gorske divizije »Ante Pavelić«. Komandant bojne bio je Ante Rožić, koji je 2 dana prije napada na Grubišno Polje zarobljen od jedinica 40. slavonske divizije. Neprijateljeva odbrana u Grubišnom Polju organizovana je u dvije linije s osloncem na centar sela, veći broj bunkera, utvrđenih javnih zgrada sa minskoeksplozivnim i žičanim preprekama. Bunkeri su bili povezani saobraćajnicama ojačanim grudobranom i sa izgrađenim mitraljeskim gnijezdima. Čvor neprijateljeve odbrane nalazio se u centru sela s osloncem na jače objekte i paromlinom.[1]

U napadu na Grubišno Polje učestvovala je 12. brigada sa 3 bataljona (1, 2. i 3), a 4. bataljon se nalazio u rezervi. Napad je počeo 18. avgusta 1944. u 5 sati ujutro. U napadu su borci najpre, uz pomoć pionira, očistili minska polja i otvorili prolaze u žičanim preprekama. Nakon prvog, ali vrlo jakog napada, neprijatelj je napustio prvu liniju odbrane i povukao se na drugu, u centar sela, gdje se nalazio i čvor odbrane. Sa druge linije, uz podršku artiljerije i mitraljeske vatre, neprijatelj je pružao žestok otpor. Rušenjem zidova u stambenim zgradama, borci su otvarali prolaze i, na taj način, direktno ugrožavali čitav odbrambeni sistem neprijatelja koji je već djelimično bio narušen. U takvoj situaciji, neprijatelj nije imao mnogo izgleda da produži odbranu. Poslije 4 sata žestoke obostrane borbe, dio neprijateljevih snaga odlučio se za proboj u pravcu Zdenaca i Daruvara. Drugi dio, koji je uhvaćen u klopku, bio je toliko obezglavljen, da je jedino rješenje našao u predaji borcima 12. brigade.150

U napadu na Grubišno Polje postignuti su postavljeni ciljevi i zadatak je izvršen u potpunosti. Neprijateljeva posada je likvidirana, a Grubišno Polje oslobođeno i do kraja rata u njemu nije bilo neprijateljevo uporište. U napadu na uporište u Grubišnom Polju neprijateljevi gubici su iznosili: 319 izbačeno iz stroja, od čega 62 poginula. Među poginulim bila su 2 oficira, 9 policajaca, 53 ranjena i 193 zarobljena vojnika. Među zarobljenima su se, takođe, nalazila i 3 oficira. Zaplijenjeno: 2 topa 65 mm sa 800 artiljerijskih granata, 16 puškomitraljeza i mitraljeza, 1 teški minobacač sa 20 mina, 1 laki minobacač sa 14 mina, 22 automata, 171 puška, 14 pištolja, 17500 metaka, 1 radio-stanica, 3 motorcikla i veće količine razne ratne opreme i materijala. Gubici 12. brigade: 3 poginula i 26 ranjenih boraca i starješina. Među poginulima se nalazio Martin Keres, zamjenik političkog komesara 2. bataljona. U toku borbe utrošeno je 11840 metaka, 36 mina za teški minobacač, 13 mina za laki minobacač, 25 ručnih bombi i 6 granata za protivtenkovski top 47 mm.

U ovoj borbi naročito su se istakli: Ostoja Filipović iz Rijenaca, Marijan Biberović iz 1. bataljona, Drago Divjak, Adam Božić, Ivo Baziljević iz Slobodice, Jakob Katalić i Petar Vučković - svi iz 2. bataljona.151Arhiv VII f. NOP-a, k. 473 reg. br. 13-54/4. Zbornik . .., tom V, knj. 31, dok. 79.

o -> o

[1]) Zbornik, tom V, knj. 31, dok. 100, str. 537-539. Arhiv VII JNA, reg. br. k-4736/8-1/7.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument