Jovan Kokot: DVANAESTA SLAVONSKA
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Borbe u Daruvarskoj kotlini

 

Od 8. do 15. avgusta 1944. godine 12. brigada vodila je neprekidne borbe u Daruvarskoj kotlini: oko Daruvara, Končanice, Sirača, Pakrana, Bijele i Gornjih Boraka.[1] U sadejstvu s ostalim brigadama 12. divizije, 12. brigada organizovala je blokadu neprijateljevog uporišta u Daruvaru, a zatim je sistematski vršila svakodnevni pritisak. Na taj način postignuto je da je neprijatelj bio svakodnevno fizički zamaran i psihički napet do te mjere da je donosio odluke koje nisu bile u skladu sa njegovim materijalnim i tehničkim mogućnostima. U sedmodnevnim borbama neprijatelj je prvih dana protiv 12. brigade upućivao slabije snage, potpomognute sa 2 tenka. Sa tim snagama Brigada je lako izlazila na kraj, naročito u borbi oko Gornjeg Daruvara i Končanice. U Končanici je 6. satnija 4. gorskog zdruga prisiljena na predaju. Predalo se 65 domobrana i 4 njemačka vojnika na čelu sa komandantom uporišta, poručnikom Šimanićem. Zaplijenjeno je: 6 puškomitraljeza, 2 laka minobacača, 8 automata, 40 pušaka, 4 pištolja, 24000 metaka i 60 mina za laki minobacač. Nakon predaje te satnije, iz Daruvara su reagovale neprijateljeve snage jačine 2 satnije podržane tenkom. Te snage su na prilazima Končanici razbijene i prisiljene na povlačenje. Dan ranije, kod Gornjeg Daruvara, oštećen je tenk i zaplijenjeno 12900 metaka koje je neprijateljev avion spustio padobranom. Žestoku borbu s jednim kozačkim konjičkim pukom i 5 bojni, od toga 2 ustaške, vodila je 12., Osječka i Čehoslovačka brigada 14. avgusta 1944. na sektoru Markovac, Pakrani, Sirač i Bijela. Najžešće borbe vođene su na liniji: Duga Njiva - Bijela - Sirač, gdje je 12. brigada nanijela neprijatelju gubitke od oko 73 poginula i oko 100 ranjenih vojnika. Među poginulima nalazio se i jedan njemački oficir. Neprijateljevi gubici bili bi i veći da je Čehoslovačka brigada uspjela da odbrani Petrov vrh, najjači taktički i topografski objekat na tom sektoru. Zbog povlačenja Čehoslovačke brigade neprijateljeve snage ugrozile su krila i pozadinu 12. brigade. U toj situaciji Brigada je bila prisiljena da se povuče u pravcu sela Gornji Borci. Samo u ovoj borbi neprijatelj je pretrpio gubitke od oko 173 izbačenih iz stroja. Nema borbe u kojoj se nije isticao komandir 2. čete 2. bataljona Vaso Radić. Tako je bilo i kod Sirača. Na položaju kod groblja, Radić je zadivio borce svoje čete. Prilikom nailaska tenkova, on je na prednji dio tenka bacio svoj šinjel, a potom i ručnu bombu pod gusjenicu i spriječio dalje kretanje tenka.[2]

Gubici 12. brigade u toj borbi bili su: 11 poginulih i 26 ranjenih boraca. Jedan borac je zarobljen, a 4 su nestala. U borbi je ranjen komandant 4. bataljona Petar Bogdanović.[3] U toku borbe svi bataljoni i sve čete 12. brigade dobro su se držali, a u borbi kod Duge Njive naročito se istakla drugarica Ruža Bojčić iz ustaničkog sela Kometnika kod Voćina. Ona je bila desetar u 4. bataljonu i ranjena je u borbi kod Duge Njive. Međutim, to je nije spriječilo da poslije povlačenja njenog bataljona sa poprišta borbe, donese 2 puške i ranac sa municijom. Pored Ruže Bojčić, u borbi se istakao Adam Božić i Imro Savić. Među poginulim borcima bila je i drugarica Sofija (Soka) Savić iz sela Vere kod Vukovara.[1]) Arhiv VII, k. 473 reg. br. 8-1/7, k. 41 reg. br. 10-1/1, k-58 reg. br. 8-1/78. Zbornik

..., tom V, knj. 31, dok. 100, dok. 116, dok. 100.

[2] Prema sjećanju Dušana Jokića, kurira Prateće čete 2. bataljona 12. NOU brigade.

[3] u NOVJ od 1942. Bio je borac, puškomitraljezac, desetar, komandir voda i čete, i komandant bataljona. Izvršio samoubistvo februara 1945. zbog neizvršenog zadatka.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument