Jovan Kokot: DVANAESTA SLAVONSKA
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Operativna zamisao Štaba 6. korpusa i oslobođenje Badljevine

 

Neprijateljeva uporišta na komunikaciji Daruvar - Pakrac i Daruvar - Grubišno Polje bila su velika smetnja za čvršće povezivanje teritorije zapadne Slavonije sa Moslavinom i, dalje, sa sjeverozapadnom Hrvatskom. U uporištima: Pakrac, Badljevina, Daruvar i Grubišno Polje nalazilo se oko 5000 neprijateljevih vojnika. Štab 6. korpusa odlučio je da napadne Badljevinu i, tu svoju operativnu zamisao, izložio je u borbenoj zapovjesti od 30. jula 1944. godine.[1] U Badljevini su se nalazila 132 neprijateljeva vojnika (1 stožerna satnija iz sastava 4. gorskog zdruga, 1 vod pionira i dijelovi artiljerije bez topova). U vezi s tim napadom, Štab 6. korpusa angažovao je 3 divizije: 12, 28. i novoformiranu 40. slavonsku diviziju sa 7 partizanskih brigada, 3 partizanska odreda, Diverzantskim bataljonom i Artiljerijskim divizionom 6. korpusa. Ukupno 33 bataljona sa 9-10.000 boraca. Očigledno je da Štab Korpusa nije doveo 3 divizije protiv neprijateljeve satnije. Prema operativnoj zamisli, napad na Badljevinu bio je samo povod, a osnovni cilj bio je da se iz velikih neprijateljevih uporišta, kao što su Daruvar i Pakrac, izvuku glavne snage, uhvate u klopku i unište na otvorenom terenu. U suprotnom, zamaranje 9000 boraca zbog jedne neprijateljeve satnije bio bi operativni i taktički promašaj. Pa, ipak, na kraju se dogodilo ono što Štab Korpusa nije očekivao. Neprijatelj iz Pakraca, posebno iz Daruvara, nije se dao uhvatiti u klopku. Korpusna operacija u Daruvarskoj kotlini, i pored snažnog moralnog učinka na neprijateljeve posade u Daruvaru, Pakracu, Končanici, Garešnici i Grubišnom Polju, po svom materijalnom učinku, u odnosu na snage koje su u toj operaciji učestvovale, bila je veoma mršava.

Na neprijateljevo uporište u Badljevini napadala je Osječka brigada ojačana sa Jurišnom četom iz 12. slavonske NOU brigade. Početak napada bio je 2. avgusta u 3 sata ujutro. Napad je izvršen jednovremeno sa sve četiri strane i poslije 4 sata borbe uporište je bilo likvidirano a Badljevina oslobođena. U borbi je ubijen 41 neprijateljev vojnik, ranjeno 25 i zarobljeno 78 vojnika. Među zarobljenima bila su i 2 oficira i nekoliko podoficira. Zaplijenjeno je: 8 puškomitraljeza, 60 pušaka, 4 pištolja, 8 automata, 21.050 metaka, 41 ručna bomba, 14 protivtenkovskih nagaznih mina, 1 radio-stanica, 2 telefona i 7 poljskih kazana. I pored preduzetih mjera, 50% neprijateljevih snaga uspjelo je da se iz Badljevine probije u pravcu Daruvara.

Za vrijeme napada na Badljevinu osiguranje od Pakraca organizovala je 12. brigada, ojačana Posavskim partizanskim odredom i 1 bataljonom 25. brodske brigade iz sastava 28. slavonske divizije. Odbrana je organizovana na liniji sela: Toranj - Mali Banovac - Obrijež (kota 265) Kusonje - kota 242. Na lijevom krilu 12. brigade nalazio se Posavski NOP odred, a na desnom, Bataljon iz 25. brodske brigade. Demonstrativni napad na Daruvar sa 1 bataljonom izvela je 17. udarna brigada, ojačana artiljerijskim divizionom 6. korpusa. Ostala 2 bataljona 17. brigade, bila su u rezervi Štaba Korpusa u rejonu sela Vrbovac. Pored 17. brigade, u korpusnoj rezervi nalazila se i 25. brodska brigada bez 1 bataljona. Prema tome, korpusna rezerva sastojala se od 4 bataljona ili 1 čitave brigade. Obezbjeđenje napada na Badljevinu od Daruvara i Garešnice organizovala je novoformirana 40. slavonska divizija, sa 16. i 18. brigadom na liniji: Gornji Daruvar - Podborski Doljani, gdje se nalazila 16. slavonska brigada i 2 partizanska odreda (Daruvarski i Bilogorski). Na obezbjeđenju od Garešnice nalazila se 18. slavonska brigada. Diverzantska četa 28. divizije stavljena je na raspolaganje 40. diviziji radi rušenja i zapriječavanja željezničkih i drumskih komunikacija.

Na osiguranju prema Pakracu borbu je vodila 12. brigada i 1. bataljon 25. brodske brigade. Borba je bila kratka. Počela je 2. avgusta u 7,30 sati i trajala je do 8 sati prije podne. Na tom pravcu neprijatelj nije ostvario svoje namjere, odnosno proboj u pravcu Badljevine, jer je naišao na čvrstu odbranu 12. brigade. Nakon polusatne borbe neprijatelj je razbijen i prisiljen da se vrati u uporište Pakrac.[2][1]) Zbornik . .., tom V, knj. 29, dok. 102, dok. 46; knj. 31, dok. 79, dok. 100. Arhiv: VII, k. 893 reg. br. 1/47, k. 893 reg. br. 1/49, k. 893-1 reg. br. 50, k. 893-1 reg. br. 51, k. 473 reg. br. 1/21 i k. 893 reg. br. 1/33.

[2]) Zbornik tom V, knj. 31, dok. 18. Arhiv VII, k-473 reg. br. 14-2/II.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument