Jovan Kokot: DVANAESTA SLAVONSKA
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Hiljadu kola pšenice za Glavni štab Hrvatske

 

U ljeto 1944. jedinice 6. slavonskog korpusa prebacile su preko rijeke Save i glavne željezničke pruge Zagreb - Beograd oko 1000 kola pšenice (oko 50 vagona). Samo u julu 12. i Osječka brigada prebacile su 5 vagona pšenice. Obezbjeđivanje transporta sa pšenicom preko glavne pruge Zagreb - Beograd, između Banove Jaruge i Lipovljana, organizovala je 12. NOU brigada. Pored osiguranja likvidiran je i 1 bunker kod Lipovljana izgrađen na dva sprata (visok oko 10 metara). U bunkeru se nalazila njemačka posada od 20 vojnika, a u uporištu Lipovljani njemačka posada od 240 vojnika. Oko bunkera nalazile su se minskoeksplozivne i žičane prepreke, a u borbi su učestvovali 1, 2. i 3. bataljon 12. brigade. Borba je počela 24. jula u 22,45 sati i trajala je do 1,40 sati, 25. jula. Prvi bataljon porušio je željezničku prugu, a 2. bataljon izvršio demonstrativni napad na posadu u Lipovljanima, dok je 3. bataljon organizovao napad na dvospratni bunker. Njemačka posada u bunkeru branila se vrlo uporno i vješto, jer se osjećala sigurnom i zaštićenom debelim zidovima bunkera. Međutim, upotrebom protivtenkovskih topova i protivtenkovskih bacača džonbula, njemačka posada bila je prisiljena da se sa gornjeg sprata povuče u prizemlje, odakle je, zaštićena debelim zidovima, nastavila otpor. Iako su se Nijemci nalazili u bunkeru velikih dimenzija, nisu mogli odoljeti hrabrim bombašima 3. bataljona koje je predvodio komandant bataljona Josip Vukojević Hrabri. U napadu bio je prisutan i komandant Osječke brigade, Milan Joka, koji je, takođe, gađao bunker iz džonbula. Bunker je zauzet a nemačka posada uništena.

Likvidacijom bunkera velikom transportu omogućen je prelaz preko glavne željezničke pruge u pravcu rijeke Save, gdje ga je prihvatio Banijski NOP odred.[1] U toku 26. jula 12. brigada obezbjeđivala je povratak zaprežnih kola od Save preko glavne željezničke pruge i, dalje, u pravcu Psunja. Tom prilikom Brigada je ponovno izvršila diverziju i rušenje glavne željezničke pruge. U velikom transportu prebacivanja pšenice učestvovale su Osječka i Čehoslovačka brigada. Dok je Osječka vršila neposredno obezbjeđivanje transporta, Čehoslovačka se nalazila na osiguranju komunikacije Banova Jaruga ~ Lipovljani. Ali, tom prilikom nije došlo do veće borbe. U borbi koju je vodila 12. brigada bilo je gubitaka. Brigada je imala 23 izbačena borca iz stroja, od čega 5 poginulih i 18 ranjenih, dok je neprijatelj imao 4 poginula i 16 zarobljenih. Zaplijenjena su 2 puškomitraljeza, 1 automat, 1 laki minobacač, 17 pušaka, 30 mina, 23 ručne bombe i 8500 metaka. Željeznička pruga je presječena na 31 mjesto, a bunkeri su razoreni eksplozivom.

Među poginulima se nalazio komandant 1. bataljona Čehoslovačke brigade, Josip Kuliček, a među ranjenima bio je komandant 3. bataljona 12. brigade Josip Vukojević Hrabri, kome je amputirana lijeva noga. Pored komandanta Vukojevića, ranjeni su još mlađi vodnik Dimitrije Vlahović, vodnik Veljko Brkić, stariji vodnik Pavle Gatalić, politički delegat Stjepan Šantek i vodnik Gavro Milinković. Svi su oni bili iz 12. brigade. U borbama je utrošeno 3600 metaka, 15 granata za top 45 mm, 25 mina za džonbul, 10 mina za teški minobacač, 13 mina za laki minobacač, 9 tromblonskih bombi, 16 ručnih bombi i 100 kg eksploziva. U borbi se naročito istakao komandant 3. bataljona 12. brigade, Josip Vukojević Hrabri.[2][1]) Zbornik ..., tom V, knj. 29, dok. 105, dok. 109. Arhiv VII f. NOP-a k-813 reg. br. 1/39;, reg. br. 1/40; reg. br. 1/41, reg. br. 1/42; k. 473 reg. br. 10-2/II i k. 578 reg. br. 7-1/1.

[2] Zbornik ..., tom V, knj. 29, dok. 109.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument