Jovan Kokot: DVANAESTA SLAVONSKA
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Borba sa kozacima kod Čenkova i Slobodne Vlasti

 

U toku jula 1944. godine, 12. NOU brigada u sastavu 12. divizije, vodila je dvadesetodnevne teške i krvave borbe sa kozacima, ustašama i Nijemcima za odbranu žetve u Požeškoj kotlini. U drugoj polovini jula Brigada je učestvovala u prebacivanju hiljade kola pšenice za Glavni štab Hrvatske124 (za potrebe Like i Gorskog kotara). U sadejstvu sa osječkom i 18. brigadom, 12. NOU brigada je 1. jula vodila teške borbe sa kozacima i ustašama na planini Dilju. Prije toga Brigada je bila razmještena u Čenkovu, Milincima, Levanjskoj Varoši i Đakovačkoj Brznici, a Štab Brigade nalazio se u Levanjskoj Varoši. Ostale jedinice 12. divizije: 18. i Čehoslovačka brigada i Osječka, takođe, nalazile su se na obroncima Dilja u Musiću, Slobodnoj Vlasti, Lipovici, Djedinoj Rijeci i Ruševu.

124) Iz Slavonije, po naređenju GŠ Hrvatske, u toku 1944. prebačeno oko 50 vagona pšenice za ishranu NOV i naroda u Lici i Gorskom kotaru. (Zbornik ..., tom V, knj. 29, dok. 109).

 

Neprijateljeve snage jačine oko 3000 kozaka u 5,30 sati 1. jula 1944. nastupale su u borbenim kolonama od Zdenkovca prema položaju 2. bataljona 12. NOU brigade. Bataljon je pustio prethodnicu kolone na blisko odstojanje i plotunskom vatrom primorao je na privremeno povlačenje. Nakon tog sukoba uslijedila su još 2 napada na položaj 2. bataljona. Drugi napad odbijen je na sličan način. Međutim, treći napad, koji je bio i najžešći, bataljon nije mogao da zadrži već je pod pritiskom nadmoćnih neprijateljevih snaga koje su bile podržane artiljerijom i minobacačima, bio prisiljen da se organizovano i pod borbom povlači i vodi elastičnu odbranu na uzastopnim položajima sa čestim prelazom u protivnapade, na potezu od Čenkova do vrha Križića (trig. 232). Na samom vrhu Križića došlo je do obostranih protivnapada kozaka 1, 2. i 4. bataljona 12. brigade i žestoke borbe prsa u prsa. U bliskoj borbi 2. četa 2. bataljona zaplijenila je brdski top 65 mm, ali su ga kozaci u snažnom protivnapadu preoteli. U tom trenutku od jake i guste mitraljeske i automatske vatre iz njemačkih lakih mitraljeza, stabla drveća ostajala su bez lišća kao u poznu jesen. Gubitaka je bilo na jednoj i drugoj strani, ali neprijatelj je imao neuporedivo veće, koji ga nisu omeli u jurišu i u borbi prsa u prsa. Kozaci su jurišali u alkoholisanom stanju kao divlje zvjeri. U prvoj borbenoj liniji imali su oko 15 njemačkih lakih mitraljeza, kretali su se uspravno, bez korišćenja zaklona, sve dok nisu bili pokošeni mitraljeskom vatrom boraca 2. i 4. bataljona, a naročito 1. i 2. čete kojom su komandovali Tomo Borić i Dušan Ćasić.

 Kozaci su padali i ponovno ustajali sve dok nisu pristigle nove, svježe i jače snage, koje su protivnapadom po četvrti put odbacili čete 2. bataljona i produžile nastupanje prema selu Paki. Tom prilikom poginuo je hrabri osamnaestogodišnji komandir 1. čete 4. bataljona Tomo Borić, a 2. četa 2. bataljona imala je 8 boraca izbačenih iz stroja. Među ranjenima bili su borac Milka Tulum, politički delegat Marijan Čižić i zamjenik političkog komesara Brigade Jovan Kokot.125 U međuvremenu Štab 12. NOU brigade pokušao je da sa 1. i 4. bataljonom izvrši manevar da bi uhvatio u klopku neprijatelja u rejonu sela Čenkova.

Poslije 8 sati žestoke borbe, neprijatelj je uspio da se probije u pravcu sela Paka, dok su na poprištu borbi ostala 182 ubijena kozaka. Zaplijenjeno je 7 zaprežnih kola punih buradima rakije, zaklanim svinjama, guskama, kokoškama i drugim raznim predmetima opljačkanim od stanovništva sela Milinci i Čenkova, koja je neprijatelj po treći put zapalio. Pored toga, zaplijenjeno je i 18200 metaka, 11 pušaka, 48 ručnih bombi, 25 konja, 6 sjedala i 3 poljske kuhinje. Gubici u Brigadi su bili: 8 poginulih i 37 ranjenih boraca. Na komandantskoj osmatračnici jugo

Zbornik NOR-a, tom V, knj. 29, dok. 109, sir. 632. zapadno od sela Slobodna Vlast, istog dana, poginuo je komandant 18. NOU brigade, Nikola Miljanović Karaula.[1] Među ranjenim borcima nalazio se i politički komesar 18. NOU brigade Mate Jurčić.[2]

U borbama na Križicama istakli su se: Tomo Borić, Josip Vukojević, Dušan Ćasić, Nikola Brković - komandiri četa. Zatim, vodnici, desetari i borci: Đuro Atalić, Stevo Kukić, Marijan Biberović, Vaso Radić, Milka Tulum, Zoran Lazić, Janko Šeatović, Đuro Vrbaskija, Franjo Katalić, Ljuba Aćimović, Ostoja Filipović i Vaso Stojanović.[3]126) Nikola Miljanović iz sela Lisičina, poznatiji kao Karaula, odmetnuo se sa grupom svojih meštana u šumu u ljeto 1941. jer se nije htio pokoriti okupatoru i tzv. NDH. Sa svojom udarnom grupom branio je selo Lisičine, ali i sva druga oko Miokovićeva i Voćina, od nasrtaja ustaša i zvjerskog ubijanja nevinog naroda. U toku NOR-a bio je komandir voda i čete, komandant bataljona, komandant Oficirske škole i komandant brigade. Poginuo je 1. jula 1944. kod Slobodne Vlasti.

12?) U NOVJ od 1941. Bio je borac, politički komesar čete i bataljona, politički komesar

brigade i komandant brigade. 12g) Zbornik . . ., tom V, knj. 29, dok. 10. Arhiv VII, f. NOP-a, k. 473 reg. br. 3-2/II.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument