Jovan Kokot: DVANAESTA SLAVONSKA
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Borbeni rezultati juna 1944.

 

Najuspješniju akciju u junu 1944. izvela je 12. udarna brigada prilikom oslobođenja Podgorača.118 Brigada je zaplijenila veliku količinu oružja i ratnog materijala. Međutim, u ukupnom bilansu, razaranje glavne željezničke pruge na potezu od Banove Jaruge do Vrpolja, bila je najveća vojna akcija kojom je neprijatelju pričinjena i najveća materijalna šteta, i gubici u poginulim i ranjenim. Za 22 dana borbi u junu 1944.

jedinice 12. slavonske divizije imale su 15 borbi. Od toga 3 napada na veća neprijateljeva utvrđena uporišta, a 3 su izvedena na glavnu željezničku prugu sa diverzijama i rušenjem željezničkih kolosjeka i objekata na pruzi. Svakodnevno su postavljene zasjede neprijatelju koji se kretao komunikacijom Đakovo - Osijek i Đakovo - Podgorač. Svi ciljevi su, uglavnom, postignuti, a neprijatelju su naneseni gubici u živoj sili i ratnom materijalu. Saobraćaj je obustavljen 80 sati u trenutku otvaranja drugog fronta u Normandiji (Francuska) kada je njemački okupator, uz ogromne napore, vršio prebacivanje snaga iz Grčke u Francusku.[1]

U skladu sa naređenjem Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. juna 1944. Štab 6. slavonskog korpusa obavjestio je Glavni štab Hrvatske 11. juna: »Od zapovjesti druga Tita do danas, tj. za 11 dana, učinjeno je slijedeće: na pruzi Zagreb - Beograd srušeno je 6 transportnih vozova i 1 oklopni voz. Uništene su 3 lokomotive i više vagona. Srušena su 2 željeznička mosta, jedan dužine 12, a drugi 6 metara. Pruga je presječena na 167 mjesta. Porušeno je 250 TT-stubova i uništene TT-veze. Saobraćaj je obustavljen ukupno 50 sati«.[2] Šest dana kasnije, Štab 6. korpusa izvjestio je Glavni štab Hrvatske o dejstvu svojih jedinica: »12. slavonska divizija operiše stalno u istočnoj Slavoniji. Sve željezničke pruge su pod stalnim udarcem. O uspjesima stalno vas izvještavamo kao i Vrhovni štab, ali radio-stanica »Slobodna Jugoslavija« ništa ne govori o nama, pa ne znamo da li ste primili operativne depeše. Za posljednjih 20 dana bilans naše aktivnosti: ubijeno 416, a ranjeno oko 650 neprijateljskih vojnika. Zaplijenjeno: 17 mitraljeza, 103 puške, 10 pištolja, 1 teški minobacač, 10500 metaka i ostala vojna oprema. Srušeno je 15 transportnih vozova, od toga 5 oklopnih, 7 željezničkih mostova a pruga je presječena na 305 mjesta. Uništeno 7 lokomotiva, 67 vagona i 6 tenkova«.121 (Ovdje nisu uračunati rezultati iz Podgorača).

Pod pritiskom neprijateljevih snaga iz istočne Bosne prebacila se na Dilj u Slavoniju 7. vojvođanska udarna brigada, Majevički i Bosutski partizanski odred sa 450-500 nenaoružanih boraca, 40 teških ranjenika, nekolicina političkih radnika sa dijelom Glavnog štaba Vojvodine.[3]

Oko 180 savezničkih bombardera 27. juna 1944. bombardovalo je Slavonski Brod u 9 talasa. Bačeno je oko 2000 bombi i porušen veliki broj stambenih i javnih zgrada. Za vrijeme bombardovanja poginulo je i ranjeno oko 500 lica.123119) Hronologija . .., str. 181.

12°) Arhiv VII f. NOP-a k-119 reg. br. 7-1/1. Zbornik ..., tom V, knj. 28, dok. 106.

*22) Zbornik . . ., tom V, knj. 29, dok. 107, str. 595. Arhiv VII f. NOP-a 119 reg. br. 7-1/1.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument