Jovan Kokot: DVANAESTA SLAVONSKA
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Iskustva i ocjene iz borbe za Podgorač

 

U Podgoraču je neprijatelj pretrpio gubitke od 462 vojnika, podoficira i oficira koji su izbačeni iz stroja. Od toga 361 njemački vojnik je poginuo, a 101 zarobljen. Zaplijenjeno je: 2 topa 47 mm, 8 teških minobacača, 6 lakih minobacača, 46 mitraljeza i puškomitraljeza, 650 pušaka, 40 pištolja, 320.000 metaka, 2400 mina za minobacače, 285 artiljerijskih granata za topove 47 mm, 600 ručnih bombi, 2 putnička automobila, 410 ćebadi, 400 pari uniformi, cipela i čizama, magacin sa hranom, velike količine sanitetskog materijala i druge ratne opreme.

Gubici 12. NOU brigade bili su: 37 boraca i starješina izbačeno iz stroja, od čega 9 poginulih i 28 ranjeno. Među poginulima je bio komandir 3. čete 4. bataljona Ljuban Prodanović. Među ranjenim nalazili su se: Rudolf Štorh, islednik u Štabu Brigade, Mirko Vuković, informativni oficir 2. bataljona, Petar Bogdanović, komandir 1. čete 4. bataljona i zamjenik komandira čete Andrija Ratković. U borbi je utrošeno 15800 metaka, 148 ručnih bombi, 35 tromblonskih bombi, 20 metaka za PTpušku, 17 granata za brzometni top 28 mm, 10 metaka za protivtenkovski mitraljez, 9 mina za teški minobacač itd. U borbi su se istakle 1. i 3. četa 2. bataljona i vod Jurišne čete. Od pojedinaca su se istakli Milan Gredeljević, zamjenik komandira Diverzantske čete 12. divizije. Iz 1. bataljona istakli su se: Stojan Prodanović, komandir čete, Petar Stanić, vodnik, Marijan Biberović, Lazo Miličević, vodnik, Jure Ramljak koji je poginuo u borbi i Vlado Maglajić, koji je uspješno provodio svoju četu između neprijateljevih otpornih tačaka. U 2. bataljonu istakli su se: Vaso Radić, komandir čete, Zoran Lazić i Dušan Ćasić, komandiri četa, Marijan Čižić, politički delegat, Milan Sekulić, Petar Vučković, Božo Bartolović, Stepan Šeatović, Jakov Katulić, Ivan Ninković i Đoko Radusinović, koji je u borbi poginuo. U 4. bataljonu istakli su se: Petar Bogdanović, komandir 1. čete, Janko Suša, vodnik, Tomo Valičević, Josip Hegedušić, desetar, Jozo Djetelić, Drago Radulović, Drago Štajminger i Ljuban Prodanović, komandir 3. čete, koji je poginuo u borbi.

Štab 12. divizije, Štab 6. korpusa i Glavni štab Hrvatske pohvalili su sve borce i starješine 12. udarne brigade za ispoljeno junaštvo, snalažljivost, inicijativu i upornost u borbi za oslobođenje Podgorača, i istakli za primjer ostalim jedinicama.U1 U depeši Glavnog štaba Hrvatske upućene Štabu 6. slavonskog korpusa stoji: »U borbama pri likvidaciji neprijateljskog uporišta Podgorač, borci i starješine 12. udarne brigade pokazali su visoku svijest, primjernu hrabrost, požrtvovanje i inicijativu. Za postignute rezultate pohvaljujemo borce, podoficire, oficire i politkomesare 12. udarne brigade.[1] Glavni štab Hrvatske je preko radiostanice »Slobodna Jugoslavija« pohvalio 12. udarnu brigadu za postignute rezultate prilikom oslobođenja Podgorača. Istom naredbom pohvaljeni su komandant Divizije, major Nikola Demonja i politički komesar Otmar Kreačić, komandant 12. udarne brigade major Ivan Senjuk, politički komesar Brigade, major Ivica Miličević i zamjenik komandira Diverzantske čete Milan Gredeljević. Preko radio-stanice »Slobodna Jugoslavija« pohvaljeni su i puškomitraljesci 2. i 4. bataljona 12. udarne brigade koji su svojom preciznom vatrom omogućili Milanu Gredeljeviću da izvrši zadatak.[2]

Nakon oslobođenja Podgorača, 12. udarna brigada upućena je u ustaničko selo Veliko Nabrđe na obroncima Krndije, radi odmora i sređivanja. Selo je spaljeno do temelja, pa su se bataljoni i čete smjestili u šljivicima. Borci su bili umorni i jedina im je želja bila da se naspavaju, odmore od fizičkih napora i psihičkih napetosti u borbi koje nisu prestajale od povratka iz centralne Bosne.[1]> Arhiv VII f. NOP-a k. 119 reg. br. 7-1/1. Zbornik ..., tom V, knj. 29, dok. 107, knj.

28, dok 75.

[2]> Zbornik . . ., tom V, knj. 29, dok. 107, knj. 28, dok. 75. Arhiv VII f. NOP-a k-119 reg. br. 7-1/1.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument