Jovan Kokot: DVANAESTA SLAVONSKA
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Napad na Bizovac kod Osijeka

 

U napadu na Bizovac učestvovala je 18. slavonska NOU brigada, ojačana jurišnom četom 12. udarne brigade.[1] U neprijateljevom uporištu Bizovac nalazilo se 60 njemačkih vojnika i oko 100 naoružanih folksdojčera i 7 žandarma. Naoružanje: 4 puškomitraljeza, 1 teški mitraljez, a ostali puške. Odbrana nije bila fortifikacijski utvrđena i to je bila prednost za 18. brigadu. Napad na Bizovac izvršen je 16. jula u 24 sata. Borbeni znaci su bili »Smrt okupatoru«.

U napadu na Bizovac 18. brigada je zakasnila 1 sat i 15 minuta. Bizovac je poslije brzog i energičnog naleta jedinica 18. brigade očišćen od neprijatelja za oko 2 sata, osim žandarmerijske stanice i 1 bunkera koji se nalazio ispred nje. Zbog opuštanja jedinica u napadu, neprijatelj se u žandarmerijskoj stanici sredio i organizovao odbranu. Svi kasniji pokušaji da se likvidira ta stanica ostali su bez uspjeha. Za vrijeme borbe u Bizovcu, 18. brigada imala je 26 boraca i starješina izbačenih iz stroja. Od toga 9 je poginulo i 17 ranjeno. Među poginulima se nalazio komandant bataljona iz 18. brigade Dragoljub Stojčević i komandir Jurišne čete 12. NOU brigade Ivan Butorac. U Bizovcu i na osiguranjima uništena su 122 neprijateljeva vojnika koji su ostali na bojnom polju, a 14 ih je zarobljeno. Zaplijenjena su 2 mitraljeza, 42 puške, 5 pištolja, 20 mina za laki minobacač, 22 ručne bombe i 6000 metaka.[2]

Za to vrijeme na osiguranju napada od Osijeka, Našica, Krndije i Podgorača, nalazila se 12. i Osiječka NOU brigada.[3] Prvi bataljon 12. NOU brigade sa 3 čete, ojačan brzometnim topom 28 mm, organizovao je odbranu istočno od sela Poganovci (23 km od Osijeka). Jedna četa tog bataljona nalazila se na liniji: desna ivica Čokadinovačke bare sa zadatkom da spriječi intervenciju neprijatelja od Osijeka. Druga četa nalazila se na poljskom putu jugoistoično od Poganovaca sa zadatkom da spriječi intervenciju iz neprijateljevog uporišta Krndija. Treća četa nalazila se u rezervi Štaba Bataljona. Drugi bataljon ojačan teškim minobacačem organizovao je odbranu na komunikaciji Našice - Osijek zapadno od sela Budimci. Jedna četa postavila je protivtenkovske nagazne mine da bi se sprečila intervencija neprijateljevih tenkova iz Našica. Druga četa nalazila se istočno od Budimaca na kanalu koji razdvaja atar Budimaca od neprijateljevog uporišta Krndija. Treće četa nalazila se u rezervi Štaba Bataljona, a 3. bataljon nalazio se u brigadnoj rezervi. Četvrti bataljon sa 1 četom porušio je željezničku prugu Našice - Osijek, zapadno od Prandanovaca i izvršio demonstrativni napad na željezničku stanicu Prandanovci. Druga četa 4. bataljona izvršila je demonstrativni napad na željezničku stanicu Normanci, a 3. četa demonstrirala je napad na neprijateljevo uporište Krndija. Štabovi bataljona nalazili su se uz svoje jedinice, a Štab Brigade, istočno od sela Budimci. Borbe na obezbjeđenju napada otpočele su u 3,45 sati.

Na položaje 12. brigade naišli su feldžandarmi iz neprijateljevog uporišta Krndija, koji su, posle kraće borbe, prisiljeni na povlačenje. Nakon povlačenja iz Bizovca, 12. brigada je po naređenju Štaba Divizije 18. juna 1944. organizovala zasjedu u šumi Krndija sa 1 bataljonom, a sa 2 bataljona u šumi Panik, jugozapadno od sela Štipanovci.[4] U šumi Krndija neprijatelj je naišao na zasjedu 12. brigade i, poslije bliske borbe prsa u prsa, primoran je na povlačenje. Na zasjedu 2. bataljona u šumi Panik, naišla je grupa od 20 neprijateljevih vojnika sa zaprežnim kolima u kojima se nalazio teški mitraljez. Tad su se istakli Vaso Radić101 i Zoran Lazić,[5] komandiri vodova. Oni su se uhvatili s Nijemcima u koštac i, nakon kraćeg rvanja, uništena je grupa njemačkih vojnika i zaplijenjen teški mitraljez zajedno sa zaprežnim kolima. U toku 24. juna 1944. neprijatelju su naneseni gubici od 83 izbačena iz stroja, od čega 72 poginula, 10 ranjeno i 1 zarobljen. Zaplijenjeno je: 3 mitraljeza, 2 automata, 13 pušaka, 10 ručnih bombi i 5400 metaka. Gubici 12. NOU brigade bila su 2 poginula i 5 ranjenih boraca.103Arhiv VII k. 893 reg. br. 4/1.

[2] Zbornik, ..., tom V, knj. 28, dok. 108.

[3] Zbornik ..., tom V, knj. 28, dok. 53 i dok. 108.

t;

[4] Arhiv VII, k. 893 reg. br. 21-1/1; k. 473 reg. br. 43-2/1; k. 882 ree. br. 18-1/1.

[5] U NOVJ od 1943. Bio je borac, puškomitraljezac, desetar, komandir voda i čete i komandant bataljona.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument