Jovan Kokot: DVANAESTA SLAVONSKA
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Proboj preko glavne željezničke pruge Zagreb - Beograd

 

Oko 8 sati 16. maja 1944. kada je kolona 1. i 2. bataljona izbila na željezničku prugu, neprijatelj je priredio iznenađenje, jer je otkrio depešu 6. korpusa u kojoj je naređen povratak 12. NOU brigade u Slavoniju. Neprijatelj je na pruzi organizovao zasjedu i otvorio plotunsku vatru, a iz Slavonskog Broda i Nove Kapele došla su 2 oklopna voza.

Iznenadni dolazak oklopnih vozova i neprijateljeva zasjeda, doveli su 1. i 2. bataljon u iskušenje. Sve je ukazivalo da će doći do dramatične situacije. Međutim, starješine i borci nisu oklijevali. Iz marševskog poretka, bez prethodne pripreme, oba bataljona izvršila su snažan juriš, razbili neprijateljevu zasjedu i produžili kretanje u pravcu južnih ogranaka Dilja. U međuvremenu, diverzanti su najprije presjekli šine i spriječili oklopne vozove da direktno ugroze prelazak preko pruge 1. i 2. bataljona. Slično se dogodilo i kod .3. bataljona. U trenutku prelaska preko pruge, u 8,25 sati, kolonu su presjekla, takođe, 2 oklopna voza.86 Njihov iznenadni dolazak zbunio je za trenutak 2. i 3. četu 3. bataljona. Da nije bilo grupe hrabrih bombaša, među kojima su se isticali: Stanko Obradović, Andrija Grudanić, Lazo Ostojić, komandiri četa Ljuban Prodanović i Miloš Todorović, situacija bi bila više nego dramatična. Bombaši su ručnim bombama napali oklopne vozove, a u međuvremenu diverzanti su uspjeli da presjeku šine i, na taj način, omoguće prelazak kolone 3. bataljona preko željezničke pruge i ceste Slavonski Brod - Nova Kapela. Za manje od 1 sata borbe, Brigada je uspjela da razbije neprijatelja, a oklopni vozovi su se povukli prema Slavonskom Brodu i Novoj Kapeli. Poslije uspješnog prelaska Brigada je produžila kretanje preko Pavlovšćaka, Stupničkog brda, kote 203, trig. 353 i, preko sela Lovčića, izbila na greben Dilja. U toku borbe neprijatelju su naneseni gubici od 12 poginulih. Zaplijenjeno je 8 bicikla, 2 puške i 700 metaka. Brigada je imala 3 poginula, 8 ranjenih i 20 nestalih boraca. Utrošeno je 2000 metaka. Izgubljene su 2 puške, 1 teški mitraljez zajedno sa tovarnim konjem koji se uplašio od mitraljeske vatre i pobjegao. U jurišu na neprijatelja istakla se 3. četa 1. bataljona, 3. četa 2. bataljona i 2. i 3. četa 3. bataljona, sa komandirima Josipom Vukojevićem, Dragom Manojlovićem, Lazom Popovićem, Milošem Todorovićem, Ljubanom Prodanovićem i komandantom 2. bataljona Perom Dobričićem. Posebno se istakla grupa bombaša: Dušan Sokolović, Ostoja Filipović, Vaso Radić, Lazo Ostojić, Rade Crnobrnja, Stanko Obradović i dr.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument