Jovan Kokot: DVANAESTA SLAVONSKA
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Raspoloženje naroda u selima ispod Motajice i teškoće u borbi protiv četnika

 

Centralna ili srednja Bosna je planinsko područje sa najvišim vrhom na Vlašiću od 1919 m. Naseljenost je rijetka i raštrkana, a u dolinama Vrbasa, Vijake, Ukrine i rijeke Bosne je gušća, u prosjeku 67 stanovnika na km2. Čitavo područje imalo je 4 opštine sa oko 500 hiljada stanovnika, a Prnjavor je bio sresko mjesto. Prema popisu iz 1933. godine prnjavorski srez imao je 63.653 stanovnika. Od toga, oko 7000 stanovnika, bili su pripadnici 14 nacionalnih manjina. Najviše je bilo Poljaka, zatim Čeha, Ukrajinaca, Nijemaca, Italijana, Mađara, Jevreja, Rusa, Roma, Bugara i drugih, koji su se krajem XIX stoljeća doselili, kao austrougarski kolonisti. Do II svjetskog rata među stanovništvom su vladali dobri međunacionalni odnosi, naročito u Prnjavoru, u kojem je uoči rata bilo oko 3000 stanovnika raznih narodnosti. Sela u kojima su živjele nacionalne manjine vidno su se razlikovala i odskakala po svemu, a posebno po načinu života od sela u kojima je živjelo srpsko stanovništvo. U prnjavorskom srezu tj. u selima oko Motajice, Srbi su uglavnom podržavali četnike Draže Mihailovića, dok su pripadnici nacionalnih manjina stajali po strani. Ukrajinci su svoje sinove, do kraja 1943. slali u njemačke jedinice, a Česi i Italijani u domobrane.

Dolaskom u centralnu Bosnu, borci i starješine 12. NOU brigade5 odmah su se suočili sa ekonomskom i kulturnom nerazvijenošću, a nešto kasnije za vrijeme neprijateljeve ofanzive, uvjerili su se da je planinski dio centralne Bosne izrazito pasivan i veoma zaostao. Sve statistike Kraljevine Jugoslavije ukazuju na ogroman procenat nepismenog stanovništva. Na planinama Borji i Uzlomcu, borci 12. brigade susreli su se sa divljinom, ali još više sa izrazitim siromaštvom stanovništva. U Kraljevini Jugoslaviji stanovništvo centralne Bosne davalo je svoje glasove nenarodnim režimima Petra Živkovića, Nikole Uzunovića, Boška Jevtića i Milana Stojadinovića. Petar Živković i vojvoda Košta Pećanac dolazili su redovno na ljetovanje u Šnjegotinu, Pribinić i Čečavu.

Na prostoru centralne Bosne, prema obavještajnim podacima koje je prikupio Štab 12. brigade u novembru 1943, nalazio se četnički korpus od 2300 četnika, čije su jedinice bile raspoređene na Motajici, oko Prnjavora, Teslića i Kotor-Varoša. Štab tog četničkog korpusa nalazio se u Klašnicama, nedaleko od Banje Luke. Komandant je bio Lazo Tešanović, a njegov pomoćnik Nikola Forkapa iz Srbca. Naoružanje: 40 puškomitraljeza, 5 teških mitraljeza, 5 teških minobacača, a ostalo puške. Na Motajici se nalazila četnička brigada sa oko 400-500 četnika. Komandant brigade bio je Vlado Vinčić, predratni trgovac i gostioničar iz sela Smrtića.

Motajica je bila podeljena na 4 četnička vojnopozadinska i administrativna područja. Komandant zapadnog područja i, ujedno, komandant 6. četničke brigade, bio je Ljubo Bundalo, iz sela Kriškovci na desnoj obali Vrbasa. To područje obuhvatalo je dolinu desne obale Vrbasa od Novih Martinaca, Nožička i dalje sve do Srbca, zahvatajući zapadne obronke Motajice. Komandant severnog područja Motajice, bio je Nikola Forkapa, koji je imao dvije funkcije: zamjenika komandanta četničkog korpusa i komandant Motajičkog četničkog odreda. Pored dužnosti komandanta Motajičke četničke brigade, Vlado Vinčić bio je i komandant Južnog područja Motajice. Na istočnim obroncima Motajice, koji se blago spuštaju prema dolini reka Save i Ukrine, četnička vlast oslanjala se na Petra Nedića, komandanta bataljona. U selu Lepenici nalazio se četnički odred od 40 četnika. Odredom je komandovao Boško Stojković. Na sjevernim padinama Motajice, u selu Kaoci, nalazila se četnička četa kojom je komandovao Branko Novaković. Četom u selu Brusniku komandovao je Nikola Majstorović. U selu Ilovi, u široj okolini nalazio se bataljon »Knez Arsen«, kojim je komandovao Rajko Malešević. Ta četnička jedinica kontrolisala je sva sela u pravcu Prnjavora. Od svih registrovanih četnika, njihovih komandira i komandanata na Motajici, najkrvaviji i najsuroviji zločinci - koljači bili su: Todor Kozomora, Dronja, Dane Vekić, Majstorović i Mičić.[1]

Nakon prelaska preko Save u centralnu Bosnu, 12. NOU brigada zadržala se oko 7 danä u selima Nova Ves i Korovi na odmoru, sređivanju

i pripremama za borbu protiv četnika. Najviše vremena posvećeno je političkim pripremama starješina i boraca za_rad sa narodom u selima oko Motajice, zbog četničkog uticaja. Boravak u Novoj Vesi iskorišćen je za održavanje političkog zbora s omladinom i stanovništvom. Zboru su prisustvovali svi stanovnici i, po ocjeni Štaba Brigade, bio je veoma uspješan. Tome je najviše doprinio svojim govorom, politički komesar Brigade, Ivan Senjuk. Brigadnu glazbu i kulturno-zabavni program zajedno sa seoskom omladinom, organizovao je Agitprop Brigade. Omladina je oduševljeno prihvatila slavonske partizane. Zajedno sa narodom i omladinom Brigada je proslavila i godišnjicu oktobarske revolucije, i posebno, pobjedonosno nastupanje Crvene armije u Ukrajini i oslobođenje Kijeva 6. novembra 1943. Sa političkim rukovodiocima, politički komesar Brigade održao je savjetovanje na temu: »Borba protiv četnika i njihovo odvajanje od naroda«. U toku rasprave učesnici su iznijeli brojne prijedloge o formama i načinu političkoga rada u selima koja su bila pod četničkim uticajem. Na kraju savjetovanja zaključeno je da, ukoliko se uspije odvojiti narod od četnika, četnici će biti ubrzo i vojnički poraženi. Prvi incident sa četnicima dogodio se vrlo brzo u Bosanskom Kobašu, a prva žrtva bio je Simo Vuković informativni oficir 2. bataljona. Vuković je sam, bez pratnje, došao u Bosanski Kobaš da prikupi podatke o četnicima. Ali, zanemario je da se ne nalazi u Slavoniji, već u centralnoj Bosni. Naivno i ne sluteći opasnost, ušao je u jednu kuću u kojoj se nalazila mlađa žena koja ga je ponudila rakijom i zadržala u razgovoru. Ona je neprimetno obavjestila četničku patrolu, koja je uhvatila Simu Vukovića, mučila ga, a zatim strijeljala.[2]Todor Kozomora u ljeto 1944. na silu je pokupio 7 djevojaka, Čehinja, iz Nove Vesi,

zatvorio ih u štalu u seli; Seferovači i zapalio zbog njihove saradnje sa partizanima.

Prema sjećanju Ljube Mraovića, političkog komesara Motajičkog partizanskog odreda.

o

Prema sjećanju Pere Dobričića, zamjenika komandanta 3. bataljona.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument