Jovan Kokot: DVANAESTA SLAVONSKA
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Prva borbena akcija 12. brigade u napadu na Podvrško, Veliku Pisanicu i Grđevac

 

U ustaškom uporištu Podvrško, na jugoistočnim padinama Psunja (7 km sjeveroistočno od Nove Gradiške), nalazilo se oko 60 ustaša koji su u toku 1941. i 1942. izvršili teške zločine nad srpskim stanovništvom u selima: Golobrdac, Šnegavić, Čečavac, Rasna, Pasikovci i Koprivna. Ustaše su se nalazile u zgradi osnovne škole, u kojoj su organizovali odbranu. U toku dana ustaški tabornik nalazio se u svojoj kući, a preko noći u zgradi škole zajedno s ustašama.[1]

Poslije izvršenih priprema Brigada je oko 11 sati 19. oktobra 1942. iz rejona Bučja izvršila pokret preko Psunja i do 14 sati stigla na Petkovicu (kotu 901). Na kratkom zastanku borcima je govorio komandant, Bogdan Crnobrnja, i pozvao ih da u napadu na Podvrško pokažu smjelost i hrabrost. Raspoloženje boraca bilo je vidljivo kada je komandant rekao da će se napad na Podvrško, prvi puta u Slavoniji izvršiti po danu s početkom u 16 sati. A napad će podržati i partizanski top 65 mm.[2]

Tačno u 16 sati pucnjem iz topa 65 mm otpočelo je borbeno krštenje 12. slavonske brigade. U napad se išlo sa dve borbene kolone, čiji je osnovni zadatak bio da se najpre opkoli uporište radi spriječavanja bjekstva neprijatelja. U opkoljavanju Podvrškog učestvovao je 3. i 4. bataljon, a 2. bataljon je određen da napada uporište. Dok je desna i lijeva kolona opkoljavala selo, borci 1. čete 2. bataljona, na čelu sa svojim hrabrim komandirom Radom Markovićem, iz sela Dereze, i političkim komesarom Markom Nikolićem, nisu imali strpljenja da sačekaju potpuno opkoljavanje sela, već su izvršili juriš na školu. Iz nje su se ustaše, poslije prvog šoka, pribrale i pružile žestok otpor. Poslije 90 minuta žestoke borbe, uz upotrebu topa iz kojeg su ispaljene tri granate, jedan dio ustaša je poginuo, drugi se predao, a treći su pobjegli u pravcu Nove Gradiške. U toku borbe ubijeno je 15, a ranjeno 20 ustaša. Od 11 zarobljenih ustaša 8 je odmah nakon presude strijeljano, jer je utvrđeno da su ubijali i pljačkali u srpskim selima. Ustaški tabornik branio se iz svoje kuće, sve dok je partizani, zajedno s njim, nisu zapalili.[3] Pored tabornikove kuće požar je zahvatio i susjedne zgrade. Borci 4. bataljona angažovali su se da ugase požar, jer su spasavali seljačke kuće. Zaplijenjeno je 15 pušaka i manje količine ratnog materijala.

Napad na Podvrško je, u taktičkom pogledu, potpuno uspio i, do kraja rata, u njemu, sem jedno kraće vrijeme, nije bilo neprijateljevih jedinica. Brigada je imala 3 poginula i 6 ranjenih boraca. Među ranjenicima nalazio se i komandir 1. čete 2. bataljona Rade Marković.[4] Oko 19 sati u sredini sela okupljenom narodu govorio je Čedo Grbić politički komesar 2. bataljona.[5] Politički komesar pozvao je hrvatske seljake iz Podvrškog da osude ustaške zločince i ustašku vlast, koja. se jedino oslanja na njemačke okupatore. Govorio je o ciljevima NOB-a i o potrebi borbe protiv okupatora i ustaša, o bratstvu i jedinstvu Hrvata i Srba.[1] Arhiv CK SKJ, f. CK KPJ, reg. br. 1942/2835, Zbornik ..., tom V, knj. 9, dok. 77, str. 230; knj. 10, str. 65.

9°) Najzad, došao je dan kada slavonski partizani napadaju neprijateljevo uporište uz podršku topa. Iz ratne psihologije poznato je da su topovi i minobacači nadmoćno oružje sa dvostrukim dejstvom za napadače i branioce, U toku NOR-a neprijatelj je, po pravilu, bio nadmoćniji u artiljeriji, minobacačima, tenkovima i avionima, ali je borbeni moral u partizanskoj vojsci bio znatno jači. Najveći broj borbenih zadataka partizani su rješavali bez artiljerijske i minobacačke podrške. Ali su zato u bliskoj borbi prsa u prsa, koja stvara visok emocionalan naboj i psihički napor, redovno pobjeđivali neprijatelja.

[3]) Prema sjećanju boraca 4. bataljona Brigade Steve Stankovića i Milana Draganića.

[4]) U NOVJ od 1941. Bio j^ borac, desetar, komandir voda i komandir čete, komandant bataljona, načelnik štaba i komandant brigade. Pukovnik u penziji, živi u Zagrebu.

D Arhiv VII f. NOR-a k-146 reg. br. 23/1.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument