Radisav S. Nedovic: CACANSKI KRAJ I NOB - SLOBODARI NA STRATISTIMA
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Spisak stanovnika čačanskog kraja (bivši Jelički, Ljubićki, Trnavski i Takovski srez) koje su četnici Draže Mihailovića tokom Drugog svetskog rata uhvatili i predali Nemcima, koji su ih zatim ubili.
(Izvod iz knjige ČAČANSKI KRAJ I NOB - SLOBODARI NA STRATIŠTIMA Radisava S. Nedovića, Čačak 2009.)

rb.osnovni biografski podacimesto smrti
1 AVRAMOVIĆ Dragutina MILIVOJE, inženjer agronomije, rođen 1909. u Koštunićima; član KPJ; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Gornjem Milanovcu 19. decembra 1941. Gornji Milanovac
2 AVRAMOVIĆ Dragutina MILUTIN, inženjer agronomije, rođen 1910. u Koštunićima; član KPJ; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Gornjem Miloanovcu 19. decembra 1941. Gornji Milanovac
3 ALBIĆ Milenka DRAGIŠA, zemljoradnik, rođen 1905 u Banjici; član KPJ; borac Trnavskog bataljona, zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 20. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
4 ANDRIĆ Vojislava RADOVAN, zemljoradnik, rođen 1923. u Prijevoru; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, a odatle u Norvešku, gde je stradao u logoru Osen 7. januara 1943. Norveška
5 ANDRIĆ. Radivoja DOBRIVOJE, zemljoradnik, rođen 1920. u Prijevoru; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 28. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
6 ADŽEMOVIĆ Blagoja MIROSLAV, zemljoradnik, rođen 1908. u Donjoj Gorevnici; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 11. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
7 BABOVIĆ Milovana SREĆKO, zemljoradnik, rođen 1920. u Trnavi; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u logoru na Banjici 14. maja 1943. logor Banjica
8 BISENIĆ Veljka MILOVAN, podoficir BJV, rođen 1922. u Rajcu; član KPJ; vodnik Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, kojisu ga steljali u Kragujevcu 2. decembra 1942. Kragujevac
9 BISENIĆ Dragomira SLAVOLJUB, zemljoradnik, rođen 1921. u Rajcu; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Kragujevcu 2. decembra 1942. Kragujevac
10 BLAGOJEVIĆ Miloša RADOVAN, zemljoradnik, rođen 1912. u Gornjoj Gorevnici; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 4. januara 1942. Vojnotehnički zavod u Čačku
11 BOGIĆEVIĆ Dragiše MILAN, zemljoradnik, rođen 1922. u Ježevici; član SKOJ-a; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima koji su ga streljali u decembru 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
12 BOGIĆEVIĆ Dragomira MIHAILO, pisar, rođen 1907. u Ljubiću; sradnik NOP-a; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Mauthauzen, gde je stradao 14. decembra 1943. Mathauzen
13 BOGOSAVLJEVIĆ Živojina RADOJKO, zemljoradnik, rođen 1923. u Prijevoru; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili gačetnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, a odatle u Norvešku, gde je stradao u logoru Osen u oktobru 1943. Norveška
14 BOŽOVIĆ Save DRAGOSLAV, zemljoradnik, rođen 1914. u Preljini; borac seoske partizanske milicije; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 11. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
15 BOJOVIĆ Milana BOŠKO, zemljoradnik, rođen 1917. u Donjoj Trepči; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 3. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
16 BOJOVIĆ Milana MILOJKO, zemljoradnik, rođen u Donjoj Trepči; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je streljan 7. avgusta 1942. logor Banjica
17 BOJOVIĆ Miljka DRAGOSLAV-DRAGAN, zemljoradnik, rođen 1915. u Preljini; član KPJ od 1937; jedan od organizatora ustanka u ljubićkom kraju; komandir sreske partizanske milicije i komandant mesta u Preljini; uhvatili ga četnici u Gornjoj Gorevnici i predali Nemcima koji su ga streljali 27. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
18 BOJOVIĆ Radosava ISAILO, krojač, rođen 1914. u Donjoj Trepči; član KPJ; komesar Šeste čete u Ljubićkom bataljonu; uhvatili ga četnici u Donjoj Trepči; oteran u Gornji Milanovac, gde je streljan 8. decembra 1941. Gornji Milanovac
19 BOJOVIĆ Čedomira MILOVAN, radnik, rođen 1910. u Donjoj Trepči; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici u Donjoj Trepči; oteran u Gornji Milanovac, gde je streljan 8. decembra 1941. Gornji Milanovac
20 BOJOVIĆ-TRNINIĆ Matije ĐURĐE-ĐUKA, zemljoradnik, rođen 1921. u Prislonici; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u decembru 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
21 BOROVIĆ Miloja MILUTIN, krojač, rođen 1919. u Banjici; član KPJ; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, pa u Mauthauzen, gde je stradao 18. decembra 1943. Mathauzen
22 BOŠKOVIĆ Mladomira MILADIN, zemljoradnik, rođen 1903. u Ježevici; član KPJ; borac Trnavskog bataljona; odbornik NOO; uhvatili ga četnici i predali Nemcima koji su ga streljali 28. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
23 BOŠKOVIĆ Radenka BOGDAN, zemljoradnik, rođen 1906. u Virovu; borac Dragačevskog bataljona; kao teško ranjenog zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 7. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
24 BOŠKOVIĆ Radivoja LJUBIŠA, vazduhoplovni oficir BVJ; rođen 1917. u Bresnici; član KPJ; komandir čete u Ljubićkom bataljonu; uhvatili ga četnici i predali Nemcima koji su ga streljali 18. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
25 BROĆIĆ Velimira MILOJKO, pisar, rođen 1918. u Guči; član KPJ; komesar čete Dragačevskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, oteran u logor na Banjicu i tu streljan 29. novembra 1942. logor Banjica
26 BROĆIĆ Milisava ŽIVORAD, trgovački pomoćnik, rođen 1917. u Guči; borac Dragačevskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 30. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
27 BUGARČIĆ Dragana ALEKSANDAR, radio-tehničar, rođen 1922. u Čačku; član SKOJ-a; borac Druge čačanske čete; zarobili ga četnici u Karanu i predali Nemcima; streljan 27. novembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
28 BUGARČIĆ Dragana ALEKSANDAR, radio-tehničar, rođen 1922. u Čačku; član SKOJ-a; borac Druge čačanske čete; zarobili ga četnici u Karanu i predali Nemcima; streljan 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
29 BUGARČIĆ Toma MILOMIR, učenik gimnazije, rođen 1922. u Guči; član SKOJ-a; borac Dragačevskog bataljona; radio u partizanskoj Komandi mesta u Guči; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 28. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
30 VASILJEVIĆ Dragomira DESIMIR, svršeni učenik gimnazije, rođen 1922. u Kulinovcima; član KPJ, učestvovao u pripremi ustanka 1941; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor i streljali u Malom Požarevcu kod Beograda, 25. maja 1943.
Desimir Vasiljević, svršeni maturant gimnazije, rođen u službeničkoj porodici. Neoženjen. Pod uticajem starijeg brata Ratkarano je počeo da se druži sa naprednom omladinom. Član SKOJ-a postao 1940. Godine u Čačanskoj gimnaziji. Član KPJ postao u leto 1942. godine. Organizator odlaska omladine u partizanski odred. U septembru 1941. godine pratio je Ratka Mitrovića na pregovore sa četnicima na Ravnoj Gori. Veoma pouzdan i odan. Posle povlačenja partizanskih snaga ostao kao pozadinski radnik. Uspostavlja vezu sa partijskim radnicima na terenu. Organizuje sklonište za članove Okružnog komiteta Partije i SKOJ-a i snabdeva ih hranom, drugim potrebama i lažnim dokumentima. Umaju 1942. godine postaje sekretar partijske organizacije Kulinovaca. Krajem 1942. godine uhapšen i proteran u Borski rudnik, odakle je pobegao. U zimu 1943. godine četnici ga ponovo hapse, ali je uspeo da pobegne. U februaru 1943. godine opet uhapšen, sproveden u Beograd u logor na Banjici. Streljan u Malom Požarevcu 25. maja 1943. godine.14
logor Banjica
31 VASILJEVIĆ Mihaila MILOSAV, opančar, rođen 1904. u Goračićima (Dragačevo), živeo. u Stančićima; član Sreskog komiteta KPJ za srez ljubićki; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je umro u logoru Batn 8. juna 1944. Norveška
32 VASILJEVIĆ Radosava RADOMIR, zemljoradnik, rođen 1921. u Donjoj Kravarici; borac Dragačevskog bataljona, zarobili ga četnici i predali Nemcima koji su ga streljali 22. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
33 VASOVIĆ Radomira PETAR, mašinbravar, rođen 1905. u Prislonici; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, koga su oterali u Norvešku, gde stradao u logoru Osen 1942. Norveška
34 VELIČKOVIĆ Miladina ĐURĐE-ĐULE, zemljoradnik, rođen 1898. u Zablaću; član KPJ; odbornik NOO; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, a zatim streljali u Malom Poža-revcu kod Beograda 25. maja 1943. logor Banjica
35 VELJKOVIĆ Boška MIODRAG, rođen 1907. u Čačku; borac Užičkog NOP odreda; zarobili ga četnici i Nemci na Tari; streljan u logoru na Banjici 12. avgusta 1942. logor Banjica
36 VELJKOVIĆ Miloša ALEKSANDAR, zemljoradnik, rođen 1920. u Velereči; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Kragujevcu 22. marta 1942. Kragujevac
37 VELJOVIĆ Milana DOBROSAV, zemljoradnik, rođen 1910. u Goračićima, živeo u Čačku; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 21. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
38 VESELINOVIĆ Jevta UROŠ, zemljoradnik, rođen 1899. u Ježevici; član KPJ; odbornik NOO; borac Trnavskog bataljona; komandir seoske partizanske milicije u Ježevici; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 28. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
39 VESKOVIĆ Bogoljuba ŽIVOJIN, zemljoradnik, rođen 1925. u Slatini; saradnik NOP-a; uhvatili ga četnici i predali Nemcima; oteran u Banjički logor, gde je streljan 14. januara 1943. logor Banjica
40 VESKOVIĆ Milivoja VLADAN, zemljoradnik, rođen 1912. u Koštunićima; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Kragujevcu 22. marta 1942. Kragujevac
41 VIDOJEVIĆ Radomira MILIĆ, rođen u Lunjevici; vodnik Prve čete Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
42 VLASTELICA Dobrosava MILIVOJE, zemljoradnik, rođen 1922. u Rajcu; borac Trnavskog bataljona; streljali ga Nemci 28. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
43 VLASTELICA Mihaila BOGDAN, zemljoradnik, rođen 1895. u Lipnici; član KPJ; odbornik NOO; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
44 VRCALOVIĆ Stanke DRAGOSLAV, zemljoradnik, rođen 1920. u Vidovi, živeo u Vrnčanima; član SKOJ; borac Ljubićkog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su gastreljali u decembru 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
45 VUJOVIĆ Bogosava SIMEUN, zemljoradnik, rođen 1912. u Lipnici; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u decembru 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
46 VUJOVIĆ Đorđa BRANKO, zemljoradnik, rođen 1898. u Nevadama; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
47 VUKADINOVIĆ Dragomira ŽIVAN, učenik učiteljske škole, rođen 1922. u Pakovraću; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, pa u Norvešku, gde je stradao u logoru Karasjok 10. novembra 1942. Norveška
48 VUKAJLOVIĆ Janka MILENKO-JULE, metalostrugar; rođen 1922. Šaranima, živeo u Čačku; borac Druge čačanske čete; zarobili ga četnici u Karanu kod Užica i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. oktobra 1941. Krušik - Valjevo
49 VUKOVIĆ Ljubomira BOGOLJUB, trgovački pomoćnik; rođen 1920. u Atenici, živeo u Čačku; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u decembru 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
50 VUKOVIĆ Milivoja DRAGOLJUB, radnik, rožen 1921. u Jezdini; član SKOJ-a; radio u partizanskoj Komandi mesta u Čačku; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 14. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
51 VUČKOVIĆ VUKOSAV, rođen 1914. u Valjevu, živeo u Gornjem Milanovcu; borac Takovskog bataljona; četnici ga predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
52 VUČKOVIĆ Milovana VOJIMIR, zemljoradnik, rođen 1919. u Mrčajevcima; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima koji su ga streljali u Mrčajevcima 28. novembra 1941. Ljubićka sela
53 GAJOVIĆ Miloša DOBRICA, krojač, rođen 1921. u Mrčajevcima; član KPJ; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je streljan 25. maja 1943. logor Banjica
54 GVOZDENOVIĆ Alekse ŽIVOTA, zemljoradnik, rođen 1920. u Rakovi; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je stradao u logoru Velstad 1942. Norveška
55 GEORGIJEVSKI STEFAN, krojač, rođen 1890. U Bugarskoj, živeo u Gornjem Milanovcu; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
56 GLAVONJIĆ Miluna MILAN, trgovački pomoćnik, rođen 1919. u Viči; član SKOJ-a; borac Dragačevskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima; oteran u logor na Banjicu i tu streljan 14. maja 1943. logor Banjica
57 GLIGORIJEVIĆ Mihaila MILIVOJE, zemljoradnik, rođen 1922. u Nevadama; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
58 GLIŠIĆ Božidara LJUBIŠA, student arhitekture, rođen 1920. u Kruševcu, živeo u Čačku; član KPJ; borac Čačanskog NOP odreda; zarobili ga četnici u Karanu kod Užica i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
59 GLIŠIĆ Petra DRAGOMIR, bojadžijski radnik, rođen 1909. u Brđanima, živeo u Gornjim Branetićima; saradnik NOP-a; uhvatili ga četnici i oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je stradao u logoru Batn 1943. Norveška
60 GRGIĆ Lazara PETAR, moler, rođen 1912. u Boljkovcima; borac Valjevskog NOP odreda; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Kragujevcu 22. marta 1942. Kragujevac
61 GRUJOVIĆ Vukomana MILUTIN, pinter, rođen 1907. u Parmencu; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 9. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
62 GRULOVIĆ Dušana PRVOSLAV, bravar, rođen 1921. u Čačku; borac Čačanskog NOP odreda; zarobili ga četnici u Karanu kod Užica i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
63 GUDURIĆ Petra DUŠAN, zemljoradnik, rođen 1920. u Atenici; član SKOJ-a; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici u Karnu kod Užica i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor 26. decembra 1941, a zatim 24. aprila 1942. u Norvešku, gde je stradao u logoru Osen 7. januara 1943. Norveška
64 DABOVIĐ Petka MIODRAG, stolar, rođen 1912. u Ljubiću; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 4. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
65 DAMBUOVIĆ Petra KRSTIVOJE, pekar, rođen 1925. u Mršincima; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u decembru 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
66 DAMNJANOVIĆ Jelesija MILOLJUB, zemljoradnik, rođen 1920. u Koštunićima; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Nemačku, gde je stradao 1943. Nemačka
67 DAMNJANOVIĆ Jelesija MILOLJUB, zemljoradnik, rođen 1920. u Koštunićima; član KPJ; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Norvešku, gde je stradao u logoru Korgen 1943. Norveška
68 DAMNJANOVIĆ Milomira MIODRAG, zemljoradnik, rođen 1908. u Koštunićima; član KPJ; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
69 DELIĆ Simeuna DRAGIĆ, zemljoradnik, rođen 1874. u Lipnici; simpatizer NOP-a; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
70 DOBRIČIĆ Milete DRAGOLJUB, radnik, rođen 1895. u Loznici; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 12. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
71 DOMANOVIĆ Čedomira SREĆKO, zemljoradnik, rođen 1923. u Sokolićima; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u decembru 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
72 DRAGIĆEVIĆ Milutina VIDOSAV, zemljoradnik, rođen 1921. u Rajcu; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Kragujevcu 2. decembra 1942. Kragujevac
73 DRAGUTIN, potkivač, rođen 1918. u Brestovcu, živeo u Bresnici; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Kragujevcu u decembru 1941. Kragujevac
74 DRAŽEVIĆ Dragomira MILOŠ, metalski radnik, rođen 1922. u Gornjem Milanovcu; član SKOJ-a; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
75 DRAMLIĆ Milovana MILORAD, zemljoradnik, rođen 1904. u Guči; borac Dragačevskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, oteran na Banjicu, pa u Norvešku, gde je stradao u logoru Korgen 10. marta 1942. Norveška
76 DRAMLIĆ Radosava MILOSAV, učenik gimnazije, rođen 1922. u Guči; borac Dragačevskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 25. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
77 DROBNJAK Božidara PAVLE, zemljoradnik, rođen 1908. u Prijevoru; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je streljan 9. marta 1943. logor Banjica
78 ĐOKIĆ Maksima MIODRAG, učenik gimnazije, rogpen 1921. u Bečnju; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 18. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
79 ĐOKOVIĆ Miljka MLADEN, rođen 1919. u Trnavi; član SKOJ-a; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 22. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
80 ĐONDRIĆ Ljubomira DESIMIR, opančar, rođen 1912. u Preljini; član KPJ; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Kraljevo, gde je streljan 5. februara 1943. Kraljevo
81 ĐORĐEVIĆ Budimira RADOMIR-ŠTUKA, zemljoradnik, rođen 1921. u Donjoj Vrbavi; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je stradao u logoru Osen 1943. Norveška
82 ĐORĐEVIĆ Vojina BRANISLAV, zemljoradnik, rođen 1899. u Slatini; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Kraljevu novembra 1943. Kraljevo
83 ĐORĐEVIĆ Jovana MILAN-ZEC, učenik na zanatu, rođen 1924. u Čačku; član SKOJ-a; borac Čačanskog NOP odreda; zarobili ga četnici u Karanu kod Užica i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
84 ĐORĐEVIĆ Jovana MILUN, zemljoradnik, rođen 1924. u Nakučanima; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
85 ĐORĐEVIĆ Lazara MIODRAG-PRĆO, limar, rođen 1922. u Gornjem Milanovcu; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
86 ĐUKIĆ Gliša MILORAD, zemljoradnik, rođen 1920. u Vidovi; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je umro u logoru Osen u junu 1942. Norveška
87 ĐUNISIJEVIĆ. Slavomira SLAVKO, pekar, rođen 1911. u Rtarima; borac Dragačevskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima koji su ga streljali 20. januara 1942. Vojnotehnički zavod u Čačku
88 ĐURETIĆ Toma PETAR, sudija, rođen 1912. u Golubovcima kod Podgorice, živeo u Guči; član Sreskog NOO u Guči; borac Dragačevskog bataljona; uhvatili ga četnici u Guberevcima i predali ljotićevcima u Guči; streljan 22. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
89 ĐURIĆ Vasilija KOSANA, domaćica, rođena 1897. u Velereči, živela u Nevadama; saradnik NOP-a; uhvatili je četnici i predali Nemcima, koji su je streljali u Kragujevcu 29. juna 1943. Kragujevac
90 ĐURIĆ Jevrema BUDIMIR, zemljoradnik, rođen 1890. u Nevadama; nosilac Albanske spomenice; član NOO; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Kragujevcu 29. jula 1943. Kragujevac
91 ĐUROVIĆ Novice IVANKO, zemljoradnik, rođen 1900. u Slatini; simpatizer NOP-a; uhvatili ga četnici i predali Nemcima; streljan u Banjičkom logoru 9. februara 1943. logor Banjica
92 ERIĆ Rajka VUKAŠIN, svršeni maturant, rođen 1921. u Mrčajevcima; član KPJ; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je streljan 30. septembra 1942. logor Banjica
93 EROVIĆ Živote MILUTIN; krojač, rođen 1921. u Boljkovcima; borac Valjevskog NOP odreda; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, pa u Norvešku, gde je umro u logoru Batn 1943. Norveška
94 ŽIVANIĆ Dušana KONSTANTIN, radnik, rođen 1919. u Konjevićima; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 22. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
95 ŽIVANOVIĆ Dragića SREĆKO, zemljoradnik, rođen 1900. u Loznici borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 12 decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
96 ŽIVANOVIĆ Milijana MILADIN, zemljoradnik, rođen 1912. u Rakovi; borac Ljubićkog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je stradao u logoru Osen 15. maja 1945. Norveška
97 ŽIVANOVIĆ Srećka MOMČILO, rođen 1917. u Loznici; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 8. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
98 ŽUNIĆ DRAGOMIR, obućar, rođen 1885. u Užicu, živeo u Gornjem Milanovcu; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima; umro u zatvoru u Valjevu 1. decembra 1941. Krušik - Valjevo
99 ŽUNJIĆ Milovana BOGOSAV, zemljoradnik, rođen 1914. u Sokolićima; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je streljan 19. februara 1943. logor Banjica
100 ZELENOVIĆ Živojina RATKO, zemljoradnik, rođen 1912. u Pranjanima; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
101 ZENDIČEK Toma DRAGUTIN, električar, rođen 1921. u Rajlovcu, živi u Čačku; borac Čačanskog NOP odreda; zarobili ga četnici u Karanu kod Užica i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
102 IVANOVIĆ Veljka BORISAV, zemljoradnik, rođen 1900. u Guči; član KPJ; borac Dragačevskog bataljona; odbornik NOO u Guči, zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 30. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
103 IVANOVIĆ GRUJICA, zemljoradnik, rođen 1909. u Batočini, živeo u Lunjevici; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Kragujevcu 22. marta 1942. Kragujevac
104 IVANOVIĆ Milorada ŽIVORAD, zemljoradnik, rođen 1920. u Gornjoj Gorevnici; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je streljan u logoru Karasjak 15. decembra 1942. Norveška
105 IVANOVIĆ Milutina MILIVOJE, zemljoradnik, rođen 1907. u Polomu; streljali ga Nemci 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
106 IVKOVIĆ Ljubomira MIODRAG - MILECUST, student tehnike, rođen 1917. u Čačku; kaoistaknuti član KPJ poslat 1941. od Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju kao instruktor dapomogne organizaciju ustanka u šabačkom kraju; uhvatili ga četnici u Ljubiću i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, pa u Mauthauzen, gde je stradao 15. juna 1944. Mathauzen
107 IGNJATOVIĆ Ljubisava DUŠAN, zemljoradnik, rođen 1906. u Prijevoru; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su streljali 28. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
108 IGNJATOVIĆ Radosava VOJKO, zemljoradnik, rođen 1911. u Prijevoru; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 28. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
109 IKONIĆ Milana LJUBINKO, opančar, rođen 1905. u Slavkovici, živeo u Bresnici; član KPJ; vodnik u Četvrtoj četi Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici na Savincu i predali Nemcima, koji su ga streljali 19. decembra 1941. Gornji Milanovac
110 IKONIĆ Miljka BRANKO, pekar, rođen 1913. u Banjici; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; pa u Norvešku, gde je streljan 1943. Norveška
111 IRIŽANIN Mijaila NIKOLA, zemljoradnik, rođen 1911. u Preljini; borac seoske partizanske milicije; borac Ljubićkog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 11. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
112 IČELIĆ Miladina RADOSAV, zemljoradnik, rođen 1923. u Cerovi; borac Dragačevskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, odveden u logor na Banjicu, pa u Norvešku, gde je stradao u logoru Karasjok 1943. Norveška
113 JAKOVLJEVIĆ Jerotija VLADAN, zemljoradnik, rođen 1924. u Jančićima; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je stradao u u logoru Osen. Norveška
114 JAKOVLJEVIĆ Milovana MILAN, železničar, rođen 1903. u Trnavi; član KPJ; borac Trnavskog bataljona član Gradskog NOO u Čačku; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
115 JANJIĆ Radomira RADOVAN, zemljoradnik, rođen 1909. u Goračićima, živeo u Atenici; član NOO; radio u pozadini za NOP; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga internirali u Banjički logor, 11. februara 1944. i te go-dine je streljan. logor Banjica
116 JAĆIMOVIĆ Živana BRANISLAV, zemljoradnik, rođen 1911. u Dragolju; borac Valjevskog NOP odreda; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
117 JEVREMOVIĆ Dušana MILOJE, zemljoradnik, rođen 1912. u Jezdini; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 29. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
118 JEVTOVIĆ Jovana MILORAD-LAKO ŠMIT, diplomirani pravnik, rođen 1914. u Čačku; član KPJ; politički komesar Četvrte trnavske čete; zarobili ga četnici u Samaili i predali ljotićevcima u Čačku; streljali ga nemci na Banjici 11. decembra 1942. logor Banjica
119 JEVTOVIĆ Milića MILETA, svršeni maturant, rođen 1920. u Atenici; član SKOJ-a; borac Trnavskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je stradao u logoru Kotvol 25. januara 1943. Norveška
120 JEVTOVIĆ Nikole DARIJE, zidar, rođen 1902. u Milandži kod Ivanjice, živeo u Čačku; borac Čačanskog NOP odreda; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, pa u Mauthauzen, gde je stradao 21. januara 1945. Mathauzen
121 JEVTOVIĆ Obrada RADOJKO, zemljoradnik, rođen 1910. u Leušićima; član KPJ; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je stradao u logoru Botn 1942. Norveška
122 JEVTOVIĆ Petronija RADOMIR, zemljoradnik, rođen 1902. u Leušićima; član KPJ; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je streljan u logoru Karasjok u junu 1943. Norveška
123 JEVTOVIĆ Radovana MILOŠ, zemljoradnik, rođen 1897. u Leušićima; član KPJ; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je streljan u logoru Botn u avgustu 1943. Norveška
124 JEVTOVIĆ Radojice MILUN, zemljoradnik, rođen 1905. u Leušićima; član KPJ; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je streljan u logoru Botn u martu 1943. Norveška
125 JELAČIĆ DANILO, frizerski radnik, rođen 1916. u Somboru, živeo u Čačku; borac Čačanskog NOP odreda; zarobili ga četnici u Karanu kod Užica i predali Nemcima, koji su ga streljali na Krušiku kod Valjeva 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
126 JEČMENIĆ Aleksija MIODRAG, zemljoradnik, rođen 1918. u Guberevcima; saradnik NOP-a; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je streljan 7. juna 1943. logor Banjica
127 JOVANOVIĆ Budimira MILORAD, zemljoradnik, rođen 1909. u Preljini; borac seoske partizanske milicije; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 11. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
128 JOVANOVIĆ Živka VOJISLAV, zemljoradnik, rođen 1906. u Virovu; borac Dragačevskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 7. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
129 JOVANOVIĆ Jeremije MILOJKO, učitelj, rođen 1919. u Čačku; borac Čačanskog NOP odreda; zarobili ga četnici u Karanu kod Užica i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
130 JOVANOVIĆ Ljubomira BOGIĆ, zemljoradnik, rođen 1913. u Rakovi; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 12. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
131 JOVANOVIĆ Milete MILAN, zemljoradnik, rođen 1921. u Prislonici; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u decembru 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
132 JOVANOVIĆ Milosava ŽIVOTA, zemljoradnik, rođen 1920. u Preljini; borac Ljubićkog bataljona; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 11. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
133 JOVANOVIĆ. Milana MARKO, pekar, rođen 1925. u Stančićima; član SKOJ-a; pozadinski radnik NOP-a; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je streljan 14. maja 1943. logor Banjica
134 JOVANOVIĆ-CUKAVAC M. PANTELIJA - PANTO, pekar, rođen 1916. u Močiocima kod Ivanjice, živeo u Čačku; borac Čačanskog NOP odreda; streljali ga Nemci 8. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
135 JOVAŠEVIĆ Velimira ĐORĐE, zemljoradnik, rođen 1903. u Preljini; borac seoske partizanske milicije; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 11. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
136 JOVAŠEVIĆ Dragiše MILUN, zemljoradnik, rođen 1912. u Preljini; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali Čačku 11. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
137 JOVAŠEVIĆ Milutina MLADEN, stolar, rođen 1917. u Preljini; borac seoske partizanske milicije; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 11. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
138 JOVAŠEVIĆ Radojice ŽIVKO, kovač, rođen 1915. u Preljini; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Kraljevu 5. februara 1943. Kraljevo
139 JOJIĆ Nikole SAVO, radnik, rođen 1922. u Lalincima, živeo u Ločevcima; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
140 JOKIĆ Vuka JOVICA, zemljoradnik, rođen 1919. u Donjoj Morači kod Kolašina, živeo kao izbeglica u Donjoj Gorevnici; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga javno obesili na Vašarištu u Čačku 25. decembra 1942. Ljubićka sela
141 JOKOVIĆ Jovana DRAGOMIR, zemljoradnik, rođen 1923. u Krstacu; član SKOJ-a; borac Dragačevskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, oteran u Banjički logor, pa u Norvešku, gde je stradao u logoru Ejzand 19. aprila1943. ' Norveška
142 JOKSIĆ Branislava JOVIŠA, zemljoradnik, rođen 1905. u Lipnici; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima; oteran u Banjički logor, pa u Norvešku, gde je stradao u maju 1943. Norveška
143 JOKSIĆ Branislava JOVIŠA, zemljoradnik, rođen 1905. u Lipnici; borac Trnavskog bataljona, uhvatili ga četnici i predali Nemcima, kojisu ga oterali u Banjički logor, pa u Norvešku, gde je stradao u logoru Karasjok maja 1943. Norveška
144 JOKSIĆ Branislava STANIMIR, zemljoradnik, rođen 1910. u Lipnici; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 25. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
145 JOKSIĆ Vićentija BRANISLAV, zemljoradnik, rođen 1875. u Lipnici; saradnik NOP-a; odbornik NOO; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 26. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
146 JOKSIĆ Josipa JOVIŠA, zemljoradnik, rođen 1913. u Ozrenu; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Kragujevcu 22. marta 1942. Kragujevac
147 JOSIPOVIĆ Aleksija RADOMIR, radnik, rođen 1910. u Jezdini; borac Dragačevskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 28. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
148 KALUĐEROVIĆ Nedeljka ALEKSIJE, zemljoradni, rođen 1913. u Preljini; član KPJ; desetar u Petoj četi Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 11. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
149 KAMALJEVIĆ Jovana DOBRIVOJE, zemljoradnik, rođen 1924. u Dragulju; borac Prvog šumadijskog NOP odreda; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je umro 1943. logor Banjica
150 KAPLAREVIĆ Radomira DOBRICA, zemljoradnik, rođen 1918. u Mršincima; vozač Trnavskog bataljona; uhvatili ga nedićevci i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, pa u Norvešku, gde je stradao u logoru karasjok 10. novembra 1942. Norveška
151 KARAPUZOVIĆ Sulejmana SABRIJA-ZONE, čistač cipela, rođen 1912. u Gostivaru, živeo u Čačku; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 25. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
152 KOVAČEVIĆ Vojislava ANDRIJA, zemljoradnik, rođen 1913. u Cerovi; borac Dragačevskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u logoru na Banjici 20. marta 1942. logor Banjica
153 KOVAČEVIĆ Dragoljuba DRAGOSLAV-KUDRO, pekar, rođen 1920. u Teočinu, živeo u Ljubiću; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 26. decembra 1942. Vojnotehnički zavod u Čačku
154 KOVAČEVIĆ Sretena ŽIVORAD, zemljoradnik, rođen 1921. u Rtarima; član KPJ; komandir voda, pa čete u Dragačevskom bataljonu; kao teškog ranjenika četnici ga predali Nemcima, koji su ga oterali u logor na Banjici, a zatim u Norvešku, gde je stradao u logoru Karasjok 1943. Norveška
155 KOZODER Mihaila SREĆKO, zemljoradnik, rođen 1919. u Brezni; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Kragujevcu 22. marta 1942. Kragujevac
156 KOSTIĆ Mihaila GVOZDEN, zemljoradnik, rođen 1910. u Rtima; borac Dragačevskog bataljona; odbornik Sreskog NOO; uhvatili ga četnici i predali Nemcima koji su ga streljali decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
157 KOČOVIĆ JOVICA, opančar, rođen 1906. u Goševu kod Sjenice, živeo u Slatini; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, pa zatim u Norvešku, gde je stradao u logoru Osen 1943. Norveška
158 KRSTIĆ Vojimira BOGOLJUB, zemljoradnik, rođen 1905. u Ježevici; saradnik NOP-a; odbornik NOO; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 28. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
159 KRSTOVIĆ Milisava MIHAILO, zemljoradnik, rođen 1909. u Vidovi; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je stradao u logoru Osen u proleće 1943. Norveška
160 KRUPEŽ Zdravka ŽIVOTA, zemljoradnik, rođen 1917. u Rakovi; borac Ljubićkog bataljona; zarobili ga četnici kod Ivanjice i predali Nemcima, koji su ga streljali 16. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
161 KRUPEŽ Milovana BOŽIDAR, zemljoradnik, rođen 1910. u Rakovi; član NOO; borac Ljubićkog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 16. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
162 KRDŽIĆ Miloša MILUTIN-BAN, zemljoradnik, rođen 1909. u Gornjoj Gorevnici; član KPJ; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je streljan 19. februara 1943. logor Banjica
163 KUZMANOVIĆ Miljka MILISAV, zemljoradnik, rođen 1912. u Donjoj Trepči; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 7. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
164 KUJUNDŽIĆ Lazara VLADAN, zemljoradnik, rođen 1923. u Prijevoru; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je stradao u logoru Boten 22. novembra 1942. Norveška
165 KUKIĆ Krsmana NEDELJKO, mašinbravar, rođen 1913. u Lisicama; član KPJ; borac Užičkog NOP odreda; uhvatili ga četnici i predali Nemcima; ^edveden u logor na Banjici, pa u Norvešku, gde je stradao u logoru Karasjok, 1943. Norveška
166 KULOVIĆ Radojice MIODRAG, stolar, rođen 1922. u Čačku; borac Čačanskog NOP odreda; zarobili ga četnici u Karanu kod Užica i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
167 LAZAREVIĆ Trivuna MALIŠA, zemljoradnik, rođen 1910. u Ozremu; borac Takovskog bataljona, uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Kragujevcu 22. marta 1942. Kragujevac
168 LELOVIĆ Miloša MIODRAG - MIJO, trgovački pomoćnik, rođen 1922. u Gornjem Milanovcu; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
169 LIŠANČIĐ. Budimira MATIJE, zemljoradnik, rođen 1923. u Atenici; član KPJ i borac Trnavskog bataljona; odbornik NOO; uhvatili ga četnici kao ranjenog borca obnovljenog Odreda i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; streljali ga Nemci u Malom Požarevcu kod Beograda 25. maja 1943. logor Banjica
170 LUKIĆ Dragomira DOBRIVOJE, zemljoradnik, rođen 1921. u Rajcu; borac trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u decembru 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
171 LUKIĆ Živojina BORISAV, krojač, rođen 1922. u Gornjoj Vrbavi; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Kragujevcu 8. aprila 1943. Kragujevac
172 LUKIĆ Milivoja ALEKSANDAR-ACO, radnik, rođen 1922. u Čačku; borac Čačanskog NOP odreda; zarobili ga četnici u Karanu kod Užica i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
173 LUKIĆ Pavla ALEKSANDAR, zemljoradnik, rođen 1922. u Gornjoj Vrbavi; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Kragujevcu 8. aprila 1943. Kragujevac
174 LUKIĆ Todora MILIĆ, zemljoradnik, rođen 1896. u Leušićima; nosilac Albanske spomenice; član NOO i član Okružnog komiteta KPJ za Čačak; borac uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Kragujevcu 22. marta 1942. Kragujevac
175 MAJSTOROVIĆ Nikole RADOVAN, zemljoradnik, rođen 1897. u Cerovi; borac Dragačevskog bataljona, zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 17. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
176 MAKSIMOVIĆ Milovan GVOZDEN, zemljoradnik, rođen 1909. u Nevadama; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
177 MALETKOVIĆ Petra RATKO, metalaski radnik, rođen 1916. u Gornjoj Vrbavi; član NOO; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, pa u Norvešku, gde je streljan u logoru Osen 1943. Norveška
178 MANDIĆ Branislava STANIJA, domaćica, rođena 1888. u Negrišorima, živela u Viljuši; saradnik NOP-a; uhvatili je četnici i predali Nemcima, koji su je streljali u Kraljevu 11. avgusta 1941. Kraljevo
179 MANDIĆ Dragutina MIODRAG-ŽULE, trgovački pomoćnik, rođen 1922. u Gornjem Milanovcu; član SKOJ-a; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, pa u Norvešku, gde je streljan u logoru Karasjok polovinom 1942. Norveška
180 MANDIĆ Nikole RADOSLAV, pomorski podoficir, BJV, rođen 1915. u Toponici, živeo u Gornjem Milanovcu; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Banjičkom logoru 9. marta 1942. logor Banjica
181 MANDIĆ Pavla PETAR-KOVAČ, rođen 1894. u Sasovcu kod Bijelog Polja, živeo u Čačku; borac Gradske partizanske milicije u Čačku; uhvaćen i oteran u Banjički logor, pa u Norvešku, gde je stradao 26. jula 1942. Norveška
182 MANOJLOVIĆ Stevana GAVRILO, stolar, rođen 1921. u Požegi (Užičkoj), živeo u Preljini; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 11. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
183 MARINKOVIĆ Mihaila VLASTIMIR, krojač, rođen 1920. u Gornjoj Crnući; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, pa u Norvešku, gde je stradao u logoru Batn 1943. Norveška
184 MARIĆ Boja BOGOLJUB, zemljoradnik, rođen 1909. u Žaočanima; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima koji su ga streljali 26. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
185 MARIĆ Jelesija RISIM, zemljoradnik, rođen 1891. u Virovu; borac Dragačevskog bataljona; zarobili ga četnici u Virovu i predali Nemcima, koji su ga streljali 7. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
186 MARIĆ Milivoja MILIĆ, krojač, rođen 1912. u Virovu; član KPJ; borac Dragačevskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 7. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
187 MARIĆ Risima JEROSLAV, mehaničar, rođen 1922. u Virovu; borac Dragačevskog bataljona; zarobili ga četnici u Virovu i predali Nemcima, koji su ga streljali 7. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
188 MARIČIĆ Novaka SLAVOMIR-SLAJO, učenik gimnazije, rođen 1922. u Kaoni, živeo u Čačku; član SKOJ.-a; borac Čačanskog NOP odreda; zarobili ga četnici u Karanu kod Užica i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
189 MARJANOVIĆ Vladimira PREDRAG, krojač, rođen 1917. u Vrnčanima; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je obešen 1942. logor Banjica
190 MARJANOVIĆ Sava RADOŠ, radiomehaničar, rođen 1917. u Preljini; član KPJ; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 11. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
191 MARKIĆEVIĆ Jovića SREDOJE, kapetan BJV, rođen 1910. u Pilatovićima; član KPJ; načelnik Štaba čačanskog NOP odreda; uhvatili ga četnici i predali Nemcima; oteran u Banjički logor, gde je streljan 9.maja 1942. logor Banjica
192 MARKOVIĆ Vukića MILENKO, pekar, rođen 1912. u Preljini; borac Ljubićkog bataljona; kao teškog ranjenika uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde su ga streljali 12. jula 1943. logor Banjica
193 MARKOVIĆ J. MOMIR, pekarski radnik, rođen 1918. u Kosovici kod Ivanjice, živeo u Čačku; borac Čačanskog NOP odreda; zarobili ga četnici u Karanu kod Užica i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
194 MARKOVIĆ Nikole ILIJA, metalostrugar, rođen 1924. u Ježevici, živeo u Čačku; član MK KPJ; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, pa u Norvešku, gde je stradao u logoru Karasjok u julu 1942. Norveška
195 MARKOVIĆ Periše MIRKO; mašinbravar, rođen 1920. u Rtarima, živeo u Pridvorici; borac Dragačevskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 9. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
196 MARKOVIĆ Sredoja MIROSLAV, zemljoradnik, rođen 1923. u Pranjanima; saradnik NOP-a; uhvatili ga Nemci i oterali u Banjički logor, gde je streljan 1. oktobra 1943. logor Banjica
197 MARKOVIĆ Tihomira RADOSLAV, stolar, rođen 1920. u Jezdini; borac Dragačevskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 28. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
198 MARTAĆ Velimira MIĆA, zemljoradnik, rođen 1899. u Rajcu; član KPJ; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
199 MARUŠIĆ Miluna VLADAN, zemljoradnik, rođen 1921. u Pranjanima; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je streljan u logoru Botn u martu 1943. Norveška
200 MARUŠIĆ Stanimira MILETA, zemljoradnik, rođen u Pranjanima; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je streljan u logoru Botn u martu 1943. Norveška
201 MATIJEVIĆ Čedomira MIROLJUB-MIRO, student medicine, rođen 1920. u Čačku. Pre rata pripadao je naprednom studentskom pokretu i kao takav postao je član SKOJ-a, a 1940. godine i član KPJ. Ustaničke 1941. godine bio je sekretar Okružnog komiteta SKOJ-a za Čačak i pružao pomoć u organizovanju ustanka. U decembru 1941. godine uhvaćen je od četnika i predat Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je i streljan 5. marta 1942.19 logor Banjica
202 MATOVIĆ Jezdimira STEVAN, trgovački pomoćnik, rođen 1922. u Čačku; borac Čačanskog NOP odreda; zarobili ga. četnici u Karanu kod Užica i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
203 MAĆIĆ TRIFUN, stolar, rođen 1912. u Papratištu, živeo u Čačku; borac Čačanskog NOP odreda; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 22. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
204 MACANOVIĆ Tihomira SREDOJE, stolar, rođen 1914. u Ljubiću; član KPJ; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 2. januara 1942. Vojnotehnički zavod u Čačku
205 MADŽAREVIĆ Đurđa MIJALKO, zemljoradnik, rođen 1920. u Slatini; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u decembru 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
206 MEJOVIĆ Alije PETAR-MEJO, mašinbravar, rođen 1920. u Čačku; borac Gradske milicije u Čačku; zarobili ga četnici i predali Nemcima, kojis u ga streljali 8. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
207 MELAJAC Novice VELIMIR, zemljoradnik, rođen 1900. u Slatini; saradnik NOP-a; uhvatili ga četnici i predali Nemcima; oteran u Banjički logor, zatim u Austriju, gde je stradao 25. februara 1944. Mathauzen
208 MIJAILOVIĆ Vladimira MILOSAV, zemljoradnik, rođen 1923. u Preljini; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 11. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
209 MIJAILOVIĆ Milana MILIĆ, pekar, rođen 1909. u Grabovici; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
210 MIJATOVIĆ K. CVETKO, opančar, rođen 1900. u Bijeljini, živeo u Gornjem Milanovcu; Teočinu i Brezni; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Kragujevcu 22. marta 1942. Kragujevac
211 MIJATOVIĆ Pantelije MILAN-MIĆA, zemljoradnik, rođen 1900. Lunjevici; predsednik NOO; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Kragujevcu 22. marta 1942. Kragujevac
212 MILANKOVIĆ Živojina LAZAR, limar, rođen 1921. u Lunjevici; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici kod Arilja i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je streljan u logoru Ejzand u martu 1943. Norveška
213 MILANKOVIĆ Živojina MILAN, zemljoradnik, rođen 1913. u Lunjevici; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je umro u logoru Filehamer krajem 1942. Norveška
214 MILETIĆ Dragoljuba VLADAN, opančar, rođen 1921. u Reljincima; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
215 MILIVOJEVIĆ Grujice RADIVOJE, opančar, rođen 1915. u Brajićima, živeo u Gornjem Milanovcu; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je stradao u logoru Karasjok 1943. Norveška
216 MILINKOVIĆ Ivka VITOMIR, zemljoradnik, rođen 1912. u Virovu; borac Dragačevskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 8. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
217 MILIĆ Janićija DRAGIŠA, novinar, rođen 1903. u Semedraži, živeo u Beogradu; uhvatili ga Nemci i oterali u Banjički logor, gde je streljan 25. januara 1943. logor Banjica
218 MILIĆEVIĆ Dragoslava SVETISLAV, učenik, rođen 1923. u Boljkovcima; borac Valjevskog NOP odreda; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
219 MILIĆEVIĆ Miladina MILIĆ, zemljoradnik, rođen 1903. u Preljini; borac seoske partizanske milicije; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 11. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
220 MILIĆEVIĆ Milije MILAN-LONE, učenik učiteljske škole, rođen 1923. u Čačku; član SKOJ-a; borac Čačanskog NOP odreda; zarobili ga četnici u Karanu kod Užica i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
221 MILOVANOVIĆ Gligorija DRAGOMIR, učitelj, rođen 1921. u Prijevoru; član KPJ; organizator ustanka u čačanskom kraju; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 28. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
222 MILOVANOVIĆ Gligorija MILOJKO, zemljoradnik, rođen 1922. u Prijevoru; član SKOJ-a; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 28. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
223 MILOVANOVIĆ Dragića SREĆKO, krojač, rođen 1921. u Banjici; član KPJ; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, pa u Mauthauzen, gde je stradao 22. januara 1945. Mathauzen
224 MILOVANOVIĆ Miladina MILOVAN, metalostrugar, rođen 1912, živeo u Čačku; borac Čačanskog NOP odreda; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
225 MILOVANOVIĆ Milete ĐORĐE-ĐOKO, novinar, diplomirani pravnik, rođen 1908. u Čačku; član KPJ; organizator ustanka u čačanskom kraju; prvi komandant partizanske artiljerije na opsednutom Kraljevu 1941; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 22. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
226 MILOVANOVIĆ Tadije MILIVOJE, krojač, rođen 1911. u Bresnici; član KPJ; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Kragujevcu 1942. Kragujevac
227 MILOSAVLJEVIĆ Branka RATOMIR-RADE GREBIĆ, potkivač, rođen 1913. u Ljubiću; kurir u partizanskoj Komandi mesta u Čačku; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 23. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
228 MILOŠEVIĆ Gvozdena MILIĆ, zemljoradnik, rođen 1912. u Nevadama; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Kragujevcu 22. oktobra 1943. Kragujevac
229 MILOŠEVIĆ Milana MARKO, automehaničar, rođen 1908. u Prislonici; borac Čačanskog NOP odreda; zarobili ga četnici kod Kosjerića i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
230 MILOŠEVIĆ Milorada PETAR, zemljoradnik, rođen 1900. u Prislonici; član NOO, komandir seoske partizanske milicije; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Gornjem Milanovcu 26. decembra 1941. Gornji Milanovac
231 MILOŠEVIĆ Radomira DRAGOMIR-CIGO, zemljoradnik, rođen 1920. u Prislonici, borac Prve čačanske partizanske čete; zarobili ga četnici u Karanu kod Užica i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
232 MILOŠEVIĆ Staniše RADOMIR-KEZUN, služitelj u opštini, rođen 1907. u Prislonici; borac Čačanskog NOP odreda; zarobili ga četnici u Bukovima kod Kosjerića i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
233 MILUNOVIĆ Milana MIODRAG, radnik, rođen 1920. u Viljuši; član SKOJ-a; pozadinski radnik; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, pa u Norvešku, gde je stradao u logoru Korgan 1942. Norveška
234 MINIĆ Ljubisava JOVAN, radnik, rođen 1912. u Trnavi; član KPJ; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 22. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
235 MIRKOVIĆ Alempija DRAGIŠA, zemljoradnik, rođen 1918. u Koštunićima; član KPJ; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Kragujevcu 22. marta 1942. Kragujevac
236 MITROVIĆ Sava RATKO, student prava, rođen 1913. u Čačku; istaknuti komunista i jedan od organizatora ustanka u čačanskom kraju; sekretar Okružnog komiteta KPJ za Čačak, a od 6. jula 1941. politički komesar Čačanskog NOP odreda; uhvatili ga četnici u Ježevici 8. decembra 1941. i predali Nemcima, koji su ga obesili 11. decembra 1941. na trgu u Čačku, sa koga je u toku oktobra 1941. pozivao narod u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika; za narodnog heroja Jugoslavije proglašen 25. septembra 1944. Vojnotehnički zavod u Čačku
237 MIHAILOVIĆ Milorada MIROLJUB, učenik gimnazije, rođen 1924. u Čačku; član SKOJ-a; borac Čačanskog NOP odreda; zarobili ga četnici u Karanu kod Užica i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
238 MLADENOVIĆ Mihaila ŽIVOTA, radnik, rođen 1903. u Ljubiću, član KPJ; borac Ljubićkog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 12. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
239 NEDELJKOVIĆ Branislava VELIMIR, zemljoradnik, rođen 1922. u Virovu; borac Dragačevskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 7. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
240 NEDELJKOVIĆ Velisava LJUBISAV, zemljoradnik, rođen 1914. u Leušićima; član KPJ; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Kragujevcu 22. marta 1942. Kragujevac
241 NEDELJKOVIĆ Jevrema MILENKO, zemljoradnik, rođen 1910. u Virovu; borac Dragačevskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 7. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
242 NEDIĆ Petra MILAN, zemljoradnik, rođen 1878. u Trbušanima; saradnik NOP-a; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
243 NENADIĆ Gvozdena SLOBODAN, opančar, rođen 1915 u Atenici; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 10. decembra 1941 Vojnotehnički zavod u Čačku
244 NEŠKOVIĆ Miloša MOMIR, kelner, rođen 1919. u Loznju; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
245 NEŠOVIĆ Sava DRAGOSLAV, slovoslagač, rođen 1919. u Kalimanićima; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je stradao u logoru Osen 1943. Norveška
246 NIKOLIĆ Milorada GOJKO, zemljoradnik, rođen 1920. u Krivoj Reci; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
247 NIKOLIĆ Milorada DRAGIŠA, krojač, rođen 1920. u Velereči; član KPJ, sekretar Sreskog komiteta SKOJ-a za srez takovski; sekretar partijskog rukovodstva u Gornjem Milanovcu 1941. i član Sreskog komiteta KPJ za srez takovski; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
248 NIKOLIĆ Radosava RADIŠA, zemljoradnik, rođen 1917. u Prislonici; vodnik u Petoj četi; Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u decembru 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
249 OBRENOVIĆ Miloša NEDELJKO, radnik, rođen 1914. u Loznici; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 12.decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
250 OVČAREVIĆ Božidara DRAGOSLAV, radnik, rođen 1921. u Jablanici, živeo u Gornjem Milanovcu; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
251 OSTOJIĆ Dragomira MILOMIR, zemljoradnik, rođen 1921. u Lunjevici; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Kragujevac, a odavde u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je streljan u logoru Osen 2. avgusta 1943. Norveška
252 PAVLOVIĆ Vasilija ĐURĐE-ĐUKA, zemljoradnik, rođen 1902. u Prislonici; borac Čačanskog NOP odreda; zarobili ga četnici u Ražani kod Kosjerića i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
253 PAVLOVIĆ Dragomira MILISAV, zemljoradnik, rođen 1921. u Ljubiću; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je nestao 1942. logor Banjica
254 PAVLOVIĆ Dragomira MILISAV, zemljoradnik, rođen 1921. u Ljubiću; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; odakle je sproveden u Norvešku, gde je stradao u logoru Karasjak 15. decembra 1942. Norveška
255 PAVLOVIĆ Dragomira RADOJICA, kovač, rođen 1914. u Vapi; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima; bio u Banjičkom logoru, gde je streljan 25. maja 1943. logor Banjica
256 PAVLOVIĆ Ilije DOBRIVOJE, svršeni maturant, rođen 1922. u Mojsinju; član Sreskog komiteta KPJ za srez ljubićki; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je streljan 7. januara 1943. logor Banjica
257 PAVLOVIĆ Milovana BOŽIDAR, zemljoradnik, rođen 1921. u Donjoj Vrbavi; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je streljan 9. maja 1942. logor Banjica
258 PAJIĆ Dragoslava SREĆKO, zemljoradnik, rođen 1925. u Virovu; borac Dragačevskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 7. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
259 PAJIĆ Živka MILAN, trgovački pomoćnik, rođen 1923. u Viči; borac Dragačevskog bataljona; zarobili ga četnici kod Užica i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
260 PAJIĆ Živojina MILISAV, zidar, rođen 1906. u Virovu; borac Dragačevskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 7. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
261 PALALIĆ Velimira BOGOLJUB, stolar, rođen 1912. u Loznici; borac Trnavskog bataljona; komandir seoske milicije; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 12. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
262 PANTELIĆ Mihaila MILOJE, zemljoradnik, rođen 1903. u Prijevoru; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je stradao u logoru Osen juna 1942. Norveška
263 PAUNOVIĆ Dobrivoja VELIZAR, student, rođen 1921. u Belom Kamenu; član SKOJ-a od 1938; borac Kolubarskog NOP odreda; uhvatili ga četnici i predali Nemcima; streljan na Banjici 19. februara 1943. logor Banjica
264 PAUNOVIĆ Milorada BORIVOJE, zemljoradnik, rođen 1914. u Velereči; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Kragujevcu 22. marta 1942. Kragujevac
265 PAUNOVIĆ Miljka SREĆKO, zemljoradnik, rođen 1922. u Velereči; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je streljan u logoru Osen 5. marta 1943. Norveška
266 PEJICA Antonija DRAGOSLAV, zemljoradnik, rođen 1911. u Međuvršju; borac Ljubićkog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, pa u Norvešku, gde je stradao u novembru 1943. Norveška
267 PERIŠIĆ Radovana GVOZDEN, učenik tehničke škole, rođen 1919. u Gornjoj Gorevnici; član SKOJ-a; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je streljan 14. maja 1943. logor Banjica
268 PEROŠEVIĆ Budimira TIHOMIR - PERIKLE, učenik gimnazije, rođen 1924. u Gornjoj Gorevnici; član SKOJ-a; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici kao kurira i predali Nemcima, kojisu ga streljali u Gornjem Milanovcu 6. februara 1942. Gornji Milanovac
269 PERUNIČIĆ Rusije MILORAD, zemljoradnik, rođen 1917. u Slatini; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u logoru na Banjici 5. marta 1942. logor Banjica
270 PETROVIĆ Bogoljuba MILISAV, učitelj, rođen 1918. u Parmencu; član KPJ; borac Dragačevskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali kod VTZ u Čačku 22. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
271 PETROVIĆ Velisava MLAĐEN, zemljoradnik, rođen 1904. u Ježevici; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
272 PETROVIĆ Đorđa VLASTIMIR, učenik gimnazije, ro đen 1921. u Vidovi; član KPJ; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je stradao u logoru Korgen 3. januara 1943. Norveška
273 PETROVIĆ Živka MILORAD - PUĆO, student prava, rođen 1918. u Drenovi; član KPJ; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici u Gornjem Milanovcu i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
274 PETROVIĆ Jerotija LJUBISAV, stolar, rođen 1919. u Ljubiću; borac Ljubićkog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 22. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
275 PETROVIĆ Milana VUČIĆ, zemljoradnik, rođen 1911. u Donjoj Gorevnici; član KPJ; komandir Četvrte čete Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 10. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
276 PETROVIĆ Mihaila MIODRAG, šofer, rođen 1920. u Goračićima; član SKOJ-a; borac Dragačevskog bataljona; zarobili ga četnici u Arilju i predali Nemcima, koji su ga streljali 7. decemra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
277 PETROVIĆ Novaka MILOJKO, rudar, rođen 1918. u Kruščici kod Arilja, živeo u Bresnici; borac Ljubićkog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je streljan u februaru 1942. logor Banjica
278 PETROVIĆ Obrena BRANKO, zemljoradnik, rođen 1915. u Velereči; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali na Banjički logor, gde je streljan 1942. logor Banjica
279 PETROVIĆ. Desimira SLAVOLJUB, zemljoradnik, rođen 1913. u Velereči; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Kragujevcu 22. marta 1942. Kragujevac
280 PETRONIJEVIĆ Živojina NIKOLA, student, rođen 1921. u Gornjem Milanovcu; član SKOJ-a; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
281 PETRONIJEVIĆ Jerotija VOJIMIR, zemljoradnik, rođen 1909. u Žaočanima; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Banjičkom logoru 1943. logor Banjica
282 PETRONIJEVIĆ. Miloša PRIBISLAV-PREDO, službenik, rođen 1920. u Atenici; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je streljan 14. maja 1943. logor Banjica
283 PEČENKOVIĆ Boža VOJIMIR, zemljoradnik, rođen 1911. u Preljini; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali Čačku 11. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
284 PEŠTERAC Pavla SLAVKO, zemljoradnik, rođen 1922. u prijevoru; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u logor na Banjici; odatle interniran u Norveškoj, gde je umro u logoru Osen 1943. Norveška
285 POLJAKOVIĆ Milovana TADIJA, zemljoradnik, rođen 1921. u Mrčajevcima; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Mrčajevcima 28. novembra 1941. Ljubićka sela
286 POPADIĆ Stevana MILENKO, stolar, rođen 1909. u mestu Grk kod Sremske Mitrovice, živeo u Čačku; borac Čačanskog NOP odreda; zarobili ga četnici u Lisi i predali Nemcima, koji su ga streljali 7. decembra. Vojnotehnički zavod u Čačku
287 POPOVIĆ Andrije ZORAN, učenik gimnazije, rođen 1925. u Gornjem Milanovcu; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
288 POPOVIĆ Dragomira MIHAILO-POPAC, student arhitekture, rođen 1922. u Gornjem Milanovcu; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
289 POPOVIĆ Dragomira PETAR, student agronomije, rođen 1918. u Gornjem Milanovcu; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
290 POPOVIĆ Miloša ĐORĐE-ĐOKO, diplomirani pravnik, rođen 1904. u Ježevici, živeo u Čačku; saradnik NOP-a; član Gradskog odbora NOO u Čačku; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, pa u Norvešku, gde je streljan u logoru Ulven kod Bergena 1942. Norveška
291 POPOVIĆ Petra DOBRIVOJE, učenik gimnazije, rođen 1923. uMladenovcu, živeo u Ljubiću; borac Ljubićkog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 22. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
292 PRELIĆ Svetislava MIODRAG, trgovački pomoćnik, rođen 1920. u Banjici, živeo u Kulinovcima; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
293 PRODANOVIĆ Ljubomira RADOMIR-RADE, obućar, rođen 1909. u Čačku; borac Čačanskog NOP odreda; uhvatili ga četnici i predali Nemcima koji su ga streljali 8. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
294 PRODANOVIĆ Miladina DOBRIVOJE, zemljoradnik, rođen 1901. u Leušićima; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je streljan u logoru Karasjok u martu 1943. Norveška
295 PRODANOVIĆ Rajka RADOSAV, obućar, rođen 1915. u Leušićima; član KPJ; komandir treće čete Takovskog bataljona; kao teško ranjenog uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Kragujevcu 22. marta 1942. Kragujevac
296 RADIVOJEVIĆ Dragića PAVLE-ŠORO, učenik gimnazije, rođen 1923. u Rošcima, živeo u Čačku; član SKOJ-a; borac Ljubićkog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, pa u Norvešku, gde je umro u logoru Korgan 13. novembra 1942. Norveška
297 RADIVOJEVIĆ Đorđa TIHOMIR, učitelj, rođen 1910. u Prizrenu, živeo u Srezojevcima; član KPJ; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
298 RADISAVČEVIĆ Vučka STEVAN, kafedžija, rođen 1922. u Goračićima, živeo u Čačku; borac Čačanskog NOP odreda; zarobili ga četnici u Karanu kod Užica i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
299 RADIČEVIĆ Radovana ŽIVOTA, zemljoradnik, rođen 1914. u Gornjoj Kravarici; saradnik NOP-a; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u decembru 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
300 RADOVANOVIĆ Aleksija MIODRAG, kafedžija, rođen 1906. u Kalimanićima; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; in terniran u Norvešku, gde je streljan u logoru Karasjok u avgustu 1943. Norveška
301 RADOVANOVIĆ Vitora VILOTIJE zemljoradnik, rođen 1924. u Banjici; borac Trnavskog bataljona, uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 16, decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
302 RADOVANOVIĆ Đunisija KUZMAN, zemljoradnik, rođen 1912.. u Banjici; borac Trnavskog bataljona; u oktobru 1941 pripadnik gradske milicije u Čačku; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 23. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
303 RADOVANOVIĆ Đurđa MILIĆ, krojač, rođen 1915. u Kalimanićima, živeo u Gornjem Milanovcu; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
304 RADOVANOVIĆ Pavla STANIMIR, student prava, rođen 1912. u Donjoj Vrbavi; član KPJ; pozadinski radnik NOP-a; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Kragujevcu u martu 1943. Kragujevac
305 RADOVANOVIĆ. Teodosija LJUBIŠA, zemljoradnik, rođen 1923. u Prislonici; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 22. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
306 RADOJEVIĆ Dušana MILAN, zemljoradnik, rođen 1922. u Lunjevici; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je sreljan u logoru Botn krajem 1942. Norveška
307 RADOJEVIĆ Ljubormira MILIVOJE, zemljoradnik, rođen 1902. u Preljini; borac seoske partizanske milicije; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 11. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
308 RADOJEVIĆ Svetozara DUŠAN, zemljoradnik, rođen 1892. u Lunjevici; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Kragujevcu 22. marta 1942. Kragujevac
309 RADOJIČIĆ Ljubinka RADOJE, krojač, rođen 1922. u Ugrinovcima; borac Valjevskog NOP odreda; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
310 RADONJIĆ Velimira SLAVOMIR, mašinbravar, rođen 1914. u Guči, živeo u Čačku; u oktobru i novembru 1941. šef partizanske radionice u Vojnotehničkom zavodu u Čačku; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Mišovića gaju u Kulinovcima 4. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
311 RADOSAVLJEVIĆ Miluna RADENKO, zemljoradnik, rođen 1912. u Lipnici; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, pa u Norvešku, gde je stradao u logoru Karasjok u maju 1943. Norveška
312 RADOSAVLJEVIĆ Stanka BRANKO, zemljoradnik, rođen 1921. u Donjoj Trepči; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 9. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
313 RADOSAVLJEVIĆ. Dušana MOMČILO-MOLE, pravnik, rođen 1910. u Slatini, živeo u Čačku; sekretar Sreskog komiteta KPJ za srez trnavski; organizator ustanka u čačanskom kraju; prvi komandant Čačanskog NOP odreda; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 1. februara 1942. Vojnotehnički zavod u Čačku
314 RADULOVIĆ Ljubomira MILORAD, učenik gimnazije, rođen u Subotici, živeo u Gornjem Milanovcu; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
315 RAJIĆ Vasilija VOJISLAV, zemljoradnik, rođen 1920. u Guči; borac Dragačevskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima koji su ga streljali 30. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
316 RAJIĆ Milutina ANDRIJA, zemljoradnik, rođen 1919. u Banjici; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; pa u Norvešku, gde stradao u logoru Osen 1943. Norveška
317 RAJIĆ Mihaila RADOJE, opančar, rođen 1908. u Guči; borac Dragačevskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 11. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
318 RAJIĆ Sretena DRAGOMIR, zemljoradnik, rođen 1908. u Banjici; vodnik Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 21. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
319 RAJIČIĆ Božidara MILENKO, krojač, rođen 1924. u Grabu, živeo u Čačku; borac Čačanskog NOP odreda; zarobili ga četnici u Karanu kod Užica i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
320 RAJKOVIĆ Živka MILIVOJE, zemljoradnik, rođen 1914. u Dubravi kod Ivanjice, živeo u Lipnici; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, pa u Norvešku, gde je sradao u logoru Osen u oktobru 1942. Norveška
321 RAKANOVIĆ Miloja VUČIĆ, zemljoradnik, rođen 1921. u Gornjoj Gorevnici; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je streljan u logoru Karasjak 15. decembra 1942. Norveška
322 RAKANOVIĆ Miloja LJUBOMIR, zemljoradnik - pesnik,rođen 1911. u Gornjoj Gorevnici; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
323 RAKIĆEVIĆ Dragoslava RANISLAV, zemljoradnik, rođen 1923. u Prislonici; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u decembru 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
324 RANKOVIĆ Aleksandra BOGOLJUB, učenik bravarskog zanata, rođen 1925. u Prijevoru; član SKOJ-a; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, interniran u Norvešku, gde je umro u logoru Osen u novembru 1942. Norveška
325 RANKOVIĆ Vojina ŽIVOJIN, krojač, rođen 1919. u Prijevoru; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 28. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
326 RANKOVIĆ Miljka TATOMIR, zemljoradnik, rođen 1919. u Mojsinju; borac Ljubićkog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
327 RATKOVIĆ Vladisava DUŠAN, zemljoradnik, rođen 1907. u Nevadama, član NOO; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Kragujevac, gde su ga streljali 29. jula 1943. Kragujevac
328 RAFAILOVIĆ Koste SVETOZAR, bravar, rođen 1925. u Atenici; borac Čačanskog NOP odreda; zarobili ga četnici 7. novembra 1941. i predali Nemcima u Valjevu, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
329 RELJIĆ Stanoja MIHAILO, trgovački pomoćnik, rođen 1918. u Boljkovcima; član KPJ; borac Valjevskog NOP odreda; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Kraagujevac, gde je streljan 22. marta 1942. Kragujevac
330 RISTANOVIĆ Vidosava BRANISLAV, zemljoradnik, rođen 1922. u Rakovi; borac Ljubićkog bataljona; zarobili ga četnici kod Ivanjice i predali Nemcima, koji su ga streljali kod VTZ u Čačku 16. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
331 RISTANOVIĆ Vojislava MILUTIN, zemljoradnik, rođen 1921. u Rakovi; borac Ljubićkog bataljona; zarobili ga četnici u Parmencu i predali Nemcima, koji su ga streljali 16. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
332 RISTANOVIĆ Gojka MILORAD, zemljoradnik, rođen 1921. u Grabovici; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je streljan u logoru Batn decedmbra 1942. Norveška
333 RISTANOVIĆ Dragutina MIODRAG, zemljoradnik, rođen 1908. u Grabovici; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je streljan 19. februara 1943. logor Banjica
334 RISTANOVIĆ Petra VOJISLAV, zemljoradnik, rođen 1898. u Rakovi; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga obesili u zatvoru u Čačku u decembru 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
335 RISTOVIĆ Sava MILUTIN-LUNE, zemljoradnik, rođen 1914. u Preljini; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali kod VTZ u Čačku 11. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
336 SAVIĆ Dušana LEPOSAVA - LEPA, domaćica, rođena 1924. u Trbušanima; član SKOJ-a; radila sa omladinom i pružala pomoć NOP-u; uhvatili je četnici i predali Nemcima, koji su je streljali 27. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
337 SAVIĆ Mihaila BOGOLJUB, zemljoradnik, rođen 1905. u Donjoj Gorevnici; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je stradao u logoru Korgen 1942. Norveška
338 SAMSA ROMAN, izgnanik iz Slovenije, živeo u Mrčajevcima; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je stradao krajem 1941. logor Banjica
339 SENIĆ Radomira ZAVIŠA, inženjer agronomije, rođen 1914. u Bečnju; član KPJ; intendant Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je streljan 3. jula 1943. logor Banjica
340 SIMOVIĆ Milojka LJUBISAV, zemljoradnik, rođen 1919. u Banjici; vodnik Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima koji su ga streljali 21. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
341 SLAVKOVIĆ Boža MILORAD, zemljoradnik, rođen 1910. u Preljini; borac seoske partizanske milicije; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 11. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
342 SLAVKOVIĆ Filipa SIBIN, zemljoradnik, rođen 1911. u Lipnici; vodnik Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 25. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
343 SPASIĆ Petra BOŽIDAR-BOKA, svršeni maturant, rođen 1922. u Ćupriji, živeo u Čačku; član KPJ; pripadnik gradske partizanske milicije u Čačku; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 8. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
344 SRĐIĆ Pantelije MILUTIN, zemljoradnik, rođen 1917. u Rošcima; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u decembru 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
345 SREDOJEVIĆ Velimira RADOSLAV, zemljoradnik, rođen 1924. u Atenici; borac u Drugoj čačanskoj četi; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; umro u Beču na putu za logor u Norvešku 15. oktobra 1942. Norveška
346 STAMENIĆ Jovana DRAGOLJUB, mašinbravar, rođen 1909. u Trbušanima; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
347 STANIĆ Branislava STANKO, kovač, rođen 1923. u Atenici; član SKOJ-a; borac u Drugoj čačanskoj četi; zarobili ga četnici u Karanu kod Užica i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
348 STANIŠIĆ Vasilija MILOŠ, kafecija, rođen 1905. u Tijanju; borac Dragačevskog bataljona, zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 20. januara 1942. Vojnotehnički zavod u Čačku
349 STANIŠIĆ Vasilija MILOŠ, kafecija, rođen 1905. u Tijanju; borac Dragačevskog bataljona, zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 20. januara 1942. Vojnotehnički zavod u Čačku
350 STANKOVIĆ Dušana ŽARKO, berberin, rođen 1922. u Beršićima, živeo u Čačku; član SKOJ-a; borac Čačanskog NOP odreda; zarobili ga četnici u Karanu kod Užica i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
351 STEVANOVIĆ Svetomira DOBROSAV, krojač, rođen 1906. u Lipovcu; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je streljan u logoru Botn u martu 1943. Norveška
352 STEVANČEVIĆ Bogdana RADOVAN, mašinbravar, rođen 1921. u Atenici; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; stradao na putu za logor u Norveškoj u maju 1942. Norveška
353 STEVANČEVIĆ Gvozdena ĐURO, zemljoradnik, rođen 1921. u Atenici; član KPJ; učestvovao u partizanskim diverzantskim akcijama; radio upozadini za NOP; od 1942. borac obnovljenog Čačanskog NOP odreda; zarobili ga četnici u Ostri kao teškog ranjenika i predali Nemcima, koga su oterali u Banjički logor, gde je streljan 7. jula 1943.
Đuro Stevančević, zemljoradnik iz siromašne seoske porodice u Atenici. Neoženjen. Pred rat aktivan omladinac. Uočetku ustanka - skojevac; i borac u Drugoj čačanskoj četi, koja je ušla u sastav Užičkog parŠizanskog odreda; učesnik u borbama u okolini Užica. Krajem novembra 1941. godine vraća se u selo. Član KPJ postao polovinom 1942. godine. Učestvuje u borbama koje vodi Čačanski partizanski odred sve do 5. marta 1943. Godine. Ranjen u Kulinovcima od Poljske straže. U martu 1943. godine uhvaćen i sproveden u logor na Banjici i 22. aprila 1943. Godine streljan u Jajincima...13
logor Banjica
354 STEVANČEVIĆ Stevana BOŽIDAR, zemljoradnik, rođen 1921. u Atenici; borac u Drugoj čačanskoj četi; zarobili ga četnici u Karanu kod Užica i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
355 STEFANOVIĆ Antonija SLAVOMIR, zemljoradnik, rođen 1906. u Jezdini; borac Dragačevskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 28. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
356 STEFANOVIĆ Ilije MILOJE, zemljoradnik, rođen 1913. u Svračakovcima; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Mauthauzen, gde je stradao 1943. Mathauzen
357 STOJANOVIĆ DRAGOLJUB, berberski radnik, rođen 1921. u Čačku; borac Čačanskog NOP odreda; zarobili ga četnici u Karanu kod Užica i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
358 STOJANOVIĆ Sretena MILOJE-MRTVAK, krojač, rođen 1917. u Mrčajevcima; sekretar Sreskog komiteta KPJ za srez ljubićki; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je streljan 7. juna 1943. logor Banjica
359 STOJIĆ Andrije MILAN-VITOMIR, zemljoradnik, rođen 1911. u Trnavi; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 22. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
360 STRANJANČEVIĆ Bojana DESIMIR, učenik gimnazije, rođen 1925. u Čačku; član SKOJ-a; borac Čačanskog NOP odreda; zarobili ga četnici u Karanu kod Užica i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
361 STUPAR Slavka SLAVKO, obućar, rođen 1907. u mestu Stari Sivac u Vojvodini, živeo u Čačku; borac Čačanskog NOP odreda; zarobili ga četnici u Karanu kod Užica i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
362 TALOVIĆ Miladina SRETEN, zemljoradnik, rođen 1914. u Brezni; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Kragujevcu 22. marta 1942. Kragujevac
363 TANASKOVIĆ Radisava ANDRIJA, radnik, rođen 1918. u Gornjem Milanovcu; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
364 TANASKOVIĆ Sretena VELIMIR, blagajnik opštine, rođen 1897. u Preljini; član NOO; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 11. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
365 TERZIĆ Vasilija DOBROSAV, radniik, rođen 1914. u Mirosaljcima; borac Dragačevskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima koji su ga streljali 17. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
366 TEŠIĆ Aksentija MILORAD, zemljoradnik, rođen 1922. u Brđanima; borac Ljubićkog bataljona, uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
367 TEŠIĆ Miloša RADOMIR, pekar, rođen 1906. u Gornjem Milanovcu; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, pa u Norvešku, gde je stradao u logoru Karasjok 1942. Norveška
368 TODOROVIĆ Vladimira Dobrivoje, zemljoradnik, rođen 1892. u Vrnčanima, borac Ljubićkog bataljona, uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
369 TODOROVIĆ Kovine MILOJKO, zemljoradnik, rođen 1897. u Donjoj Trepči, živeo u Lunjevici; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Mauthauzen, gde je stradao 1943. Mathauzen
370 TODOROVIĆ Milojka MILOMIR, zemljoradnik, rođen 1919. u Lunjevici; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Mauthauzen, gde je stradao 1943. Mathauzen
371 TODOROVIĆ Radosava VLASTIMIR-LACO, službenik, rođen 1913. u Trbušanima; član KPJ; sekretar NOO, borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 28. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
372 TOMAŠEVIĆ Dragutina MILOŠ, radnik, rođen 1903. u Konjevićima; u oktobru i novembru 1941. radio u Fabrici hartije za potrebe NOP-a; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 8. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
373 TOMAŠEVIĆ Ivanka DRAGIĆ, kamenorezac, rođen 1923. u Čačku; član SKOJ-a; borac Čačanskog NOP odreda; zarobili ga četnici u Karanu kod Užica i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
374 TOMAŠEVIĆ Milana RADOSAV, zemljoradnik, rođen 1910. u Preljini; borac seoske milicije; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 11. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
375 TOMIĆ Ljubisava JOVAN, zemljoradnik, rođen 1903. u Prijevoru; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 28. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
376 TOMIĆ Milana MILIJA, rudarski radnik, rođen 1919. u Prijevoru; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 28. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
377 TOMIĆ Milana MILISAV, zemljoradnik, rođen 1921. u Prijevoru; član SKOJ-a, desetar Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 28. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
378 TOMOVIĆ Vukašina MILUTIN, zemljoradnik, rođen 1918. u Koštunićima; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Kragujevcu 22. marta 1942. Kragujevac
379 TOPALOVIĆ Branislava BOGDAN, zemljoradnik, rođen 1907. u Preljini; borac seoske partizanske milicije; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je streljan 1. marta 1943. logor Banjica
380 TOPALOVIĆ Vladimira MLADEN, stolar, rođen 1903. u Preljini; borac seoske partizanske milicije; uhvatili ga četnici i predali Nemcima koji su ga streljali 11. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
381 TOPALOVIĆ Lazara RADOSAV, zemljoradnik, rođen 1885. u Preljini; nosilac Albanske spomenice i Karađorđeve zvezde; partizanski mobilni oficir; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 16. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
382 TOPALOVIĆ Pavla ILIJA, zemljoradnik, rođen 1924. u Preljini; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 11. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
383 TOROMAN Obrada MILUTIN, zemljoradnik, rođen 1917. u Gornjoj Gorevnici; član KPJ; vodnik u Prvoj četi Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali25. decembra 1942. Vojnotehnički zavod u Čačku
384 TOŠIĆ Velimira MILAN, zemljoradnik, rođen 1922. u Milićevcima; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je streljan 25. januara 1943. logor Banjica
385 TOŠIĆ Dragomira MILOŠ, stolar, rođen 1906. u Pilatovićima; borac u Požeškoj četi Užičkog NOP odreda; uhvatili ga četnici i predali Nemcima; oteran u logoru na Banjici, pa u Norvešku, gde je stradao u logoru Osen 1945. Norveška
386 TRIFUNOVIĆ Vojislava MILOJKO, zemljoradnik, rođen 1921. u Pranjanima; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je streljan u logoru Osen 1942. Norveška
387 TRIFUNOVIĆ Dragojla KONSTANTIN, limar, rođen 1910. u Pranjanima, živeo u Užicu; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali nedićevcima, a ovi Nemcima, koji su oterali u Banjički logor, gde je streljan 17. decembra 1942. logor Banjica
388 TRIFUNOVIĆ Milja RADOŠ, zemljoradnik, rođen 1923. u Pranjanima; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
389 TRIFUNOVIĆ Petra MILUTIN-KUVELJA, radnik, rođen 1904. u Vapi. Živeo i radio u Kragujevcu; član KPJ; borac Kragujevačkog NOP odreda; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Banjičkom logoru 1943. logor Banjica
390 TRIFUNOVIĆ Rajka VUJICA, zemljoradnik, rođen 1923. u Pranjanima; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
391 TRIFUNOVIĆ Stanojla JOVAN, zemljoradnik, rođen 1923. u Pranjanima; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
392 TRIFUNOVIĆ Timotija MILETA, zemljoradnik, rođen 1914. u Pranjanima; član KPJ; borac Takovskog bataljona; uhva tili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjič ki logor; interniran u Norvešku, gde je stradao u logoru Osen 1942. Norveška
393 TRIŠIĆ Milana MIODRAG, zemljoradnik, rođen 1910. u Konjevićima; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Gornjem Milanovcu 29. novembra 1941. Gornji Milanovac
394 TUTUNOVIĆ Vojimira LJUBOMIR, zemljoradnik, rođen 1915. u Slatini; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u decembru 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
395 TUTUNOVIĆ Vojimira RADENKO, zemljoradnik, rođen 1919. u Slatini; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u decembru 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
396 TUTUNOVIĆ Dragoslava ŽARKO, zemljoradnik, rođen 1922. u Rajcu, borac Trnavskog bataljona, uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je streljan 20. septembra 1943. logor Banjica
397 TUTUNOVIĆ Dragoslava SIBIN, zemljoradnik, rođen 1909. u Rajcu; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Kragujevcu 2. decembra 1942. Kragujevac
398 TUTUNOVIĆ Milana TIHOMIR, zemljoradnik; rođen 1904. u Rajcu, živeo u Slatini; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, pa u Norvešku, gde je stradao u logoru Osen 1943. Norveška
399 ĆENDIĆ Milinka RADOJICA, zemljoradnik, rođen 1903. u Lipnici; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
400 ĆERAMILAC Krste RADENKO, kolar, rođen 1914. u Čačku; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici u Dragačevu i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, pa u Norvešku, gde je stradao u logoru Ejznad 1943. Norveška
401 ĆETENOVIĆ Novaka JOVAN, svršeni maturant; rođen 1921. u Smiljevcu, živeo u Čačku; borac Čačanskog NOP odreda; zarobili ga četnici u Karanu kod Užica i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
402 ĆIRIĆ Veljka BOGOLJUB, krojač, rođen 1904. u Gornjoj Gorevnici; član KPJ; borac Trnavskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je streljan 14. maja 1943. logor Banjica
403 ĆIROVIĆ Aleksandra DRAGOSLAV, zemljoradnik, rođen 1910. u Gornjoj Gorevnici; sekretar partijske ćelije; sekretar NOO; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je streljan u logoru Karasjak 5. septembra 1942. Norveška
404 ĆIROVIĆ Petra MILISAV, sarač, rođen 1910. u Majdanu, živeo u Gornjem Milanovcu; pozadinski radnik NOP-a; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je streljan 9. marta 1942. logor Banjica
405 ĆORIĆ Uroša DRAGUTIN, zemljoradnik, rođen 1924. u Balugi; član KPJ; borac Trnavskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor 1943, gde mu se gubi svaki trag. logor Banjica
406 ĆOSIĆ Sava MIHAILO, bravar, rođen 1923. u Ražani, živeo u Čačku; borac Čačanskog NOP odreda; zarobili ga četnici u Pakovraću i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, pa u Norvešku, gde je stradao u logoru Botn 1943. Norveška
407 ĆUVIZ Milisava KRSTA, zemljoradnik, rođen 1898. u Žaočanima; saradnik NOP-a; odbornik NOO; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, pa u Norvešku, gde je stradao u logoru Osen 1942. Norveška
408 ĆURČIĆ Antonija Ilija, bravar, rođen 1922. u Čačku; član SKOJ-a; borac Čačanskog NOP odreda; zarobili ga četnici u Karanu kod Užica i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
409 ĆURČIĆ Antonija RADOMIR, limar, rođen 1919. u Čačku; borac Čačanskog NOP odreda; uhvatili ga ljotićevci u Jančićima i predali Nemcima, koji su ga streljali 22. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
410 ĆURČIĆ Milana MILIVOJE, zemljoradnik, rođen 1921. u Brđanima; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je umro u logoru Batn u martu 1943. Norveška
411 ĆUSLOVIĆ Vasilija DOBROSAV, zemljoradnik, rođen 1919. u Prislonici; borac Čačanskog NOP odreda; zarobili ga četnici na Bukovima kod Kosjerića i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
412 UROŠEVIĆ Budimira SLAVKO, zemljoradnik, rođen 1922. u Gornjoj Crnući, živeo u Svračkovcima; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Mauthauzen, gde je stradao 1943. Mathauzen
413 UROŠEVIĆ Miljka RADOJKO, trgovac, rođen 1912. u Donjoj Trepči; intendant Treće čete Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je streljan 9. marta 1942. logor Banjica
414 UROŠEVIĆ Miljka SIMEUN - SIMO, zemljoradnik, rođen 1910. u Donjoj Trepči; član KPJ; komandir Treće čete u Ljubićkom bataljonu; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 5. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
415 FILIPOVIĆ Mijaila DRAGOSLAV, vazduhoplovni podoficir BJV, rođen 1920. u Gornjem Milanovcu; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
416 CAREVIĆ Miladina ŽARKO, zemljoradnik, rođen 1912. u Velereči; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Kragujevcu 22. marta 1942. Kragujevac
417 CVETKOVIĆ Dragutina GVOZDEN, zemljoradnik, rođen 1903. u Nevadama; borac Takovskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
418 ČARAPIĆ Miloja RADIVOJE, poljoprivredni tehničar, rođen 1918. u Rakovi; član SKOJ-a; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 28. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
419 ČARAPIĆ Todora MIHAILO, zemljoradnik, rođen 1910. u Rakovi; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 26. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
420 ČVOROVIĆ Obrada ALEKSANDAR, krojač, rođen 1921. u Pridvorici; član KPJ; borac Dragačevskog bataljona; zarobili ga četnici kod Užica i predali Nemcima, koji su ga streljali 27. novembra 1941. Krušik - Valjevo
421 DŽOKOVIĆ Svetolika BRANISLAV, kelner, rođen 1918. u Majdanu; borac Prvog šumadijskog odreda; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor; interniran u Norvešku, gde je streljan u logoru Ejzend 1942. Norveška
422 DŽOKOVIĆ Svetolika SLAVIŠA, zemljoradnik, rođen 1921. u Majdanu; borac Prvog šumadijskog odreda; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Kragujevcu oktobra 1944. Kragujevac
423 ŠAUBAH Frema LEON, diplomirani pravnik, rođen 1915. u Črnomelju u Sloveniji, kao izgnanik živeo sa porodicom u Kaoni; borac-vodnik u Dragačevskom bataljonu; zarobili ga četnici i predali Nemcima koji su ga streljali 27. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
424 ŠEKELJIĆ Dragoja DRAGIŠA, kafecija, rođen 1913. u Brezovi, živeo u Čačku; borac Čačanskog NOP odreda; zarobili ga četnici u Dragačevu i predali Nemcima; koji su ga streljali 8. decembra 1941 Vojnotehnički zavod u Čačku
425 ŠENDEKOVIĆ Jovana DOBRIVOJE, zemljoradnik, rođen 1905. u Virovu; borac Dragačevskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 7. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
426 ŠENDEKOVIĆ Jovana DRAGIŠA, zemljoradnik, rođen 1899. u Virovu; borac Dragačevskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 7. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
427 ŠENDEKOVIĆ Ranka ILIJA, zemljoradnik, rođen 1906. u Virovu; borac Dragačevskog bataljona; zarobili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 7. decemrba 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
428 ŠENČEVIĆ Milorada JANKO, zemljoradnik, rođen 1921. u Brđanima; borac Ljubićkog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 26. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku
429 ŠUTIĆ Arsenija RAJKO, student prava, rođen 1922. u Nevadama; borac Takovskog bataljona; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je nestao. logor Banjica
430 ŠUTIĆ Milutina RAJKO, učenik gimnazije, rođen 1922. u Trnavi; član KPJ; borac Trnavskog bataljona; komesar čete uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali 23. decembra 1941. Vojnotehnički zavod u Čačku

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument