Fikreta Jelic Butic: CETNICI U HRVATSKOJ 1941-1945
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Pojačani četnički teror

 

Teror je bio sve značajnija komponenta vojno-političkog djelovanja četnika. Sve se više širio i postajao sve raznolikiji, ovisno o tome na koga je bio usmjeravan. Na području Hrvatske prvenstveno se temeljio na opravdanosti borbe za spas srpskog stanovništva. Najprije je parola o biološkoj obrani Srba bila usmjerena poglavito protiv ustaškog režima, koji je provodio masovni teror nad srpskim stanovništvom. Zatim je, s jačanjem i širenjem njegove društveno-političke osnove, i narodnooslobodilački pokret svrstan U glavne neprijatelje srpskog naroda i u silu koja prijeti njegovu biološkom opstanku. Četnička propaganda je zbog toga pripadnike NOP-a srpske nacionalnosti označavala izdajnicima i otpadnicima srpskog naroda. U Hrvatskoj je na taj način četnički teror obuhvaćao ne samo hrvatsko stanovništvo i pripadnike NOP-a, bez obzira na njihovu nacionalnost, nego sve vidljivije i srpsko stanovništvo zbog odbojnosti i otpora prema četnicima. Pokazat će se to sve više u pojedinim vojnim akcijama četnika u kojima se ubijalo, klalo, palila sela i pljačkalo. Pozivanje na osvetu isticano je kao glavno geslo svih akcija bez obzira na koga se teror odnosio.

U toku 1942, posebno od jeseni, četnički teror je u pojedinim područjima Hrvatske sve vidljivije dolazio do izražaja, poprimajući u pojedinim momentima masovne oblike. On se gotovo redovito provodio u akcijama koje su organizirane zajedno s talijanskim okupatorom, tako da je zapravo bio pod njegovim okriljem. Intervencije Talijana u pojedinim momentima u cilju suzbijanja ili smanjivanja četničkog terora nisu imale presudniji utjecaj. One su gotovo redovito bile iz formalnih razloga i dolazile naknadno.

Od proljeća 1942. u pojedinim vojnim akcijama četnika i Talijana u sjevernoj Dalmaciji, Lici, Gorskom kotaru i Kordunu, sve su češće paljena sela, pljačkalo se i ubijalo. Osobito su na udaru bili aktivisti NOP-a i njihove porodice.220 Posebno se htjelo zastrašiti stanovništvo, što se poglavito odnosilo na srpska sela. U proglasu što ga je početkom prosinca 1942. namijenio stanovništvu Like i zapadne Bosne, u svojstvu »komandanta pokrajine i Dinarske oblasti«, Đujić je naredio svim četničkim jedinicama da »okupiraju sva sela i gradove i preuzmu svu vlast u svoje ruke - zavodeći preke vojničke sudove«. Prijetio je - sva naselja koja pruže otpor, četničke jedinice »uništiće do temelja«, bila srpska ili hrvatska.221

220 Npr. u vojnoj akciji, koju su poduzeli na području kotara Gračac u srpnju 1942, četnici i Talijani su spalili veći broj sela i opljačkali ih. (AH, ZKRZ-zh-872/45). Na području Plaščanske doline »četnici su, gdje god su mogli, pljačkali i ubijali Hrvate, posebno pristane NOB-e. Tako su ubili Ivana Šebelja iz Glibodola, oca devetero djece, Miju Mesića iz Lipca, Miju Fertića i njegovu ženu, inžinjera Šarića iz Plaškog, inžinjera Denisova iz Drežnika. Većinu ubistava i pljački izvodili su maskirani partizanskim kapama kako bi svoje zločine prikazali kao djelo partizana. Početkom septembra 1942. godine nalaze se u akcijama zajedno s Talijanima u selu Ponikve i okolini, gdje su zapalili i opljačkali 96 srpskih kuca. Svako učinjeno četničko zlodjelo narod je Plaščanske doline preko zborova, sastanaka i pojedinačno oštro osuđivao. Otvoreno su nazivani ustašama broj dva. Svoja zlodjela četnici su često opravdavali kako su ih na to prisilili Talijani izražavajući žaljenje što su popalili srpske kuće, ali da su zato popalili više hrvatskih«. (L i v a d a, »Kotarski komitet KPH Slunj, juli 1942-juli 1943. godine«, Druga godina NOR-a, 199-200). Niz podataka o četničkom teroru na tim područjima donosi se u: B u k v i ć, n. dj.: Prva godina NOR-a, n. dj.; Druga godina NOR-a, n. dj.; R a j no v i ć, n. dj.; Plaščanska do/ina i okolica u NOR-u, n. dj.; G i z d i ć, Dalmacija 1942, n. dj.; Isti, Dalmacija 1943, n. dj.; Zbornik IHRPD, sv. 42 n. dj.

221 AIHRPH, NG, kut. 431, f. 5, proglas 5. XII 1942. Štab Dinarske divizije objavio je 7. XII 1942. posebno upozorenje Srbima i Srpkinjama sela Topolje, Kninsko Polje, Biskupija, Polača, Qrlič, Markovac, Glavaš, Peulj, Nuglašica, Bastasi, Srbice, Sajković, Gubin, Kazanci, Prove i Čaprazlije. U njemu se stanovnicima prijeti dolaskom »osamnajest hiljada naše brace Četnika iz Crne Gore i Hercegovine«, koji dolaze »od Mostara preko Konjica, Prozora, Livna, Glamoča, Rora i Grahova u pravcu vaših sela«. Stanovništvo se upozorava da ove četničke jedinice «Ne štede, niti će poštedeti sela i gradove na koje naiđu, a koji im budu dali otpor«; zahtijeva se da se »zalutali« priključe Dinarskoj četničkoj diviziji. (AIHRPH, NG, kut. 431, f. 2).

Đujic je 20. IV 1943. izdao naredbu o poduzimanju represalija prema stanovnicima sela Kanjane (općina Drniš), zbog toga što su otkazali poslušnost komandantu Kosovske brigade. Đujić ih kažnjava isključenjem iz četničke organizacije i «iz opšte zajednice iz sastava Srpskog naroda«, te ih prepušta »na milost i nemilost naših neprijatelja«. Naredio je da se istodobno obavijesti »Italijanske i Hrvatske vlasti da selo Kanjane ne pripada pod zaštitu Dinarske četničke Oblasti, niti se smatraju Srbima, te prema pomenutom selu neka preduzmu mere kakove god žele«. (Zbornik dokumenata NOB-a, XIV/2, 620-621).

U borbi protiv četničkog terora, organi NOP-a su ga u prvom redu u političkim akcijama nastojali razotkriti. U vezi sa situacijom u sjevernoj Dalmaciji, u proljeće 1943, Pokrajinski komitet je izvještavao Centralni komitet KPH ovim riječima: «Četnici vrše strahoviti teror i nad pravoslavnim stanovništvom. Pljačkaju, hapse, ubijaju, i odvode masovno ljude u njihov koncentracioni logor u Kosovo (kod Knina), koji je narod prozvao drugim Jasenovcem. Ono isto što Talijani rade u Primorju, to četnici rade oko Knina. Mi smo skrenuli pažnju O. K. Knin, da pojačaju rad u masama na produbljivanju mržnje od strane naroda prema četnicima i da iskoriste ovu situaciju za podizanje pravoslavnog stanovništva na aktivnu oružanu borbu protiv četničkih zvjerstava«.222 Nije se odustajalo ni od određenih represivnih mjera ako su se one pokazale efikasne u sprečavanju širenja četničkog terora.223

Poseban odjek je imao teror četnika nad hrvatskim stanovništvom u Dalmaciji, od jeseni 1942. do proljeća 1943. Riječ je o pokoljima u selima Dalmatinske zagore. U spomenutoj operaciji «Albia«, krajem kolovoza i početkom rujna 1942. na području Biokova, u kojoj je, uz Talijane, sudjelovala i veća grupa četnika iz Hercegovine, izvršen je teror u nizu hrvatskih sela između Ljubuškog i Vrgorca. Sami četnici navode da je njihova «kaznena ekspedicija» tada «potpuno uništila« 17 sela. Baćović je u prikazu te akcije, medu ostalim, konstatirao: «Naši četnici ubijali su sve muškarce od 15 godina na više. Žene i deca ispod 15 godina nisu ubijana. 17 sela je potpuno spaljeno«.224 Prema izvještaju župe Cetina u Omišu, četnici su tom prilikom u selu Rašćani ubili 37 osoba, u župi Biokovskoj 2 osobe, u selu Kozice 63 osobe, u selu Dragljane 41 osobu. Spaljeno je nekoliko stotina kuća i izvršene velike pljačke. Ustaški organi su se žalili na držanje Talijana, koji su bili u blizini ali nisu intervenirali.225 Krajem rujna i početkom listopada 1942. četnici su izvršili nove pokolje u Dalmatinskoj zagori. Radilo se o novoj oružanoj akciji, koju su organizirali Talijani radi čišćenja partizanskih sela. U akciji je sudjelovalo 120-130 četnika pod imenom MVAC-a, koji su najprije dovedeni iz Knina u Split a zatim prebačeni u Omiš. Riječ je o četničkoj grupi na čelu s Rokvićem.226 Prema podacima župe Cetina, iz Omiša je glavnina četnika krenula u akciju u pravcu sela Gata, u kojima je 1. listopada izvršen masovni pokolj. Zatim su četnici istog dana izvršili pokolje u selima Naklice, Čislo, Ostrvica i Zvečanje. Svi su ti pokolji bili popraćeni paljenjem brojnih kuća i pljačkom. Dva dana kasnije uslijedili su pokolji, paljenja i pljačka u  selima Dugopolje, Kotlenice, Srijane i Dolac Gornji. Identificirano je ukupno 120 osoba, većinom staraca, žena i djece.227 I sami organi NDH konstatirali su da bi ti pokolji bili i veći da nije bilo intervencije partizana. »Protukomunističkaa milicija«, navodi se u izvještaju Župske redarstvene oblasti u Omišu, »vjerojatno bila bi i dalje vršila slična djela, ali na povratku iz Ostrvice u selu Gatima sačekali su ih partizani, koji su prispjeli iz planine Mosor i dali im otpor, tako da su milicionari morali se povući u pravcu Omiša, a na mjestu su ostavili mnogo plijena, kojeg su bili opljačkali po selima. Isti plijen partizani su nešto uzeli za sebe a nešto su natrag vratili seljacima, koji su se po odlasku milicije vratili u selo. Čim je narod vidio da se vrši ubijanje svatko po selima tko je samo mogao dao se u bjegstvo i time je mnogo manje žrtava bilo. Dana 3. listopada 1942. u selu Gatima partizani uz sudjelovanje seljaka iz sela Tugara i Dubrave pokupili su sve mrtvace, koje su mogli pronaći te iste pokopali i to u groblju 45, a drugo po njivama, gdje se koji mrtvac zatekao«.228 Također prema podacima župe Cetina, četnici su, sudjelujući u akciji Talijana u sinjskom kotaru, »radi čišćenja sela od partizana« izvršili 21. listopada pokolj, paljenje i pljačku u selu Bitelić.229

222 NOB u Dalmaciji, zbornik dokumenata, knj. 6. 116, izvještaj od 17. V 1943.

223 U izvještaju Centralnom komitetu KPH, 8. IX 1942, OK KPH za Liku je u vezi s borbom protiv četnika, medu ostalim, pisao: «Pokazale su se efikasnima i mjere, konfiskacije čitave imovine i tjeranja familija onih četničkih bandita, koji su pobjegli u 'žicu'. (...) Konfiskacija imovine i protjerivanje familija četnika poduzeto je po svim mjestima naše oslobođene teritorije«. (AIHRPH, KP-12/311).

224 Zbornik dokumenata NOR-a, XIV/1, 614-615.

225 NOB u Dalmaciji, zbornik dokumenata, knj. 4, 672-682 Usp. G i z d i ć, Dalmacija 1942, n. dj., 496 i N e d j e l j k o K u j u n d ž i ć, Imotska krajina u narodnooslobodilačkoj borbi 1941-1945, Imotski 1981, 145-146.

226 NOB u Dalmaciji 1941-1945, zbornik dokumenata, knj. 4, str. 11. Rokvić, prema riječima Đujića, na zahtjev Talijana, «poduzeo je akciju protiv hrvatskih sela između Splita i Klisa k Sinju. Kako je u izgledu bila dobra pljačka, uspio je da sakupi 120 boraca sličnih njemu - sve aramije - i pođe u akciju. Kako je kasnije sam pričao i otvoreno se hvalio, uspio je da popali 18 hrvatskih sela i da pobije say narod«. ( G i z d i ć, Dalmacija 1942, n. dj., 586).

227 NOB u Dalmaciji 1941-1945, zbornik dokumenata, knj. 4, 677-681.

228 Isto, 638, izvještaj 8. X 1942. U izvještaju PK KPH za Dalmaciju Centralnom komitetu KPH, 12. X 1942, o tim se pokoljima govori sljedeće: «Okupatori su u zadnje dane počeli primjenjivati najzverskije metode protiv narodne borbe, tj. počeli su paliti od reda sela i klati sve što se u njima zateče živo. U tim zvjerstvima upotrebljuju i četničke bande. Prvi ovoga mjeseca došlo je nekoliko kamiona četnika i okupatorskih vojnika u selo Gata Poljičke općine kod Omiša. Italijani su opkolili selo i onemogućavali da narod bježi van, a četnički banditi ušli su u selo, stali sve redom kuće paliti i što im je palo u ruke živo klati. Cijelo selo je izgorilo, a zaklano prema primljenim podacima 192 osobe, medu kojima najviše starci i nejaka djeca. Grozote ovoga pokolja se ne daju opisati. (. ..) Poslije ovih zvjerstava u Gatima, četničke bande skupa sa okupatorskim vojnicima prebacile su se sjeverno od Mosora u selo Bugopolje i Kotlenice, te ista popalili«. (1sto, 58).

Četnički pokolji u Dalmaciji izazvali su vrlo težak dojam i široko ogorčenje u stanovništvu. U proglasima, koje su u povodu tih događaja objavili Narodnooslobodilački odbor u Splitu i Pokrajinski komitet KPH za Dalmaciju, težište je bilo na razotkrivanju stvarne uloge četnika, tj. na tome da su oni sluge talijanskog okupatora, dokazujući to i terorom.230 U spomenutoj oružanoj akciji na području Vrlike, krajem siječnja 1943, ubijano je stanovništvo u pojedinim selima.231 Teror i ubojstva vršeni su i na povratku četničke grupacije iz Hercegovine. Pljačke su četnici vršili u mnogim selima od Trilja dalje, te ubojstva u pojedinim selima imotskog kotara (Grabovac, Zagvozd, Lokvičići, grad Imotski, Glavina Gornja, Proložac Gornji, Ričice, Proložac Donji, Vinjani Gornji, Vinjani Donji, Grubine, Crnogorci).232

229 Navodi se da je ubijeno 29 osoba. (Isto, 681-682).

230 Isto, 53-54, 72-74.

231 Mihić je u radiogramu Mihailoviću, 1. 111943. javio: «U Kijevu i Vrlici Baćović streljao 55 a u Maovicama i Otavicama Đujić 48 ustaša«: Nije se radilo o ubijanju ustaša, nego civilnog stanovništva. (Zbornik dokumenata NOR-a, XIV/2, 167).

232 NOB u Dalmaciji 1941-1945, zbornik dokumenata, knj. 6, 700-702; G i z d i ć, Dalmacija 1943, n. dj., 160; K u j u n d ž i ć, n. dj., 146-147. Autor navodi da su tom prilikom četnici u imotskom kotaru ubili 33 osobe.

Bili su to neki najvažniji momenti u provođenju četničkog terora na pojedinim područjima u razdoblju od proleća 1943. godine. Taj će se teror, u većoj ili manjoj mjeri primjenjivati i dalje, poglavito motiviran borbom protiv snaga NOP-a. U različitim oblicima on se dosta široko manifestirao u vrijeme brojnih borbi koje su se u pojedinim područjima Hrvatske, gdje su djelovali četnici, vodile u vrijeme četvrte i pete ofenzive.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument