Jozo Tomasevich: CETNICI U DRUGOM SVJETSKOM RATU 1941-1945
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ČETNIČKO-NJEMAČKI SPORAZUMI O KOLABORACIJI U SRBIJI

Formalna osnova svih ovih tzv. sporazuma o primirju (Waffenruhe-Verträge) između predstavnika Vojnog komandanta jugoistočne Evrope i voda raznih četničkih grupa bila je direktiva od 21. novembra 1943. feldmaršala Maximiliana von Weichsa, Glavnog komandanta jugoistočne Evrope, kojom se određuju principi na kojima takvi ugovori trebaju počivati:

1. Kao rezultat pregovora s vođama četničkih snaga koji su otpočeli prije nekog vremena u tijesnoj suradnji sa specijalnim opunomoćenikom ministarstva vanjskih poslova (Neubacherom) i Glavnim komandantom jugoistočne Evrope, sklopljen je sporazum kojim se preporučuju lokalna primirja i predviđaju zajedničke operacije protiv komunista, a zaključivat će se od slučaja do slučaja.

2. Uvjeti tog sporazuma jesu - a isto vrijedi za svaki eventualni daljnji sporazum - da će četničke snage:

 

a) obustaviti sve borbene i sabotažne operacije protiv njemačkih snaga, njihovih saveznika i domaćih snaga koje surađuju s njima, kao i protiv Muslimana (jedinica muslimanske milicije),

b) u slučaju združenih operacija protiv komunista staviti se pod njemačku komandu,

c) prekinuti svaku vezu sa silama koje su u ratu s Njemačkom, te izručiti sve oficire za vezu koji su sada kod njih,

d) sudjelovati u zajedničkoj propagandi protiv komunista.

3. Sve (njemačke) oficire treba obavijestiti o slijedećem:

a) Postojeća zabrana suradnje s četničkim snagama ili s pojedinim grupama donesena je zbog jasne odluke vrhovnog četničkog vođe Draže Mihailovića da nastavi borbu protiv Njemačke i njenih saveznika, odluke od koje on dosad nije odustao.

b) Izjašnjavanje pojedinih četničkih voda da će voditi borbu protiv komunista zajedno s njemačkim oružanim snagama proizišlo je iz ocjene opće situacije na Jugoistoku, prema kojoj su komunistički gerilci i dokazana ideološka i materijalna pomoć koju im daje SSSR osnovna opasnost i dovelo je do preocjenjivanja četničkih ponuda (za suradnju?).

c) Lojalno ponašanje pojedinih četničkih jedinica u posljednje vrijeme ne može se generalizirati, jer i danas još četničke bande vrše neke napade i akte sabotaže.

d) Odsad pa na dalje zabranjuje se trupama da s četničkim jedinicama vode bilo kakve pregovore. Neovlaštene akcije u tom smislu mogu dovesti do poremećaja u pregovorima koje su započele najviše političke i vojne vlasti i oštetiti našu politiku na čitavom Jugoistoku.

e) Lokalne četničke vođe koji nude sudjelovanje u zajedničkoj borbi treba povezati s prvom višom instancom Abwehra ili SD (Sicherheitsdiensta).

f) Propagandna kampanja protiv četnika treba da prestane, njeno ponovno aktiviranje zavisit će o razvoju novostvorene situacije.6

6 Mikrofilm br. T-77, rola 883, snimak 5,631.870-71.

Ovaj dokument je višestruko zanimljiv. On pokazuje da su najviše njemačke političke i vojne vlasti u Srbiji ozbiljno željele uspješnu kolaboraciju s četnicima i da su iz tog razloga zabranjivale lokalnim komandantima sklapanje nagodbi na vlastitu ruku i čak angažiranje u pregovorima.7 Naglasak na pojedinim četničkim jedinicama koje surađuju u borbi protiv komunizma i pozivanje na Mihailovićevu neprekinutu borbu protiv Njemačke formalno lišava samog Mihailovića svakog neposrednog sudjelovanja u sporazumu i svake odgovornosti za četničko-njemačku kolaboraciju. Izgleda da je to bilo namjerno, jer ako bi četničko-njemačka kolaboracija potkopala četnički ugled kod stanovništva općenito, odgovornost bar ne bi pala na glavnog četničkog vođu. Budući da su obje strane nužno trebale jedna drugu, trebalo je činiti međusobne ustupke u interesu postizanja osnovnog cilja - ojačanja fronta protiv prodora snaga NOVJ u Srbiju koji je odskora prijetio sa zapada i s jugozapada. Ali promišljeno nastojanje da se Mihailovića oslobodi krivnje za djelovanje njegovih komandanata moglo bi, nadali su se, sačuvati njegov ugled u narodu i kod zapadnih Saveznika, ako bi oni saznali za sporazume. Četničko vodstvo htjelo je vuka sitog i kozu cijelu, a činilo se da von Weichsova direktiva pokazuje da su u tome uspjeli. I dok su u Srbiji četnici nastavljali voditi dvoličnu politiku, njihov odnos s Nijemcima bio je više izravan nego posredan (preko Nedićevog režima) i prilično intenzivan, a barem nekoliko mjeseci zasnivao se i na formalnim sporazumima.

7 Četnici su poduzeli iste mjere opreza, ovlašćujući samo neke određene osobe, da pregovaraju s Nijemcima i zabranjujući svakom drugom takve korake. Vidi Dokumenti o izdajstvu Dra^e Mihailovića, I, 687.

Od sredine novembra pa do kraja decembra 1943. zaključena su četiri kratkoročna ugovora između četnika i Nijemaca. Prvi, zaključen 13. novembra, a potpisan šest dana kasnije (na njega se aludira u von Weichsovoj direktivi) bio je sklopljen između vojnog zapovjednika jugoistočne Evrope i majora Vojislava Lukačevića, načelnika četničkog štaba br. 148.8 Drugi sporazum od 26. novembra sklopljen je između vojnog zapovjednika jugoistočne Evrope s jedne, te majora Nikole Kalabića i pukovnika Jevrema Simića s druge, četničke strane. Treći, od 14. decembra, bio je između Nijemaca i kapetana Mihaila Čačića, komandanta četničke Ravaničke brigade. U sva tri slučaja potpisnik za Nijemce bio je konjički kapetan Prinz von Wrede, obavještajni oficir vojnog zapovjednika

8 3. novembra 1943. partizani su ugrozili trupe četničkog komandanta koji je držao područje južno od Užica i on se je obratio komandantu 24. bugarske divizije* za pomoć u municiji. Taj zahtjev proslijeđen je Nijemcima koji su odgovorili: sve dok se četnici bore protiv partizana Nijemci ih neće napadati s leda i pribavit će im sanitetski materijal ali ne i municiju, jer misle da je četnici imaju dovoljno. Nijemci su također izjavili da se četnici mogu boriti protiv partizana ispred njemačkih linija, ali da na svaku daljnju pogodbu moraju čekati. Mikrofilm br. T-501, rola 253, snimak 740. Ovdje je jasno implicirano da su se vodili neki razgovori između Nijemaca i četnika, ali da konačna nagodba, još nije bila sklopljena.

Ka rta 6. Područja u Srbiji obuhvaćena četničko-njemačkim sporazumima o primirju

jugoistočne Evrope; s iznimkom Čačića, četničke komandante zastupao je jedan član njihovog štaba (npr. majora Lukačevića kapetan Milorad Mitić, Kalabića i Simića potpukovnik Janko Mijatović). Četvrti sporazum zaključen je od 23-25. decembra između potpukovnika Ljube Jovanovića Patka, komandanta četničkih snaga za istočnu Srbiju i njemačkog majora Müllera u ime okružne komande (Kreiskommandantur) Zaječar. Svaki je od tih sporazuma ili ugovora imao deset do dvanaest točaka, koje su trebale biti na snazi u periodu od pet do deset tjedana. Svakim sporazumom utanačena je ili se podrazumijevala njegova obnova, ako sam sporazum bude lojalno izvršavan: tako je 17. januara 1944. zaključen novi sporazum između Nijemaca i pukovnika Simića, kojim je obuhvaćeno nekoliko općina više nego ranijim sporazumom s Kalabićem i Simićem (26. novembra), a određena je i njegova valjanost do 31. marta 1944.9

9 Za izvode iz Lukačevićevog sporazuma vidi mikrofilm br. T-77, rola 883, snimci 5,632.502-4; za izvode iz Kalabićevog i Simićevog sporazuma snimke 5,632.500-1. Puni tekst Lukačevićevog, jialabićevog i Simićevog, Cačićevog, Jovanovićevog i Simićevog sporazuma, svih pod br. NOKW-1082, nalazi se u U.S. National Archives, World War II Crimes Records - Record Group 2}8. Puni tekst Simićevog sporazuma od 17. januara 1944. navodi se također u mikrofilmu br. T-77, rola 883, snimci 5,632.508-10.

Jedan njemački izvještaj poziva se na sporazum koji je već bio sklopljen ili ga je upravo trebalo skopiti s četničkim komandantom Popovićem na području Leskovca u južnoj Srbiji, s valjanošću do 21. februara 1944.10 Nije pronađen tekst tog sporazuma niti se pomoću dokumentacije mogla potvrditi Neubacherova tvrdnja da je sporazum o primirju zaključen i s potpukovnikom Dragutinom Keserovićem, još jednim istaknutim četničkim komandantom, iako je on, kao što će se vidjeti, intenzivno kolaborirao s Nijemcima tokom ljeta 1944.11

10 Mikrofilm br. T-501, rola 256, snimak 101.

11 Vidi Neubacher, str. 166.

S iznimkom kapetana Čačića, četnički komandanti koji su sklapali navedene sporazume bili su među petoricom ili šestoricom najviših Mihailovićevih operativnih komandanata u Srbiji. Iako su Lukačević i Kalabić imali niže činove, obojica su bili glavni komandanti na svojim područjima. Simić je bio inspektor svih četničkih snaga, a Jovanović je bio Mihailovićev najviši komandant u istočnoj Srbiji.12 Vojnu važnost Lukačevića i Kalabića (i Simića) kao i sporazuma koje su potpisali najbolje pokazuju velika područja pod njihovom komandom, na koja su se odnosile i odredbe sporazuma. Karta 6 pokazuje područje obuhvaćeno sa četiri sporazuma koji su bili na snazi oko 20. januara 1944. Teritorij obuhvaćen Lukačevićevim sporazumom od 19. novembra 1943. imao je slijedeće granične točke: Bajina Bašta, rijeka Drina, rijeka Tara, Bijelo Polje, Rožaj, Kosovska Mitrovica, rijeka Ibar, Kraljevo, Čačak, Užice, Bajina Bašta. Simićevim sporazumom od 17. januara obuhvaćeni su srezovi: Posavina, Vračar, Grocka, Podunavlje, Jasenka, Kosmaj, Mladenovac, Oplenac, Orašac, Kačer, Kragujevac, Gruža, Lepenica, Veliki Orašac i Kolubara, te pet kilometara široki pojas zemlje zapadno od željezničke pruge između Obrenovca i Gornjeg Milanovca. Čačićev sporazum pokrivao je manje područje srezova Paraćin i Ćuprija i južni dio sreza Despotovac ali kroz to područje prolazila je sekcija vitalne željezničke pruge između Beograda i Soluna, a na samom području bila su četiri rudnika ugljena važna za njemačku ratnu privredu. Jovanovićev sporazum uključivao je srezove Negotin, Salaš, Zaječar, Boljevac, Andrejevac, Knjaževac i južni dio sreza Jabukovac - područja na kojem se nalazi Bor, veliki rudnik bakra, kao i neka druga manje važna rudarska poduzeća.

12 Simić je bio Mihailovićev drug iz klase, ali iako mu je Mihailović dao visoki položaj u svojoj vojnoj organizaciji, nije o njemu mislio dobro i nije mu vjerovao, jer je Simić imao običaj da laže. Vidi The Trial of Draja Mihailović, str. 358.

Mnogo se toga može reći o tim sporazumima, a bit će ispravnije reći izravnim navođenjem. Iz tog razloga navest ću kao primjer potpuni tekst jednoga od tih sporazuma; to je Simićev sporazum od 17. januara 1944. Dva motiva koje treba uzeti u obzir opravdavaju ovu potpunu analizu: prvo, važnost njemačko-četničkih sporazuma koji usprkos svojoj kratkotrajnosti pokazuju četničku politiku ne samo prema Nijemcima, nego i prema partizanima i zapadnim Saveznicima; drugo, uporno poricanje generala Mihailovića da je znao za takve ugovore, kao i poricanje četničkih i pročetničkih autora od rata naovamo da su takvi sporazumi uopće postojali ili, ako jesu, poricanje da su bili dio opće četničke političke linije. Ovi pisci dokazuju da su sporazumi sklapani isključivo u svrhu dobivanja municije od Nijemaca, te da su ih zaključivali na svoju ruku samo neki lokalni komandanti i da se ti sporazumi u stvari ne razlikuju od sličnih nagodbi koje su navodno i partizani činili s Nijemcima u toku rata.

Simićev sporazum je bio jedan od posljednjih sklopljenih sporazuma, bio je najobuhvatniji i sa sigurnošću se može pretpostaviti da je bio brižljivo sročen. Njegov tekst glasi kako slijedi:

Zaključuje se slijedeći sporazum o primirju između Vojnog zapovjednika jugoistočne Evrope (Felbera) kao vrhovnog organa okupacionih snaga u Srbiji i kao predstavnika njemačkog Reicha pri srpskoj vladi, s jedne i Inspektora četničkih snaga Draže Mihailovića, pukovnika Jevrema Simića, s druge strane:

1. Svrha sporazuma je zajednička borba protiv komunističkih partizana, u koju će se svrhu sve jedinice četnika Draže Mihailovića koje su pod komandom pukovnika Simića priključiti borbi njemačkih i bugarskih trupa, kao i trupa srpske vlade, protiv komunista.

2. Sporazumom su obuhvaćeni slijedeći srezovi: Posavina, Vračar, Grocka, Podunavlje, Jasenica, Kosmaj, Mladenovac, Oplenac, Orašac, Kačer, Kragujevac, Gruža, Lepenica, Veliki Orašac, Kolubara, te pored toga u zapadnom smjeru teritorij koji se proteže 5 km zapadno od željezničke pruge Obrenovac-Gornji Milano vac.

3. Na području obuhvaćenom primirjem neće se za vrijeme trajanja ovog sporazuma poduzimati hapšenja ili akcije protiv sljedbenika pokreta Draže Mihailovića, osim ako bi takve mjere postale potrebne zbog počinjanja kažnjivih djela od strane pojedinih sljedbenika Draže Mihailovića.

4. Pukovnik Simić potvrđuje da na području sporazuma i u jedinicama pod njegovom komandom nisu prisutni pripadnici oružanih snaga zemalja koje su u ratu s Njemačkom, ni kao oficiri za vezu ni u bilo kojem drugom svojstvu. Pukovnik Simić na području obuhvaćenom sporazumom preuzima obavezu zabrane (funkcioniranja) svih kanala koji bi mogli neprijatelju pružiti obavještenja o njemačkoj i bugarskoj vojsci, te o vojnim pokretima Nijemaca.

5. Za vrijeme trajanja sporazuma četnici Draže Mihailovića uzdržat će se od svake neprijateljske aktivnosti prema njemačkim, bugarskim i srpskim trupama i policijskim jedinicama, kao i prema njihovim vojnim i civilnim organima. U regrutiranje za trupe srpske vlade četnici se ne smiju miješati niti propagandom. Na isti način četnici će obustaviti sve represalije i prijetnje porodicama onih Srba koji su kao vojnici, službenici, namještenici, radnici, ili u bilo kojem drugom svojstvu u službi srpske vlade ili okupacione vojske.

6. Ako bi se bilo koje jedinice četnika Draže Mihailovića, s kojima sporazum o primirju nije sklopljen, pojavile na području obuhvaćenom sporazumom, pukovnik Simić će te jedinice staviti pod svoju komandu ili će se pobrinuti da one napuste područje. Pukovnik Simić bit će odgovoran za akcije pripadnika takvih jedinica koje bi se mogle ogriješiti o odredbe ovog sporazuma. Oni potčinjeni pukovnika Simića koji odbiju priznati ovaj sporazum bit će uklonjeni s područja obuhvaćenog sporazumom.

7. Na području obuhvaćenom sporazumom četnici Draže Mihailovića posvetit će se isključivo borbi protiv komunističkih partizana i time poduprijeti borbu snaga reda i zakona u Srbiji.

8. Ako bi četnici Draže Mihailovića primili informaciju da se pripadnici njemačkih, bugarskih ili srpskih jedinica ili drugih organa ili pojedine osobe bave komunističkom djelatnošću ili održavaju veze s komunistima, četnici se neće na svoju vlastitu inicijativu miješati i dijeliti pravdu, već će inkriminirajući dokazni materijal, a u slučaju opasnosti i dotične osobe, predati njemačkim vlastima.

9. Jedinice četnika Draže Mihailovića moraju što hitnije prijaviti najbližem organu snaga poretka pojavu, porijeklo, pravac marša itd. bilo koje komunističke jedinice (koja bi ušla) na područje sporazuma, kao i njihovu jačinu i naoružanje.

Jedinice četnika Draže Mihailovića moraju smjesta prihvatiti borbu protiv tih jedinica, ako im snage dostaju. U tu svrhu, a prema potrebi dat će im se municija i sanitetski materijal.

U slučaju da četničke jedinice Draže Mihailovića nisu dovoljne, snage reda i zakona pružit će im pomoć u trupama, a po potrebi i u teškom naoružanju. Ranjeni četnici Draže Mihailovića bit će zbrinuti u njemačkim vojnim bolnicama.

10. Za borbu protiv komunista četnici Draže Mihailovića stavit će bezuvjetno na raspolaganje snagama reda svoju izviđačku i obavještajnu službu.

U svrhu uzajamne razmjene informacija štabu pukovnika Simića bit će dodijeljena grupa za vezu. Nadalje, uputit će se postaje okupacionih vojski i (srpske) vlade na području sporazuma da surađuju u smislu ovog sporazuma s četnicima Draže Mihailovića, te da prenose njihova saopćenja.

11. Uzajamnim dogovorom četnici Draže Mihailovića preuzet će obavezu zaštite saobraćajnih pravaca i transportne opreme protiv napada, pljačke i sabotaže, i ako bi takve akte vršili Angloamerikanci putem operacija na terenu.

Četnici Draže Mihailovića preuzet će naročito obavezu da unutar područja sporazuma aktivnim vojnim operacijama surađuju u osiguranju slijedećih saobraćajnih linija:

a) cesta Ripanj - Topola - Kragujevac - Kraljevo,

b) željeznička pruga Obrenovac - Lajkovac - Gornji Milanovac, uključivo ogranak Lazarevac - Aranđelovac - Mladenovac,

c) željeznička pruga Beograd — Mala Krsna - Velika Plana, s ogrankom do Požarevca,

d) željeznička pruga Beograd - Mladenovac - Lapovo.

Zaustavljanje i inspekcija svih vrsta vlakova (od strane četnika Draže Mihailovića), čak i kad su na stanicama, smatrat će se neopravdanim ometanjem željezničkog saobraćaja i zabranjuje se.

12. Sklapanje ovog sporazuma treba zadržati u tajnosti. Sporazum stupa na snagu neposredno po potpisivanju i vrijedi do 31. marta 1944.13

13 Mikrofilm br. T-77, rola 883, snimci 5,632.508-10., http://www.znaci.net/00001/4_14_3_267.htm

Svaki slijedeći sporazum bio je većim dijelom još detaljniji i konkretniji od prethodnih, a upravo navedeni Simićev sporazum krajnje je egzaktan. Specifični uvjeti na raznim područjima igrali su također izvjesnu ulogu pri formulaciji odredbi ovih ugovora. Neki od ranijih sporazuma predviđali su da se područja obuhvaćena njime povjere četničkim komandantima za samostalnu borbu protiv partizana, uglavljujući da će samo u slučaju većih pothvata njemačke i četničke snage operirati zajedno i pod njemačkom komandom. U nekim od sporazuma izričito se navodi da su sporazumom s njemačke strane obavezane i bugarske trupe, Nedićeve trupe, Srpski dobrovoljački korpus, Ruski zaštitni korpus i Muslimanska legija u Sandžaku. Drugi se naprosto pozivaju na »ostale snage reda i zakona«. Budući da su Nijemci imali neprilika sa srpskom radnom snagom u rudnicima, Čačićev i Jovanovićev sporazum imaju posebne odredbe koje ova dva komandanta obavezuju da vrate na rad u rudnike sve odbjegle radnike čak i ako su se pridružili četničkim redovima, te uopće da čuvaju ove rudnike od sabotaže.

Kako pokazuje Karta 6, područje obuhvaćeno sporazumima (osim koridora u sredini o kojem će biti riječi kasnije) prostiralo se je od beogradskih predgrađa do južnih granica Sandžaka, a uključivalo je također ekonomski strateško područje istočne Srbije.14 Treba ipak spomenuti da se četničko-njemačka kolaboracija nije u to vrijeme ograničavala na područja obuhvaćena sporazumima, već je aktivno sprovodena i na nekim drugim područjima. Tako se, na primjer, u izvještaju oblasne komande br. 599 (Beograd) za razdoblje od 15. novembra do 15. decembra 1943. kaže: »Red i poredak u području feldkomande Beograd i krajskomande Požarevac nisu poremećeni. U požarevačkom okrugu su četnici odlučili da povedu aktivnu borbu protiv komunista, ma da nije postignut nikakav ugovor koji se odnosi na to. Sporazum okupacione sile sa četnicima, u cilju zajedničke borbe protiv komunista, skoro je bez izuzetka radosno pozdravljen, možda sa neizraženim mislima, da se ovo teško vreme prođe bez odmazde.«15 Četnici su na požarevačkom području bili pod komandom još jednog važnog oficira, potpukovnika Simeona Ocokoljića (poznatog i kao Siniša Pazarac), a o njegovoj kolaboraciji s Nijemcima izvještavaju i Nedićeve vlasti. Slična situacija postojala je i u okrugu Šabac u sjeverozapadnoj Srbiji, gdje su četnici stupili u akciju protiv poznatih komunista i onih za koje se sumnjalo da su komunisti, a da ih njemačke i srpske kvislinške vlasti nisu u tome ometale.16

14 Na kartama kojima su popraćeni dvotjedni izvještaji o situaciji Vojnog komandanta jugoistočne Evrope Operativnom štabu Vrhovne komande, a pokazivale su područja koja su kontrolirale razne gerilske grupe u Srbiji, za područja obuhvaćena sporazumima naznačeno je da ih kontroliraju »četnici pod ugovorom« (Vertrags-Chetniks). Vidi npr. mikrofilm br. T-501, rola 267, snimak 232.

15 Dokumenti o izdajstvu Dra^e Mihailovića, 1, 593.

16 Vidi ibid, str. 558, 561, 596-99.

Zanimljiv aspekt područja obuhvaćenih sporazumima je i koridor koji je, kako pokazuje Karta 6, širi na zapadu a uži na istoku i koji je razdvajao Simićevo od Lukačevićevog područja. Zemlja neobuhvaćena bilo kakvim ugovorom leži sjeverno od linije Kraljevo-Čačak-Požega i uključuje srezove Ljubić, Takovo (osim nekih dijelova zapadno od željezničke pruge, od sjevera do Gornjeg Milanovca) i veći dio sreza Požega. Na zapadnom dijelu tog područja, na jednoj od padina planine Suvobor nalazi se Ravna Gora, gdje je general Mihailović imao svoj glavni štab, a također i selo Pranjani (gdje su u aprilu 1944. četnici napravili privremeno uzletište); tu se također nalazi selo Ba, gdje je tokom posljednjeg tjedna u januaru 1944. održan četnički kongres. Unutar toga koridora nalazi se također željeznička pruga i dobre ceste između zapadne i istočne Srbije. Tako je Mihailović sjedio u svom glavnom štabu (krećući se često unutar tog područja) nevezan bilo kakvim odredbama sporazuma s Nijemcima. Ta situacija jedva da je bila slučajna, ali ako je to bila koncesija s njemačke strane, kao što se može pretpostaviti, tada nije bila skupa.

Tekst von Weichsove direktive od 21. novembra sa svojim kurzivom i pažljivim bilježenjem Mihailovićevog nastavljanja s otporom, izgleda da podupire takav zaključak. Četnici i Nijemci imali su valjane razloge za kolaboraciju, ali obostrano su postojala ograničenja: za Nijemce Hitlerovo naređenje da se sporazumi moraju sklapati samo s komandatima kao pojedincima i tako po definiciji za manja područja, te ako se daje pomoć u oružju i snabdijevanju, da operacija mora biti dobro definirana i pod njemačkom sveukupnom komandom; za četnike Mihailovićevo inzistiranje da se njegov položaj u narodu i kod zapadnih Saveznika ne smije kompromitirati otvorenom suradnjom s Nijemcima.17 U stvari, njemački sporazum sklopljen s Mihailovićem osobno poprimio bi nešto od općenito srpskog ili jugoslavenskog karaktera i u svjetlu Hitlerovih specifikacija bio je u principu nemoguć. Mihailovićeva tobožnja odlučnost da nastavi s borbom protiv Nijemaca u isto vrijeme dok njegovi komandanti zaključuju sporazume o primirju s Nijemcima ne dokazuje ništa. On te komandante sigurno nije pozvao na disciplinsku odgovornost. A što se Nijemaca tiče, obilježiti područja obuhvaćena sporazumom tako da se isključi Ravna Gora značilo je na neki način prednost, iako su Nijemci i prije tih sporazuma vrlo dobro znali za Mihailovićevo boravište.18 Zaključenjem sporazuma Mihailovićevo područje kretanja smanjeno je, a sa Ravne Gore nije bio u poziciji da ugrozi Nijemce.19

17 Nijemci su 21. novembra 1943. uhvatili Mihailovićevu poruku vojvodi Đujiću, njegovom komandantu za sjevernu Dalmaciju, s instrukcijom da surađuje s njemačkim snagama. Za sebe samoga rekao je da »to ne može zbog javnog mišljenja.« Mikrofilm br. T-311, rola 196, snimak 223. Odbijanje da osobno ima bilo kakav posao s neprijateljem bilo je politika od koje je Mihailović odstupio samo u četiri ili pet navrata: na sastanku u Divcima sredinom novembra 1941, na dva sastanka s predstavnikom izaslanika Neubachera, Rudolfom Stärkerom, u jesen 1944 (prvi u zapadnoj Srbiji na kojem je Mihailovića pratio pukovnik Robert H. McDowell, šef američke vojne misije pri njegovu štabu, a drugi u sjeveroistočnoj Bosni) i posljednji sastanak sa Stärkerom na planini Vučjak, početkom aprila 1945. Poznato je da je jedan četnički komandant, potpukovnik Petar Baćović, savjetovao Mihailoviču da se drži u pozadini, kad se radilo o četničkim poslovima s Talijanima. Vidi The Trial ojDraja Mihailović, str. 448. Zanimljivo je da i Neubacher u svojoj knjizi, str. 166- 168, također pokušava Mihailovića razriješiti odgovornosti za kolaboraciju.

18 Pukovnik Klamroth iz njemačkog generalštaba je nakon inspekcijskog putovanja po Balkanu u augustu 1943. izvijestio: »Nadzor nad Dražom Mihailovićem je dobar. Njemačke službe brzo saznaju za njegova boravišta koja neprestano mijenja.« Mikrofilm br. T-78, rola 332, snimak 6,289.881.

19 Pastirske kolibe na Ravnoj Gori, smještene na jednoj od padina Suvobora (865 m), lako su dostupne sa svih strana. Da su Nijemci htjeli istjerati Mihailovića iz te njegove baze, nakon što se vratio u Srbiju u junu 1943, ili ga zarobiti, vjerojatno bi to s malo napora mogli i učiniti.

Može se spomenuti i ovo: jedna od pogodbi u svim četničko-njemačkim sporazumima bila je da komandanti na područjima obuhvaćenim sporazumom ne mogu pri svojim štabovima ili pri bilo kojoj svojoj jedinici imati oficire za vezu ili druge oficire koji predstavljaju sile u ratu s Njemačkom (misli se očito na britanske, američke ili ruske oficire). Kod Mihailovića su i dalje, sve do maja 1944, bili britanski i američki oficiri za vezu, a zatim opet američki oficiri od augusta do druge polovine septembra 1944, kada je bio potisnut iz Srbije (i u sjeveroistočnoj Bosni do 1. novembra 1944).

Potpisivanje ovih sporazuma bilo je na više načina korisno četnicima. Sada su bili sigurni od Nijemaca za vrijeme borbe protiv partizana, bila im je zajamčena izvjesna količina municije za vođenje te borbe, (iako mnogo manja nego su se nadali) kao i nužna sanitetska oprema, te liječenje ranjenika u njemačkim vojnim bolnicama. Stekli su prilično veliku slobodu da rade na poboljšanju svojeg vojnog, političkog i obavještajnog sistema i faktičnu slobodu prisilne regrutacije, čak i u nizinskim predjelima.20 Sporazumi su im do izvjesne mjere olakšali snabdijevanje i skupljanje novčanih priloga od ljudi, a ta je demonstracija snage navela bar neke da pređu s Nedićevske ili s neutralističke pozicije četnicima, povećavajući tako četničke mogućnosti za infiltraciju Nedićevog administrativnog i vojnog aparata. Istovremeno je, naravno, ova direktna kolaboracija mnoge druge ljude odvela na partizansku stranu i četnici su bili vrlo zainteresirani da sporazumi ostanu tajna bojeći se kompromitacije. Sporadični ispadi nekih četničkih jedinica protiv Nijemaca čak i nakon potpisivanja sporazuma mogli su možda biti pokušaj da se spriječi negativna reakcija u javnosti, a i raskid Simićevog sporazuma sredinom februara 1944. može se također pripisati tome. I zaista: britanski oficir za vezu, major H. B. Dugmore, koji je kod partizana u istočnoj Srbiji boravio od početka novembra 1943. do sredine juna 1944, izvijestio je svoje pretpostavljene da se je u to vrijeme broj partizana u Srbiji popeo od oko 1.700 na preko 13.000 ljudi.21

20 Vidi izvještaj vojnog zapovjednika jugoistočne Evrope glavnom komandantu jugoistočne Evrope od 23. decembra 1943. Mikrofilm br. T-501, rola 253, snimci 1.020-21.

21 Prema saopćenju iz pouzdanog britanskog izvora.

Nakon potpisivanja sporazuma porasla je po svoj Srbiji četnička aktivnost protiv partizana. Obilje dokaza o tome može se naći u periodičkim izvještajima njemačkih komandi, te sreskih i okružnih predstojnika Nedićeve administracije.22 Sredinom decembra 1943. Mihailović se je pozivom obratio svim tjelesno sposobnim Srbima da uđu u njegovu vojsku za odlučni boj protiv partizana, a u dijelovima Sandžaka je SS-ovski komandant Muslimanske legije Karl von Krempler dao izvjesiti oglase s izjavom da je Lukačevićevim četnicima dopušteno da mobiliziraju »nacionalne snage« među srpskim stanovništvom ovog područja.23 Major Lukačević je u borbi protiv partizana u tim dijelovima Sandžaka pokazivao takvu gorljivost da ga je 22. decembra pukovnik Remold, komandant Remoldove grupe, pohvalio specijalnom naredbom, a dopušteno mu je i da zadrži nešto od oružja koje je zarobio.24

22 Dokumenti o izdajstvu Draže Mihailovića, I, 513, 591, 596-598, 605 i passim.

23 Izvještaj Abwehrove jedinice 381 od 20. decembra 1943. u mikrofilmu br. T-313, rola 488, snimak 249. Za Kremplerove oglase vidi ibid, snimak 350.

24 Ibid, snimci 230-232. Ova dnevna zapovijest razljutila je komandu Druge oklopne armije, a 5. SS brdski armijski korpus pod kojim je djelovala Remoldova grupa dobio je naređenje da obavijesti svoje niže komande kako su takve akcije - misleći na službene pohvale četnicima - nepoželjne i ne smiju se više ponoviti bez prethodne dozvole štabova divizija.

Kako bi se osigurala bolja ukupna suradnja Nijemaca i kolaborirajućih četničkih snaga i posebno da bi se efikasnije pružila pomoć u oružju i municiji pri raznim operacijama, dodijeljeni su specijalni oficiri za vezu onim četničkim jedinicama koje su imale formalni sporazum ili su neformalno kolaborirale s Nijemcima. Ti su oficiri za vezu također davali savjete o taktičkim problemima prilikom raznih operacija. Medu Nijemcima koji su obavljali tu dužnost jedan od najpoznatijih bio je poručnik Heusz; on je bio oficir za vezu kod majora Lukačevića do 22. decembra 1943, a kasnije i kod potpukovnika Đurišića.25 Zatim je tu bio major Weyel koji je održavao vezu s kapetanom Neškom Nedićem, načelnikom štaba četničkog komandanta Srbije generala Miroslava J. Trifunovića. Weyel je također direktno zapovjedao četnicima koji su bili pridodani njegovoj grupi jedinica.26 Čak je i Keserović na svom suđenju priznao da je Weyel došao u južnu Srbiju ljeti 1944. kao predstavnik njemačke komande u Srbiji i da je koordinirao operacije Račićevih, Kalabićevih i Keserovićevih četničkih jedinica s onima njemačkih, srpskih kvislinških i bugarskih jedinica protiv partizana.27

25 Ibid, snimci 171, 225.

26 Vidi npr. dnevne izvještaje vojnog zapovjednika jugoistočne Evrope glavnom zapovjedniku jugoistočne Evrope za maj 1944, mikrofilm br. T-501, rola 256, snimci 669-699 i KTBjOKWjWFSt, sv. IV, dio 1 (1944), str. 710.

27 Suđenje članovima rukovodstva organizacije Draže Mihailovića, str. 215.

U objavljenoj korespondenciji između Mihailovića i jugoslavenske izbjegličke vlade četničko-njemački sporazumi nisu nikada bili spomenuti. Ne iznenađuje da nikakva informacija o tim sporazumima nije došla do izbjegličke vlade kanalima koji su bili pod britanskom kontrolom, ali nema niti tragova da je u tome saopćeno bilo kojim drugim kanalima. Zamislivo je da je izbjeglička vlada o njima mogla saznati od majora Lukačevića osobno kad je s pukovnikom Baileyem otišao iz Jugoslavije u februaru 1944. i posjetio jugoslavenske i britanske funkcionare i u Kairu i u Londonu. Ali ako je ikad i rekao štogod predsjedniku vlade Puriću ili nekon drugom funkcionaru izbjegličke vlade, te činjenice, koliko je poznato, nisu objavljene. Treba stoga dopustiti da je moguće, čak i vjerojatno, da ni najgorljivije pročetnički raspoloženi članovi vlade u izbjeglištvu zajedno s Purićem, nisu uopće znali da postoje takvi sporazumi, bar ne dok su vršili funkcije u vladi, te da su bili iskreni kad su ih u to vrijeme poricali. Znali su toliko koliko bi im Mihailović saopćio: naime, da između četnika i neprijatelja nema kolaboracije.28 Britanska vlada je, naravno, od decembra 1942. pa nadalje saopćavala izbjegličkoj vladi izvjesnu količinu svojih informacija o četničkoj kolaboraciji.

28 Nisam smatrao za potrebno da stupim u dodir s bivšim predsjednikom vlade Punčem ili da se posebno raspitujem da li je on znao bilo što o postojanju četničko-njemačkih sporazuma na prelazu 1943. u 1944; siguran sam da bi on rekao da nije, budući da je i svojim službenim i privatnim stavom uvijek podržavao generala Mihailovića, koji je tvrdio da nije bilo takvih sporazuma.

Međutim, pitanje od važnosti jeste: da li su Britanci znali da ti sporazumi postoje? Budući da nikakvi britanski obavještajni izvještaji iz Jugoslavije nisu objavljeni, osim izvadaka u raznim autobiografskim djelima kao što su Churchillova, Edenova, Macleanova i Deakinova, sve do nedavna nismo imali službene potvrde o tome jesu li Britanci načuli za te sporazume, a ako jesu, kada i kako.29 Ali u dosad objavljenim materijalima, kao i u nedavno otvorenim dokumentima Foreign Officea koji se bave jugoslavenskim poslovima i nizom britanskih inicijativa i poteza, ima indicija koje ukazuju na to da su Britanci u najmanju ruku veoma sumnjali na to da se takvi sporazumi zaključuju, te da su i te kako mogli dobiti točna obavještenja o njima nekoliko dana nakon potpisivanja.30 Dvije stvari osobito podupiru ovu slutnju. Prvo, Lukačevićev sporazum s Nijemcima potpisan je 19. novembra, a Kalabićev i Simićev sporazum 27. novembra; a već 29. novembra su britanske vojne vlasti na Srednjem istoku pitale svoju grupu oficira za vezu u sjeveroistočnoj Srbiji koju je predvodio potpukovnik Jasper Rootham (a vjerojatno i oficire za vezu na drugim područjima) da li bi »mogli procijeniti reakciju lokalnih komandanata ako bi Mihailović bio smijenjen i zatim, znaju li da li je neki od četničkih komandanata primio od Mihailovića naređenje da kolaborira s Osovinom.« Rootham je kasnije pisao da nikad nije ni pomislio na Mihailovićevu kolaboraciju s Osovinom ili na njegovo uklanjanje, iako je znao da Britanci nisu bili zadovoljni s Mihailovićem i da se mnogi od Mihailovićevih pristaša nisu slagali s njegovom politikom, te da je zbog toga ova poruka došla kao »silno zaprepaštenje«.31

29 U ranije citiranoj britanskoj brošuri The Cetniks (septembar 1944) koja sadrži skraćenu verziju Kalabićevog i Simićevog sporazuma s Nijemcima, izričito se tvrdi (str. 19) da je jedan britanski obavještajni oficir izvijestio o tome u junu 1944. Tu se, naravno, može raditi o slučaju kad se pomiču datumi i druge pojedinosti kako bi se zaštitio dotični obavještajac.

30 Iz danas pristupačnih izvještaja SOE oficira kod Mihailovića izgleda jasno da oni nisu imali dokumentirane dokaze o četničkoj kolaboraciji s Nijemcima. Ali Britanci su te dokaze mogli pribaviti od drugih svojih agenata u Jugoslaviji ili na Balkanu, ili iz drugih izvora. Nakon što je ova knjiga već bila otisnuta na korekturnim arcima autor je, ljubaznošću profesorice Phillis Autv, vidio niz referata predanih za simpozij koji su ona i profesor Richard Clogg organizirali od 6-8. jula 1973. u Cumberland Lodge, Windsor Great Park, Engleska, pod naslovom: British Policy Towards Resistence in Yugoslavia and Greece in the Second World War (Britanska politika prema pokretu otpora u Jugoslaviji i Grčkoj u drugom svjetskom ratu), a u referatima se kaže da su Britanci provalili njemačku šifru i da su iz uhvaćenih radio prijenosa znali i što se zbiva između Nijemaca i četnika. Izvor tih informacija smatrao se toliko važnim da su zbog čuvanja tajne uhvaćena saopćenja kružila samo među strogo odabranom grupom ljudi. Britanci također nisu direktno reagirali na informacije iz tih poruka kako ne bi pobudili njemačku sumnju.

31 Rootham, str.171.

Druga je indikativna okolnost, da je 16. decembra general Wilson preko brigadnog generala Armstronga izdao Mihailoviću pismeno naređenje da četnici bace u zrak željeznički most na Moravi, južno od željezničkog čvorišta Stalać na glavnoj pruzi Beograd-Atena, a također i željeznički most na Ibru, između Kraljeva i Kosovske Mitrovice, na sporednoj pruzi koja povezuje Beograd i Skoplje (a time i Atenu), te da ove akcije izvrše do 29. decembra.32 Potpukovnik Rootham također je 9. decembra dobio naređenje sa Srednjeg istoka da izvrši sabotažu na glavnoj željezničkoj pruzi u blizini svog operativnog područja.33 Koliko je poznato, nije bilo nikakvog njemačko-četničkog sporazuma koji bi obuhvaćao područje na Moravi južno od Stalaća, ali zapadna obala Ibra ležala je unutar područja obuhvaćenog Lukačevićevim sporazumom. Tim sporazumom nije bilo konkretizirano (kao Simićevim sporazumom od 17. januara 1944. u točki 11) da su četnici obavezni čuvati željezničke pruge od sabotaže upravo one vrste koju je general Wilson naredio Mihailoviću, ali to se možda smatralo samo po sebi jasnim i četnici su bili spremni to poštivati. Mihailović je najprije odgovorio generalu Armstrongu da ne mogu baciti u zrak ni jedan most jer nemaju opreme, jer postoji opasnost od njemačkih represalija, jer nemaju vojnog materijala da zaštite civilno stanovništvo od takvih represalija, i tako dalje. Na kraju je Mihailović natuknuo da će izdati naredbu za dizanje mostova u zrak, a izgleda da je to i uradio, ali ta zapovijed nikad nije bila izvršena.34

32 Za djelomični tekst Wilsonove naredbe kojom se konkretiziraju ciljevi sabotaže vidi Mihailovićevu korespondenciju s izbjegličkom vladom u Jovan Đonović, »Veze sa generalom Mihailovićem sa Srednjeg Istoka«, str. 19. Mihailovićeve reakcije na tu naredbu koju je saopćio izbjegličkoj vladi nalaze se u ibid, str. 19-22.

33 Rootham, str. 175. ,

34 Mnogo godina kasnije, 23. jula 1961, brigadni general Armstrong je na poziv srpske emigrantske grupe »Oslobođenje« održao govor u srpskoj crkvi u Londonu i rekao da su on i Mihailović zaista poslali neke oficire na Moravu da unište most, ali da komandant lokalnog četničkog korpusa Radomir Cvetić nije dopustio da se izvrši akcija, jer su njegovo područje ugrožavali partizani. Govor citira Vukčević »Od Teherana do Šubašićevog ustoličenja«, str. 45-46. Cvetić je možda radio na svoju ruku, ali nije isključeno da je slušao druge Mihailovićeve naredbe, kako bi zaštitio četnike pred Nijemcima, a i Mihailovića pred Britancima.

Treća indikacija da su Britanci znali o tim sporazumima i da su zbog njih bili vrlo nezadovoljni bila je naredba datirana 13. decembra kojom se Roothamu daje diskreciono pravo da povede svoju grupu do najbližih partizanskih jedinica koje su, prema informaciji dobivenoj istim telegramom, bile udaljene od oko 120 km do oko 233 km. Rootham i njegovi drugovi ipak se nisu prebacili partizanima, već su prije krenuli prema Ravnoj Gori gdje je glavna britanska misija dovršavala svoj posao i otkuda je nekih pet mjeseci kasnije bila evakuirana u Italiju.35

35 Rootham, str. 176-177.

Treba ipak jasno reći da nisu svi četnici, ma koliko jako antipartizanski nastrojeni, bili voljni pokoriti se sporazumima o kolaboraciji. Simićev sporazum (točka 6) jasno je predvidio tu nesklonost određujući da su komandanti područja obuhvaćenih sporazumom dužni četnike koji neće surađivati protjerati s područja. Dok je još bio oficir za vezu kod Lukačevića, poručnik Heusz je 1. decembra 1943. izvijestio o tome da je među Lukačevićevim ljudima bilo negodovanja zbog sporazuma koji je on sklopio s Nijemcima.36 Sami četnici bili su potpuno svjesni negativnog efekta koji će na njihov ugled kod stanovništva vjerojatno imati ovi sporazumi. Ali kolaboraciju se nije moglo sakriti, a rezultat je bilo neizbježno osipanje morala u četničkim redovima. Drugim riječima, dvolična politika koja se priklonila prema tješnjoj kolaboraciji s Nijemcima bila je za četnike očigledno opasna.

36 Mikrofilm br. T-313, rola 488, snimak 524.

Pod tim okolnostima sporazumi o primirju nisu uspjeli zadovoljiti ni jednu stranu. Neke su četničke jedinice još uvijek vršile sporadične napade i sabotaže protiv kvislinških trupa, a čak i Nijemaca; neke odredbe jednostavno nisu uzimali u obzir i općenito su se sporazumima služili kao prikladnim pokrićem za jačanje svoje organizacije i za infiltriranje u Nedićevu administraciju. Čak su se i hvalili da su sporazumi izraz njemačke slobosti.37 Taj stav je posebno bio vidljiv na kongresu održanom u selu Ba krajem januara 1944 (o kojem će se raspravljati u Glavi 11), koji se ne bi mogao održati osim uz prešutan njemački pristanak, a koji je nekom ironijom pružio priliku za izljev antinjemačkog osjećaja. Nijemci su reagirali naređenjem da se neki od četničkih vođa (uključujući i Čačića) koji se ne pridržavaju sporazuma imaju opet smatrati neprijateljem kojeg treba zarobiti i čije odrede treba uništiti.38 Na sastanku Glavnog komandanta jugoistočne Evrope von Weichsa i poslanika Neubachera, održanom 1. februara, ustanovljeno je da većina četničkih vođa ne sprovodi u život uvjete sporazuma, te da zbog toga ne samo da sporazume ne treba obnavljati, već da na četnike treba opet izvršiti vojni pritisak.39 General Felber je u svojoj okružnici od 2. februara, kao i u pismu generalu Meyszneru od 11. februara, nešto općenitijim rječnikom iskreno priznao kako sporazumi o primirju nisu ispunili svoju svrhu da osiguraju kolaboraciju četnika protiv partizana. On je zapovijedio njemačkim trupama i srpskim kvislinškim trupama da odlučno postupe protiv četnika kad god ovi budu djelovali protiv Nijemaca ili kvislinških snaga i vlasti. Pokušaje četničkih vođa da sklope nove sporazume treba odbijati zbog brojnih prekršaja ranijih sporazuma.40 A kad je pukovnik Simić 11. februara opozvao svoj sporazum, ali s uvjetom da kasnije može povući opoziv, Nijemci su taj opoziv prihvatili kao konačan. Razlog koji su četnici naveli za povlačenje ovog ugovora bio je taj, da Nijemci ne provode sporazum s obzirom na Srpski dobrovoljački korpus; konkretno, bilo je nekih teškoća s vlakom koji je prevozio ranjenike dobrovoljačkog korpusa, pa je u borbi koja se razvila bilo dvadeset pet ubijenih i dvadeset dva zarobljena četnika, bez gubitka na strani dobrovoljačkog korpusa.41 U izvještaju za period od 15. januara do 15. februara Oblasne komande 599 (Beograd) također se, i to vrlo značajno kaže da je jedan od razloga za opoziv Simićevog sporazuma taj što stanovništvo osuđuje četnike zbog kolaboracije s okupacionom silom.42 Konačni ishod ovog neslaganja bila je jedna naredba od 23. februara 1944. Glavnog komandanta jugoistočne Evrope:

37 Mikrofilm br. T-501, rola 256, snimak 39; mikrofilm br. T-311, rola 286, snimci 185-187.

38 Vidi naredbu vojnog zapovjednika jugoistočne Evrope od 2. februara 1944, mikrofilm br. T-311, rola !86, snimak 24.

39 Mikrofilm br. T-501, rola 256, snimak 3.

40 Ibid, snimci 26, 54

41 Ibid, snimci 7, 55.

42 Dokumenti o izdajstvu Draže Mihaitovića, I, 594.

Ponovo se naglašava da se na osnovi dosadašnjeg iskustva zabranjuje svako daljnje zaključivanje sporazuma s vođama potčinjenim Draži Mihailoviću. Na snazi ostaje samo sporazum s Lukačevićem u jugozapadnoj Srbiji. Glavni komandant za jugoistočnu Evropu zadržava pravo da okonča i taj sporazum, ako četnički vode na tom području ne bi ispunjavali svoje obaveze. Četnički zahtjevi za municijom moraju biti pažljivo ispitani prije nego budu podneseni Glavnom komandantu. U slučaju sumnje uvijek treba pretpostaviti da su zahtjevi preveliki u usporedbi sa ciljem da se popunjavaju zalihe municije Draže Mihailovića.43

Posljednje dvije rečenice su u najmanju ruku dvosmislene, ali čini se kao da naznačuju da su neki sporazumi još uvijek funkcionirali. Štoviše, kako su to pokazali kasniji događaji, četnički zahtjevi za municijom su i bez formalnih sporazuma bili prihvaćani i udovoljavano im je nakon dužeg ispitivanja njihove opravdanosti i predviđene namjene.

Nisu samo narušavanja odredbi takvih ugovora sa četničke strane djelovala protiv njihovog formalnog produžavanja. I Nedić i Ljotić bili su protiv sporazuma koji su težili tome da ih kao njemačke lutke odgurnu u stranu za volju četnika. General Meyszner bio je očito protiv njih od početka. U februaru je otpočeo s pravom kampanjom protiv njih, nastojeći uvjeriti vojne komandante da objave kako je Njemačka »u ratnom stanju« s četnicima. On se je vrlo protivio daljnjem naoružavanju Đurišića i Lukačevića, ne naprosto zato što su oni bili (nepouzdani) četnici i Srbi, već zato što su prekršili svoj sporazum s Nijemcima i što je muslimansko pučanstvo u Albaniji, na Kosovu i u Sandžaku izrazilo zabrinutost zbog njemačkog ojačavanja četnika; Hrvati su, rekao je, također vrlo zabrinuti zbog jačanja četnika.44 U isto vrijeme je (22. februara) general Asen Nikolov, komandant bugarskog 1. okupacionog korpusa, također pokazao svoje protivljenje svakom sporazumu s četnicima.45

43 Mikrofilm br. T-501, rola 256, snimak 97.

44 Ibid, snimci 18, 128, 144 i mikrofilm br. T-311, rola 286, snimak 185.

45 Mikrofilm br. T-501, rola 256, snimak 16.

U međuvremenu je primarni razlog četničko-njemačke kolaboracije — partizanska opasnost za Srbiju — dobivao na važnosti. Vojne pripreme NOVJ na zapadnim prilazima Srbiji, kao i ustrajno napredovanje sovjetskih armija s istoka, jasno su nagovještavali da će glavno područje partizanskih operacija u drugoj polovini 1944. biti Srbija. Zbog toga je za četnike suradnja s Nijemcima, ili bar njemačko oružje i municija, postajalo sve bitnije pitanje. U maju im je povlačenje vođe britanske misije, brigadnog generala Armstronga i svih drugih britanskih oficira za vezu, oduzelo svaku nadu da bi od Britanaca dobili još oružja i opreme. Mihailović se je još uvijek pouzdavao da će zapadni Saveznici na kraju doći i spasiti ga, ali shvatio je da za bitku s partizanima koja se približavala ne može od njih očekivati nikakvu pomoć. Problem je stoga bio izdržati, čvrsto se držati nekog teritorija i spriječiti da partizani ne savladaju četnike u Srbiji. Da bi se to postiglo bilo je neizbježno nastaviti kolaboraciju s Nijemcima.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument