Danilo Komnenovic, Muharem Kreso: 29. HERCEGOVACKA DIVIZIJA
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


UVOD

Stvaranje i ratni doprinos 29. udarne divizije u Hercegovini istorijski je čin i djelo. U mukotrpnoj i krvavoj oslobodilačkoj i revolucionarnoj borbi, zbratimljeni Srbi, Muslimani i Hrvati, inspirisani i predvođeni Komunističkom partijom ostvarili su krupne, istorijske pobjede. Bio je to dio napora čitave jugoslovenske zajednice, da se izvojuje sloboda, jednaka za sve. Po prvi put u dugotrajnoj istoriji bitisanja na hercegovačkom kršu, iako je i ranije bilo pokušaja zajedničkog istupanja, ostvareni su zajednički ciljevi. Istorija ove ratne Divizije, ispisana u vrlo teškim vojnopolitičkim i geografskim prilikama, vrijedna je poruka za izbor najboljih puteva i postupaka u organizovanju nesalomljive opštenarodne odbrane.

Ova operativno-teritorijalna jedinica Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije obrazovana je sredinom jeseni 1943. godine (Naredbom Vrhovnog komandanta od 16. novembra), kao izraz tog perioda velikih političkih i vojničkih pobjeda narodnooslobodilačkog pokreta širom zemlje. Među njima, najkrupnije su svakako: definitivno konstituisanje i međunarodno priznanje Demokratske Federativne Jugoslavije, obrazovanje Nacionalnog komiteta kao njene vlade i konačna afirmacija NOVJ kao strategijskog faktora antihitlerovske koalicije. Formiranje 29. udarne divizije neposredno je prethodilo istorijskom proklamovanju državnosti federalne Bosne i Hercegovine u okviru Demokratske Federativne Jugoslavije.

Sa povoljnim razvojem događaja na svjetskim ratištima, u vidu krupnih pobjeda savezničkih armija nad snagama fašizma, u Jugoslaviji je, poslije neuspjeha okupacionih sila u bitkama na Neretvi i Sutješci, došlo do konačne prekretnice u korist oslobodilačkih snaga. Okupacione sile od tada više ne mogu da računaju na uništenje narodnooslobodilačkog pokreta u cjelini. Padom Musolinija, 24. jula 1943. godine, otvorena je najoštrija kriza agresorskog fašističkog bloka. Fašistička Italija, sa svojih 17 operativnih divizija i 350.000 vojnika na jugoslovenskom ratištu, nalazila se pred unutrašnjim slomom, čemu je u stvari narodnooslobodilački pokret Jugoslavije mnogo doprinio. Razoružavanjem većeg dijela talijanskih okupacionih trupa, omogućilo je opremanje novih divizija i korpusa NOV i njeno narastanje na 350.000 naoružanih boraca*1, a više od polovine zemlje (oko 130.000 km2 sa 5.000.000 stanovnika) obuhvatala je slobodna teritorija, na kojoj su funkcionisali narodnooslobodilački odbori, organi nove revolucionarne vlasti.

* Narodnooslobodilačka vojska je, krajem novembra 1943, u osam udarnih korpusa imala 26 divizija, više od 10 samostalnih brigada, 108 partizanskih odreda i niz drugih manjih jedinica.

U Bosni i Hercegovini, iako na njenoj teritoriji gotovo više nije bilo talijanskih garnizona (izuzev Trebinja, Čapljine i Ljubuškog), tada su postignuti krupni vojni i politički uspjesi. Izuzev nekoliko najvećih i dvadesetak manjih gradova, njena teritorija je bila oslobođena. U Bosni i Hercegovini je do tada bilo obrazovano 22 brigade i na desetine partizanskih odreda, objedinjenih uglavnom u 7 divizija i dva udarna korpusa.

Period od pete neprijateljske ofanzive do konstituisanja Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, 25. XI 1943, u Mrkonjić Gradu, kao i Drugog zasjedanja AVNOJ-a, 29. XI 1943. godine u Jajcu, predstavlja izuzetno značajnu etapu uspona NOP-a u Bosni i Hercegovini. Između ostalog tada su formirane četiri nove udarne divizije NOVJ. Jedna od njih je i 29. udarna divizija NOVJ.

U toku narodnooslobodilačkog rata operativne teritorijalne jedinice obrazovane su u okviru federalnih jedinica i, načelno one su, bile potčinjene zemaljskim glavnim štabovima NOV i POJ. Kako, 10. aprila 1943. godine, rasformirani Glavni štab NOV i POJ Bosne i Hercegovine više nije bio obnovljen, Hercegovačka divizija je potčinjena štabu 2. udarnog korpusa, čije operativno područje se prostiralo na više federalnih jedinica (Crnu Goru i Sandžak, te na dijelove Bosne i Hercegovine i Hrvatske). Ta činjenica je otežavala usklađivanje teritorijalnih i operativnih zadataka, pri čemu su, prirodno, prevagu dobijali operativni.

Vrhovni štab NOV i POJ u dva navrata je pokušao da otkloni taj nesklad. Prvo je, u januaru 1944. godine, osamostalio 29. diviziju, ali je, uskoro, zbog teškoća u vezama morao da sve ostavi po starom, kako bi, u aprilu iste godine, pokušao da problem riješi obrazovanjem jednog »lakog korpusa u Hercegovini«. To se bilo počelo ostvarivati septembra iste godine, kada su dvije novoformirane brigade (13. i 14.) objedinjene u Južnohercegovačku operativnu grupu, koja je u stvari trebala da bude začetak druge hercegovačke divizije. Dvadeset deveta divizija je uskoro bila dostigla prosječno brojno stanje bar polovice korpusa NOVJ, a u Hercegovini su i dalje obrazovane nove brigade (Narodne odbrane i Artiljerijska). Takođe, tu je bila i Ramska brigada (u sastavu 10. divizije), a bilo je uslova i za formiranje 15. hercegovačke brigade; pa ipak, do obrazovanja Hercegovačkog korpusa nije došlo. Prevagnula su shvatanja da za novu etapu, pretežno frontalnog ratovanja, umjesto formiranja novih jedinica, postojeće divizije treba popuniti do prosječnog brojnog stanja divizija modernih evropskih armija.

Motivi nastanka ove Monografije su višestruki. Pored elementarne potrebe, da se vjernom rekonstrukcijom borbenog puta 29. kao i bilo koje druge divizije ili jedinice iz narodnooslobodilačkog rata novim generacijama ostavi još jedno svjedočanstvo o najznačajnijem periodu u istoriji naroda i narodnosti Jugoslavije, naša nastojanja su se kretala u dva osnovna pravca.

Prvo, pošto se radi o vojnoj jedinici, nastojali smo da, primjenom vojnoistorijske metodologije, rekonstruišemo jednoipogodišnja borbena dejstva, a operativnotaktičke postupke prezentiramo na način koji će omogućiti izučavanje i uopštavanje dragocjenih iskustava stečenih ovde, u mnogo čemu specifičnom dijelu jugoslovenskog ratišta. Da bi se to postiglo, u mjeri koju su omogućavali izvori, praćeni su unutrašnji život i razvoj ove organizaciono veoma razuđene operativno-teritorijalne divizije, čija je osnovna karakteristika bila oslonac na sopstvene snage. Borbena obuka, popuna, političko prosvjećivanje, ideološki odgoj, podizanje, izgradnja i usavršavanje kadrova, snabdijevanje i zbrinjavanje jedinica i ranjenika, sistem informisanja, štampa i kulturni život morali su zbog toga, makar i u skromnoj mjeri i povremeno, naći određeno mjesto u ovom izlaganju. Nadamo se da će čitalac iz te cjeline shvatiti ulogu i značaj, ukupne napore i doprinos, stremljenja i žrtve blizu 20.000 ljudi koji su, u manjem dijelu ili čitavom periodu, bili pripadnici ove proslavljene divizije Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije.

Naš zadatak će biti ispunjen ako smo uspjeli da čitaoci i kroz ovaj rad dozive veličinu revolucionarnog preobražaja — čega ni sami učesnici nisu bili dovoljno svjesni — ako dozive strahote položaja u kome su se narodi Jugoslavije bili našli i makar naslute težinu hrvanja sa svakojakim teškoćama. .. Taj entuzijazam i polet, kojim je pojedinac i kolektiv nadrastao samog sebe i, nada sve, atmosfera ratnog vihora, kada se u ovoj diviziji krvlju kovalo bratstvo i jedinstvo. Činili su to ne samo Srbi, Muslimani i Hrvati, nego i svi narodi i sve narodnosti Jugoslavije i napredne Evrope. Iako, u osnovi, popunjavana sa svog mobilizacijskog područja, koje je obuhvatalo Hercegovinu (bez jednog manjeg dijela), u redovima Divizije borili su se i pripadnici svih naroda i svih narodnosti Jugoslavije. U redovima hrabrih boraca Divizije borilo je i više stotina stranih državljana iz desetak evropskih zemalja.

Drugo, pošto je 29. divizija vrhunski izraz oslobodilačkih napora naroda Hercegovine i najkrupniji oružani odred narodnooslobodilačkog pokreta Oblasti, nastojalo se da se rekonstrukcijom borbenog puta 29. divizije olakša cjelovita rekonstrukcija narodnooslobodilačkog rata i revolucije u Hercegovini. To tim prije što je Divizija, kao okosnica oružane borbe i najviši izraz organizovanosti i moći Pokreta, neodvojiva od ukupnih napora sva tri naroda Hercegovine, koji su, predvođeni Komunističkom partijom Jugoslavije, smogli snage da se odupru stihiji bratoubilačkog samoistrebljenja. Oni su, u procesu oslobodilačke borbe, zajedničkim naporima ostvarili političko jedinstvo i oružano bratstvo, učvršćujući brojnim žrtvama svoje zajedništvo, kao zalogu sretnije budućnosti i pobjede nad svim mračnim silama. Tako su, uostalom, jedino i mogli dati dostojan doprinos opštejugoslovenskim naporima za oslobođenje zemlje i za njen revolucionarni preobražaj. A tako je, uostalom, i mogla nastati Hercegovačka divizija, samo kao njihovo zajedničko djelo.

Povezivanjem i izlaganjem događaja u njihovoj međusobnoj uslovljenosti nastojalo se da se, bar u najneophodni joj mjeri, osvijetli ta mnogostruka, svakovrsna i svakodnevna povezanost i uslovljenost. Nastojanja su išla za tim da se osvijetle izvori i tokovi priliva snaga koje su omogućavale stalan, ali, povremeno i skokovit, rast Divizije. Bez tih veza i te snage, uostalom, Divizija ne bi mogla ni biti stvorena, niti bi, opet, mogla izvršiti tako značajno djelo oslobođenja.

To je značajno povećalo teškoće da se jezikom činjenica rekonstruišu događaji i procesi koji su, ma koliko suštinski povezani sa predmetom našeg istraživanja, činili zaseban tok i zasebne organske i međusobne veze. Tim prije, naravno što o razvoju NOP-a i ipojedinih subjekata unutar njega, a prije svega o Komunističkoj partiji, kao osnovnom agensu i movensu, nije u Hercegovini objavljeno mnogo radova. Oskudica relevantne dokumentacije ovdje je, uz to, mnogo veća nego na bilo kom sektoru, a nije ni dovoljno sabrana i jednako pristupačna. To je uveliko odredilo domet i rezultate autora u tom pravcu, pa zato smatraju uspjehom ako se, na osnovu fragmentarnih i povremenih ilustracija raznovrsne političke djelatnosti, oružane i vanoružane borbe ostalih subjekata NOP-a, mogu makar naslutiti ukupni napori stanovništva Hercegovine, koje je u ratu i revoluciji podnijelo vrlo velike ljudske i materijalne žrtve.

Budu li bar u ova dva osnovna pravca uspjeli, autorima će to biti najbolja nadoknada za uložene napore i mukotrpno traganje za izvorima i podacima. Bila bi to potvrda da su dali doprinos njegovanju patriotskih i revolucionarnih tradicija NOR-a i otvorili mogućnost još šireg korištenja njegovih iskustava, kako za osposobljavanje naše socijalističke narodne Armije, tako i cijelog njegova naroda i teritorijalne komponente i omladine, prije svega — snaga za eventualni opštenarodni odbrambeni rat.

U nastojanju da se što objektivnije utvrde i iznesu mnogi značajni događaji i procesi vezani za život i borbu ove Divizije, uloženi su napori da se pronađu svi relevantni izvori, bez obzira na njihovu vrijednost i značaj, kao oblik i mjesto gdje se nalaze. Na žalost, mnogi od onih najvrednijih dokumenata, prvenstveno neprijateljevi, nisu sačuvani. Najveći dio uništile su okupatorske i kolaboracionističke komande u završnoj etapi rata, a u namjeri prikrivanja tragova svojih zločina. To je, prije svega, slučaj sa arhivskim fondovima za ovaj rad najinteresantnije komande njemačke, 2. oklopne armije, kao i njenih nižih jedinica: 5. SS brdskog armijskog korpusa, 7. SS brdske dobrovoljačke, 118. lovačke i 369. pješadijske divizije iz vremena 1944. i 1945. godine. Još nepovoljnije je stanje sa arhivskim fondovima 6. i 9. ustaškog zdruga, kao i 9. ustaško-domobranske gorske divizije, od kojih su ostali jedva prisutni arhivski tragovi.

Nasuprot tome, znatno bolje sačuvana je dokumentacija domobranskog 3. zbornog područja, njegove 6. pješadijske divizije i 9. posadnog zdruga, a dobro je očuvana i arhiva komande i jedinica 6. oružničke pukovnije NDH. U značajnoj mjeri je sačuvana i arhiva četničkih komandi i jedinica: komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine, komandi Nevesinjskog i Trebinjskog korpusa i, nešto manje, njima potčinjenih brigada. U cjelini, četnička dokumentacija je slabijeg kvaliteta i manje pouzdanosti.

Premda su od vrlo velikog značaja za rekonstrukciju mnogih ratnih zbivanja neprijateljeva obavještajna dokumenta, ona su, po pravilu, manje sačuvana od operativnih. Takođe, nije poznata i sačuvana ni najneophodnija dokumentacija najinteresantnijih njemačkih okupacionih komandi, posebno Njemačke oblasne vojnoupravne komande u Mostaru.

Povoljnija je okolnost što je sačuvana i dostupna bogata arhiva Divizije. Štaviše, ovaj arhivski fond je najkompletniji i najbrojniji od svih fondova divizija NOVJ.* Međutim, u bogatom fondu vojnooperativ-ne dokumentacije Divizije jedva su prisutni arhivski izvori o radu divizijske organizacije Komunističke partije, SKOJ-a i omladine. Ta strana života Divizije slabo je arhivski zastupljena, pa je krajnje teško pratiti i iznijeti, inače izraženu, ulogu političkih rukovodstava i organizacija. Slične teškoće pratile su i rekonstrukciju aktivnosti svih društveno-političkih rukovodstava i organizacija NOP-a u Hercegovini. Oskudna dokumentacija ove vrste ne pruža ni neophodan uvid u hronologiju stalnog prisustva i rukovodećeg uticaja partijskog vodstva i Narodnooslobo-dilačkog odbora Oblasti na život, razvoj i borbenu aktivnost Divizije, kao oružane snage pokreta. Tragovi partijsko-politicke aktivnosti u sačuvanim arhivskim fondovima daleko su po vrijednosti ispod odlučujuće uloge organizacija Komunističke partije na razvoj oružane borbe i jedinica u Hercegovini. Ova okolnost je, pored ostalog, podsticala napor autora da se, i bez zadovoljavajuće rekonstrukcije odlučujuće uloge Partije, na kojoj se temeljila sva aktivnost i sama oružana borba, ova Monografija svakako pojavi za života učesnika, kako bi se, uz njihovu pomoć i dopune, mogla izraditi potpunija istorija Divizije.

*) Ima ukupno 50 kutija sa 551 fasciklom i 16.675 registrovanih dokumenata.

Sva relevantna dokumentacija još nije objavljena ali je postojeća pristupačna — u arhivskim institucijama. Dobar dio najznačajnije dokumentacije, koji se odnosi na Diviziju i neprijateljeve oružane formacije sa kojima je vodila borbu, publikovani su uglavnom u Zborniku dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije 1941— —1945. godine, u izdanju Vojnoistorijskog instituta u Beogradu. To je obuhvaćeno u brojnim knjigama II, III, V, IX i X toma, a najcjelovitije u 33 knjige IV (bosanskohercegovačkog) toma. Nekompletnost (brojna i kvalifikaciona) štabova, teškoće rada u uslovima stalne pokretljivosti i oskudice pisaćeg pribora, nisu pogodovali vođenju sistematske i potpunije evidencije, što je uslovilo značajne praznine i u sačuvanim dokumentima Divizije. Relativno bogati arhivski fond, zbog pomenutih okolnosti, u mnogim slučajevima, niskim kvalitetom, onemogućuje korektnu rekonstrukciju taktičkih postupaka a češće — i rezultata borbe. Podacima naročito nisu potkrijepljene neke aktivnosti i sektori borbenog života jedinica. Autori ove monografije nisu mogli prevladati sve teškoće ove prirode. To su, prije svega, sumarni, konačni podaci o manje-više svim komponentama divizijskog bića.

Autorima najteže pada, međutim, činjenica što njihova nastojanja da, poimenično, utvrde žrtve na borbenom putu Divizije nisu krunisane potpunim uspjehom. Uprkos tome što smo u toku istraživanja utvrdili imena, mjesto i vrijeme pogibije blizu 1.500 boraca i starješina, smatramo da to nije dovoljno. Došli smo do zaključka da je jedino, smišljenom i organi-zovanom društvenom akcijom, još za života učesnika, moguće to utvrditi. Porodicama i drugovima onih poginulih boraca Divizije, čija imena, na žalost, nismo uspjeli utvrditi — ili je iz bilo kojih razloga došlo do neke greške, ili nepotpunosti — autori se ovim izvinjavaju i istovremeno mole da sve primjedbe u tom pogledu sa tačnim podacima upute Arhivu Hercegovine (Braće Fejića 49, Mostar) ili lično autorima. Takođe, sa zahvalnošću autori će prihvatiti i svako drugo obavještenje ili ispravku.

U dosad objavljenim radovima jugoslovenska istoriografija šire tretira Diviziju i njena borbena dejstva, uglavnom u publikacijama koje se odnose na cjelokupno jugoslovensko ratište. Najznačajnije djelo takve vrste je Narodno oslobodilački rat naroda Jugoslavije 19411945 (knj. I i II).

U nekoliko slučajeva i prilikom prikazivanja operacija na prostoru u susjedstvu Hercegovine publikovane su samo pojedine radnje 29. udarne divizije. Slično tome objavljeno je više članaka o borbama koje je Divizija vodila za oslobođenje Dubrovnika, Herceg-Novog, Nevesinja, Mostara i Sarajeva. Ovi napisi — u istorijskim časopisima ili dnevnoj štampi — samo su fragmenti iz bogatog života i aktivnosti ove jedinice, a. neki od njih su prezentirani bez naučnog aparata.

Od memoarske literature, koja se direktno odnosi na Diviziju, najznačajniji je zbornik sjećanja učesnika: Hercegovina u NOB. U njemu su po sjećanjima — a djelomično i na osnovu arhivskih dokumenata, (bez obzira što se radi o radovima različitog kvaliteta i pristupa), pristupačno prezentirani napisi iz istorije Divizije. Neki od ovih — i više drugih priloga — objavljeni su i u zbornicima sjećanja Četrdeset godina, knj. V, VI, i VII, Da se ne zaboravi Neretva, knj. I, II i III, Sutjeska, knj. I—V i Ustanak naroda Jugoslavije, knj. I—IV, Tu se i Ratne «spomene, odnosno Krv na kamenu, Vlada Šegrta.

Oskudna je, takođe, i istorijska literatura ove vrste objavljena u inostranstvu. Ona se uglavnom svodi na nekoliko publikacija izdavača u Saveznoj Republici Njemačkoj, a među njima jedino zbornik »Kriegsshauplatz Kroatien« (Hrvatsko ratište) pruža nešto više konkretnih podataka, uglavnom memoarskog karaktera, o borbama njemačke 369. pješadijske divizije protiv snaga 29. udarne divizije NOVJ. Godine 1977. objavljena je knjiga »U borbi za slobodu« Toda Kurtovića i Neđa Parežanina; ona je, znatno više, osvijetlila razvoj NOB-e u Hercegovini.

U periodu pripreme rukopisa Monografije autori su, uglavnom u stručnim istorijskim časopisima, prije svega u Vojnoistorijskom glasniku (zbirci nagrađenih radova Iskustva narodnooslobodilačkog rata, i popularnoj verziji u časopisu »Most«« i štampi Oslobođenje, Sarajevo, Sloboda, Mostar, Narodna armija, Beograd), objavili desetinu napisa iz istorije Divizije. Učinili su to sa namjerom da se učesnicima pruži prilika da popune eventualne praznine arhivske građe koju su koristili, pa se ovim izražava zahvalnost onim čitaocima koji su tako i postupili. Neki od tih radova su već odabrani kao podloga za izučavanje iskustava iz narodnooslobodilačkog rata na našim vojnim školama, — što je opravdalo namjeru. Takvo obimno istraživanje bilo je skopčano s naporima i izdacima koji su prevazilazili mogućnosti autora. U završnoj fazi istraživanja, zahvaljujući razumijevanju Međuopštinske konferencije SUBNOR-a i SSRN u Mostaru, autorima je ukazana izvjesna društvena pomoć, koja je ubrzala rad i doprinijela da se ova publikacija pojavi. Periodizacija prihvaćena, u ovoj Monografiji, logičan je odraz re-konstruisanog ratnog života Divizije. U toku osamnaest ratnih mjeseci, na svom — mnogim pobjedama i uspjesima obilježenom borbenom putu — i u skladu sa uzrastom i organizacionim razvojem, povećavanjem vatrene i udarne moći, opštim i posebnim promjenama na jugoslovenskom, ratištu, smjenama godišnjih doba i promjenama atmosferskih uslova, te pomeranjem odnosa snaga i stepenom razvoja Pokreta, Divizija je dobijala i rješavala različite zadatke. Ona je mijenjala i usavršavala taktiku i formaciju, vršila drugačiji izbor neposrednih ciljeva i uopšte, prilagođavala svoje postupke konkretnim uslovima. Činila je to u stalnom nastojanju da što više doprinese ubrzanju opšte pobjede nad okupatorom i domaćim izdajnicima. Pri tome se, više puta, našla pred zadacima čiji ishod je prevazilazio njen formacijski okvir i lokalni, tj. regionalni značaj; zato ukupan borbeni put Divizije možemo podijeliti na pet karakterističnih vremenskih perioda približne dužine — od dva do šest mjeseci.

Potreba da se zbivanja i događaji na ratnom putu Divizije uklope u opšte tokove i zbivanja na jugoslovenskom ratištu, uslovila je nastanak sumarnih presjeka opšte vojnopolitičke situacije u svakom od pet perioda. Mnogi postupci i rezultati nastojanja, često i višemjesečnih napora na operativnom području Divizije, mogu se, uostalom, objasniti jedino uticajem i opštim stanjem na jugoslovenskom i širem, savezničkim ratištima. Ovi presjeci vojnopolitičke situacije, uz to, imaju svrhu da oružanu borbu u Hercegovini — dok je ona u cjelini ili uglavnom činila divizijsko operativno područje — smjesti u okvire razvoja narodnooslobodilačkog pokreta kao cjeline, u Hercegovini, a za čije rukovodstvo je bila vezana.

Autori su zato nastojali da na kraju opisa pojedinih perioda, operacija ili bojeva, te značajnih razvojnih, organizacionih, političkih i materijalnih napora, uspjeha i neuspjeha, formulišu, u vidu zaključaka, najhitnija iskustva i pouke. Izvedeni iz određenih okolnosti i postupaka, prirodno, svi ti zaključci nisu i ne mogu uvijek imati univerzalni značaj. To je, prije svega, posljedica drukčijih uslova, nerazvijenosti i odsustva primjene značajnih savremenih faktora i sredstava oružane borbe (avijacija, vazdušni desanti, nedovoljna sredstva veze, masovnija upotreba minskoeksplozivnih sredstava i sl), mada se i to, kako se kraj rata približavao i prelazilo na kombinovana i frontalna dejstva, mijenjalo.

Svaki od pet perioda podijeljen je na četiri do pet glava (ukupno 22), koje, u najvećem broju, predstavljaju rješavanje nekog konkretnog krupnijeg zadatka koga je Divizija rješavala kao cjelina, mahom samostalno. U više slučajeva, to je i čitav mozaik najrazličitijih samostalnih borbenih zadataka, bojeva, borbi, zasjeda, diverzija, upada, akcija, prepada, marševa koji su izvedeni širom operativnog područja, a povezanih samo opštom operativnom zamisli. Sve do stvaranja fronta na takozvanoj zelenoj liniji, ispred Listiće, Mostara i Nevesinja, u jesen 1944. godine, to je čak bio dominantan vid oružane borbe u Hercegovini; zato glave koje rekonstruišu neki krupniji operativni, napadni ili odbrambeni zahvat, sadrže prikaz i ovakvih akcija izvođenih paralelno sa osnovnim zadatkom. Samo u slučaju tzv. mostarske operacije, složenost radnje, različit obim angažovanja snaga i temeljita izmjena osnovne zamisli za njeno izvršenje po dolasku glavnine 8. korpusa, prinudili su autore da ovu cjelinu ipak daju u dvije glave. U namjeri da se čitaocu omogući lakše praćenje teksta, reljefnija orijentacija na bojištu, kao i da plastičniji prikaz ideje manevra, te vremenske i prostorne korelacije, svaka glava je popraćena bar jednom šemom operacije ili najvažnijih bojeva. Tome je, između ostalog, naminjenjen blok dokumentarnih fotografija u svakoj glavi.

Istorijat nastanka 29. divizije neodvojiv je od dvoipogodišnjeg razvoja narodnooslobodilačkog pokreta u Hercegovini, koji je i prethodio njenom formiranju. Dvadeset deveta udarna divizija bila je najviši izraz vojnog organizovanja tog pokreta i rezultat njegovih na to usred-sređenih napora, što je, uostalom, logika narodnooslobodilačke borbe sama po sebi nametala. Cjelovit pregled razvoja narodnooslobodilačke borbe i narodnooslobodilačkog pokreta u Hercegovini, međutim, daleko prevazilazi okvire ove monografije. Njen zadatak je mnogo uži, ali je nepostojanje jednog takvog pregleda i prinudilo autore da se, makar ukratko i nepotpuno, na to osvrnu. To tim prije što je, kao jedna od malog broja divizija NOVJ, 29. divizija bila operativno-teritorijalna jedinica. Oni su to učinili u okviru Prvog dijela (Stvaranja 29. udarne divizije), s tim da su jezgru iz koga je nastala 29. udarna divizija (De seta brigada), posvetili posebnu glavu, i u ovom dijelu nastojali odslikati specifičan vid nastajanja Divizije iz jedne jedine brigade želelo se da čitaoci sagledaju mobilizacijsko i operativno područje na kome se Divizija stvarala i iz koga je izrastala, crpila snage i sredstva neophodna za održanje i natčovječansko hrvanje sa nadmoćnim i brojnim neprijateljem. Tako je ratni put Divizije u stvari veliko djelo oslobođenja i revolucionarnog preobražaja u isti mah.

Drugi dio knjige obuhvatio je borbe Divizije za održanje na mobilizacijskom i operativnom području u toku prvih pet mjesci. Zimske operacije njemačke 2. oklopne armije na centralnom dijelu jugoslovenskog ratišta u zimu 1943/1944. godinu zahvatile su 29. diviziju već na samom početku njenog borbenog puta učinivši ovu etapu njenog života veoma teškom. Uprkos izuzetnoj zainteresovanosti njemačkog okupatora da na težištu svoje odbrane u jadranskom obalskom pojasu onemogući svaku aktivnost NOV i POJ, Divizija se, makar i u perifernom sjeveroistočnom dijelu, učvrstila u Hercegovini, povremeno prodirući i do same jadranske obale. Usporen priliv novih boraca nije omogućio znatniji brojni porast Divizije, ali je to vrijeme iskorišteno za organizaciono usavršavanje i ideološko-političko osposobljavanje pretežno mladog boračkog sastava. Jedinice su proljeće 1944. godine dočekale prekaljene i spremne i za krupnije okršaje.

U početnoj (V) glavi ovog dijela obradili smo vatreno krštenje Divizije u Limsko-drinskoj operaciji (»Kugelblitz«), u druge dvije (VI i VII) nekoliko pokušaja Divizije da, prodorima prema jadranskoj obali, dejstva prenese u veću dubinu dodijeljenog joj operativnog područja i tako se približi mobilizacijskim izvorima. To joj je djelimično uspjelo tek početkom proljeća pa smo njene napore, za stabilizaciju — u vrijeme smjene okupacionih divizija — izborene slobodne teritorije, obradili u posebnoj VIII glavi.

Treći dio knjige obuhvata period od 1. maja do 31. avgusta 1944. godine. U tri glave (X, XII i XIII) ovog dijela knjige obrađene su tri najkrupnije odbrambene operacije Divizije izvedene u maju, julu i avgustu 1944. godine, dok je, u četvrtoj (XI) glavi, obrađen pokušaj Divizije da inicijativu u Hercegovini preuzme u svoje ruke.

Konačno oslobođenje Hercegovine, ostvareno u šestomjesečnom razdoblju od 1. septembra 1944. godine do početka marta 1945. godine, obrađeno je u Četvrtom dijelu knjige. Ovdje u stvari imamo dva ofan-zivna perioda rastavljena dužim, gotovo tromjesečnim periodom stabilizacije u Hercegovini prvi put ustaljenog fronta. Zbog toga smo ovaj dio podijelili u pet glava, od kojih XIV obrađuje oslobođenje Gacka, Bileće i Trebinja sa razbijanjem Jurišne grupe četničkih korpusa Vojislava Lu-kačevića, XV oslobođenje Dubrovačkog primorja i Herceg-Novog, XVI frontalne borbe na 100 km dugoj »zelenoj liniji«, a XVI i XVII glava — pripreme i učešće Divizije u mostarskoj operaciji. U ovoj operaciji je, gonjenjem, razbijena njemačka 369. divizija, a 4/5. marta 1945., Divizija je izbila na Ivan-sedlo i, na taj način, dovršila izbacivanje i posljednjeg okupacionog vojnika sa svog mobilizacijskog područja.

U Petom dijelu obradili smo učešće 29. divizije u završnim operacijama Jugoslovenske armije za konačno oslobođenje Jugoslavije, od 5. marta do 15 maja 1945. godine. I ovaj period podijeljen je u četiri glave. XIX glava obuhvata martovske frontalne borbe na Ivan-sedlu, a XX — oslobođenje dolina Zujevine i Lepenice sa Hadžićima, Ilidžom i Kiseljakom, u okviru odlučujuće sarajevske operacije. U XXI glavi obrađen je najduži marš Divizije. Od Kiseljaka kod Sarajeva do Pivke u Slovenačkom primorju Divizija je, gotovo u jednom dahu, pješke prešla 600 km i tako ostvarila jedinstven podvig u brzini prebacivanja operativno-taktičkih jedinica u NOR-u, a u posljednjoj, XXII glavi, su obrađene brojne odlučne borbe u Istri i Sloveniji — za konačno slamanje neprijatelja i oslobođenje dvadesetak mjesta, uključujući Trst i Ljubljanu. Na kraju ove glave data je istovremena pobjeda dijelova Divizije, koji su ostali u Hercegovini, nad ostacima domaće kolaboracije.

Nastojanja autora da naučnoj javnosti pruže cjelovit, monografski prikaz borbenog puta 29. divizije a knjigu, istovremeno, učine pristupačnom široj čitalačkoj publici, uzrokovale su brojne poteškoće. Rekonstrukcijom događaja omogućene su stručne analize i izvučeno iskustvo, ali, istovremeno, trebalo je izbjeći opterećenje teksta mnogobrojnim podacima, objašnjenjima, dokazima i što nimalo nije bilo lako — ukazati na veze i izvore, naučni aparat izdvojen (na kraju svake glave) i knjigu snabdjeti brojnim prilozima. Prve od njih, šeme borbenih dejstava, dokumentarne fotografije autori su zato dali u sklopu odgovarajućih glava, a druge, kao i Komandni kadar, Neprijateljske formacije u borbenom dodiru sa Divizijom, šeme formacije, te Registre i Izvore i literaturu — na kraju knjige. Zato se autori nadaju da će trud uložen, u prvo koncipiranje, istraživanje, izbor i prezentaciju, kao i u obradu, opravdati baš to obilje korisnih i koncentrisanih informacija koje pružaju.

Pri objavljivanju ovog djela dragocjenu pomoć autorima su ukazali Redakcija Biblioteka »Ratna prošlost naših naroda i narodnosti« Vojno-izdavačkog zavoda Beograd, saradnici Arhiva Vojnoistorijskog instituta, Odbor za izdavačku djelatnost na teme radničkog pokreta i narodnooslo-bodilačkog rata Hercegovine (pri Međuopštinskoj konferenciji SSRN Mostar) prije svega njegov predsjednik Franc Novak. Dragocjenu pomoć autorima su pružili odbori SUBNOR-a gotovo svih hercegovačkih opšti-na; te recezenti Radovan Vukanović, Svetozar Oro, Savo Skoko i konsultanti Todo Kurtović, Vlado Šegrt, Džemal Muminagić, Franc Novak.  Asim Pervan i Neđo Parežanin. Autori im na tome iskreno zahvaljuju. Posebno se zahvaljuju brojnim drugaricama i drugovima, pripadnicima Divizije, čija su pojedinačna obavještenja, objašnjenja i zapažanja omogućila da se u tekstu izbjegnu mnoge zablude i da se dopune izvori, i od zaborava otrgnu mnogi značajni detalji. Tako su, pored ostalog, autori došli do mnogih podataka o uspjehu ili neuspjehu u borbi, do imena poginulih drugova, i pronikli u sve ono što je prethodilo donošenju određene odluke ili se desilo... Takva pomoć bi bila još dragocijenija, kako bi se, u eventualnom drugom izdanju ovog dijela, otklonile praznine, omaške i propusti, koje su, bar u ovim uslovima (uglavnom individualnog rada) izgleda bile neminovne.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument