Radoslav S. Nedovic, Pantelija Vasovic: ZATAMNJENA ISTINA

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


SARADNJA ČETNIKA SA FORMACIJAMA KOJE SU BILE U SLUŽBI OKUPATORA

Najveći broj osoba koje su se našle u službi okupatora pripadao je političkim partijama i strankama pre rata koje su podržavale monarhistički režim. Više nego iko drugi, taj režim su podržavali oficiri i podoficiri, koji su se sada našli na čelu četničkog pokreta. Komunisti, koji su želeli rušenje monarhije, bili su omraženi od ovih koji su postali saradnici okupatora, ali ništa manje i od onih koji su se našli na čelu četničkog pokreta. Primorani da prave savez sa komunistima, kod Draže i kod njegovih saradnika brzo je došlo prestrojavanje, izazvano najpre time što su uzimali u zaštitu one koji su bili u službi okupatora, pa je usledila i otvorena borba protiv tih "saveznika". Proces tih sukoba imao je brz tempo. On je došao otuda što su monarhisti mnogo ranije, još u postojećoj državi, bili opsednuti mržnjom prema komunistima zbog njihove želje da ruše monarhiju. Davidović i Timotijević su pokušali da tu mržnju prikažu kao fenomen kojim su komuniti bili opsednuti i pre 1941. godine, a mržnju kojom su bili nabijeni protivnici komunista nisu pomenuli. Kao da nije ni postojala! A koliko je ko bio zadojen mržnjom, pokazuju zločini četnika.

O dvostrukoj politici Draže Mihailovića svedoče podaci da je on vodio razgovore sa partizanima o zajednčkoj borbi protiv okupatora, a sa Nedićem i sa predstavnicima okupacionih snaga o zajedničkoj borbi protiv partizana. Pisano je u više navrata - to su učinili i naši istoričari - o pregovorima izmeću partizana i četnika o zajedničkoj borbi protiv okupatora.

Na dan formiranja Nedićeve vlade Draža Mihailović je u Beograd poslao svoju delegaciju, koju je predvodio major Aleksandar Mišić. Ona se u Beogradu zadržala od 31. avgusta do 5. septembra. Tom prilikom vođeni su razgovori o saradnji četnika sa Nedićevom vladom, pa je u tom cilju postignut sporazum o saradnji, o kome smo napred pisali.90

90. Jovan Radovanović, "Draža Mihailović u ogledalu istorijskih dokume-nata", Beograd, 2003, str. 35 i 36.

Na osnovu sporazuma delegacija je primila od Nedića novčanu pomoć i odmah se vratila na Ravnu goru.

Na osnovu tog sporazuma Mihailovićev oficir za vezu kod Nedića Slavko Pipan polovinom septembra 1941. poveo je na Ravnu goru Marka Olujića, Nedićevog oficira za vezu kod Draže. Pipan je nosio Nedićev operativni plan za čišćenje Srbije od partizana, koji je sačinjen na osnovu ranijeg sporazuma. Olujić je sa tim planom pao u ruke partizanima, čime je ova saradnja otkrivena.91

91. Jovan Radovanović, "Draža Mihailović u ogledalu istorijskih dokume-nata", Beograd, 2003,s tr. 36.

Ova saradnja senastavlja i kasnije, kada je Mihailović prihvatio da sa svojim jedicama učestvuje u borbama za oslobođenje gradova. Podaci govore da je ona tada bila još više intezivirana. Navedimo samo neke dokaze:

Delegacija Vrhovne četničke komande, koju su predvodili pukovnik Branislav Pantić i kapetan Nenad Mitrović, 28. oktobra, samo dan poslerazgovora Tita i Draže Mihailovića u Brajićima o zajedničkojborbi protiv okupatora, našla se 29. i 30. oktobra u Beogradu sa predstavnkom nemačke komande za Srbiju nudeći Nemcima pomoć u borbi protiv komunista. Ta delegacija izvestila je Mihailovića o razgovorima i čekala je odgovor. Zatim dolazi do sporazuma o susretu Draže sa predstavnicima nemačke komande za Srbiju, do koga je došlo u selu Divcima 11. novembra.

Prema podacima iz tog sporazuma Mihailović je od nemačkih predstavnika tražio oružje i municiju radi vođenja efikasnije borbe proti partizana.

Poznata je i Dražina izjava koju je na ovom sastanku dao nemačkim predstavnicima: "Nećemo se boriti protiv Nemaca, pa i onda ako nam ova borba bude nametnuta.". Taj savet je odraz pravog njegovog odnosa prema okupatoru.92

92. "Zbornik NOR-a", tom XIV, knj. 1, str. 871-878, dok. 7.

Da li je slučajno, ili je možda rezultat tog sporazuma bio da u noći između 13. i 14. novembra u Slovcu preko četničkog komanpanta Jovana Škava bude predato Nemcima 365 partizana, koji su dovedeni sa Ravne gore, a kasnije, 27. novembra, njih 263 budu streljani na Krušiku u Valjevu?


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument