Jovan Stamatovic: POZEGA U 1941.
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


I NEPRIJATELJSKA OFANZIVA NA ZAPADNU SRBIJU

27. novembra održan je sastanak Sreskog komiteta u zgradi pošte, kome je kao delegat OK prisustvovao Duško Višić. On je preneo direktivu Vrhovnog štaba NOPOJ o merama pripravnosti, s obzirom da su Nemci sa kvislinzima vršili napad na čitavu slobodnu teritoriju. Na sastanku je dat pravac eventualnog povlačenja i evakuacije. U Požegi se već govorilo o neprijateljskoj ofanzivi i razni petokolonaški elementi naglo su počeli dizati glavu. Prodor Nemaca je bio prilično brz. Već 28. novembra počinje evakuacija nekih magacina s namirnicama i ostalim potrebama za front, kao i dela stanovništva, uglavnom naših simpatizera, iz Požege i okoline. Pravac evakuacije bio je: Rupeljevo - Roge - Sjeverovo. Istog dana počelo je bombardovanje Požege i naše kolone koja se evakuisala.

29. novembra su iz Požege upućena kolima tri minera da na nekoliko kilometara prema Kosjeriću postave nagazne mine kako bi usporili prodor Nemaca u Požegu. Minerska grupa se gotovo sudarila s Nemcima i, napustivši kola, povukla se preko Visibabe i Rasne za Roge. Kod mosta na Skrapežu Nemci su zastali da bi prikupili kolonu. U Požegi je nastala panika. Komanda mesta nije se snašla, a zbog pokidanih telefonskih veza nije ni dobila naređenje za povlačenje. Za taj dan je bio zakazan omladinski miting koji usled nailaska Nemaca nije održan. Njihova avijacija stalno je bombardovala Požegu i okolna sela. Mitraljirali su sva mesta gde se zapazio pokret makar i jednog čoveka.

Zastavši na mostu, Nemci su uputili delove preko Skrapeža da preseku put prema Arilju i pravac našeg odstupanja prema Rogama. Posle jednog sata neprijateljska glavnina je krenula ka požeškoj pijaci i tek tada je počelo povlačenje naših snaga u neredu. Grupa iz zapadnog dela grada povukla se prema Bakionici, a iz istočnog - preko Rasne i Rupeljeva prema Rogama. Nemci su s mostova na putu za Arilje i na pruzi za Užice osuli mitraljesku vatru. Čak su zarobljeni neki drugovi. Naši su se brzo snašli i otvorili vatru na Nemce ubijajući one što su zarobljavali partizane. Jedna grupa je, privukavši se Nemcima iza leđa, likvidirala njihovog mitraljesca, što je olakšalo povlačenje, istina, uz stalne nalete neprijateljske avijacije na Rupeljevo i Roge (još 28. novembra je od bombardovanja kod škole u Rogama poginuo Dragomir Ivanović, saradnik još Dimitrija Tucovića, sekretar mesne partijske ćelije i član sreskog narodnog odbora. Tu je bila i njegova ćerka Slavka učiteljica koja je kasnije poginula kao član KP na Kokinom Brodu 8. februara 1942. godine). Od bombardovanja i mitraljiranja je u Požegi poginula nekolicina drugova, među njima: Venijamin Marinković, profesor, (član OK i komandant mesta); Slobodan Popović Bakula, fotografski pomoćnik (sekretar SK SKOJ-a); Miloš Božić, kafedžija (član NOO) i drugi.

Partizani koji su se povukli u Bakionicu nisu uspeli da se povežu sa glavninom čete, pa su neki odmah pohapšeni. Samo je nekolicina otišla u Ježevicu gde je našla 2. četu. Nemci su prilično brzo prodrli jednom kolonom sa požeške pijace do aerodroma u Tato je vici (u pravcu Arilja) i drugom prema Jeminskoj Steni, dok je treća zaposela groblje u Požegi. (Sreta Lazović, partizan, zaklonjen na bliskom odstojanju, video je kako u sastavu nemačke patrole neki četnici i Ijotićevci nose municiju. Sreta se iz nemačkog obruča probio noću do Prijanovića i dalje za Roge.) Na železničkoj stanici Nemci su zarobili nekoliko drugova s oružjem, dok su oni u Jeminskoj Steni uspeli da otvore slavine cisterni sa benzinom i da se preko Gorobilja i Svračkova povuku u Roge. Samo nekolicina, odsečena na Tešovića brdu, nije uspela da se povuče.

Zauzevši Požegu, Nemci su odmah počeli da hvataju ljude po ulicama i kućama i da ih odvode u dvorište sreskog načelstva gde je već bilo zarobljenih partizana. Oko 200 ljudi zbijenih u malom dvorištu moralo je sedeti po zemlji na hladnoći da bi Nemci imali bolji pregled nad njima. Predveče su pohap- šeni i zarobljeni postrojeni u dve kolone okrenute jedna drugoj, dok je okolo postavljena nemačka straža. Na sredinu prostora izašao je nemački oficir sa prevodiocem u nemačkoj uniformi i saopštio da će svakog trećeg streljati ako ne prokažu komuniste. Čak i na uporno insistiranje - ljudi su ćutali. Tu se našao i predsednik opštine koji je rekao nemačkom oficiru da su se komunisti povukli. Nemački oficir je uporno pitao da li se u grupi nalaze komunisti: Ljuba Mićić, Farbin, V. Marinković i drugi, što je dokaz da su imali podatke o svim istaknutijim rukovodiocima NOP-a u Požegi. Kad nisu našli izdajnika, izdvojili su 5 drugova zarobljenih s oružjem, petokrakom i crvenim trakama na rukavima i streljali ih naočigled ostalih. Pred Jeminskom Stenom ubili su Velimira Tokovca i njegovu ženu, a u samom mestu nekoliko seljaka sa Zlatibora koji su im pokazali naše objave. Od bombardovanja je poginulo desetak drugova tako da je broj mrtvih prilikom gubitka Požege iznosio 20 ljudi. Među streljanim se nalazio i Milivoje Stanojević, zarobljen na železničkoj stanici s puškom i petokrakom koju nije hteo skinuti, a pri streljanju je hrabrim držanjem bodrio drugove.

Posle tri dana počela je nova racija po Požegi u kojoj su streljana još 4 druga. 29. i 30. novembra naši su se skupljali u rejonu Roge - Sjeverovo gde je stigla i 2. požeška četa iz severnog dela sreza sa delovima Kragujevačkog odreda i jednom četom Ariljskog bataljona. U partizanskim četama i grupama osećao se zamor i strah od besperspektivnosti daljeg razvoja borbe zbog gubitka slobodne teritorije. Iz Požege se u Roge povuklo oko 150 drugova i drugarica (čitave porodice su napustile kuće), a dolaskom 2. čete ovaj broj se popeo na preko 200. Provejavala je želja da se nekako spase glava.

Nemci su taktizirali u represalijama. Jače nemačko odeljenje izišlo je u Roge i Svračkovo i posle dva dana vratilo se u Požegu. Posle streljanja od 29. i 30. novembra nisu više nikog hapsili. Četnici još nisu bili stigli sa Rudnika. To je uverilo jedan broj ljudi da se situacija »normalizuje«, pa su pojedini roditelji dolazili i pozivali sinove da se vrate kućama jer im Nemci neće ništa, što je imalo uticaj na izvesne kolebljivce. Oni su se pod raznim izgovorima (i noću bez ikakvog izgovora) vraćali kućama. Komande, partijske organizacije četa i sreski komitet nisu blagovremeno intervenisali na pojave dezerterstva. Bilo je čak komunista i skojevaca koji su se pokolebali i usput vraćali one što su tek pristizali, govoreći im da je takva direktiva. Mnoge komuniste i simpatizere nismo ni obavestili da s povuku sa terena, računajući da ćemo se uskoro vratiti na iz gubljenu teritoriju.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument