USTANAK NARODA JUGOSLAVIJE 1941.
PODRINJSKI PARTIZANSKI ODRED
PERIOD PRVE NEPRIJATELJSKE OFANZIVE

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


POVLAČENJE ODREDA KA CERU

Nemci su na prostoru Šapca, Sremske i M. Mitrovice imali 342. pešadijsku diviziju sastava: 687, 688. i 689. pešadijski puk, 342. artiljerijski puk, 342. izviđački bataljon i druge prištapske i dopunske jedinice. Uz to su bili pojačani bataljonom 100. tenkovske brigade i sa oko 20 »štuka«. Nemci su imali oko 40 000 vojnika. Brojni odnos ovih snaga prema našim bio je 20:1 u korist Nemaca.

Pošto je imao obaveštenje o nemačkoj ofanzivi, Vrhovni štab je preko Glavnog štaba za Srbiju izdao naređenje da se Podrinjski odred povuče na ogranke Cera i planine Vidojevice.

Ofanziva je počela na Mačvu 28. septembra. Rano ujutro, između 5 i 6 časova, devet »štuka« bombardovalo je naše položaje oko M. Mitrovice. Od Šapca je 9 ili 12 »štuka« tuklo povlačenje naših jedinica.

Nemačka kolona koja je krenula od Šapca podelila se u tri kraka. Jedna grupa je otišla pravcem Tabanović — Pričino-vić, druga pravcem Štitar — Bogatić — Crna Bara, a treća pravcem Šabac — Banja Koviljača. Druga kolona krenula je od M. Mitrovice prema Noćajskom Salašu, Glušcima i Radenkoviću. Obe kolone imale su zadatak da obuhvate Mačvu i da je »očiste od partizana«.

Naš odred se pod borbom povlačio iz Mačve. Gde god je mogao, davao je otpor, izbegavajući nemačke tenkove. Nemačka pešadija pretresala je polja i neobrane kukuruze, ne bi li u njima naišla na prikrivene partizane. Tako su se kod Noćajskog Salaša, izlazeći iz kukuruza, sudarili sa partizanskom udarnom četom. Nastala je kratka ali žestoka borba prsa u prsa. Izbačene je iz stroja oko 20 Nemaca. Udarna četa morala se zatim povući jer su Nemci pokušali da je opkole.

Dvadeset devetog septembra i naredne noći delovi odreda koji su još bili zaostali u Mačvi, vodeći borbu s Nemcima povlačeći se između njihovih redova, uspeli su da se prebace preko druma Šabac — Loznica i dođu na Cer u sastav odreda. Četa Žike Tadića, koja je toga dana vodila borbe s Nemcima i nanela im velike gubitke, bila je i sama razbijena i više nije ni došla u sastav odreda. Njen komandir prešao je Savu i stupio u Sremski partizanski odred. U borbama oko Šapca i u povlačenju poginulo je i ranjeno preko 50 partizana.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument