TRECA KRAJISKA BRIGADA - SJECANJA BORACA

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OKO SELA POPOV DO

Posle noćnog marša izvedenog 25/26. maja preko Čelebića, 3. četa 1. bataljona stigla je na marševski cilj. Pred njom je selo Popov Do, iznad koga se uzdiže Ljubišnja planina. Borci umorni, mokri i gladni stoje u koloni pored koje prolazi komandir čete Stevo Miljuš. On se sa komesarom Đurom Grbićem i zamenicima, vodnicima i delegatima, izdvaja desetak metara iz kolone i dogovara s njima o predstojećoj borbi.

Svanuo je 27. maj 1943. godine. Kiša je prestala, a 3. četa je izašla na položaj, spremna za borbu.

Desno od nas je 2. četa našeg 1. bataljona. Levo od nas jedne čete 2. bataljona deli uvala. Nemci su 27. maja 1943. godine u jutarnjim časovima krenuli u napad, da bi prodrli u pozadinu naših snaga na fočanskom sektoru. Naša brigada, zajedno sa 3. dalmatinskom i delovima Sedme (banijske) divizije, imala je zadatak da ih u tome spreči.

Borba je otpočela. Pozadi nas eksplozija neprijateljskih minobacačkih mina i topovskih granata. Četa se pritajila na ivici šume. Vidimo Nemce kako kreću u manjim kolonama. Puštamo ih sasvim blizu, a zatim zasipamo vatrom naših mitraljeza, pušaka i ručnim bombama.

Nemci su tri puta uzaludno jurišali pokušavajući da nas zbace sa položaja. Milorad Tomić, komandir voda, upućuje Momčila Srdića da obavesti komandira čete da Nemci spremaju novi napad. Levo od nas neprijatelj je imao delimično uspeha. Jedan deo naše čete prebacuje se na susednu kosu. Posle četvrtog neuspelog juriša Nemci su se povukli dalje od naših položaja. Komandir čete je osetio njihovu nameru i povukao četu na novi položaj, a Nemci su uzaludno upotrebili artiljerijsku i minobacačku vatru po napuštenom položaju čete.

Nemci opet kreću u napad. Sve se više, ali i teže približuju, jer je naša vatra tako snažna da im ne dozvoljava da se odvoje od zemlje.

3. vod naše čete treba da drži deo kose da se četa prebaci na sledeći položaj. Komandir voda Milorad Tomić reče Radi Medić da promeni mesto puškomitraljeza i zauzme novi zaklon. Nemci su sve bliže nama. Rade prima znak za povlačenje i kada je spremio puškomitraljez za prenos, smrtno je pogoden, a njegov pomoćnik ranjen. Drugovi ga iznesoše sa bojišta. Na rukama Mirka Aćića i Momčila Srdića ugasio se život hrabrog mitraljesca Rade. Sahranjen je u podnožju planine Ljubišnje.

Bio je sumrak kad se četa odvojila od Nemaca. Komandir čete prilazi komandantu bataljona Milanu Atlagiću i predaje mu raport o dnevnoj borbi čete, a zatim prima novi zadatak za borbu.

Dušan DUKIĆ


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument