TRECA KRAJISKA BRIGADA - SJECANJA BORACA

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


SA 3. BATALJONOM U PREDAHU IZMEDU DVE OFANZIVE

Posle velikih borbi i napora u bici na Neretvi krenuli smo početkom aprila u pravcu Sandžaka, poznatog nam samo po pričanju drugova-Sandžaklija, koji su se rame uz rame borili s nama po Bosanskoj krajini, srednjoj Bosni i Hercegovini. Obradovao nas je dolazak u Sandžak. Želeli smo da upoznamo krajeve naših hrabrih Sandžaklija i da im se u neku ruku borbom odužimo za one koje su vodili u našim krajevima.

Narod Sandžaka srdačno nas je primio. Ponašao se kao da vraća dug našim majkama, očevima i sestrama koji su isto tako srdačno primili borce iz Sandžaka kad su došli u Bos. krajinu. Mi smo se, pak, trudili da ostavimo na ovaj narod što povoljniji utisak, upravo onakav kakav su njihovi sinovi i kćeri ostavili na narod Bos. krajine.

Po dolasku u Sandžak očekivali smo odmor koji nam je bio tako potreban. Trebalo je oporaviti iscrpljene borce i vojnički i politički pripremiti jedinice za naredne zadatke. Uslovi za ovo kod gostoprimljivog naroda Sandžaka bili su povoljni. Odmor nije bio potpun, jer smo često morali voditi borbe protiv neprijatelja koji je vršio ispade iz garnizona Pljevalja i Bijelog Polja i razračunavati se s manjim četničkim grupicama koje su se kretale i pljačkale po ovom terenu. Ipak smo se odmorili i ovo vreme od oko mesec dana, koliko smo imali do početka nove neprijateljske ofanzive, dobro iskoristili za paritjsko-politički i vojnički rad.

Odavno u 3. bataljonu nije vladala takva aktivnost kao ovoga puta. Svakodnevno su održavani vojnički časovi po četama. Vršene su analize pojedinih akcija iz bitke na Neretvi, izvlačeni zaključci i pouke o taktičkim dejstvima, o upotrebi naoružanja, o gađanju i trošenju municije. Raspravljalo se i u disciplini i potrebi njenog učvršćenja. Pored komandira vodova i četa, gotovo svakodnevno časovima su prisustvovali i komandant bataljona Savo Trikić i njegov zamenik Đoko Čubrilo. Ništa manje nije bio intenzivan ni politički i kulturno-prosvetni rad.

Bili smo dobro upoznavani sa svim zbivanjima u našoj zemlji, sa pobedama Crvene armije na istočnom frontu i anglo-američkim u Africi. Situacija u svetu i u našoj zemlji, kao i ciljevi naše borbe i perspektiva naše i savezničke pobede bili su nam svima toliko jasni da smo se osećali sposobnim da to i sami objašnjavamo kako međusobno po četama, tako i masama na terenu. Manje-više svi smo delovali kao politički komesari.

Rad iz četa preneo se na sela u kojima smo boravili. Sa uspehom smo održavali političke konferencije i zborove, kao i kulturnoprosvetne priredbe po selima. Na čelu čitave ove političke i kulturne aktivnosti u bataljonu bio je komesar bataljona Danilo Simonović, skupa sa komesarima četa i delegatima vodova. Uporedo sa vojno-političkim radom odvijao se i intenzivan partijski rad. Dobili smo i novog pomoćnika komesara bataljona, Milovana Samardžiju, koji je odmah po svom dolasku sa puno poleta i energije pristupio oživljavanju partijskog rata koji se u teškim uslovima tzv. četvrte neprijateljske ofanzive nije mogao redovno odvijati.

Pred nas komuniste postavljena su dva osnovna zadatka. Prvo, pripremiti članove Partije, kandidate i članove SKOJ-a da budu nosioci i služe primerom u sprovođenju vojno-političkog i kulturnoprosvetnog rada u jedinicama i rada sa narodom, i drugo, da radimo na svom ličnom teoretskom uzdizanju. Bilo je to dosta teško. Radilo se mnogo. Komunisti su radili najviše. Pored priprema za vojne i političke časove i aktivnog učešća na njima, koristili smo svaki slobodan trenutak za svoje teoretsko uzdizanje. Prorađivali smo osnove lenjinizma i materijale o nacionalnom pitanju. Naučili smo dosta. U celini uzevši, rezultati rada bili su veliki.

3. bataljon se potpuno vojnički i politički pripremio za izvršenje bilo kako teškog zadatka koji bi se postavio pred njega, što će potvrditi naredni događaji. Odnos prema narodu je bio besprekoran, a narodu prema nama srdačan. Stupilo je i nekoliko omladinaca u naše redove.

Bili smo potpuno spremni da krenemo preko Lima u pravcu Kosmeta i južne Srbije. Radi toga je naš 3. bataljon dobio zadatak da likvidira neprijateljsko uporište u rejonu Slijepač-Most, koje je sprečavalo prelaz preko reke Lima. Napad na ovo uporište otpočeo je 11. maja 1943. godine u 20 časova.

Naša 2. četa, koristeći noć, podišla je neprijateljskim položajima na jurišno odstojanje. Međutim, prelaskom na juriš naišli smo na neočekivano jaku vatru. Uz najveće napore četa uspeva da zauzme prve položaje, gde je zaustavljena jakom puščanom i minobacačkom vatrom, kao i dejstvom ručnih bombi, a potom protivnapadom odbačena nazad. Iznenadio nas je ovako snažan i organizovan otpor neprijatelja. Nismo znali da je Slijepač-Most tako tvrdo uporište. Morali smo se povući na ranije, polazne, položaje.

U ranim jutarnjim časovima, 15. maja, neprijatelj vrši napad na položaje našeg bataljona. Jake borbe vođene su dva dana kod Bijelog Polja i Slijepač-Mosta. Više puta položaji su prelazili iz ruku u ruke. U jednom od juriša ranjen je Rade Mandić, puškomitraljezac i Ilija Krčmar, delegat 1. voda 2. ćete, koji je kasnije podlegao ranama. Ilija je bio omiljen kod boraca 2. čete, a svojim odnosom i skromnošću kao i borbenošću isticao se u svim prilikama i služio za primer kao borac i rukovodilac.

Iz ove borbe ostao mi je u sećanju dolazak jednog starog seljakaCrnogorca, sa puškom o ramenu, koji nam se predstavio kao stari ratnik iz više ratova. Ispričao nam je da ima sina među proleterima i kako je ponosan na njega. Zatim je zatražio da mu damo dosta municije, objašnjavajući nam kako će on već pronaći pogodno mesto odakle će da tuče neprijatelja, a da oni njemu ne mogu ništa, i dodao: "I ako poginem, poginuću kao ratnik". Dali smo mu dovoljno municije i on je otišao. Posle nepunog sata počela je da puca puška našeg ratnika, negde iz šume iznad Slijepač-Mosta. Neprijateljska artiljerija zasipala ga je granatama. Mi smo sa zadovoljstvom posmatrali ovaj neravnopravni, ali uspešan dvoboj. Međutim, kako nas je neprijatelj uspeo potisnuti sa položaja, izgubili smo i vezu sa ovim odvažnim Crnogorcem u uverenju da se i on uspešno povukao, pošto je izvršio zadatak koji je sam odabrao.

Već prvi dan u ovoj novoj neprijateljskoj ofanzivi ukazivao je da će borba biti još oštrija od prethodne. Međutim, to nas nije zabrinjavalo, jer smo iza sebe imali bogato iskustvo iz borbi na Neretvi i solidne pripreme između ove dve neprijateljske ofanzive.

Milan MRĐA


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument