TRECA KRAJISKA BRIGADA - SJECANJA BORACA

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ČIČA JANKOV POZDRAV KRAJIŠNICIMA

U teškim borbama vođenim na padinama planine Raduše u rejonu Gornjeg Vakufa, ranjeno je, teže i lakše, dosta boraca 3. krajiške brigade. U grupi ranjenika pri divizijskoj bolnici nalazio sam se i ja kao pomoćnik komesara 2. čete 3. bataljona.

Po dolasku bolnice u Kalinovik, pošto smo se malo oporavili, tražili smo da idemo u svoje jedinice. Međutim, lekari nsu dozvolili da još neizlečeni idemo na front i ometamo brze pokrete borbenih jedinica. Drugovi se nisu složili sa mišljenjem lekara, već su me izabrali da idem kod druga Moše Pijade koji se sa delovima Vrhovnog štaba nalazio u Kalinoviku.

Hteli smo da on razgovara sa lekarima o puštanju boraca u jedinice.

Lako sam se sporazumeo sa čiča Jankom. On mi je rekao da odaberem zalečene drugove i smestim se s njima u jednu od kasarni, a hranu ćemo dobijati od intendanta 1. divizije.

— Neka se drugovi malo oporave dok ne stignu u jedinice, — naglasio je čiča Janko.

Izvršio sam izbor po dogovoru ... Odabrao sam 80 drugova i raportirao čiča Janku.

Prošlo je nekoliko dana kad me pozva kurir da se hitno javim u štab. Tu me je čekalo iznenađenje: pripremljena hrana za četu i telefonski razgovor sa čića Jankom. S druge strane žice čuo se glas:

— Ovde čiča Janko. Druže komesare, odaberi do 40 boraca. Neka to, po mogućnosti, budu sve Krajišnici, i kreni odmah u pravcu Trnova. Ja sam u štabu Banijske divizije, pa

ćeš ovde primiti naređenje.

Odabrao sam oko 30 boraca i krenuo u određenom pravcu. Stigao sam u prvi sumrak. Ostavio sam borce na prvim predstražama i krenuo sa još jednim drugom iz banijske jedinice u štab divizije. U štabu sam naišao na neviđen prizor. Kod drugova Banijaca je harao tifus. Puna kuća tifusara! Ušao sam u sobu gde me je več očekivao čiča Janko. Prvo pitanje mu je bilo koliko sam doveo boraca i da li imaju šta od oružja. Odgovorio sam mu da sam doveo 30 boraca bez oružja; poneko je imao pištolj. Čiča Janko mi je objasnio zašto me je pozvao:

— Dobio sam obaveštenje da se noćas od pravca Konjica preko ove ceste prebacuje bataljon četnika i kreće u pravcu Foče. Vidiš li, kod ovih drugova hara tifus i prosto se ne smem osloniti na tako bolesne drugove. Tvoj zadatak će biti da se dobro naoružaš i da preuzmeš položaj koji sada drže ovi drugovi. Ostalo ti je sve jasno. Imam poverenja u Krajišnike, ukoliko četnici naiđu, sigurno neće proći.

Zahvalio sam čiča Janku na ukazanom poverenju i krenuo na položaj. Od drugova Banijaca smo dobili 10 šaraca i 2 teška mitraljeza i zauzeli odgovarajuće položaje. Objasnio sam borcima svoj razgovor sa čiča Jankom i njegovo poverenje u Krajišnike. Borci su sa velikim oduševljenjem zauzeli položaje i jedva čekali da se četnici pojave. Međutim, do borbe nije došlo jer su četnici, kako mi je drugi dan rekao čiča Janko, otišli prema Sarajevu dodajući:

— Prenesi moje pozdrave svim Krajišnicima, to su veliki borci i junaci. Teško neprijatelju na koga oni udare.

Mića JEVIĆ


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument